| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidschendam Centrum
Geactualiseerd op 10 september 2018

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Juliette Bouw Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Initiatiefnemer / opdrachtgevers Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Openbaar gebied in  Realisatie / beheer.
Bouwkavels: Ontwerp
Ruimtelijke procedure Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Einddatum Uitgifte laatste kavel medio 2019, afronding project 2020. Risicoprofiel Financieel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 31 oktober 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Parkeerbalans LDC vastgesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam. Het gaat dan concreet over de sloop en nieuwbouw van woningen, realisatie van een ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimten op het Damplein (opgeleverd in 2012), de realisatie van basisschool de Zonnewijzer (opgeleverd in 2008) en de volledige herinrichting van het openbaar gebied (grotendeels opgeleverd).

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.


Stand van zaken

Openbare ruimte

De eerste fase van de herinrichting van de Schoorlaan is het deel dat ligt tussen Zaagmolenstraat en Houtwerf. De herinrichting van dit deel van de Schoorlaan is afgerond. De werkzaamheden van de tweede fase starten naar verwachting in 2019 en de derde fase in 2020, afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.

Woonboten

Drie van de 4 woonboten zijn op 5 en 6 juni 2018 verplaatst naar de Starrevaart. De laatste bewoners van de Bolder is inmiddels ook verdhuisd. Zijn stalen boot is is inmiddels ontmanteld. Allleen de stalen bak ligt nog aan de Bolder en zal eind september worden afgevoerd naar de sloop.

Bouwplannen

De volgende bouwplannen zijn in behandeling:

Molenpad (J)                - 26 woningen + 4 appartementen + 2 winkelruimten (verleend)

Rijnlandstraat Noord    - 25 appartementen + 10 eengezinswoningen (ingediend)

Leytse Hof                    - 57 woningen en 43 appartementen (ingediend)

Schoorlaan                   - 22 woningen (ingediend)

Afsluiting Warmoezierstraat

Vanwege de veiligheid rond de bouw van woningen aan de Van Ravensteijnkade en de Plaspoelkade is de Warmoezierstraat geruime tijd afgesloten voor verkeer. De communicatie hierover door de bouwer is niet goed verlopen. Inmiddels is de bebording aangepast en is ter plaatse van de Bolder een scheiding gemaakt tussen bouwverkeer en woonverkeer richting de Helling eo. De bouwer heeft eind juli ook een informatiebrief onder omwonenden verspreid met daarin in globale zin de planning van de werkzaamheden. omdat de omleiding nog geruime tijd nodig is, zullen de oneffenheden in de bouwweg worden verwijderd en worden lichtmasten aangebracht met het oog op de donkere maanden. 

Gronduitgifte bouwkavels

De kavel Molenpadlocatie zal in september worden uitgegeven aan SJB. Met de eigenaren / bewoners van de Damlaan is geen overeenstemming bereikt over de inpassing van een zakelijk recht (recht van weg) in het bouwplan Rijnlandstraat-Noord. Het recht van weg wordt nu verlegd op hetzelfde kadastrale perceel, midden in het bouwplan. Voor deze verlegging is geen instemming van de rechthebbenden vereist. Dit recht van weg heeft ruimere afmetingen dan het oude recht van weg. De bereikbaarheid van de woningen en winkels is gegarandeerd met deze verlegging.

Parkeren Leidschendam Centrum

Bij de behandeling van het bouwplan Molenpad in de raad van 10 juli zijn een amendement en een motie aangenomen die oa. vragen om een onderzoek naar een openbare parkeergarage onder het bouwplan Leytsehof van ca 100 pp. Resultaten van dit onderzoek worden verwacht vanaf september. Onlangs is begonnen het de nieuwe parkeertellingen om de huidige parkeerdruk opnieuw te meten. De meetmomenten zijn afgestemd met de klankbordgroep parkeerbeleid LDC. Op basis van deze nieuwe parkeerdrukgegevens zal de parkeerbalans wederom herijkt worden. Verdere onderzoeken naar de verbetering van de parkeersituatie in het centrum worden betrokken bij het Masterplan Damcentrum.


Juridische procedures, staatssteun

Staatssteunprocedure Damplein

In een laatste poging om toch meer proceskosten terug te krijgen van de Europese Commissie (EC), heeft GMW advocaten (voorheen de huisadvocaat) op 2 februari 2018 nog een brief gestuurd aan de EC met verzoek om een hogere kostenvergoeding. Eerder kende de EC slechts een fractie van de kosten toe. De EC heeft eind augustus de vergoeding alsnog verhoogd van 32.000 euro naar 40.000 euro.  

Procedures tegen bouwplannen

Momenteel geen.Woningmarkt 

De volgende plannen zullen in 2018/2019  nog in verkoop komen:

- Rijnlandstraat Noord: 10 eengezinswoningen en 25 appartementen

- Schoorlaan: 22 eengezinswoningen

- Leytsehof: ca 100 woningen

- Damlaan: 9 appartementen 


Economische aangelegenheden

Eind augustus zijn drie winkels op het nieuwe Damplein geopend. Daarmee is de leegstand op het Damplein aanzienlijk teruggebracht.


Scopewijzigingen

Geen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
juridische ondersteuning en advisering € 424.582 € 387.872   € 36.710
verplaatsing woonboten € 310.000 € 310.000    
extra budget verplaatsen woonboten 1e Turap € 55.000 € 20.592 € 30.700 € 3.708
Totaal€ 789.582€ 718.464€ 30.700€ 40.418

Financiële afwikkeling tussen gemeente en VOF
In opdracht van de VOF heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de VOF in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de VOF in de vorm van een door de VOF aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de VOF. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten.

De hoogte van de vergoeding van proceskosten van de Staatsteunzaak is nog niet definitief.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
herziening bestemmingsplan Damcentrumna vergunningverlening alle nieuwbouw in    
start 2e fase herinrichting Schoorlaan2019   
gronduitgifte Rijnlandstraat noord2e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  
gronduitgifte Leytsehofjuni 2019   
gronduitgifte Molenpad2e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  
gronduitgifte Schoorlaan G2 fase 23e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  
2e fase aanleg Plaspoelhaven2020   
kunstwerk op brug plaspoelhaven20196 maart 2018 keuze uit drie ontwerpen  Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
najaar 2018 inloopavond over planning werkzaamhedenomwonenden belangstellenden  

In 2014 is de papieren nieuwsbrief van de Vof afgeschaft. Onlangs is ook de website van de Vof gestopt. De URL van deze website is op verzoek van de Ondernemersvereniging OLC aan hen overgedragen, in oktober is de laatste digitale nieuwsbrief verzonden waarin dit is aangekondigd.

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van Leidschendam-Zuid van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.

De Damlounge op de Damlaan wordt gebruikt door SJB voor de verkoopinformatie en verkoopbijeenkomsten.Aansturing en beheersing van het project

Samenwerking

Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum

Besluitvorming vindt plaats door de VOF-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleiders openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.


Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Een andere risico is de vertraging van bouwplannen door juridische procedures tegen de bouwplannen, onder andere vanwege de parkeerdruk die bewoners momenteel ervaren in het centrum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities