| contact  |  home

Projectenboek
   
Sonneruyter
Geactualiseerd op 26 november 2018

Het realiseren van een modern woon-/zorgcentrum en woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer WoonInvest / WZH
Accounthouder Ntb    
Programmakarakteristiek
Planfase Ontwerpfase Ruimtelijke procedure Coördinatieregeling (gelijktijdige procedure voor bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning)(coördinatieregeling)
Einddatum Nog niet bekend Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 10-2013 Volgende raads- / commissie-behandeling PM
Intentieovereenkomst 28 juni 2012
Anterieure overeenkomst Nog niet bekend


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 coördinaten Sonneruyter.docx (0,36 Mb)

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer ontwikkelt op eigen rekening en voor eigen risico. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het
gebied.

Taak gemeente:

 1. het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen (her)ontwikkeling;
 2. het opstellen en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad van een publiek programma van eisen voor het plangebied (=afgerond);
 3. het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in algemene zin met derden;
 4. het toetsen van het voorlopig ontwerp en het inrichtingsplan;
 5. het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 6. het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 7. het opstellen van een kostenbegroting op grond van het in de Wro wettelijk verplichte kostenverhaal;
 8. het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 9. het opstellen van een ontwerp planologisch besluit.

Taak ontwikkelaar:

 1. het doen van alle onderzoeken die nodig zijn voor een goede ruimtelijke onderbouwing;
 2. het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de (her)ontwikkeling te kunnen realiseren;
 3. het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling;
 4. het opstellen van een inrichtingsplan;
 5. het opstellen van een voorlopig ontwerp;
 6. het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Doelstelling en gewenst resultaat

De Stichting Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) en woningcorporatie WoonInvest zijn voornemens het bestaande verzorgingshuis Sonneruyter te herontwikkelen tot een toekomstbestendig woonzorgcentrum. In het plangebied is ook woningbouw gepland.

Het resultaat van het project is:

 • een vastgesteld wijzigingsplan voor de locatie;
 • de realisatie van een modern woon-/zorgcomplex en woningbouw.

In het project is bijzondere aandacht voor:

 • het borgen van de communicatie met omwonenden en betrokkenen;
 • het stroomlijnen van de communicatie tussen de initiatiefnemers en de gemeente.

Stand van zaken

Op 26 juni 2012 is een intentieovereenkomst voor de realisatie van het project Sonneruyter afgesloten. Tijdens inloopavonden in 2013 is, op enkele omwonenden na, draagvlak getoond voor het aangepaste ruimtelijk kader. Het ruimtelijk kader is 1 oktober 2013 door de raad vastgesteld. Tegelijkertijd is in oktober 2013 door de gemeenteraad besloten de coördinatieregeling toe te passen. Op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de omgevingsvergunning door middel van een zgn. coördinatieregeling te combineren, zodat de procedures gelijktijdig worden doorlopen en tijd wordt bespaard. Met toepassing van de coördinatieregeling kan in een eventuele beroepsprocedure een tijdwinst tot ca. 2 jaar worden geboekt.

De locatie Sonneruyter ligt in bestemmingsplangebied Voorburg West / Park Leeuwenbergh en is hierin als uitwerkingsgebied opgenomen.

Om de nieuwbouw van het woon-zorgcentrum mogelijk te maken is het oude gebouw WZH De Sonneruyter in de periode maart - mei 2014 gesloopt (de aanleunwoningen op de locatie waren al eerder gesloopt).

Woningcorporatie WoonInvest heeft te kennen gegeven de ontwikkeling van de projecten Sonneruyter en Rustoord volgordelijk te laten verlopen. De bouw van het woonzorgcentrum Rustoord wordt naar verwachtingen 2de kwartaal 2019 afgerond.
De voorbereiding voor de realisatie van het project Sonneruyter ligt voor wat betreft de gemeentelijke inzet momenteel stil. Nog niet bekend is wanneer de planontwikkeling van Sonneruyter weer opgepakt wordt.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Voorbereiding ontwerpwijzigingsplan en ontwerpomgevingsvergunningNog niet bekend-Nee  
Vaststellen ruimtelijk kaderQ3-2013Ja1 oktober 2013 

Omdat de projecten Sonneruyter en Rustoord volgordelijk zullen verlopen, is de planning voor planvorming Sonneruyter (mede) afhankelijk van de planning voor de afronding/oplevering van het project Rustoord.
Op dit moment kunnen de initiatiefnemers nog niet aangeven wanneer dit project een vervolg krijgt..


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Informatie aanpak/planning SonneruyterQ1/2 2019  
Vaststelling ruimtelijk kader10-201310-2013 

Er heeft voor het opstellen van het ruimtelijk kader periodiek overleg met belanghebbenden plaatsgevonden via een ingestelde klankbordgroep. 
Totdat, naar verwachting in de eerste helft van 2019,  duidelijkheid is over het weer oppakken van het project Sonneruyter, ligt dit project stil. Zodra het project weer opgepakt wordt, worden omwonenden hierover geïnformeerd.
Communicatie over het project vindt plaats met nieuwsbrieven, informatie-/inloopavonden en via de gemeentelijke website (projectpagina).


Risicomanagement

Daar het project een initiatief van derden is, heeft de gemeente geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er mogelijk sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van mogelijk gebrek aan draagvlak. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen. 

De bewoners van het inmiddels gesloopte woonzorgcentrum Sonneruyter zijn verhuisd naar andere centra van de zorginstelling WZH in de gemeente en elders in de regio. Hoewel de huisvesting en zorgverlening van ouderen in de woonzorgcentra een regionale verantwoordelijkheid van het Zorgkantoor is, vindt met WZH regelmatig overleg plaats over het belang van de continuïteit van de zorg aan ouderen in de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities