| contact  |  home

Projectenboek
   
Vlietvoorde
Geactualiseerd op 08 mei 2019

Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor, met daarin het project Vlietvoorde. Provincie en gemeenten werken samen aan het versterken van de grote landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het gebied.


1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Ariën Versteeg    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp Ruimtelijke procedure Globaal bestemmingsplan onherroepelijk. 
Einddatum 2026  Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 11 december 2018 Volgende raads- / commissie-behandeling 18 juni 2019
Besluitvorming Grondexploitatie 2019-1
Afwijking tov besluitvorming


De gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelt Vlietvoorde in de Duivenvoordecorridor. De Ruimtelijke uitnodiging "Maak het in de Duivenvoordecorridor" (versie 2018) maakt duidelijk hoe de gemeente vervolg kan geven aan het project. Hierin legt de gemeente de spelregels voor elk deelplan vast: ruimte gevend aan de markt waar het kan, met randvoorwaarden waar ze nodig zijn. Deze uitnodiging vormt het kader waarbinnen de gemeente de uitvoering van het plan ter hand neemt. De herziene grondexploitatie die de raad in december 2018 heeft vastgesteld, laat een tekort zien van ongeveer €4,0 miljoen.

Lees hier informatie over het project


Doelstelling

De Duivenvoordecorridor vormt een natuurlijke verbinding tussen het duinlandschap aan de kust en het landinwaarts gelegen Groene Hart. De Duivenvoordecorridor is onderdeel van het Provinciaal landschap Duin, Horst en Weide. Het is een unieke locatie door de landschappelijke kwaliteiten en centrale ligging in de Metropoolregio. Binnen de Duivenvoordecorridor ligt Vlietvoorde: de ontwikkellocatie in Leidschendam-Voorburg tussen de Veursestraatweg en de Vliet.


De hoofddoelstelling van het project Vlietvoorde is het herstellen en versterken van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. De bestaande verspreid liggende glastuinbouw wordt gesaneerd, waardoor kansen ontstaan om de recreatieve en ecologische mogelijkheden verder te ontwikkelen. De gemeente zet hierbij in op een versterking van de groene functies en een verbetering van het landschapsbeeld. De kosten voor de aankoop/sloop van glastuinbouw en voor aanleg van groen en infrastructuur, worden deels gedragen door een provinciale subsidie en door de opbrengsten van verkoop van gronden bestemd voor woningbouw.

Met de buurgemeente Voorschoten wordt samengewerkt bij de herontwikkeling van de Duivenvoordecorridor. Daartoe is er ondermeer een gezamenlijk kwaliteitsteam ingesteld dat alle ruimtelijke plannen toetst aan het beeldkwaliteitskader.


Stand van zaken

Sloop

De sloop van de bestaande kassen en opstallen in het gebied is de meest zichtbare inspanning voor de realisatie van de projectdoelstellingen. Bij de start van het project was er in totaal circa 23,6 hectare aan glastuinbouw in het plangebied. Inmiddels is ca. 15,7 hectare van deze kassen gesaneerd. In 2016 en 2017 zijn de kassencomplexen van kwekerij de Bosrand en de voormalige botenstalling Warmenhoven gesloopt. Ook Life & Garden is inmiddels gesloopt.

Subsidies

Op basis van de Uitvoeringsovereenkomst integrale groenontwikkeling heeft de gemeente subsidie ontvangen voor de grondverwerving. De termijn van de subsidie 'Sanering verspreide glastuinbouw' is door de provincie met twee jaar verlengd tot eind 2018. De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor verlenging tot einde 2019.

Ruimtelijke uitnodiging

De in september 2018 door de raad vastgestelde Ruimtelijke uitnodiging "Maak het in de Duivenvoordecorridor" geeft richting aan de ontwikkeling en realisatie van deelgebieden door marktpartijen, binnen een vastgestelde hoofdstructuur met water, groen en openbare ruimte. Voor de hoofdstructuur (groen, water, wegen) binnen het plan zijn Ontwerpuitgangspunten uitgewerkt, welke in november 2016 zijn vastgesteld door het college. Het voorlopig ontwerp is opgesteld door Bureau Hosper uit Haarlem en in december 2017 door de raad vastgesteld. De komende periode wordt het ontwerp voor de hoofdstructuur uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Onderhandelingen

De gemeente voert verkennende gesprekken met initiatiefnemers voor de locaties Noorthey en het Schakelstuk. De initiatiefnemers voor de locatie Noorthey ambiëren een kwalitatieve ontwikkeling van woningbouw passend bij de landschappeljke kenmerken van het voormalige landgoed. De gemeente heeft met Life & Garden overeenstemming bereikt over aankoop van gronden en een vernieuwing van Vlinders aan de Vliet. De gemeente is in gesprek over een verplaatsing van Vlinders aan de Vliet naar de zuidzijde van het plangebied.

Ontwikkeling

De gemeente heeft in 2016 de locatie De Bosrand verkocht aan Blauwhoed, ten behoeve van groenontwikkeling en woningbouw binnen de kaders van de Ruimtelijk uitnodiging.

Het archeologisch onderzoek in het zuidelijk plangebied is grotendeels uitgevoerd: van landhuis Oostbosch zijn funderingsresten gevonden. Ook is het kanaal van Corbulo aangetroffen en is een prehistorische vuursteenvindplaats aangetroffen.

Voor de plandelen Vlietvoorde Noord, Oost en Zuid zijn de verkoopprocedures afgerond. de gemeente in september 2018 de overeenkomst voor Vlietvoorde Noord, Oost en Zuid met vlietvoorde BV ondertekend. Het team bestaat uit Schouten en de Jong Projectontwikkeling (in samenwerking met gebiedsontwikkelaar BPD), met als ontwerpteam Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, SeARCH en Architectuur MAKEN.


Financiën

De financiële stand van zaken van het project wordt jaarlijks behandeld bij de herziening grondexploitatie(s). Het college heeft in 2018 de grondexploitatie Vlietvoorde 2018-2, gebaseerd op de Ruimtelijke uitnodiging, aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Het tekort is berekend op ruim € 4,0 miljoen op prijspeil 1 januari 2018, met een bandbreedte van plus en min ongeveer 2 miljoen. Vanwege de geheimhouding op de grondexploitatie wordt hier niet nader op de financiën van het project ingegaan.


Planning

De gemeente brengt het gebied tussen de Veursestraatweg en de Vliet tot ontwikkeling. De Ruimtelijke uitnodiging met de spelregelkaarten vormt hiervoor het kader. De planning krijgt vorm in de uitwerking van deze visie naar een concrete uitvoeringsstrategie. In 2017 is archeologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn bepalend voor de planning van het vervolg. In het najaar van 2018 is gestart met de voorbereiding voor de realisatie van de deelgebieden Vlietvoorde Noord, Oost en Zuid en de hoofdstructuur.

De realisatie van het deelplan de Bosrand is in voorbereiding. In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente dit terrein opgehoogd. De verkoop is in 2018 gestart, waarna de bouw start medio 2019.


Communicatie

Gezamenlijk met de gemeente Voorschoten is opdracht verleend aan een communicatiebureau om de gebiedspromotie in de Duivenvoordecorridor te verzorgen. Het gedeelte van de Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorburg wordt Vlietvoorde genoemd. De gebiedscommunicatie, onder meer op Vlietvoorde.nl,  richt zich op het bekend maken van het gebied bij ontwikkelende partijen en toekomstige bewoners. 

De gemeente werkt de wijze van communicatie verder uit, zowel in haar informatievoorziening richting belangstellenden als in de marketing van het plan naar marktpartijen en toekomstige bewoners. Een belangrijke doelstelling is om investeerders aan te trekken die de woningen in het gebied ontwikkelen en realiseren.


Risicomanagement

Bij elke herziening van de grondexploitatie wordt een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. De grootste onzekerheid is de ontwikkeling van de grondprijzen. Om de risico’s te beheersen zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Het doel van de beheersmaatregelen is om de risico’s te vermijden, te reduceren of over te dragen.

Belangrijke beheersmaatregelen voor Vlietvoorde zijn de herzieningen van de grondexploitatie, het periodiek uitvoeren van marktonderzoek, een goede gebiedspromotie en het tijdig opstarten van onderhandelingen met grondeigenaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities