| contact  |  home

Projectenboek
   
Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs (IHP 2015-2018)
Geactualiseerd op 28 november 2018

De projecten onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2015 - 2018 zijn hier beschreven.Programmastructuur
Portefeuillehouder wethouder Bouw Programma Sociale Structuur
Interne opdrachtgever Caroline Luberti (Peter Wassenaar) Initiatiefnemer Schoolbesturen Lucas Onderwijs en Panta Rhei
Accounthouder Bert Drenth, Cindy van Houts    
Programmakarakteristiek
Planfase Divers (verschilt per school van definitiefase
tot ontwerpfase)
Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum 2022 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 30 oktober 2018 Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t.


Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Primair Onderwijs omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2015-2018. Het IHP omschrijft de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. De projecten die vallen onder de investeringen onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2015 - 2018 zijn hier beschreven. Bij deze projecten zijn de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk voor de uitvoering en de gemeente voor de financiering. De projecten onderwijshuisvesting waarvan de gemeente naast de financiering ook als bouwheer verantwoordelijk is voor de uitvoering, zijn opgenomen in het projectengedeelte.

Inmiddels is een start gemaakt met het opstellen van het IHP 2019 - 2022. Leerlingenprognoses worden geactualiseerd, behoefte/besdtandsvergelijkingen worden opgesteld en daarbij aandacht voor trends en ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting. Het streven is erop gericht met nieuwe IHP in maart 2019 gereed te hebben. Het IHP wordt aan de raad gepresenteerd.


Gemeentelijke rol

De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van de financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de (ver)nieuwbouw van de onderwijshuisvesting.

Dit betekent dat de gemeente (het College) verantwoordelijk is voor het toetsen van het definitief ontwerp aan de randvoorwaarden en het vaststellen hiervan.

De schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor de daadwerkelijke (ver)nieuwbouw van de scholen. Dit betekent dat de aanbestedingen, architectkeuze, ontwerpen, communicatie en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort, een verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur.

Bij enkele scholenbouwprojecten Wegwijzer en Pius X ) is de gemeente bouwheer en daarmee ook verantwoordelijk voor de aanbestedingen, architectkeuze, voorlopige en definitieve ontwerpen en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort.Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het voorzien in de vraag naar onderwijshuisvesting. Activiteiten: het bewaken van het proces, de planning en vastgestelde budget van de nieuwbouw van elk van de onder het project vallende scholen/integrale kindcentra.

Het gewenste resultaat van het project is: gerealiseerde nieuwbouw scholen/integrale kindcentra (IKC's) binnen de planning en binnen het beschikbare budget.


Stand van zaken

Dijsselbloem/Turnhal (Voorburg):  De nieuwbouw is met ingang van het schooljaar 2018-2019 ingebruik genomen. De nieuwe naam luidt: Kindcentrum Cascade.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project Turnhal Dijsselbloem. projectenboek: http://lvas012/projectenboekintern/Page.aspx?ID=363 gemeentewebsite: https://www.lv.nl/nieuwbouw-de-dijsselbloem.

Maerten van den Velde (Stompwijk): De bouwwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en de ingebruikname vindt plaats in het voorjaar van 2019. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project Kulturhus projectenboek: http://lvas012/projectenboekintern/Page.aspx?ID=154   

Trampoline (Leidschendam): Het schoolbestuur heeft inmiddels een bouwteam (acrhitect en aannemer) geslecteerd om het ontwerp en bouwproces vorm te geven.  De nieuwbouw betreft een Integraal Kindcentrum. Derhalve les- en kinderopvangvoorzieningen. Het schoolbestuur constateert een tekort op het huidig beschikbaar gestelde budget. De hoogte van het budget is thans onderwerp van gesprek tussen het schoolbestuur en de gemeente.  Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van de school: http://www.detrampoline.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=868&fromno=808

De Wegwijzer (Leidschendam): Het definitief ontwerp is gereed. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project nieuwbouw IKC Wegwijzer. projectenboek: http://lvas012/projectenboekintern/Page.aspx?ID=808  gemeentewebsite: https://www.lv.nl/nieuwbouw-integraal-kindcentrum-de-tol

Pius X (Voorburg): Het voorlopig ontwerp is gereed.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project nieuwbouw IKC Pius X. projectenboek: http://lvas012/projectenboekintern/Page.aspx?ID=815

Vijverhof (Voorburg): Gemeente en schoolbestuur zijn met elkaar in gesprek over renovatie. Uitkomst van benodigd onderzoek (haalbaarheid/kosten) naar renovatie is in het 4e kwartaal 2018 gereed.

Maria Bernadette: De start van het project (opstellen programma's van eisen) staat gepland voor het 1e kwartaal 2019.

Driemaster: Het project zal bij het IHP 2019-2022 nader vorm krijgen aan de hand van geactualiseerde leerling- en woningbouwgegevens.

School in Klein Plaspoelpolder/Damsigt: De start van het project, een nieuwe onderwijsvoorziening voor primair onderwijs,  is afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot Klein Plaspoelpolder. 


Financiën

De volgende bedragen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting  2019-2022

Trampoline (Leidschendam)                 €  2.910.000

Vijverhof (Voorburg)                              €  4.123.000

Maria Bernadette (Leidschendam)        €  4.068.750

School Klein Plaspoelpolder                  €  3.000.000

De definitieve kredieten op basis van de definitieve ontwerpen worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Eventuele kredietophogingen zullen bekostigd worden uit de stelpost onderwijshuisvesting die is opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.  Planning


Trampoline (Leidschendam): Het schoolbestuur verwacht dat de nieuwbouw start  in het 1e kwartaal 2019  en wordt opgeleverd in het 1e kwartaal 2020..

Vijverhof (Voorburg): Planning wordt in 1e kwartaal 2019 opgesteld en is afhankelijk van uitkomst onderzoek naar renovatie en beschikbaarheid tijdelijke huisvesting. 

Maria Bernadette: De start van het project staat gepland voor het 1 kwartaal 2019.

School in Klein Plaspoelpolder: De start van het project staat gepland voor het 2e/3e kwartaal 2019


Communicatie

Met de omgeving wordt door de gemeente gecommuniceerd wanneer sprake is van een (gedeeltelijk) nieuwe locatie voor de school. De communicatie over de bouwplannen naar de omgeving vindt plaats door het schoolbestuur. Op de websites van de scholen van de lopende bouwprojecten staat ook de actuele stand van zaken.

Als sprake is van een tijdelijke huisvesting van een school wordt met het schoolbestuur afgestemd wie de communicatie naar de omgeving verzorgd. Op dit moment wordt het schoolgebouw aan de Oranje Nassaustraat gebruikt als wissellocatie voor de tijdelijke huisvesting van de scholen.

De raad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via het projecten- en externe initiatievenboek en bij de P&C-cyclus.


Risicomanagement

Wanneer vertraging optreedt of dreigt op te treden als gevolg van planningaanpassingen door het schoolbestuur, wordt hierover ambtelijk en/of bestuurlijk met de schoolbesturen gecommuniceerd.

Aandachtspunt in het risicomanagement vormt, als gevolg van de aantrekkende economie,  prijsstijgingen door marktontwikkelingen en eisen in het kader van (bijna) energieneutrale schoolgebouwen etc.  De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking. Zie ook raadsbrief 230218/407 kostenontwikkelingen onderwijshuisvesting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities