| contact  |  home

Projectenboek
   
MIRT verkenning A4 Burgerveen N14
Geactualiseerd op 09 mei 2019

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min. I&W) in het InfrastructuurfondProgrammastructuur
Portefeuillehouder wethouder Van Eekelen Programma Economie en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Joke Bults Initiatiefnemer Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.
Accounthouder Erik Veugelers    
Programmakarakteristiek
Planfase Divers  Ruimtelijke procedure Tracéwet.
Einddatum Vanaf 2020 Risicoprofiel Midden, afhankelijk van projecten en planfase.
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling N.t.b.
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t.

 

Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag getrapt  vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK). Na de (Pré) Verkenningsfasen en het zogenaamde ‘Voorkeursbesluit’ is het Tracébesluit bindend voor gemeenten.

Waar MIRT Verkenningen en -projecten de belangen van onze gemeente direct raken, zet Leidschendam-Voorbrug zoveel mogelijk in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat.


Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:

In het MIRT werken rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:

De doelstelling van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het MIRT is een goede bereikbare gemeente, met aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.  Regionale en nationale verbindingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het gaat zowel om het versterken van bestaande als om de aanleg van nieuwe wegen of railverbindingen. Naast concrete maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren, streeft onze gemeente er naar in een vroeg stadium bij studies en verkenningen te worden betrokken.

Het MIRT is een dynamisch programma, dat voortdurend kan veranderen. Jaarlijks vindt het Bestuurlijke Overleg MIRT plaats (najaar), waarbij bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio met de Minister overleggen. In ons geval zijn dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zie ook het MIRT-overzicht dat jaarlijks wordt geactualiseerd:

www.mirtoverzicht.nl


Stand van zaken
  • Omdat de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 in het geding is, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in november 2017 via een zogenaamde Startbeslissing besloten een MIRT-Verkenning te starten voor het traject A4 vanaf knooppunt Burgerveen tot aan de N14. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt samen met de Provincies Zuid- en Noord-Holland, de betrokken gemeenten (waaronder Leidschendam-Voorburg) en de Hoogheemraadschappen mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming op de A4 en de aansluitingen met het onderliggend wegennet.

  • Per brief van 4 januari 2018 heeft de minister gemeente Leidschendam-Voorburg op grond van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld om haar te adviseren over de bijbehorende Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het op te stellen Milieueffectrapport (MER) in het kader van de MIRT-Verkenning A4 Knooppunt Burgerveen - N14. Tegelijk met de mogelijkheid die de minister aan een aantal partijen biedt om haar te adviseren met betrekking tot de NRD, is aan een ieder de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen via het participatieplatform op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14, waarbij de NRD als achtergrond document wordt gepubliceerd.

Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Voorkeursbeslissing (rijk)Naar verwachting eind 2019N.v.t.N.v.t. 
Vastgesteld Tracébesluit (rijk)naar verwachting 2022N.v.t.N.v.t. 
Concept VoorkeursalternatiefNajaar 2019Advies via B&WNee 
Voornemen een m.e.r. - procedure te starten voor de verkenning A4 Burgerveen-N14.Begin 2019Ja, zienswijze via B&W. Collegebehandeling tegelijk met de bestuurlijke reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)Nee 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage Begin 2019Ja, via B&W. Bestuurlijke reactie (advies) op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten aanzien van de milieu effectrapportage (m.e.r.) voor het Programma A4 Burgerveen-N14.Nee 
Ontwerp Tracébesluit en M.E.R. (rijk)Naar verwachting 2021JaZienswijze  
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Januari /februari 2019Diverse locatiesN.v.t. 
 

Risicomanagement

Het MIRT is een complex programma. Enerzijds vereist het nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en rijk. De belangen van overheden lopen daarbij uiteen. Alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, maar vooral gemeenten staan kritisch tegenover de overlast van weg- en railverkeer.  Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw.

Anderzijds is op lokaal niveau de belangentegenstelling mogelijk nog scherper. Alle belanghebbenden hebben baat bij een goede bereikbaarheid en een goede doorstroming op het hoofd- en onderliggend wegennet, maar een relatief grote groep omwonenden kan overlast ondervinden van meer verkeer. Vanwege de grootschaligheid van MIRT projecten zijn ook de negatieve gevolgen vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Opnieuw luistert de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid nauw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities