| contact  |  home

Projectenboek
   
Rioolgemaal van Ruysdaellaan
Geactualiseerd op 27 augustus 2018

Het rioolgemaal aan de van Ruysdaellaan is aan het einde van zijn technische levensduur en moet daarom worden vervangen.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene Woongemeente
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Ramon Kraaijeveld    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure -
Einddatum september / oktober 2018 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling - Volgende raads- / commissie-behandeling -
Besluitvorming -
Afwijking tov besluitvorming -


Het gemeentelijk rioolgemaal aan de Van Ruysdaellaan staat sinds 2008 op de nominatie in zijn geheel (bouwkundig, mechanisch en elektrisch) vervangen te worden. Dehuidige locatie van dit rioolgemaal is dicht bij woningen en geeft regelmatig geuroverlast. Sinds 2008 is de gemeente bezig geweest de gewenste technische vervangingsvariant vast te stellen. In de afgelopen periode is het blikveld gaandeweg veranderd van een puur technische vervangingsmaatregel naar een maatregel met meer ruimtelijke en maatschappelijke aspecten. Daarbij krijgen de aspecten zoals; omgeving, de landelijk gewenste samenwerking in de (afval-) waterketen, ruimtegebruik en toekomstgerichte kostenbesparing een steeds grotere rol in de variant-keuze. Vooral het aspect samenwerken is geheel in lijn met de landelijke tendens van samenwerking in de afvalwaterketen zoals deze in het Bestuursakkoord Water (2011) door de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is vastgelegd.

Het resultaat van al de bovenstaande overwegingen is dat het gemaal niet zonder meer wordt vervangen maar dat het ook op een andere locatie komt. Het gemaal wordt verplaatst naar het gemaal van Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) aan de Noordsingel, naast het Shell-tankstation bij het Grootzijde park. Ook wordt de rioolleiding tussen de huidige en nieuwe locatie vervangen en aangelegd door middel van een ondergrondse boring langs de Noordsingel. Er is voor een boring gekozen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken op de Noordsingel. De huidige rioolleiding wordt vanwege de verkeerde diepte ligging verlaten.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

Het uiteindelijk doel is het gemaal aan de Van Ruysdaellaan vanwege de overschrijding van de technische levensduur te vervangen. Het gemeentelijke rioolgemaal aan de Van Ruysdaellaan ligt op ongeveer 1100 meter van het Delflandse rioolgemaal aan de Noordsingel. In het kader van meer samenwerken in de afvalwaterketen hebben Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente de mogelijkheid onderzocht om beide gemalen te combineren.

Naast de technische aspecten zijn ook de ruimtelijke, maatschappelijke, financiële en contractuele aspecten van belang bij de keuze van een voorkeursvariant voor de vervanging van het rioolgemaal. Daarbij zijn zowel de korte termijn (de daadwerkelijke investering) als de langere termijn (beheer, onderhoud en exploitatie van het nieuwe gemaal) van belang. Naar aanleiding van al deze aspecten is gekozen om het gemeentelijk rioolgemaal in de toekomst te integreren in het eindgemaal van Delfland.


Resultaat

In 2012 is bestuurlijk (BO Water 18 juni 2012) een gezamenlijke voorkeur uitgesproken voor de verdere technische uitwerking van een variant waarbij het gemeentelijk rioolgemaal komt te vervallen. Het Delflandse gemaal is in 2009, met uitzondering van het bouwkundige deel, volledig gerenoveerd. Het bouwkundige deel kan hierdoor pas na 2033 worden vervangen. Tot die tijd wordt een bijgemaal geplaatst tegen het gemaal van Delfland aan en door Delfland overgenomen in beheer en onderhoud. De gemeente blijft nog wel eigenaar. Wanneer Delfland zijn gemaal vervangt dan worden beide gemalen geïntegreerd en komt het gemaal daarmee volledig in beheer en eigendom van Delfland.


Stand van zaken


Boring


Over de gehele lengte van het tracé is de boring gerealiseerd en daarmee de leiding aangebracht. Hiermee is de verbinding gerealiseerd tussen het voormalige gemaal aan de van Ruysdaellaan en de het nieuwe bijgemaal aan de Noordsingel. Het bouwkundige deel van het bijgemaal is geplaatst. De technische componenten (pompen, aansturing en aansluitingen op de leidingen), zijn inmiddels geplaatst en in gebruik genomen. Hiermee is de functie van het voormalige gemaal volledig over genomen door het nieuwe bijgemaal. Ook zijn de  bestaande riool aansluitingen (Shell, AH, BP en Westelijk deel van WC Leidsenhage, Mall of the Netherlands) op de nieuwe leiding aangesloten. Het Oostelijk deel van WC Leidsenhage wordt de aansluiting op het oude riool overgezet op het nieuwe riool. De aannemer komt hiervoor nog met een meerwerkopgave, budgettaire gezien is daar rekening mee gehouden.


Nieuw gemaal

Vanwege het niet tijdig verkrijgen van toegang (toestemming) tot het gemaal van Delfland is de aannemer niet volgens planning kunnen starten met de elektrotechnische verbinding (de aansturing en energie voorziening) tussen het gemaal van Delfland en het bijgemaal. Deze vertraging heeft niet tot al te grote problemen geleid voor de algemene planning. In mei 2018 is de technische installatie geplaatst waarna eind mei het systeem is getest. Hierbij waren alle stakeholders betrokken. De technische installatie had te veel onvolkomenheden om te kunnen overdragen aan de toekomstige beheerder (HH Delfland). Momenteel loopt de testperiode met rioolwater waarin meer vervuiling is geconstateerd dan gebruikelijk.

Nadere toelichting

Als gevolg van de betere doorstroming na het verwijderen van het oude gemaal is behoorlijk wat vuil losgekomen. Al dit vuil is in grote hoeveelheden in het nieuwe bijgemaal terecht gekomen wat de werking en de juiste afstelling van het bijgemaal behoorlijk heeft verstoord. Het gemaal is doordoor enkele keren uitgevallen, overigens heeft dit niet geleid voor overlast. De kelder is diverse keren leeggehaald en gereinigd. Zo ook zijn de pompen enkele keren gelicht en schoongemaakt. Deze incidenten hebben er voor gezorgd dat het gemaal nog niet is opgeleverd. In de tussentijd zijn er aanpassingen gedaan aan de aansturing van de pompen waardoor het vuil door de pompen beter verwerkt kan worden en storingen beduidend minder zijn geworden (geen).

Er blijven nog wel een aantal aandachtspunten over die opgelost moeten worden voordat het bijgemaal aan de toekomstige beheerder kan worden overgedragen.

Al met al heeft dit behoorlijk wat kosten en inzet van de toekomstige beheerder gevergd, vooral meldingen naar monteurs. Door al deze incidenten samen is de planning met enkele maanden uitgelopen.

Om te voorkomen dat het bijgemaal opnieuw wordt belast met het vele vuil worden de toestromende rioolstrengen gereinigd en geïnspecteerd.

Rekening houdend met alle bovengenoemde aandachtspunten wordt opnieuw een test ingepland om er zeker van te zijn dat het bijgemaal naar behoren functioneert. De aannemer komt met een voorstel en maakt afspraken en plant een nieuwe test in.Omgeving

Met de herstelwerkzaamheden aan het groen en de verharding langs het boortracé is een aanvang gemaakt. Tegenover het Shell-tankstation zijn bomen terug geplant. De Bouwlocatie Sweelincklaan is opgeschoond en is het ketenpark verwijderd en het terrein weer terugbracht in oorspronkelijk staat. Op de locatie van de laatste bouwkuip t.h.v. de Prins Hendriklaan (vml. Locatie RG van Ruysdaellaan) is het gemaal compleet gesloopt en verwijderd en is het terrein conform de wens van de bewoners ingericht als parkeerterrein. Hier wordt al volop gebruik van gemaakt. Op deze locatie wordt het terrein rondom ingevuld met groen waaronder twee nieuwe bomen (vervanging van twee gekapte bomen) en een groene omlijsting. Op de tussenliggende bouwputlocatie moet ook nog het groen worden hersteld. Met het oog op de uitzonderlijke droge periode van de afgelopen tijd worden de herstelwerkzaamheden met betrekking tot het groen uitgesteld tot het najaar. De aannemer maakt nadere afspraken met de betreffende beheerder over de oplevering van deze locaties.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Vervanging rioolgemaal Van Ruysdaellaan € 3.890.000 € 3.342.210 € 158.334 € 179.451
Totaal€ 3.890.000€ 3.342.210€ 158.334€ 179.451Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Realisatiefasemei 2017 - okt. 2018n.v.t.n.v.t. Communicatie

Voor de herinrichting van de oude gemaallocatie aan de Van Ruysdaellaan is in samenspraak met de buurt een inrichtingsplan opgesteld waarvoor begin febrauri een omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend.

Tussen de gemeente en de aannemer vindt afstemming plaats over de manier waarop communicatie plaatsvindt met bewoners en gebruikers langs de route van het project tijdens de uitvoering van het project. Aannemer Van der Ven heeft hiervoor een omgevingsmanager aangesteld en een communicatieplan opgesteld.


Risicomanagement

Uitvoeringsproces

Tijdens het uitvoeringsproces kunnen er onvoorziene zaken naar voren komen. Om daarop in te kunnen spelen is de gemeente nauw betrokken bij het ontwerpproces van de aannemer, zie ook de opmerking bij de stand van zaken. De samenwerking in dit proces is er ook op gericht om de planning zoveel mogelijk aan te houden. Verder is het aan de contractmanager om de vorderingen van het ontwerp- en uitvoeringsproces in de gaten te houden. Omdat deze vorm van contract nieuw is binnen de gemeente wordt het projectteam ondersteund door een ingehuurde specialist. Tot nu toe is het uitvoeringsproces met 2 maanden verlengd en daarmee de oplevering met ca. 2 maanden uitgesteld. Reden het technisch ontwerp van het bijgemaal in relatie tot het bestaande stelsel heeft langer geduurd dan verwacht. Dit had vooral te maken met de afstemming tussen aannemer, gemeente, Delfland en Delfluent (de uiteindelijke beheerder). Daarnaast hebben de moeilijkheden rondom de werking van de pompen en de extreme vuillast voor deze vertraging gezorgd ( zie ook stand van zaken).

Bij het uitvoeren van de boring onder de rijbaan van de Noordsingel is een gat in de asfaltverharding ontstaan, hierdoor is een rijstrook langdurig afgezet voor het verkeer. In overleg met de wegbeheerder is een herstelplan opgesteld conform dit plan is het herstel uitgevoerd. Ook vindt er een monitoring op de stabiliteit van de ondergrond plaats. Om indien nodig tijdig een afzetting te plaatsen en de calamiteit op te lossen. Tot nu toe zijn er verder geen verzakkingen op gestreden. In de onderhoudstermijn wordt het asfalt hersteld conform de afspraken.

Bestaande gemaal Van Ruysdaellaan

Volgens de beheerovereenkomst met Delfland blijft de gemeente aansprakelijk voor schade aan het bestaande gemaal van Delfland als gevolg van de plaatsing van het bijgemaal. De kans van optreden is beperkt tot minder dan 1x in de 10 jaar waardoor acceptabel.

Nieuwe bijgemaal

Het nieuwe bijgemaal heeft sinds de ingebruikname nog niet goed gefunctioneerd, zie ook stand van zaken. Na wat interventie van de stakeholders zijn er maatregelen genomen waardoor het gemaal functioneert en het vuilwater verpompt zoals aangenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities