| contact  |  home

Projectenboek
   
Pleunis-locatie
Geactualiseerd op 29 april 2019

Ontwikkeling van woningbouw op het terrein van de voormalige tegelhandel Pleunis aan het Westeinde te Voorburg.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer Suo Marte Projectontwikkeling
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Voorbereiding ruimtelijke procedure Ruimtelijke procedure Uitgebreide WABO procedure.
Einddatum Q2 2019 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 17 november 2015. Ruimtelijk kader is vastgesteld door de gemeenteraad. Volgende raads- / commissie-behandeling Q4 2019
Intentieovereenkomst 22-07-2014
Anterieure overeenkomst 13-02-2019


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid

Gemeentelijke rol

Op 17 november 2015 is het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de Pleunislocatie door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten/randvoorwaarden voor de herontwikkeling vastgelegd. De omwonenden zijn via werkgroepen en inloopavonden betrokken geweest bij de tot stand koming ervan.
De initiatiefnemer ontwikkelt op eigen rekening en voor eigen risico. De gemeente neemt procesmatig een faciliterende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.

Taken gemeente:

 • het opstellen van een ruimtelijk kader (programma van eisen) en eventueel een beeldkwaliteitsplan (vastgesteld 17-11-2015);
 • het toetsen van het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en het voorlopig ontwerp;
 • het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 • het opstellen van een kostenbegroting op grond van het in de Wro wettelijk verplichte kostenverhaal;
 • het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in algemene zin met derden;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst (anterieure overeenkomst ondertekend 13-02-2019);
 • het eventueel opstellen van een ontwerp planologisch besluit
  (inclusief het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing op basis van de noodzakelijke door de ontwikkelaar verrichte onderzoeken) ;
 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen (her)ontwikkeling;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • afstemming met betrekking tot civieltechnische werkzaamheden.

Taken initiatiefnemer:

 • het uitvoeren van de diverse onderzoeken die nodig zijn voor de beoogde bestemmingsplanwijziging of het beoogde planologisch besluit, zoals onderzoeken op het gebied van flora en fauna, monumenten, archeologie, bodemkwaliteit, fijnstof, kabels/leidingen, geluid en waterhuishouding;
 • het doen van alle overige onderzoeken om te kunnen voldoen aan de eisen die een goede ruimtelijke onderbouwing vereist;
 • het verrichten van marktonderzoek met het oog op de produkt-marktcombinatie;
 • het opstellen van een stedenbouwkundig plan, inclusief eventuele particuliere parkeervoorzieningen;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de (her)ontwikkeling te kunnen realiseren;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventuele veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in specifieke gevallen met derden;
 • het opstellen van een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp.

Doelstelling en gewenst resultaat

Eigenaar van de Pleunislocatie is Suo Marte Projectontwikkeling. Suo Marte is van plan de locatie te herontwikkelen tot woningbouw. Met de eigenaar is door de gemeente een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van een herontwikkeling naar woningbouw te onderzoeken. Uitgangspunt is dat er maximaal 6 wooneenheden op de locatie gerealiseerd zullen worden.

Resultaat:

 • een afgeronde planologische procedure (uitgebreide omgevingsvergunning);
 • verlening omgevingsvergunning;
 • realisatie 6 woningen;
 • inrichten woonomgeving.


Stand van zaken

De gemeente heeft op 17 november 2015 het ruimtelijk kader vastgesteld voor de herontwikkeling. Het kader is tot stand gekomen op basis van input van de ontwikkelaar, een inloopavond voor belanghebbenden en een werkgroep die drie keer bijeen is geweest (met o.a. ontwikkelaar, enkele omwonenden en stedenbouwkundige van de gemeente). Het concept ruimtelijk kader is aan de belanghebbenden tijdens een inloopavond op 9 juli 2015 gepresenteerd. De reacties die zijn binnengekomen zijn voor zover mogelijk verwerkt in het definitieve ruimtelijk kader.

De ontwikkelaar meent dat het plan, rekening houdend met de uitgangspunten in het ruimtelijk kader, haalbaar is. Verdere afspraken over het project zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. De afspraken betreffen ondermeer het/de plankostenverhaal, taak- en rolverdeling, planning, de planologische procedure en planschade. 
De anterieure overeenkomst is 13-02-2019 ondertekend. De verwachting is dat de ontwikkelaar 2de helft 2019 de aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide WABO-procedure) indient.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Vaststellen ruimtelijk kader2de helft 2015Ja17 november 2015 
Anterieure overeenkomst13-02 2019Ja, door college  
Oplevering2022-Nee  
Start bouwQ3 2020-Nee  
Planologische procedureQ3 2019 - Q2 2020-JaQ2 2020 Communicatie

Omwonenden hebben tijdens inloopavonden, gesprekken en een werkgroep input kunnen leveren voor het ruimtelijk kader. Het concept ruimtelijk kader is tijdens een inloopavond op 9 juli 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Omwonenden zijn eind november 2015 per brief geïnformeerd over de besluitvorming omtrent het ruimtelijk kader. Gekoppeld aan de vaststelling van het ruimtelijk kader is een nieuwsflits uitgebracht.

Door middel van ondermeer het projectenboek en de projectpagina op de gemeentesite, nieuwsbrieven en inloopavonden worden omwonenden over het verloop van het project.
De ontwikkelaar communiceert over het bouwproces naar omwonenden.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities