| contact  |  home

Projectenboek
   
Revitalisering De Rietvink
Geactualiseerd op 10 september 2018

In een deel van De Rietvink hebben grondzettingen plaatsgevonden. Met een integrale aanpak pakken we, samen met bewoners en andere partijen, de gevolgen van de verzakkingen in de wijk aan.


1 tot 1 van 3 records
vorige123volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Economie en Ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Robert Bruin    
Projectkarakteristiek
Projectfase realisatie Ruimtelijke procedure
Einddatum juli 2018 Risicoprofiel middel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26 januari 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming Raadsbesluit van 26 januari 2016:
- besluit tot vaststelling definitief ontwerp en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet;
- het project aan te wijzen als “groot project” conform de procedureregeling grote projecten.
Afwijking tov besluitvorming


Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit Projectenboek wordt gerapporteerd over de stand van zaken. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt te zijner tijd een evaluatienotitie voorgelegd.


Bestanden:
 Rietvinkplattegrondonderzoeksgebied17112014.pdf (0,08 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is “Samen werken aan een veilige woon- en leefomgeving in De Rietvink”.

Dit doel kan worden bereikt met de volgende subdoelen:

  • Goed geïnformeerde en betrokken bewoners;
  • Vastgesteld programma van eisen;
  • Goed functionerende nutsleidingen en riolering;
  • De (rest)zetting bekend is en een ophoogplan wordt opgesteld;
  • Vastgesteld voorlopig inrichtingsplan, welke voldoet aan de basis kwaliteit zoals vastgelegd in het Beheerkwaliteitsplan voor de openbare ruimte.

Het beoogde eindresultaat is een veilige en duurzame inrichting van de openbare ruimte.


Stand van zaken

Oplevering

Begin december 2016 is de integrale aanpak van De Rietvink in uitvoering gebracht. De werkzaamheden zijn in juli 2018 opgeleverd. De financiële afwikkeling en overdracht naar beheer worden in de komende maanden afgerond.

De actualisatie van september 2018 is de laatste rapportage.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
uitvoeringskrediet De Rietvink € 5.400.000 € 3.752.514 € 501.014 € 1.137.025
Totaal€ 5.400.000€ 3.752.514€ 501.014€ 1.137.025

Een onderdeel van de aanpak van de verzakkingen in de Rietvink is het vervangen van de rioleringen. Vanuit het Water- en rioleringsplan 2016-2021 (1442828) is rekening gehouden met een investeringskrediet van € 1,1 mln. voor de Rietvink. Het restant van het uitvoeringskrediet van €4,3 mln. en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de reserve Rietvink.

Momenteel lopen nog een aantal meerwerkdiscussies met de aannemer. De verwachting is dat het project na de financiële afrekening van de bouwkosten met een positief resultaat van circa € 600.000 kan worden afgesloten.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Realisatiedec 2016 - medio juli 2018neenee 

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van mei 2018 en de toen bekend zijnde inzichten.


Bestanden:
Overall planning okt 2017.pdf (1,04 Mb)

Communicatie

Communicatie speelt een belangrijke rol richting de huiseigenaren en bewoners van De Rietvink. De communicatiedoelstellingen luiden als volgt.

1. Bewoners en huiseigenaren van De Rietvink worden goed geïnformeerd over en betrokken bij de planvoorbereiding en het te volgen proces.

2. Waar er ruimte is – in financieel en ruimtelijk opzicht – worden bewoners betrokken bij (her)inrichting van de openbare ruimte.

Daarvoor zetten we onderstaande participatieactiviteiten in.

  • Communicatieplatform uitvoering
  • Informatiebijeenkomsten

En we gebruiken daarbij de volgende communicatieinstrumenten: projectwebsite, digitale nieuwsbrief, Q&A, bewonersbrieven, media & free publicity.


Communicatie uitvoering

Vanuit het communicatieplatform uitvoering worden bewoners gestimuleerd om zoveel als mogelijk in collectieve vorm initiatief te nemen tot het ophogen van particulieren achterpaden. De aannemer wordt hierin actief betrokken. Lopende de uitvoering worden bewoners actief op de hoogte gehouden over de actuele stand van zaken. Hiervoor worden bewonersbrieven, projectwebsite, facebookpagina en een inloopspreekuur ingezet.

Op 11 juli 2018 is met de wijkbewoners en samenwerkende partijen stilgestaan bij de afgelopen periode van de uitvoering en werd de oplevering van het project gevierd.   


Omgevingsmanagement

Om het proces tijdens de uitvoering voor de betrokken wijkbewoners goed te laten verlopen zijn er twee omgevingsmanagers aangesteld. De omgevingsmanager van de gemeente houdt de regie en werkt samen met de omgevingsmanager van de aannemer. Zij zullen vooral de verbinding zijn tussen de wijkbewoners en het uitvoeringsteam.


Risicomanagement

Met behulp van het programma Risk-ID zijn de mogelijke risico’s geïnventariseerd en gekwalificeerd voor de initiatieffase tot en met de ontwerpfase. Gedurende het opstellen van het voorlopig en definitief ontwerp zijn deze getoetst en gemonitoord. Mede op basis van deze informatie is de hoogte van de posten “onvoorzien” geraamd. Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. De afgelopen tijd is het risicodossier verder bijgesteld en aangescherpt.

De belangrijkste 3 risico's zijn:

RisicoBeheermaatregelen
1. Benodigde input bewoners (toestemmingsformulieren particulieren percelen) wordt niet tijdig verkregen.

1. Inzet omgevingsmanager voor persoonlijk contact en in beeld brengen maatwerkoplossingen

2. Kabels- en leidingenbedrijven werken onvoldoende mee in het project.

1. Structueel overleg met kabels- en leidingenbeheerders doorzetten

3. Planning wordt niet gehaald

1. LEAN planning wordt ingezet als voortgangsbewaking instrument
2. Sturen op voortgang in bouwvergaderingen en coordinatieoverleggen

De consequenties van een veranderende markt voor de aanbesteding van civieltechnische werken zijn enkel van toepassing op de ingediende meerwerken.

Het beheer van het risicodossier blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert kunnen diverse beheermaatregelen verder worden aangescherpt en/of worden bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze worden aan het risicodossier toegevoegd. Het risicodossier cq. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zullen dan ook een vast onderdeel zijn van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities