| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidschendam Centrum
Geactualiseerd op 29 november 2018

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Juliette Bouw Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo  Initiatiefnemer / opdrachtgevers Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Openbaar gebied in  Realisatie / beheer.
Bouwkavels: Ontwerp
Ruimtelijke procedure Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Einddatum Uitgifte laatste kavel medio 2019, afronding project 2020. Risicoprofiel Financieel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 31 oktober 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Parkeerbalans LDC vastgesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam. Het gaat dan concreet over de sloop en nieuwbouw van woningen, realisatie van een ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimten op het Damplein (opgeleverd in 2012), de realisatie van basisschool de Zonnewijzer (opgeleverd in 2008) en de volledige herinrichting van het openbaar gebied (grotendeels opgeleverd).

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.


Stand van zaken

Openbare ruimte

De eerste fase van de herinrichting van de Schoorlaan (gedeelte tussen Zaagmolenstraat en Houtwerf) is afgerond. De werkzaamheden van de tweede fase starten naar verwachting in 2019 en de derde fase in 2020, afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.

Woonboten Bolder

Alle woonboten zijn verplaatst. Begin november zijn de bergingen gesloopt en de tuinen leeggeruimd.

Bouwplannen

De volgende bouwplannen zijn in behandeling:

Rijnlandstraat Noord    - 25 appartementen + 10 eengezinswoningen (ingediend)

Leytse Hof                    - 57 woningen en 43 appartementen (ingediend)

Schoorlaan                   - 22 woningen (ingediend)

Afsluiting Warmoezierstraat

Vanwege de veiligheid rond de bouw van woningen aan de Van Ravensteijnkade en de Plaspoelkade is de Warmoezierstraat geruime tijd afgesloten voor verkeer. Omdat de omleiding nog geruime tijd nodig is, zijn de oneffenheden in de bouwweg verwijderd en zijn lichtmasten aangebracht met het oog op de donkere maanden.

Gronduitgifte bouwkavels

De kavel Molenpadlocatie zal in december worden uitgegeven aan SJB. Met de eigenaren / bewoners van de Damlaan is geen overeenstemming bereikt over de inpassing van een zakelijk recht (recht van weg) in het bouwplan Rijnlandstraat-Noord. Het recht van weg wordt nu verlegd op hetzelfde kadastrale perceel, midden in het bouwplan. Voor deze verlegging is geen instemming van de rechthebbenden vereist. Dit recht van weg heeft ruimere afmetingen dan het oude recht van weg. De bereikbaarheid van de woningen en winkels is gegarandeerd met deze verlegging.

Parkeren Leidschendam Centrum

Bij de behandeling van het bouwplan Molenpad in de raad van 10 juli zijn een amendement en een motie aangenomen die oa. vragen om een onderzoek naar een openbare parkeergarage onder het bouwplan Leytsehof van ca 100 pp. Besluitvorming daarover wordt niet eerder verwacht dan het 1 kwartaal 2019 via het programma Bereikbaar Damcentrum. OOk de herziening van de parkeerbalans wordt opgepakt in dit programma.


Juridische procedures

Er lopen moneteel geen procedures tegen bouwplannen.


Woningmarkt 

De volgende plannen zullen in 2019  nog in verkoop komen:

  • Rijnlandstraat Noord: 10 eengezinswoningen en 25 appartementen
  • Schoorlaan: 22 eengezinswoningen
  • Leytsehof: ca 100 woningen

Als laatste project zullen aan de Damlaan nog 9 appartementen worden ontwikkeld en verkocht. De planning daarvoor is nog niet bekend.


Economische aangelegenheden

Eind augustus zijn drie winkels op het nieuwe Damplein geopend. Daarmee is de leegstand op het Damplein aanzienlijk teruggebracht.


Scopewijzigingen

Geen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
juridische ondersteuning en advisering € 424.582 € 389.821   € 34.761
verplaatsing woonboten € 365.000 € 333.288 € 1.256 € 30.456
Totaal€ 789.582€ 723.109€ 1.256€ 65.217

Financiële afwikkeling tussen gemeente en VOF
In opdracht van de VOF heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de VOF in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de VOF in de vorm van een door de VOF aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de VOF. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten.

Door nog enkele meerwerkkosten voor de verplaatsting van de woonboten zal het daarvoor beschikbare budget gering worden overschreden.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
herziening bestemmingsplan Damcentrumna vergunningverlening alle nieuwbouw in    
start 2e fase herinrichting Schoorlaan2020   
gronduitgifte Rijnlandstraat noord1e kwartaal 2019besluitvorming in de Vof  
gronduitgifte Leytsehofjuni 2019   
gronduitgifte Molenpad4e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  
gronduitgifte Schoorlaan G2 fase 21e kwartaal 2019besluitvorming in de Vof  
2e fase aanleg Plaspoelhaven2020   
kunstwerk op brug plaspoelhaven20206 maart 2018 keuze uit drie ontwerpen  Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
29 oktober 2018 inloopavond over planning werkzaamhedenomwonenden belangstellenden  

In 2014 is de papieren nieuwsbrief van de Vof afgeschaft. Onlangs is ook de website van de Vof gestopt. De URL van deze website is op verzoek van de Ondernemersvereniging OLC aan hen overgedragen, in oktober is de laatste digitale nieuwsbrief verzonden waarin dit is aangekondigd.

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van Leidschendam-Zuid van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.

De Damlounge op de Damlaan wordt gebruikt door SJB voor de verkoopinformatie en verkoopbijeenkomsten.


Aansturing en beheersing van het project

Samenwerking

Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum

Besluitvorming vindt plaats door de VOF-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.


Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Een ander risico is de vertraging van bouwplannen door juridische procedures tegen de bouwplannen, onder andere vanwege de parkeerdruk die bewoners momenteel ervaren in het centrum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities