| contact  |  home

Projectenboek
   
Verkoop gemeentelijke gebouwen 
Geactualiseerd op 06 mei 2019Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Bouwen en Wonen (VHROSV) 
Ambtelijk opdrachtgever mevr. S. Julen Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider de heer W. Kon    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum N.v.t. Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Besluitvorming N.v.t.
Afwijking tov besluitvorming N.v.t.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente heeft een aantal panden en gronden in eigendom die in de huidige vorm niet bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Het overzicht van deze panden wordt jaarlijks geactualiseerd en door de raad vastgesteld middels de statuslijst vastgoed.  Doel van het project is het afstoten van de panden waarover hiertoe besloten is ten uitvoer te brengen onder de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden.


Stand van zaken

Het college heeft ingestemd met het verkoopproces en bijbehorende verkoopstrategie per object. Het verkoopproces wordt op dit moment uitgevoerd. In augustus heeft de college de Afstootlijst 2018 vastgesteld. De gemeenteraad is door middel van een raadsbrief van de geactualiseerde Afstootlijst geïnformeerd.

Afstootlijst 2018

AdresWijze van afstootStand per 6 mei 2019
Burgemeester Roeringlaan 3 te Leidschendam1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat aan belegger.Verkoopproces opgestart.
De Star 13a te Leidschendam1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat aan belegger.Verkocht.
Fluitpolderplein 10-10a te Leidschendam1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat met mogelijkheid bestemmingsplanwijziging. Verhuurd aan ID college.
Fluitpolderplein 12 te LeidschendamVerkoop met mogelijkheid bestemmingsplanwijziging.Leegstand.
Groene Zoom 3 te Den HaagVerkoop opstalrecht voor bebouwing met functie maatschappelijk / sport.Van Afstootlijst (strategisch aanhouden), naar rubriek 'Behouden'.
Von Geusaustraat 193 te VoorburgVerkoop aan huurder.Aangeboden aan de huidige huurder.
Van Alphenstraat 63 te Voorburg1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat aan belegger.Aangeboden aan de huidige huurder.
Gravin Catharinalaan 1 te LeidschendamVerkoop t.b.v. herontwikkeling (woon-/zorgvoorziening of woongebouw met collectief particulier opdrachtgeverschap).In onderzoek.
Koningin Julianaweg 44 te LeidschendamVerkoop t.b.v. herontwikkeling.Van Afstootlijst (strategisch aanhouden), naar rubriek 'In onderzoek'.
Van Santhorststraat 1-3 te StompwijkVerkoop t.b.v. herontwikkeling (sociale huurwoningen).In onderzoek.
Zustersdijk 18 te StompwijkVerkoop t.b.v. herontwikkeling (in aansluiting op Ontwikkelvisie Stompwijk, 2016).In onderzoek.
Zustersdijk 21 te StompwijkVerkoop t.b.v. herontwikkeling (in aansluiting op Ontwikkelvisie Stompwijk, 2016).In onderzoek.
Bouwrechten regeling Ruimte voor Ruimte (6 stuks)Nader te bepalen.In onderzoek.Financiën

De kosten worden voor de verkoop van gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit het daarvoor bestemde structurele budget 'Afstoten gemeentelijke gebouwen'. De opbrengst van de verkoop van gemeentelijke gebouwen zal, onder aftrek van de boekwaarde, toegevoegd worden aan de algemene reserve vrij besteedbaar. De algemene verwachting is dat de verkoop van deze panden zal leiden tot een positieve netto verkoopopbrengst. Daarnaast is er sprake van een structurele vrijval van de beheer- en onderhoudskosten in de algemene middelen en mogelijk derving van de huurinkomsten. In de (meerjaren)begroting wordt het financiële gevolg van verkoop, sloop of anderszins in beeld gebracht.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Verkoop pandenQ2 2017 - Q4 2020B&WJa 
Afronden voorstel strategie per pandQ2 2017B&WNee 
 

Communicatie

Afhankelijk van de per pand gekozen verkoopstrategie worden potentiële kopers en omgeving geïnformeerd. Goede en tijdige informatieverstrekking aan de buurt is hierbij uitgangspunt.


Risicomanagement

De risico’s bestaan uit het niet kunnen waar maken van verkoopprognoses. De risicobeheersing wordt georganiseerd door de panden op dezelfde wijze te taxeren op basis van de gekozen verkoopstrategie. Hiermee wordt een realistisch te verwachten verkoopopbrengst bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities