| contact  |  home

Projectenboek
   
Kulturhus
Geactualiseerd op 30 november 2018

In het Kulturhus werken vanaf 2018 het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Onderwijs (voorheen Sociale structuur)
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Marian Rood    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure 9 nov. 2017 onherroepelijke omgevingsvergunning; 12 nov. 2018 acceptatie melding brandveilig gebruik. 
Einddatum Q1-2019 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 12 december 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming De raad heeft na stijgende bouwkosten besloten extra middelen beschikbaar te stellen
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en zorg. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing om de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van Stompwijk op peil te houden. Het Kulturhus voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes zoals een grote zaal, een foyer met keuken, een speellokaal en een atelier. Dit centrum komt op de locatie waar nu de basisschool staat. Het nieuwe Kulturhus zal niet alleen een markant punt in het centrum van Stompwijk zijn, maar ook een “huiskamer” voor de hele Stompwijkse gemeenschap, van jong tot oud.

Het Kulturhus wordt een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus door het toepassen van verschillende innovaties en aanbrengen van zonnepanelen op het speciaal daarvoor ontworpen dak een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt: energieneutraal dus.


Stand van zaken

De bouw van het Kulturhus is gestart in december 2017.  Het gebouw is wind- en waterdicht. De binnenafbouw is inmiddels ver gevorderd. Voor het einde van het jaar kan de school inhuizen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet Kulturhus € 3.840.049 € 3.311.528 € 440.398 € 88.123
Totaal€ 3.840.049€ 3.311.528€ 440.398€ 88.123

De gemeentelijke investering in het Kulturhus bedraagt € 3.840.049. De verplichtingen van €440.398 bestaan uit de nog te betalen termijnen conform het DBFMO-contract. In de verplichting is ook een bedrag opgenomen voor het verwijderen van een slakkenlaag op de locatie, conform het collegebesluit van 2 oktober 2018. Voor de asbestsanering van het hoofdgebouw is vanuit de reserve onderwijshuisvesting een apart bedrag van € 85.000 beschikbaar.

De financiering van Slimscholenbouwen betreft een leaseconstructie van het speelterrein, zonnepanelen, de warmtepomp en LED-verlichting. Waar deze lease loopt via Gemlease, een samenwerking tussen BNG bank en Econocom, heeft het college ingestemd met de eis van de BNG bank dat de maandelijkse (af-)betaling via de gemeente loopt. Hier staan inkomsten tegenover voor hetzelfde bedrag.

Het Dorpshuis Stompwijk, schoolbestuur Panta Rhei, Kinderopvang Zoeterwoude, SKZ, en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, JGGZZHW, betalen jaarlijks huur en servicekosten. De gemeente staat garant voor de huurinkomsten ter grootte van € 49.622 voor een periode van 10 jaar. Omdat er sprake is van zogenaamde verhuurplus (huur gebouw en de diensten verwarming, ventilatie en schoonmaak), is er recht op aftrek van de BTW. Slimcholenbouwen wacht nog op een uitspraak van de belastingdienst, waarmee zij de te veel betaalde BTW kan terugvragen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opening KulturhusQ1-2019De gemeente verstrekt een Beschikbaarheidscertificaat vóórdat gebruikers over het Kulturhus kunnen beschikken.  

De komende weken wordt de loopbrug geplaatst, het voorplein tijdelijk ingericht en de zonnepanelen op het dak aangebracht. Binnen worden de plafonds en de verlichting aangebracht en installaties afgemonteerd. Na verhuizing van de school kan het oude schoolgebouw gesloopt worden dat nu als tijdelijke huisvesting dient. Daarna wordt het speelterrein aan de achterzijde ingericht. De adviesraad heeft een aantal aanvullende wensen voor het voorplein. Afgesproken is dat deze wensen worden meegenomen bij het project Bereikbaar Stompwijk. In dit project wordt de inrichting van de Dr. van Noortstraat, het kerkplein, het voorplein van het Kulturhus integraal bezien.


Communicatie

Op 1 juni is het bereiken van het hoogste punt gevierd met bouwpartners en de toekomstige gebruikers. Begin 2019 is de feestelijke opening van het Kulturhus.


Risicomanagement

De contractvorm voor het Kulturhus, DBFMO, zorgt ervoor dat de opdrachtnemer het ontwerp en de uitvoering af kan stemmen op de gebruiksfase van het object. De opdrachtnemer is zo in staat om de meeste projectspecifieke risico’s te beheersen. Deze projectrisico’s zijn daarom bij de opdrachtnemer belegd vanuit de redenering dat de partij die het beste in staat is het risico te beheersen dit ook moet doen. Het Kulturhus wordt beschikbaar gesteld op basis van een goedgekeurd plan van aanpak voor de beschikbaarheidsfase. Dit plan van aanpak bevat een geactualiseerd kansen- en risicodossier. Het college heeft besloten om een slakkenlaag in de ondergrond te laten verwijderen, waarvan eerder was voorzien om deze in te passen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities