| contact  |  home

Projectenboek
   
Kulturhus
Geactualiseerd op 07 september 2018

In het Kulturhus werken vanaf 2018 het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Onderwijs (voorheen Sociale structuur)
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Marian Rood    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure 9 nov. 2017 onherroepelijke omgevingsvergunning 
Einddatum Q4-2018 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 12 december 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming De raad heeft na stijgende bouwkosten besloten extra middelen beschikbaar te stellen
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en zorg. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing om de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van Stompwijk op peil te houden. Het Kulturhus voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes zoals een grote zaal, een foyer met keuken, een speellokaal en een atelier. Dit centrum komt op de locatie waar nu de basisschool staat. Het nieuwe Kulturhus zal niet alleen een markant punt in het centrum van Stompwijk zijn, maar ook een “huiskamer” voor de hele Stompwijkse gemeenschap, van jong tot oud.

Het Kulturhus wordt een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus door het toepassen van verschillende innovaties en aanbrengen van zonnepanelen op het speciaal daarvoor ontworpen dak een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt: energieneutraal dus.Stand van zaken

De bouw van het Kulturhus is gestart in december 2017.  Het gebouw is wind- en waterdicht. De vloeren zijn gedroogd en de gereed om binnenwanden op te plaatsen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet Kulturhus € 3.840.049 € 3.064.596 € 625.924 € 149.529
Totaal€ 3.840.049€ 3.064.596€ 625.924€ 149.529

De raad heeft op 12 december 2017 besloten om het krediet van € 3.280.049 met € 560.000 te verhogen. Deze ophoging van het krediet is bij de kadernota 2019-2022 verwerkt in het investeringsplan. De verplichtingen bestaan uit de contractueel overeengekomen gemeentelijke bijdrage aan de locatie- en opstalontwikkeling minus de betaalde termijnen. Voor de asbestsanering van het hoofdgebouw is vanuit de reserve onderwijshuisvesting een apart bedrag van € 85.000 beschikbaar.

Het Dorpshuis Stompwijk, schoolbestuur Panta Rhei, Kinderopvang Zoeterwoude, SKZ, en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, JGGZZHW, betalen jaarlijks huur en/of servicekosten. Het gaat om bedragen die zijn vastgelegd in deelnameverklaringen. Panta Rhei betaalt de vergoeding voor de materiële instandhouding van het primair onderwijs (groepsafhankelijke bijdrage). De gemeente staat garant voor de huurinkomsten ter grootte van € 49.622 voor een periode van 10 jaar. In de deelnameverklaring van SKZ is de subsidie van de gemeente als voorwaarde genoemd. Vanaf 2018 is er een nieuwe subsidieregeling voor peuterspeelzalen. Voor SKZ wordt er maatwerk toegepast, zodat peuters naar de opvang in Stompwijk kunnen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opening KulturhusQ4-2018De gemeente verstrekt een Beschikbaarheidscertificaat vóórdat gebruikers over het Kulturhus kunnen beschikken.  

De afbouw en het aansluiten van de installaties zijn de twee laatste onderdeel. Vóór de herfstvakantie wordt het gebouw aan de gebruikers opgeleverd. Na verhuizing van de school kan het oude schoolgebouw gesloopt worden dat nu als tijdelijke huisvesting dient. Daarna wordt de buitenruimte definitief ingericht.Communicatie

Op 1 juni is het bereiken van het hoogste punt gevierd met bouwpartners en de toekomstige gebruikers. In december van dit jaar is de feestelijke opening van het Kulturhus.


Risicomanagement

De contractvorm voor het Kulturhus, DBFMO, zorgt ervoor dat de opdrachtnemer het ontwerp en de uitvoering af kan stemmen op de gebruiksfase van het object. De opdrachtnemer is zo in staat om de meeste projectspecifieke risico’s te beheersen. Deze projectrisico’s zijn daarom bij de opdrachtnemer belegd vanuit de redenering dat de partij die het beste in staat is het risico te beheersen dit ook moet doen.

Op de locatie is een slakkenlaag aanwezig. De gemeente heeft als opdrachtgever in haar uitvraag aangegeven dat het milieuhygiënisch geen vereiste is om deze slakkenlaag te verwijderen. De opdrachtnemer vindt het onverantwoord om de slakkenlaag in te passen en verwacht dat toekomstige ouders zullen aandringen op het verwijderen ervan. Zij wil de kosten van verwijdering niet dragen. Het verschil van mening, waar beide partijen minnelijk uit proberen te komen, brengt het risico op extra kosten voor de gemeente met zich mee.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities