| contact  |  home

Projectenboek
   
Wilsveen 17
Geactualiseerd op 05 september 2018

Aan de gemeente is het verzoek binnengekomen voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor nieuwbouw aan het Wilsveen 17. De gemeenteraad heeft hiervoor in het voorjaar van 2016 een ruimtelijk kader vastgesteld. Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Sheraida Julen Initiatiefnemer particuliere initiatiefnemer
Accounthouder Peter Baalbergen    
Programmakarakteristiek
Planfase Planologische fase   Ruimtelijke procedure  Opstellen bestemmingsplan
(postzegelplan)
Einddatum Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Ruimtelijkkader 05-07-2016
Petitie omwonenden comissie OG 01-11-2016
Volgende raads- / commissie-behandeling Q3 2018 Afhankelijk voortgang proces
Intentieovereenkomst Getekend op 16 februari 2016.
Anterieure overeenkomst Getekend op 20 juni 2017.


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Het betreft hier een woningbouwontwikkeling in het buitengebied gebaseerd op een boerenerfprincipe, dit is in het ruimtelijk kader verder uitgewerkt. Op deze locatie kan op basis van dit principe één woning op de dijk gerealiseerd worden , met daar schuin achter een grote woning gebaseerd op een boerenschuur. Achter de woning op de dijk en naast de schuurwoning is nog ruimte voor een schuur ten behoeve van de beide woningen.


Gemeentelijke rol

De eigenaren willen voor eigen rekening en risico de bestaande bebouwing slopen en daarna op dit terrein woningen bouwen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit en doet er zoveel mogelijk aan het creëeren van draagvlak bij de bewoners en ondernemers in het gebied.

Taken van de gemeente:

 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen herontwikkeling;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de exploitant en in algemene zin met derden;
 • het toetsen van het stedenbouwkundig plan, het schetsplan en het inrichtingsplan;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 • het opstellen van een kostenbegroting vanwege het wettelijk verplicht kostenverhaal;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • het opstellen van een bestemmingsplan;
 • het toetsen van het voorlopig ontwerp.

Taken van de initiatiefnemer:

 • het uitvoeren van de diverse onderzoeken die nodig zijn voor de beoogde bestemmingsplanwijziging of het beoogde planologisch besluit, danwel de goede ruimtelijke onderbouwing;
 • het opstellen van een stedenbouwkundig plan, inclusief eventuele particuliere parkeervoorzieningen;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de (her)ontwikkeling te kunnen realiseren;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventuele veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in specifieke gevallen met derden;
 • het opstellen van een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp.

Stand van zaken

Op 12 oktober 2015 vond er een informatieavond plaats over het concept ruimtelijk kader.  Aan de hand van de opmerkingen die daar en later na gesprekken met direct omwonenden gemaakt zijn, is het ruimtelijk kader afgerond. De gemeenteraad heeft het kader op 5 juli 2016 vastgesteld. De volgende stap is het opstellen van het bestemmingsplan welke de ontwikkeling ruimtelijk juridisch mogelijk kan maken. Tijdens en na het vaststellen hebben verschillende omwonenden hun bezwaren tegen de plannen kenbaar gemaakt. Tijdens de commissie openbaar gebied is door de wethouder toegezegd om met de initiatiefnemer en de directe omwonenden nogmaals het gesprek aan te gaan. Inmiddels hebben er verschillende positieve gesprekken met en zonder de gemeente tussen de initiatiefnemer en direct omwonenden plaatsgevonden. De initiatiefnemer heeft de besproken output inmiddels verwerkt in een aangepast ontwerp. De initiatiefnemer is daarnaast bezig met het voorbereiden en het doen van onderzoeken ten behoeve van de planologische procedure.

De anterieure overeenkomst is getekend, waarna de gemeente begonnen is met het opstellen van het bestemmingsplan. De gemeente heeft op 6 september 2017 een brief naar de bewoners van het Wilsveen verzonden. Hierin zijn op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling uitgelegd en is een toelichting gegeven op de stand van zaken, met daarbij het ontwerp zoals dat er nu ligt.


Planning

In het voorjaar 2016 is het ruimtelijk kader door de gemeenteraad vastgesteld. In juni 2017 is de anterieure overeenkomst getekend en is gestart met de planologische bestemmingsplanprocedure. De ontwikkelaar is zijn plannen aan het uitwerken en de benodigde onderzoeken aan het uitzetten voor de planologische procedure.

Vanaf nu zijn de volgende stappen voorzien:


Proces

Planning

Initiatiefnemer past het bouwplan aan en werkt het verder uit

jan – okt 2018

Gemeente stelt het concept ontwerp bestemmingsplan op

jun – okt 2018

Inloopavond over het concept ontwerp bestemmingsplan

okt 2018

Gemeente past ontwerp bestemmingsplan aan op basis van inbreng omwonenden

nov 2018

College stelt Ontwerp bestemmingsplan vast

okt – nov 2018

Start zienswijze procedure, ter inzage leggen

nov – dec 2018

Instemmen bestemmingsplan door college

dec 2018 – jan 2019

Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad                

dec 2018 - jan 2019

Bezwaar- en beroepstermijn

na jan 2019

Vergunningverleningstraject

na jan 2019

(*Dit is de globale en indicatieve planning van de gemeente.)Communicatie

Voor het project is gekozen voor een interactief communicatieproces. Hierbij is er een na een algemene informatieavond gesproken met direct omwonenden en andere geïnteresseerden. De wensen die uit die gesprekken naar voren zijn gekomen zijn zo goed als mogelijk verwerkt in het ruimtelijk kader. Uit bezwaren van omwonenden blijkt dat er een betere communicatie van de gemeente wordt verwacht. In het vervolgproces is dit een extra aandachtspunt.

Er is de afgelopen tijd intensief contact geweest tussen de direct omwonenden, de initiatiefnemer en de gemeente. Inzet van de gesprekken met de omwonenden was om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar plan. Na een aantal aanpassingen en verschuivingen in het ontwerp is hierover consensus ontstaan. Op basis hiervan zijn op 6 september 2017 de andere bewoners van het Wilsveen doormiddel van een brief geïnformeerd en is gestart met de planologische procedure.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een gebrek aan draagvlak in de omgeving. Met heldere communicatie wordt dit zoveel mogelijk geminimaliseerd en wordt daarmee gewerkt aan beperking van deze risico's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities