| contact  |  home

Projectenboek
   
ISV project Parkeerterrein Venestraat
Geactualiseerd op 07 september 2018

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.


1 tot 1 van 5 records

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp fase Ruimtelijke procedure Nee. Bestemmingsplan Leidschendam-Zuid is vastgesteld
Einddatum 2019-2020 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 29 maart 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming 10 juli 2018 intentieovereenkomst afgesloten.
Afwijking tov besluitvorming


Voor het project Parkeerterrein Venestraat wordt een deel van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) aangewend. De ISV- subsidie bedraagt 1,24 miljoen euro. Het merendeel van dit budget is al besteed aan de deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie. Als laatste deelproject resteert nu het ISV project Parkeerterrein Venestraat.Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling

Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat

Een sociaal veilig parkeerterrein van circa 70 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting, al dan niet in combinatie met nieuwbouw van woningen. Gerenoveerde /gerestaureerde panden aan de Leidsekade 6 t/m 10.
Stand van zaken

Verwerving eigendommen

Levering van de gronden vindt medio september plaats en zal niet eerder plaatsvinden dan nadat Waterland Real Estate een bankgarantie heeft gesteld als waarborg voor het nakomen van de verplichtingen als verwoord in de vaststellings- en intentieovereenkomst.

Vaststellings en Intentieovereenkomst

Op 11 juli 2018 heeft de gemeente met ontwikkelaar Waterland Vastgoed een vaststellings en intentieovereenkomst gesloten. Daarin is afgesproken om te onderzoeken of naast ongeveer 70 openbare parkeerplaatsen ook enkele woningen op het terrein gebouwd kunnen worden. De deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10 worden de komende jaren volledig gerenoveerd.           

Inloopbijeenkomst

Na de zomer organiseert de ontwikkelaar samen met de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden. In deze inloopbijeenkomst zullen de plannen voor renovatie restauratie worden toegelicht. Verder zal imput worden gevraag voor de ontsluiting van het gebied en de toevoeging van woningen.Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Restant ISV budget € 1.597.135 € 1.015.235   € 581.900
extra budget voor aanleg parkeerplaatsen € 150.000     € 150.000
Totaal€ 1.747.135€ 1.015.235€ 0€ 731.900

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het reserveren van geld voor extra parkeervoorzieningen, zodat dit ook na 2015 beschikbaar is voor het project. Daarvoor is een aparte reservering in de begroting opgenomen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
realisatie parkeerterrein2019-2020   
renovatie - restauratieplan Leidsekade 6 t/m 101 november 2018   
vervolgovereenkomst met ontwikkelaardecember 2018 - april 2019college  
haalbaarheidsonderzoek woningen en ontsluitingseptember 2018 t/m januari 2019januari 2019  
inloopavond voor omwonendenseptember 2018   

Een definitieve planning voor de realisatie van het parkeerterrein is pas te maken na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
12 juli 2018 persbericht   
september 2018 inloopavondomwonenden en belangstellenden  
12 juli 2018 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuidabonnees van de digitale nieuwsbrief  

Voor dit project zal gebruik worden gemaakt met de klankbordgroep Venestraat, welke mogelijk wordt aangevuld met nieuwe belanghebbenden.

Er zal nog een communicatieplan worden opgesteld.Risicomanagement

Bij de overdracht van de gronden aan de ontwikkelaar Waterland Real Estate vervalt de aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Mocht het haalbaarheidsonderzoek mogelijk negatief uitpakken, is in de intentieovereenkomst overeengekomen dat het oorspronkelijke minnelijk bod dat is gedaan op de grond aan de erven van de heer Engels weer herleeft zodat de gemeente weer het eigendom kan verwerven van de grond die is bedoeld voor de aanleg van het parkeerterrein. Mogelijk mondt de verwerving alsnog uit in een onteigeningsprocedure, hetgeen geruime tijd in beslag neemt.

Er zal nog een specifieke risicoanalyse worden opgesteld voor de realisatiefase van dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities