| contact  |  home

Projectenboek
   
Oosteinde - Vronesteijn
Geactualiseerd op 22 augustus 2018

Het realiseren van woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendaal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer William Developments B.V.
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Opstellen ruimtelijk kader Ruimtelijke procedure Herzien bestemmingsplan
Einddatum 2de helft 2018 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling Q3/Q4 2018
Intentieovereenkomst 17-09-2012
Anterieure overeenkomst


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Al geruime tijd vindt met de ontwikkelaar overleg plaats over het ruimtelijk kader en mogelijke stedenbouwkundige invulling van het plangebied. Om een planning op te stellen wordt gewacht tot de ontwikkelaar meent dat hij binnen de voorwaarden van het concept ruimtelijk kader een plan kan ontwikkelen. 


Bestanden:
 foto coördinatie gebied.docx (0,31 Mb)

Gemeentelijke rol

De eigenaren ontwikkelen voor eigen rekening en risico. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.

Taken van de gemeente:

 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen herontwikkeling;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de exploitant en in algemene zin met derden;
 • het toetsen van het voorlopig ontwerp en het inrichtingsplan;
 • het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 • het opstellen van een kostenbegroting vanwege het wettelijk verplicht kostenverhaal;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • het opstellen van het ontwerp planologisch besluit.

Taken van de initiatiefnemer:

 • het doen van alle onderzoeken die vereist zijn voor een goede ruimtelijke onderbouwing;
 • het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de gemeente en met derden;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het opstellen van een voorlopig ontwerp;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventueel veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De grondeigenaar  (William Developments B.V.) van de naast het spoor/ de halte van Randstadrail gelegen locatie Oosteinde 241/243/245 heeft het voornemen deze locatie te herontwikkelen met woningbouw. De gemeente heeft zich bereid verklaard te onderzoeken of zij hieraan planologisch medewerking wil verlenen.

Het doel van het project is om aan de hand van een goedgekeurd ruimtelijk kader en een onherroepelijk bestemmingsplan te komen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor woningbouw. Na de verlening van de omgevingsvergunning is het aan de ontwikkelaar om het bouwplan te realiseren.

Resultaat

 • een door de raad vastgesteld ruimtelijk kader. Dit ruimtelijk kader gaat in op de ruimtelijke structuur en omgevingsaspecten (geluid, flora & fauna, archeologie, luchtkwaliteit, bodem, water, verkeer en parkeren). De concrete bouwplannen worden getoetst aan het door de raad vast te stellen ruimtelijk kader;
 • een onherroepelijk aangepast bestemmingsplan. De herontwikkeling van de locatie vereist herziening van het bestemmingsplan;
 • een omgevingsvergunning op basis van een ingediend bouwplan;
 • realisatie nieuwbouw door de ontwikkelaar.

Stand van zaken

Op 17 september 2012 is met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie te onderzoeken. Hiervoor zal in eerste instantie een ruimtelijk kader worden opgesteld.

Tijdens een informatieavond op 4 december 2012 zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over het proces rondom het opstellen van een ruimtelijk kader. Met de ontwikkelaar vinden geregeld gesprekken plaats over het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw op deze locatie. Met name de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkelplannen van de ontwikkelaar binnen de te stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden spelen hierbij een rol. Hierdoor is er vertraging opgetreden in de oorspronkelijke planning.
De verwachting is dat in het derde of vierde kwartaal 2018 over een concept ruimtelijk kader voor de locatie met omwonenden gecommuniceerd kan worden.


Planning

De planning van het project is afhankelijk van de (financiële en ruimtelijke) haalbaarheid van de de herontwikkeling binnen de door de gemeente te stellen ruimtelijke kaders. Hierover vindt al geruime tijd overleg plaats met de ontwikkelaar (zie ook stand van zaken), ter voorbereiding op het opstellen van een ruimtelijk kader. In eerdere versies van het projectenboek is reeds opgemerkt dat een planning wordt opgesteld wanneer de herontwikkeling door de ontwikkelaar haalbaar wordt geacht.
In het eerste kwartaal 2018 is een voorstel voor het concept ruimtelijk kader met de ontwikkelaar besproken. Deze gesprekken worden naar verwachting in het derde kwartaal 2018 afgerond. Wanneer de ontwikkelaar meent zijn plan binnen het concept ruimtelijk kader te kunnen realiseren, zal dit concept ruimtelijk kader tijdens een inloopavond aan/met omwonenden gepresenteerd/besproken worden. Ook zal dan een planning worden opgesteld. 


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Behandeling ruimtelijk kader Q3/Q4 2018 
Inloopbijeenkomst concept ruimtelijk kaderQ3 2018  

Communicatie over ontwikkelingen en voortgang van het project vindt plaats via nieuwsbrieven, inloopavonden en de gemeentelijke website.
Wanneer de ontwikkelaar meent dat hij binnen het naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 te bespreken concept ruimtelijk kader zijn plan kan ontwikkelen, zal een inloopavond georganiseerd worden om met omwonenden over het ruimtelijk kader te communiceren.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor de nieuwbouw. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities