| contact  |  home

Projectenboek
   
Waterspoorpark
Geactualiseerd op 28 augustus 2018

Project uit het Waterplan 2007-2015 waarin de spoorstrook ten gunste van extra waterberging wordt getransformeerd tot een waterrijk park.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene woongemeente
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers LV, Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland
Projectleider Erdal Avan     
Projectkarakteristiek
Projectfase uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum 31-08-2018 Risicoprofiel gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling MEDIO 2011 Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming waterplan 2-10-2007
mid-term evaluatie medio 2011 (verseon 6080270)
Afwijking tov besluitvorming
Doelstelling en gewenst resultaat

Het project Waterspoorpark bestaat uit 4 deelprojecten. Deel 1 (locatie Zijdesingel) is afgerond in 2016. Deelproject 2 (locatie Nicolaas Beetslaan), deelproject 3 (locatie Populierendreef) en Deelproject 4 (locatie Appelgaarde). De herinrichting van de locaties levert een belangrijke bijdrage aan de hoofddoelen uit het waterplan: "het watersysteem is duurzaam en robuust; het water is schoon en aansprekend".

In het deelproject 2 is de spoorstrook langs de Nicolaas Beetslaan getransformeerd van een volkstuinen- en gazonstrook naar een waterrijk park met ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling. In de strook is een nieuwe wandelroute aangelegd, een hondenstrandje en verbrede waterpartijen met natuurvriendelijke oevers.

In deelproject 3 is de sloot langs de Poulierendreef  vergroot en zijn natuurlijke oevers aangelegd. in deelproject 4 is de bestaande waterpartij aan de Appelgaarde vergroot en eveneens voorzien van natuurlijke oevers. 


Stand van zaken

Waterspoorpark deelgebied 2

In maart 2016 is gestart met de realisatie van het Waterspoorpark deel 2. De realisatie van het Waterspoorpark in de spoorstrook is in november 2016 afgerond. De uitkijkheuvel in de kop van park ’t Loo is na een zettingsperiode van een half jaar vanaf mei 2017 verder ingericht. De paden zijn in juli als laatste aangelegd. Begin augustus 2017 is ook dit deel van het project afgerond.

Op het uitkijkpunt is in oktober 2017 een informatieplateau aangebracht.

In de grond op en rond de uitkijkheuvel zijn sporen puin en glas aangetroffen. In enkele gevallen gaat het om grove delen. Dit puin e.d. wordt d.m.v. raapacties zo veel als mogelijk verwijderd. Deze raapacties worden gecontinueerd zolang de grasmat nog niet volledig dicht is en het puin zichtbaar is.

In mei 2018 heeft de oplevering van de heuvel plaatsgevonden. De herstelpunten zijn uitgevoerd en is de driejarige ondehoudsperiode voor de aannemer ingegaan.


Waterspoorpark deelgebied 3 en 4

In februari 2018 is de uitvoering van de deelgebieden 3 en 4 gestart. De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase. Eind augustus wordt oplevering verwacht en gaat ook voor deze locatie de onderhoudstermijn voor de aannemer in.


Aangezien de werkzaamheden van de verschillende locaties van dit project zijn of op zeer korte termijn worden afgerond is dit de laatste rapportage voor het projectenboek.


Bestanden:
P1010694.JPG (3,72 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
herinrichting Waterspoorpark deelgebied 2 € 1.538.501 € 1.377.451 € 42.151 € 118.899
herinrichting Waterspoorpark deelgebied 3 en 4 € 593.000 € 268.000 € 140.000 € 185.000
Totaal€ 2.131.501€ 1.645.451€ 182.151€ 303.899

Algemeen

Het Waterspoorpark (deelgebied 2,3 en 4) maakt onderdeel uit van het Waterplan.

Binnen het Waterplan worden de projecten gerealiseerd vanuit een samenwerkingsovereenkomst gemeente Leidschendam-Voorburg – Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap van Delfland levert een bijdrage aan de realisatie van het Waterspoorpark van € 1.062.500 en vanuit het Groenfonds Haaglanden ontvangt de gemeente een subsidiebijdrage van € 122.800 in de kosten voor het opheffen van het bergingstekort.

Waterspoorpark Deelgebied 2 (Nicolaas Beetslaan)

Als gevolg van een aangetroffen bodemverontreiniging, een langere voorbereidingstijd en een ongunstige aanbesteding zijn voorbereidingskosten en uitvoeringskosten hoger dan geraamd. Ook de kosten voor de realisatie van de stadstuin en het verplanten van 18 lindes zijn hoger uitgevallen dan voorzien. Binnen het Waterspoorpark deelgebied 2 is hierdoor een tekort van € 560.000 ontstaan. Voor de dekking van het ontstane tekort is gezocht naar mogelijke versoberingen en verschuivingen binnen de programma's Water en Groen. In de raadsvergadering van 15-12-2015 heeft de raad ingestemd met het dekkingsvoorstel ‘Aanbesteding Waterspoorpark deelgebied Nicolaas Beetslaan’ (verseon 1428685).

Waterspoorpark Deelgebied 3 en 4 (Populierendref en Appelgaarde)

De uitvoering van deze deelprojceten zullen binnen het beschikbare budget kunnen worden afgerond met een positief saldo. Dit project had een meevaller bij de aanbesteding en omdat een groot deel van de afgegraven grond met gesloten beurs kon worden afgevoerd naar een andere locatie binnen de gemeente.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
DO deelgebied Nic Beetslaanapril 2015nvtnvt 
Aanbesteding deelgebied Nic beetslaandecember 2015gunning na collegebesluit op 17 novembernvt 
start realisatiefase deelgebied Nic Beetslaanstart voorbereiding dec. 2015. Start uitvoering febr. 2016nvtnvt 
oplevering waterspoorpark langs spoorstrookdecember 2016nvtnvt 
overdracht van spoorstrook aan Stadsbeheerfebruari 2018nvtnvt 
start inrichten uitkijkheuvelapril 2017nvtnvt 
oplevering heuvelmei 2018nvtnvt 
aanbrengen informatieplateauoktober 2017nvtnvt  
oplevering uitkijkheuvelaugustus 2017nvtnvt 

Waterspoorpark deelgebied 2

De realisatie van het waterspoorpark aan de Nicolaas Beetslaan is in maart 2016 gestart. Vooruitlopend op de herinrichtingswerkzaamheden heeft een bodemsanering plaatsgevonden. Het parkdeel langs de spoorsloot is in december 2016 opgeleverd. De uitkijkheuvel is circa zeven maanden voorbelast geweest alvorens tot inrichten van de heuvel kon worden overgegaan.  Op 2 september heeft er een feestelijk evenement plaatsgevonden ter viering van de oplevering van dit park. In oktober is het informatieplateau op het uitkijkpunt aangebracht.

Op een enkel restpunt na is de realisatie van het waterspoorpark Nicolaas Beetslaan gereed.

In februari 2018 is het beheer en onderhoud van de spoorstrook overgedragen aan Stadsbeheer. Het beheer en onderhoud van de uitkijkheuvel blijft, na oplevering, nog drie jaar bij de aannemer

Waterspoorpark deelgebied  3 en 4

Zie onder stand van zaken.Communicatie

Waterspoorpark deelgebied 2

In de uitvoeringsfase van het project is gecommuniceerd via een door de gemeente en het Hoogheemraadschap goedgekeurd communicatieplan van de aannemer. Hieronder valt ook de digitale nieuwsbrief welke door de gemeente wordt verzorgd. Voor het Waterspoorpark wordt deze nieuwsbrief inmiddels gecombineerd met de nieuwsbrief voor Waterplan Park 't Loo omdat deze gebieden in elkaar overlopen. In januari 2017 is de laatste versie van de nieuwsbrief uitgegaan. In maart 2017 heeft een update van de website  plaatsgevonden. In de nieuwsbrief voor de wijk Bovenveen wordt met regelmaat in het kort aandacht besteed aan het waterspoorpark.

Ook wordt Facebook ingezet om het Waterspoorpark te laten zien.

Waterspoorpark deelgebied 3 en 4

De bewoners zijn in de voorbereidingsfase geïnformeerd tijdens een inloopavond. Bij de start van de werkzaamheden zijn de bewoners in de directe omgeving met een brief hiervan op de hoogte gesteld.


Risicomanagement

De werkzaamheden voor dit project zijn vrijwel afgerond en de deelgebieden zijn opgeleverd. Er worden geen risico's verwacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities