| contact  |  home

Projectenboek
   
Damlaan 66-68
Geactualiseerd op 05 maart 2019

Het gaat hierbij om een derden initiatief waarbij de huidige opstallen worden gesloopt en een nieuw gebouw met appartementen, commerciële ruimte en parkeren wordt gerealiseerd.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer Niersman Projectontwikkeling B.V.
Accounthouder Peter Baalbergen    
Programmakarakteristiek
Planfase Realisatie Ruimtelijke procedure GRO (Goede Ruimtelijke Onderbouwing)
Einddatum Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 11 april 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst 11 oktober 2013
Anterieure overeenkomst 23 augustus 2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil op eigen rekening en voor eigen risico de bestaande bebouwing slopen en daarna op dit perceel appartementen bouwen. De gemeente heeft inhoudelijk en procesmatig een faciliterende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.

Taak  gemeente:

 1. het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen (her)ontwikkeling;
 2. het opstellen en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad van een publiek programma van eisen voor het plangebied;
 3. het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in algemene zin met derden;
 4. het toetsen van het voorlopig ontwerp;
 5. het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 6. het toetsen van de goede ruimtelijke onderbouwing;
 7. het opstellen van een kostenbegroting op grond van het in de Wro wettelijk verplichte kostenverhaal;
 8. het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 9. het opstellen van een ontwerp planologisch besluit.

Taak ontwikkelaar:

 1. het doen van alle onderzoeken die nodig zijn voor een goede ruimtelijke onderbouwing;
 2. het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de (her)ontwikkeling te kunnen realiseren;
 3. het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling;
 4. het opstellen van een inrichtingsplan;
 5. het opstellen van een voorlopig ontwerp;
 6. het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Het te realiseren nieuwbouwproject van 20 appartementen moet qua schaal en structuur aansluiten bij de karakteristieke bebouwing van het Damcentrum. De nieuwbouw moet verder een herkenbare verschijningsvorm krijgen in verband met de ligging langs de Oude Trambaan.


Stand van zaken

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk kader op 1 juli 2015 vastgesteld. Nu het ruimtelijk kader is vastgesteld kan de initiatiefnemer het bouwplan verder ontwikkelen. Het woningbouwinitiatief past niet in het geldende bestemmingsplan. De anterieure overeenkomst is door de partijen ondertekend. De uitgebreide omgevingsvergunning met GRO is verleend en onherroepelijk. De sloop van de winkel en bovenwoning is afgerond en de ontwikkelaar is in het najaar van 2017 begonnen met de bouw. De bouw is in januari 2019 afgerond. Vanaf februari zijn de 20 woningen bewoond, een huurder voor de winkelruimte wordt nog gezocht.

Omdat het project voltooid is zal er vanaf de volgende actualisatie van het Projectenboek niet meer over gerapporteerd worden.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Beantwoording zienswijzennota1ste kwartaal 2017Ja, door raad11 april 2017 
Start bouwNajaar 2017Nee  
Bouw gereedeind 2018-nee  
Planologische procedure4de kwartaal 2016JaCollegebesluit 1e fase 6 september 2016 Raadsbesluit 1e fase 11 oktober 2016 
Anterieure overeenkomst3de kwartaal 2016Ja, door college op 23 augustus vastgesteldNee 
 

Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er 2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De hier opgehaalde wensen en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van het ruimtelijk kader.

Communicatie met de buurt vindt verder plaats via dit projectenboek.


Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft geen eigendom en de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden worden verhaald via een intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico's met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan draagvlak in de omgeving. Door het organiseren van twee bijeenkomsten voor bewoners en winkeliers uit de omgeving is geprobeerd het aantal bezwaren tegen het plan te beperken. Bezwaren die zich pas in een laat stadium in het proces aandienen blijven een potentieel risico vormen. Door elke partij in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het tot stand brengen van het ruimtelijk kader wordt getracht dit risico te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities