| contact  |  home

Projectenboek
   
Rotterdamsebaan
Geactualiseerd op 24 augustus 2018

De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt Ypenburg en de Binckhorst in Den Haag. Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van der Ven Initiatiefnemer Gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Accounthouder Don de Greef    
Programmakarakteristiek
Planfase Uitvoering  Ruimtelijke procedure Voor het plangebied dat gelegen is in Voorburg-West (begrensd door de Vliet, de Binckhorstlaan, de Den Burghstraat, de Broeksloot, de Tussenburgstraat, de Paradijsstraat, de Heeswijkstraat, de Prinses Mariannelaan en de Fonteijnenburghlaan) is sprake van onherroepelijk bestemmingsplan
Einddatum 2020 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 3 juni 2014 Volgende raads- / commissie-behandeling Niet bekend
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t.

 

Gemeentelijke rol

De gemeente Den Haag is projecteigenaar en stuurt vanuit die rol het project aan. De gemeente Leidschendam-Voorburg volgt het project op de voet en verricht desgevraagd ondersteunende werkzaamheden op een aantal gebieden (o.a. juridisch planologische procedures en communicatie). De kosten van de inzet van onze gemeente worden volgens afspraak door de gemeente Den Haag vergoed.

De basis voor de samenwerking is gelegd in diverse afgesloten overeenkomsten. Zo is in december 2012 tussen de colleges (ook Rijswijk) een Bestuursovereenkomst afgesloten. Verder is op 3 juni 2014 de Gemeenschappelijke verordening nadeelcompensatie enz. door de raad vastgesteld en op 11 november 2014 door het college de Uitvoerings- en beheerovereenkomst vastgesteld.


Doelstelling en gewenst resultaat

De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt Ypenburg en de Centrumring/Binckhorst in Den Haag. De weg bestaat deels uit een geboorde tunnel die in de Vlietzone begint en onder Voorburg-West doorgaat. In de Binckhorst komt de weg ter hoogte van de Zonweg weer bovengronds en sluit aan op de Binckhorstlaan en vervolgens de Centrumring (Neherkade of Lekstraat). De totale lengte van de tunnel is circa 2,1 kilometer. De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen, met twee rijstroken per rijrichting. Per dag zullen 35.000 tot 40.000 auto's gebruik gaan maken van de nieuwe weg. De hoofdaannemer (Combinatie Rotterdamsebaan, CRB) is begin 2016 gestart met de bouwwerkzaamheden. Het boren van de tunnel start begin 2018 en de openstelling voor het verkeer is voorzien medio 2020.


Stand van zaken

Het hoofdcontract voor de bouw van de Rotterdamsebaan is in december 2015 gegund aan de Combinatie Rotterdamsebaan. Daarin werken BAM Infra, Volker Wessels en Wayss & Freytag Ingenieurbau samen. De realisatie werkzaamheden zijn inmiddels in alle deelgebieden in volle gang, zowel in de Vlietzone  de Binckhorst, onder Voorburg-West, langs de Laan van Hoornwijck en in het knooppunt Ypenburg. Het gaat daarbij onder andere om de toeritten, het boren van de tunnel, de onderdoorgang bij de Laan van Hoornwijck en de aansluiting in knooppunt Ypenburg. Verder is de bouw van de ontvangstschacht in de Binckhorst voor de boormachine afronding. Eind 2013 zijn voor de Rotterdamsebaan twee bestemmingsplannen vastgesteld door zowel de gemeenteraden van Den Haag als Leidschendam-Voorburg. Het MER Rotterdamsebaan vormt hier een bijlage van en is afzonderlijk ook vastgesteld in de gemeenteraad van Rijswijk. In de Wet milieubeheer is wettelijk vereist dat er na de realisatie van grote projecten een m.e.r.-evaluatie plaatsvindt om de voorspellingen te spiegelen aan de daadwerkelijk opgetreden effecten. In de gemeenteraden en door de omgeving is bij het vaststellen van de bestemmingsplannen echter de wens uitgesproken om de effecten van de aanleg van de Rotterdamsebaan ook tijdens de realisatiefase te monitoren. Besloten is aan die wens uitvoering te geven. De resultaten van de monitoring worden jaarlijks gebundeld en gerapporteerd.

In de eerste helft van 2018 heeft de boormachine de eerste  tunnelbuis gegraven. Vervolgens is de tunnelboormachine vanuit de Binckhorst in losse onderdelen terug getransporteerd naar de startlocatie in de Vlietzone. De invloed van het boorproces op straten en gebouwen in de directe omgeving wordt gemonitord.  Juli en augustus stonden ook in het teken van enkele weekendafsluitingen van rijbanen van Rijksweg A4. Een tweetal brugdekken zijn aangebracht zodat het verkeer op de Rotterdamsebaan in de toekomst de A4 onderlangs kan kruisen. September 2018 start het boren van de  tweede tunnelbuis.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opleveringmedio 2020Neen.v.t. 
Boren van tunnel2018NeeN.v.t. 
Bouw boorschachten en toeritten2017NeeN.v.t.  
Afbouwen en installeren2019NeeN.v.t. 
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
2016 t/m 2020Trefpunt/Informatiecentrum (Binckhorstlaan 340), bouwcommunicatie en social mediaN.v.t. 
 

Risicomanagement

De gemeente Den Haag is initiatiefnemer en projecteigenaar en draagt vanuit die verantwoordelijkheid de risico’s en initieert de noodzakelijke beheersmaatregelen. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert daarom geen actief risicomanagement. Met ondertekening van de Uitvoerings- en beheerovereenkomst zijn de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg overeengekomen dat Den Haag het bevoegd gezag wordt van de gehele tunnel die in hoofdzaak in de gemeente Den Haag is gelegen. Daarnaast is in genoemde overeenkomst overeengekomen dat Den Haag, zowel voorafgaand aan als na de openstelling van de tunnel, tunnelbeheerder voor de Rotterdamsebaan is. In dit verband zal Den Haag onder meer het traject van het tunnelveiligheidsplan, bouwplan en veiligheidsbeheersplan, alsmede het overleg met de hulpdiensten initiëren. Verder is overeengekomen dat Den Haag verantwoordelijk is voor het beheer van de tunnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities