| contact  |  home

Projectenboek
   
Kulturhus
Geactualiseerd op 07 maart 2019

In het Kulturhus werken vanaf 2018 het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Onderwijs (voorheen Sociale structuur)
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Marian Rood    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure 9 nov. 2017 onherroepelijke omgevingsvergunning; 12 nov. 2018 acceptatie melding brandveilig gebruik. 
Einddatum Q2-2019 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 12 december 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling 26 maart 2019
Besluitvorming Aan de raad is een kredietaanvraag voorgelegd voor de buitenruimte, zie raadsvoorstel 1051. 
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en zorg. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing om de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van Stompwijk op peil te houden. Het Kulturhus voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes zoals een grote zaal, een foyer met keuken, een speellokaal en een atelier. Dit centrum komt op de locatie waar nu de basisschool staat. Het nieuwe Kulturhus zal niet alleen een markant punt in het centrum van Stompwijk zijn, maar ook een “huiskamer” voor de hele Stompwijkse gemeenschap, van jong tot oud.

Het Kulturhus wordt een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus door het toepassen van verschillende innovaties en aanbrengen van zonnepanelen op het speciaal daarvoor ontworpen dak een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt: energieneutraal dus.


Stand van zaken

De bouw van het Kulturhus is gestart in december 2017.  Het Kulturhus is vanaf 5 maart beschikbaar voor de gebruikers. De school is inmiddels verhuisd.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet Kulturhus € 3.840.049 € 3.503.379 € 264.723 € 71.947
Totaal€ 3.840.049€ 3.503.379€ 264.723€ 71.947

De gemeentelijke investering in het Kulturhus bedraagt € 3.840.049. De verplichtingen bestaan uit de nog te betalen termijnen conform het DBFMO-contract. Voor de asbestsanering van het hoofdgebouw is vanuit de reserve onderwijshuisvesting een apart bedrag van € 85.000 beschikbaar.

De financiering van Slimscholenbouwen betreft een leaseconstructie van het speelterrein, zonnepanelen, de warmtepomp en LED-verlichting. Waar deze lease loopt via Gemlease, een samenwerking tussen BNG bank en Econocom, heeft het college ingestemd met de eis van de BNG bank dat de maandelijkse (af-)betaling via de gemeente loopt. Hier staan inkomsten tegenover voor hetzelfde bedrag.

Het Dorpshuis Stompwijk, schoolbestuur Panta Rhei, Kinderopvang Zoeterwoude, SKZ, en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, JGGZZHW, betalen jaarlijks huur en servicekosten. De gemeente staat garant voor de huurinkomsten ter grootte van € 49.622 voor een periode van 10 jaar. Omdat er sprake is van zogenaamde verhuurplus (huur gebouw en de diensten verwarming, ventilatie en schoonmaak), is er recht op aftrek van de BTW. Slimcholenbouwen wacht nog op een uitspraak van de belastingdienst, waarmee zij de te veel betaalde BTW kan terugvragen.

Op 5 maart heeft het college de raad gevraagd een investeringskrediet ter grootte van € 285.000 beschikbaar te stellen voor de buitenruimte.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
VoltooïngQ2-2019De gemeente vertstrekt een voltooïngscertificaat waarna de fase van ongestoord gebruik ingaat.   
BeschikbaarstellingQ1-2019De gemeente verstrekt een Beschikbaarheidscertificaat vóórdat gebruikers over het Kulturhus kunnen beschikken.  

Nadat het Kulturhus door de school in gebruik is genomen, is ook asbestsanering en de sloop gestart. Na de sloop kan de buitenruimte verder worden afgemaakt. De verhuizing van de peuterspeelzaal is afhankelijk van het gereedkomen van het plein aan de achterzijde van het gebouw. De planning is dat de buitenruimte vóór 1 juni gereed is en dat uiterlijk 1 juni de peuterspeelzaal en het consultatiebureau kunnen verhuizen.


Communicatie

Leerlingen en docenten van de Maerten van den Veldeschool hadden dinsdag 5 maart hun eerste schooldag op hun nieuwe locatie in het Kulturhus in Stompwijk. Onder het toeziend oog van leerlingen, ouders en leerkrachten verrichte Wethouder Astrid van Eekelen samen met Kees Jan Visser (directeur van de school) en Dani Soonius (leerling groep acht) de officiële starthandeling. Als over drie maanden het Kulturhus helemaal klaar is wordt een officieel openingsfeest van het Kulturhus gehouden waarbij ook de nieuwe naam van het gebouw wordt onthuld.


Risicomanagement

De contractvorm voor het Kulturhus, DBFMO, zorgt ervoor dat de opdrachtnemer het ontwerp en de uitvoering af kan stemmen op de gebruiksfase van het object. De opdrachtnemer is zo in staat om de meeste projectspecifieke risico’s te beheersen. Deze projectrisico’s zijn daarom bij de opdrachtnemer belegd vanuit de redenering dat de partij die het beste in staat is het risico te beheersen dit ook moet doen. Het Kulturhus is beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Op dit moment wordt gewerkt aan het actualiseren van het kansen- en risicodossier. Het college heeft eerder besloten om een slakkenlaag in de ondergrond te laten verwijderen, waarvan eerder was voorzien om deze in te passen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities