| contact  |  home

Projectenboek
   
Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs (IHP 2015-2018)
Geactualiseerd op 03 september 2018

De projecten onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2015 - 2018 zijn hier beschreven.Programmastructuur
Portefeuillehouder wethouder Bouw Programma Sociale Structuur
Interne opdrachtgever Caroline Luberti (Peter Wassenaar) Initiatiefnemer Schoolbesturen Lucas Onderwijs en Panta Rhei
Accounthouder Bert Drenth, Cindy van Houts    
Programmakarakteristiek
Planfase Divers (verschilt per school van definitiefase
tot ontwerpfase)
Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling januari 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t.


Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Primair Onderwijs omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2015-2018. Het IHP omschrijft de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. De projecten die vallen onder de investeringen onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2015 - 2018 zijn hier beschreven. Bij deze projecten zijn de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk voor de uitvoering en de gemeente voor de financiering. De projecten onderwijshuisvesting waarvan de gemeente naast de financiering ook als bouwheer verantwoordelijk is voor de uitvoering, zijn opgenomen in het projectengedeelte.


Gemeentelijke rol

De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van de financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de (ver)nieuwbouw van de onderwijshuisvesting.

Dit betekent dat de gemeente (het College) verantwoordelijk is voor het toetsen van het definitief ontwerp aan de randvoorwaarden en het vaststellen hiervan.

De schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor de daadwerkelijke (ver)nieuwbouw van de scholen. Dit betekent dat de aanbestedingen, architectkeuze, ontwerpen, communicatie en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort, een verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur.

Bij enkele scholenbouwprojecten (Dijsselbloem/turnhal, Wegwijzer, Pius X en Kulturhus) is de gemeente bouwheer en daarmee ook verantwoordelijk voor de aanbestedingen, architectkeuze, voorlopige en definitieve ontwerpen en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort.Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het voorzien in de vraag naar onderwijshuisvesting. Activiteiten: het bewaken van het proces, de planning en vastgestelde budget van de nieuwbouw van elk van de onder het project vallende scholen/integrale kindcentra.

Het gewenste resultaat van het project is: gerealiseerde nieuwbouw scholen/integrale kindcentra (IKC's) binnen de planning en binnen het beschikbare budget.


Stand van zaken

Dijsselbloem/Turnhal (Voorburg): De nieuwbouw is met ingang van het schooljaar 2018-2019 ingebruik genomen.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project Turnhal Dijsselbloem. projectenboek: http://lvas012/projectenboekintern/Page.aspx?ID=363 gemeentewebsite: https://www.lv.nl/nieuwbouw-de-dijsselbloem.

Maerten van den Velde (Stompwijk): De bouwwerkzaamheden zijn gestart en de ingebruikname vindt plaats in het vorjaar van 2019. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project Kulturhus projectenboek: http://lvas012/projectenboekintern/Page.aspx?ID=154   

Trampoline (Leidschendam): De aanbesteding van het bouwteam wordt door het schoolbestuur Lucas Onderwijs maart 2018 opgestart. Het schoolbestuur verwacht een tekort op het huidig beschikbaar gestelde budget en heeft een aanvraag voor extra budget ingediend bij de Gemeente.  Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van de school: http://www.detrampoline.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=868&fromno=808

Wegwijzer (Leidschendam): Het definitief ontwerp is in concept  gereed. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project nieuwbouw IKC Wegwijzer. projectenboek: http://lvas012/projectenboekintern/Page.aspx?ID=808  gemeentewebsite: https://www.lv.nl/nieuwbouw-integraal-kindcentrum-de-tol

Pius X (Voorburg): De architect is in het 3e kwartaal 2017 gestart met het opstellen voorlopig ontwerp.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het project nieuwbouw IKC Pius X. projectenboek: http://lvas012/projectenboekintern/Page.aspx?ID=815

Vijverhof (Voorburg): Gemeente en schoolbestuur zijn met elkaar in gesprek over renovatie. Uitkomst van benodigd onderzoek (haalbaarheid/kosten) naar renovatie is  in het 3e kwartaal 2018 gereed.

Maria Bernadette: De start van het project (opstellen programma's van eisen) staat gepland voor het 3e kwartaal 2018.

Driemaster: Het project zal bij het IHP 2019-2022 nader vorm krijgen aan de hand van geactualiseerde leerling- en woningbouwgegevens.


Financiën

De volgende budgetten zijn beschikbaar (stavaza april 2018)

Trampoline (Leidschendam)                 €  2.677.891

Vijverhof (Voorburg)                              €  3.800.000

Maria Bernadette (Leidschendam)        €  3.750.000Planning

Dijsselbloem: Voor de zomervakantie 2018 wordt de nieuwbouw opgeleverd.

Trampoline (Leidschendam): Het schoolbestuur verwacht dat de nieuwbouw start eind 2018 en wordt opgeleverd eind 2019.

Vijverhof (Voorburg): Planning wordt in 3e kwartaal opgesteld en is afhankelijk van uitkomst onderzoek naar renovatie en beschikbaarheid tijdelijke huisvesting. 

Maria Bernadette: De start van het project staat gepland voor het 3e kwartaal 2018.


Communicatie

Met de omgeving wordt door de gemeente gecommuniceerd wanneer sprake is van een (gedeeltelijk) nieuwe locatie voor de school. De communicatie over de bouwplannen naar de omgeving vindt plaats door het schoolbestuur. Op de websites van de scholen van de lopende bouwprojecten staat ook de actuele stand van zaken.

Als sprake is van een tijdelijke huisvesting van een school wordt met het schoolbestuur afgestemd wie de communicatie naar de omgeving verzorgd. Op dit moment wordt het schoolgebouw aan de Oranje Nassaustraat gebruikt als wissellocatie voor de tijdelijke huisvesting van de scholen.

De raad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via het projecten- en externe initiatievenboek en bij de P&C-cyclus.


Risicomanagement

Wanneer vertraging optreedt of dreigt op te treden als gevolg van planningaanpassingen door het schoolbestuur, wordt hierover ambtelijk en/of bestuurlijk met de schoolbesturen gecommuniceerd.

Aandachtspunt in het risicomanagement vormt, als gevolg van de aantrekkende economie,  prijsstijgingen door marktontwikkelingen en eisen in het kader van (bijna) energieneutrale schoolgebouwen etc.  De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking. Zie ook raadsbrief 230218/407 kostenontwikkelingen onderwijshuisvesting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities