| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidsenhage
Geactualiseerd op 04 december 2018

Winkelcentrum Leidsenhage wordt herontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardig overdekt topregionaal winkelcentrum "The Mall of the Netherlands". De gemeente is faciliterend. Unibail-Rodamco-Westfield realiseert en exploiteert.


1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Eigenaren/Unibail-Rodamco
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
omgevingsvergunning
Einddatum 2020 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26 april 2016, budget voor kosten bouw- en woonrijp maken Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Als grootste eigenaar van het winkelcentrum werkt Unibail-Rodamco-Westfield (URW) momenteel aan de realisatie van The Mall of the Netherlands (het nieuwe leidsenhage) om de positie van het winkelcentrum in de regio te versterken en te zorgen dat het klaar is voor de toekomst.
Daarvoor is circa 30.000 m2 BVO aan kantoren gesloopt. URW zal ca. 25.000 m2 BVO winkels aan het centrum toevoegen. Uitgangspunt daarbij is het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten en internationale retailers. Verder wordt een bioscoop en extra horecaprogramma toegevoegd. De bestaande bebouwing zal volledig worden gerenoveerd en dezelfde look en feel krijgen als de nieuwbouw. Op 6 maart 2014 ondertekenden de gemeente en (toen nog) Unibail-Rodamco de anterieure overeenkomst, waarin de afspraken over de grondverkoop, herontwikkeling en realisatie zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat URW voor haar rekening en risico ontwikkelt en realiseert en de gemeente faciliteert, d.m.v. grondverkoop en een publiekrechtelijke inspanningsverplichting voor het vaststellen van een bestemmingsplan en verlenen van vergunningen.


Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is om Leidsenhage weer te laten uitgroeien tot een Topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. Door het sterk onderscheidende, on-Nederlandse concept, zullen de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van de bezoekers naar verwachting substantieel toenemen.

Het resultaat van het project is een volledig overdekt en vernieuwd Topregionaal winkelcentrum "The Mall of the Netherlands" met een ondergrondse parkeergarage, onderscheidende (internationale) winkelformules, extra horecaprogramma en leisure voorzieningen (bioscoop), integratie met het Groot-Zijdepark en de vijver, services en een interessant activiteitenprogramma.


Stand van zaken

Werkzaamheden

De bouw van de nieuwe Jumbo aan de Banninglaan en de ondergrondse parkeergarage aan de Heuvelweg is in volle gang. nadat in augustus al de eerste winkels in de Fresh waren geopend, heeft op 29 november 2018 ook de feestelijke opening van de Fresh plaatsgevonden. De nieuwe gevel aan de zijde van de Weigelia (gedeelte Fresh t/m BCC) is deels gepaatst. Oplevering van de Nieuwe Jumbo Foodmarkt, is verschoven naar het 2e kwartaal 2019. Vooruitlopend op deze oplevering wordt de Banninglaan conform het vastgestelde inrichtingsplan opnieuw ingericht. Hierbij wordt onder meer een doorsteek gemaakt naar de nieuwe parkeergarage voor de Jumbo. De Banninglaan is sinds 11 juni afgesloten voor autoverkeer. Deze afsluiting duurt tot eind 2018.

Soms is het noodzakelijk om vanwege veiligheid, werkzaamheden in de avond en nacht uit te voeren. Daar worden altijd nachtvergunningen voor afgegeven. Op https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunnen de bekendmakingen worden ingezien. De actuele werkzaamheden kunnen gevolgd worden op "De BouwApp" van Mall of the Netherlands en op Leidsenhagevernieuwt.nl.

Retourbemaling voor bouw parkeergarage

Voor het droog houden van de bouwput is op drie plaatsen rondom Leidsenhage (burg. Den Haan-Groenpark, Groot Zijdepark en waterspoorpark) extra retourbemaling aangelegd. Dit heeft met name in de wijk De Zijde, tot veel vragen en zorgen geleid. Om deze zorgen weg te nemen, heeft URW in samenwerking met de gemeente een overzicht opgesteld van de meest gestelde vragen en antwoorden over deze retourbemaling. Dit overzicht is te vinden op: https://leidsenhagevernieuwt.nl/vernieuwing/veel-gestelde-vragen/#1530263108660-4d5bcfe4-edd4. Alle monitoringsgegevens zijn te vinden op de site van Leidsenhage zie: https://leidsenhagevernieuwt.nl/vernieuwing/monitoring-bronbemaling/ In oktober heeft een vertegenwoordiging van omwonenden een uitgebreide toelichting op de monitoringsgegevens gekregen van de betrokken experts van URW en van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In december 2018 zal de eerste fase van de retourbemaling worden stopgezet, de tweede fase zal naar verwachting eind februari / maart 2019 worden stopgezet. Kort na het stopzetten van de eerste fase, zal nog een overleg met de vertegenwoordiging van de omwonenden plaatsvinden over de resultaten van de monitoring.

Groot Zijdepark

De werkzaamheden voor de kwaliteitsverbetering van het Groot Zijdepark zullen in december 2018 worden opgeleverd, met uitzondering van de asfaltering van diverse delen van de wandelpaden. Dit in vervband met de nog te verwijderen retourbemalingsbuizen in het park. De eindoplevering van het werk staat nu gepland voor maart/april 2019.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
bijdragen Weigelia € 300.000   € 300.000  
verbetering Groot Zijdepark € 225.000 € 64.006 € 47.046 € 113.948
Totaal€ 525.000€ 64.006€ 347.046€ 113.948

Naast de bijdrage voor de Weigelia is ook een bijdrage aan URW toegezegd van maximaal € 350.000 voor de aanleg van het tweezijdig fietspad aan de Weigelia. Deze bijdrage bestaat uit max € 175.000 subsidie van de MRDH en € 175.000 geoormerkt in het budget voor het VVP.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
oplevering vernieuwd winkelcentrum Leidsenhage2020   
opening nieuwe Jumbo2e kwartaal 2019-   
verplaatsing markt naar definitieve locatie2019 - 2020-   
oplevering herinrichting Groot Zijdepark2e kwartaal 2018   
herinrichting openbare ruimteuitvoering gefaseerd in aansluiting op nieuwbouw / renovatiegunning werk op 1 september 2016  

Ook gedurende het proces van realisatie zal op regelmatige basis overleg gevoerd worden met omwonenden en andere stakeholders.

Omdat URW het project uitvoerd, heeft de gemeente geen invloed op de planning van de nieuwbouw.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
definitieve verplaatsing markt 2019-2020marktkooplieden, marktcommissie  
nieuwsbrief Unibail-Rodamco-Westfieldbelangstellenden en klankbordgroepen  
uitvoering bouwplan en inrichtingsplanklankbordgroepen Via Verdi, Banninghaege, Schout van Eijklaan, Heuvelweg, werkgroep Toegankelijkheid, Fietsersbond en winkeliers  
bouwapp van Unibail-Rodamco-Westfield omwonenden, winkeliers, belangstellenden  
januari 2019 overleg over retourbemalingmet omwonenden wij de Zijde, URW, HH Rijnland en Gemeente  
informatie Mall of the Netherlandsomwonenden, belangstellenden, winkeliers  
25 okt 2018 Overleg over retourbelalingmet omwonenden wijk De Zijde, URW, HH Rijnland en Gemeente  

Door Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is in samenwerking met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Dit plan omvat de communicatieaanpak voor de fasen ontwerp tot en met realisatie, waarbij URW verantwoordelijk is voor de communicatie over de gehele vernieuwing, inclusief de herinrichting van de openbare ruimte.


Risicomanagement

De ontwikkeling en realisatie van de vernieuwing van Leidsenhage komt geheel voor rekening en risico van Unibail-Rodamco-Westfield. De gemeente loopt daar geen financiële risico's, echter indien de gemeente meer wil dan is overeengekomen dat de daaraan verbonden kosten wel voor de gemeente zijn. Hiervoor is op dit moment geen budget aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities