| contact  |  home

Projectenboek
   
Marcellus Emantslaan 19
Geactualiseerd op 17 augustus 2018

Sloop van een voormalig schoolgebouw en nieuwbouw van woningen.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer Schouten de Jong projectontwikkeling
Accounthouder Margreet Witteveen    
Programmakarakteristiek
Planfase Uitgebreide omgevingsvergunning met GRO Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunning (GRO)
Einddatum Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 1 juli 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling nog niet bekend
Intentieovereenkomst 14 maart 2014
Anterieure overeenkomst 25 april 2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

De gemeente heeft samen met de eigenaar ROC Mondriaan en ontwikkelaar Schouten een intentieovereenkomst afgesloten voor het perceel aan de Marcellus Emantslaan 19 in Voorburg. De ontwikkelaar wil dit voormalige schoolgebouw slopen en woningbouw op deze locatie ontwikkelen. Op de voormalige locatie van het ROC Mondriaan worden 31 eengezinswoningen gebouwd (3-laags en 4-laags). Het betreft woningen in het middeldure segment. Het nieuwbouwplan grenst direct aan het winkelcentrum De Julianabaan en kent een stedelijk karakter (openbaar, levendig, voorzieningen om de hoek). Het woonbestand in de directe omgeving bestaat uit appartementen.

In de intentieovereenkomst is afgesproken de haalbaarheid van dit woningbouwplan te onderzoeken en een ruimtelijk kader op te stellen. In het ruimtelijk kader staan de eisen waaraan het plan moet voldoen.


Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil op eigen rekening en risico het pand aan de Marcellus Emantslaan 19 slopen en op dit perceel woningen bouwen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een faciliterende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen een breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.

Taak gemeente:

 1. het managen van de gemeentelijke begeleiding vna de voorgenomen (her)ontwikkeling;
 2. het opstellen van een ruimtelijk kader (publiek programma van eisen) en eventueel een beeldkwaliteitsplan;
 3. het ter vaststelling aanbieden van het ruimtelijk kader (publiek programma van eisen) aan de gemeenteraad;
 4. het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling met de exploitant en in algemene zin met derden;
 5. het toetsen van het stedenbouwkundig plan, voorlopig ontwerp en het inrichtingsplan;
 6. het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst, en een kostenbegroting op grond van het in de Wro wettelijk verplicht kostenverhaal; en
 7. het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal.

Taak ontwikkelaar:

 1. het uitvoeren van de diverse onderzoeken die nodig zijn voor de beoogde bestemmingsplanwijziging of het beoogde planologisch besluit, zoals onderzoeken op het gebied van flora en fauna, monumenten, archeologie, bodemkwaliteit, fijnstof, kabels/leidingen, geluid en waterhuishouding;
 2. het verrichten van marktonderzoek met het oog op de produkt-marktcombinatie;
 3. het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling met de gemeente en met derden;
 4. het opstellen van een inrichtingsplan;
 5. het opstellen van een voorlopig ontwerp en een stedenbouwkundig plan, inclusief eventuele particuliere parkeervoorzieningen;
 6. het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de (her)ontwikkeling te kunnen realiseren.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Met het ruimtelijk kader geeft de gemeente sturing aan de herontwikkeling van deze locatie. Het dient om tot een ontwikkeling te komen die goed in de omgeving zal passen.


Stand van zaken

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk kader op 1 juli 2015 vastgesteld. Nu het ruimtelijk kader is vastgesteld kan de initiatiefnemer het bouwplan verder ontwikkelen. Het woningbouwinitiatief past niet in het geldende bestemmingsplan. De anterieure overeenkomst is door de partijen ondertekend. De uitgebreide omgevingsvergunning met GRO is verleend en onherroepelijk. De sloop van het schoolgebouw is afgerond en de ontwikkelaar is gestart met de bouw.  Verwachte bouwtijd is circa 15 maanden. De woningen zijn inmiddels opgeleverd.

In november 2017 zijn de huidige bewoners van de J. de Meesterstraat en de nieuwe bewoners geinformeerd over de bomenplant en kan er ook een voorkeur worden aangegeven voor bepaald type boom in de straat. Uitvoering vindt plaats nadat werkzaamheden aan de J. de Meesterstraat zijn afgerond.

Het project zit nu in de afrondende fase. De woningen zijn opgeleverd. Dit is de laatste keer dat er in het projectenboek over gerapporteerd wordt.


Planning

De omgevingsvergunning is onherroepelijk.  Sloop is afgerond en de bouwfase is gestart. Verwachte bouwtijd is circa 15 maanden. De woningen zijn inmiddels opgeleverd.


Communicatie

In het proces van de totstandkoming van het ruimtelijk kader zijn er twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd en is er een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep speelt een adviserende rol bij de omgevingsvergunning.

In deze fase van het bouwproces is de rol van de gemeente (de projectleider) voornamelijk die van omgevingsmanager: zorgen dat de bouwfase soepel verloopt door ondermeer als aanspreekpunt te dienen voor klankbordgroep, omwonenden en ondernemers bij vragen/opmerkingen/klachten over het bouwproces en als intermediair fungeren tussen ontwikkelaar en bewoner/ondernemer. Met als doel dat het gebied tijdens de bouwfase leefbaar en bereikbaar blijft.


Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft geen eigendom en de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden worden verhaald via een intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico's met betrekking tot dit project. Het maatschappelijke risico is nihil. Er is draagvlak in de buurt voor deze ontwikkeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities