| contact  |  home

Projectenboek
   
Sonneruyter
Geactualiseerd op 05 maart 2019

Het realiseren van een modern woon-/zorgcentrum en woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer WoonInvest / WZH
Accounthouder Ntb    
Programmakarakteristiek
Planfase Ontwerpfase Ruimtelijke procedure Nog niet bekend
Einddatum Nog niet bekend Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 10-2013 Volgende raads- / commissie-behandeling PM
Intentieovereenkomst 28 juni 2012
Anterieure overeenkomst Nog niet bekend


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 coördinaten Sonneruyter.docx (0,36 Mb)

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer ontwikkelt op eigen rekening en voor eigen risico. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het
gebied.

Taak gemeente:

 1. het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen (her)ontwikkeling;
 2. het opstellen en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad van een publiek programma van eisen voor het plangebied;
 3. het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in algemene zin met derden;
 4. het toetsen van het voorlopig ontwerp en het inrichtingsplan;
 5. het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 6. het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 7. het opstellen van een kostenbegroting op grond van het in de Wro wettelijk verplichte kostenverhaal;
 8. het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 9. het opstellen van een ontwerp planologisch besluit.

Taak ontwikkelaar:

 1. het doen van alle onderzoeken die nodig zijn voor een goede ruimtelijke onderbouwing;
 2. het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de (her)ontwikkeling te kunnen realiseren;
 3. het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling;
 4. het opstellen van een inrichtingsplan;
 5. het opstellen van een voorlopig ontwerp;
 6. het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Doelstelling en gewenst resultaat

De Stichting Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) is voornemens op de locatie van het voormalige verzorgingshuis Sonneruyter een nieuw toekomstbestendig woonzorgcentrum en woningbouiw te realiseren.

Het resultaat van het project is:

 • een vastgesteld wijzigingsplan voor de locatie;
 • de realisatie van een modern woon-/zorgcomplex en woningbouw.

In het project is bijzondere aandacht voor:

 • het borgen van de communicatie met omwonenden en betrokkenen;
 • het stroomlijnen van de communicatie tussen de initiatiefnemers en de gemeente.

Stand van zaken

De locatie Sonneruyter ligt in bestemmingsplangebied Voorburg West / Park Leeuwenbergh en is hierin als uitwerkingsgebied opgenomen.

Op 26 juni 2012 is met de grondeigenaar (WZH) een intentieovereenkomst afgesloten voor de realisatie van een woonzorgcentrum en woningbouw op de locatrie. Tijdens inloopavonden in 2013 is, op enkele omwonenden na, draagvlak getoond voor het aangepaste ruimtelijk kader. Het ruimtelijk kader is 1 oktober 2013 door de raad vastgesteld. Tegelijkertijd is in oktober 2013 door de gemeenteraad besloten de coördinatieregeling toe te passen.
Om de nieuwbouw van het woon-zorgcentrum mogelijk te maken is het oude gebouw WZH De Sonneruyter in de periode maart - mei 2014 gesloopt (de aanleunwoningen op de locatie waren al eerder gesloopt).

Eind 2018 heeft WZH aangegeven met een geheel nieuw plan/initiatief voor de de locatie te willen komen. Dit initiatiefplan zal opnieuw beoordeeld worden waarna nieuwe afspraken over proces en taakverdeling worden gemaakt. Totdat hierover een eventuele intentieovereenkomst is afgesloten zal met ingang van de volgende actualisatie niet via het Projectenboek worden gerapporteerd.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Vastgestelde intentieovereenkomstQ2 2019College  
Afronding planologische procedure, verlenen omgevingsvergunningQ2/Q3 2020-Raad (besluitvorming verklaring van geen bedenkingen) College (besluitvorming/verlenen 2de fase omgevingsvergunning)Q2/Q3 2020 
Start bouwQ4 2020-   
Vaststelling anterieure overeenkomstQ3 2019-College  
Vaststellen ruimtelijk kader2de helft 2019-Raad2de helft 2019 

Planningregels op basis van het eind 2019 ingediende nieuwe plan/initiatief voor het woonzorgcentrum en woningbouw op de locatie Sonneruyter.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Concept ruimtelijk kader2de helft 2019  
KlankbordgroepNader vast te stellen  
Nieuwsbrief stand van zaken nieuw plan/initiatriefQ2 2019  

Er heeft voor het opstellen van het ruimtelijk kader periodiek overleg met belanghebbenden plaatsgevonden via een ingestelde klankbordgroep. De klankbordgroep is in 2014 voor het laatst bijeen geweest. Gezien de termijn van 5 jaar na het laatste overleg van de
Overige communicatie over het project vindt plaats met nieuwsbrieven, informatie-/inloopavonden en via de gemeentelijke website (projectpagina).


Risicomanagement

Daar het project een initiatief van derden is, heeft de gemeente geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er mogelijk sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van mogelijk gebrek aan draagvlak. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities