| contact  |  home

Projectenboek
   
Zürich-gebouw
Geactualiseerd op 24 augustus 2018

De eigenaar van het Zürich-gebouw bouwt op de plek van het voormalige kantoor 24 eengezinswoningen in de particuliere huursector.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Bouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.
Accounthouder Marlies Bruinstroop / Mariët de Laaf    
Programmakarakteristiek
Planfase Oplevering / afronding Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Einddatum Oplevering woningen: 4de kwartaal 2018. Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 11-04-2017 (vaststellen bestemmingsplan) Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Intentieovereenkomst 10-3-2014
Anterieure overeenkomst 12-08-2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 Ruimtelijk kader Zürichlocatie 14 april 2015.pdf (8,47 Mb)

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer bouwt  voor eigen rekening en risico op zijn perceel woningen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Het resultaat is een nieuwbouwproject dat qua schaal en structuur aansluit bij de laagbouw van de aangrenzende buurt 't Lien. De nieuwbouw voorziet in de behoefte aan grondgebonden huurwoningen.


Stand van zaken

De woningen zijn naar verwachting in het 4de kwartaal van 2018 gereed.

De ontwikkelaar verkoopt de woningen vervolgens aan belegger Daelmans Vastgoed, die de woningen gaat verhuren.

Geïnteresseerde huurders kunnen zich aanmelden via de website van Daelmans: www.parkzurich.nl

Het project is hiermee afgerond. Dit is dan ook de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het projectenboek.
Bestanden:
foto bouw woningen Zurich-locatie 1.jpg (0,09 Mb)
20160129_Leidschendam_Zurich-locatie_VO_LR.pdf (5,81 Mb)

Planning

Oplevering woningen: 4de kwartaal 2018


Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er 3 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De hier opgehaalde wensen en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van het ruimtelijk kader en bij het ontwerpen van de woningen. Ook is er een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit 10 omwonenden van de locatie. Deze klankbordgroep is de afgelopen jaren betrokken bij de planvorming. Ook heeft de klankbordgroep met de ontwikkelaar afspraken gemaakt over het sloopproces en de bouwwerkzaamheden (werktijden, bouwverkeer etc).

De omwonenden zijn door middel van een huis-aan-huis brief over (de planning van) de bouwwerkzaamheden geinformeerd door de ontwikkelaar.Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft geen eigendom en de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden zijn verhaald via de intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico qua draagvlak in de omgeving. De omwonenden zijn echter actief betrokken bij de planvorming en de meeste mensen zijn positief gestemd dat het grote kantoorgebouw is gesloopt. Dit risico is daarom beperkt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities