| contact  |  home

Projectenboek
   
Meeslouwerpolder
Geactualiseerd op 06 mei 2019

De gemeente wil samen met ondernemers en eigenaren komen tot een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder, waarbij verouderde en leegstaande objecten worden verwijderd en nieuwe functies mogelijk worden, passend bij de identiteit van het gebiedProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economie
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Mariska Kastelic    
Projectkarakteristiek
Projectfase Planvormingsfase Ruimtelijke procedure
Einddatum 31-12-2018 (voor rol als aanjager; publiekrechtelijke rol loopt door) Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 1 september 2016
19 september 2017
Volgende raads- / commissie-behandeling najaar 2019
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Door ruimte te bieden voor andere functies naast glastuinbouw kan in de Meeslouwerpolder weer waarde ontstaan vanuit ondernemerschap. Huidige ondernemers en grondeigenaren zijn uitgenodigd met plannen te komen die een verkleuring van de Meeslouwerpolder naar een mix van groen, recreatie, wonen, glastuinbouw en lokale bedrijvigheid mogelijk maken.


Doelstelling en gewenst resultaat

Onderzoek wijst uit dat de glastuinbouw in de Meeslouwerpolder in Stompwijk zich anders zal ontwikkelen dan voorzien. Een combinatie van tuinders, andere lokale bedrijvigheid en wonen lijkt het meeste economisch perspectief te hebben. De gemeente heeft daarom samen met ondernemers en andere betrokkenen in het glastuinbouwgebied de mogelijke ontwikkelrichtingen voor het gebied verkend. De inzet van de gemeente is gericht op het faciliteren van een compacte, economisch vitale en aantrekkelijke Meeslouwerpolder met voldoende ruimte voor de goed functionerende tuinders. En met andere, meer waardevolle functies voor verouderde en leegstaande opstallen. Deze ontwikkeling draagt bij aan het behoud van Stompwijk als vitale kern in het landelijk gebied, met perspectief voor inwoners en ondernemers.


Stand van zaken

Aanpak

De gemeente heeft geen grondpositie in het gebied. Mogelijke ontwikkeling is afhankelijk van het ondernemerschap in het gebied. De gemeente is een proces gestart met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen in het gebied. Ondernemers en bewoners zijn uitgedaagd om met initiatieven te komen die waarde creëren in het gebied. Er zijn afspraken op basis waarvan de ontwikkeling van het gebied over een periode van ongeveer 15 jaar vorm kan krijgen. De gezamenlijk opgestelde uitgangspunten en spelregels geven de kaders aan waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Regelmatig vindt informatie-uitwisseling plaats over de stand van zaken. Het afwachten van de benodigde formele procedures vormt een lastige periode voor alle betrokkenen.

Proces tot nu toe

De raad heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de aanpak om de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder op gang te brengen en hiervoor budget beschikbaar gesteld (raadsvoorstel 1350551).

De raadsbrief van juni 2016 (raadsbrief 1609177) licht de eerste fase van het proces toe. Vanuit de identiteit van het gebied is gekeken naar scenario's om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven en het goed functioneren in de toekomst te waarborgen. De notitie bij de raadsbrief is hieronder te vinden.

Het vervolgproces was gericht op het opstellen van heldere afspraken tussen ondernemers, de gemeente en de provincie over het ontwikkelen van (nieuwe) functies die waarde creëren voor het gebied, de businesscase, de (ruimtelijk-juridische) beleidsruimte en andere instrumenten die de gemeente inzet om de ontwikkeling te faciliteren. Er hebben daarvoor verschillende gesprekken plaatsgevonden, met individuele ondernemers en met alle bewoners en ondernemers in het gebied. Deze manier van werken krijgt waardering. Het draagt bij aan betere relaties tussen alle betrokkenen en draagvlak voor het gebiedsproces.

Op 19 september 2017 heeft de raad de uitgangspunten en spelregels voor transformatie in het gebied vastgesteld. Op 31 mei 2018 heeft de provincie de actualisatie van de Visie ruimte en mobiliteit vastgesteld, waardoor transformatie in de Meeslouwerpolder mogelijk is geworden.

Omdat de aanpak een leerproces is voor de gemeente, is het gebiedsproces een pilot in het kader van de Omgevingswet (1774124).

Actueel

Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Er vinden gesprekken plaats met de ondernemers en bewoners om de vastgestelde uitgangspunten en spelregels te vertalen voor elke locatie.
Binnenkort start het onderzoek naar de natuurwaarden. Elke beschermde soort kent zijn eigen onderzoeksperiode. De uitkomsten worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Onlangs is duidelijk geworden dat het onderzoek naar natuurwaarden pas in augustus kan worden afgerond. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan op zijn vroegst in het najaar wordt gepubliceerd.


Bestanden:
Notitie Op weg naar compacte vitale MP jun16.pdf (9,76 Mb)

Financiën

Er was een voorbereidingsbudget (raadsvoorstel 1350551) om uitvoering te geven aan de eerste benodigde stappen voor de ontwikkeling van de Meeslouwerpolder. Het gebiedsproces wordt nu georganiseerd vanuit bestaande budgetten, waaronder het programma Implementatie Omgevingswet. Het gebiedsproces biedt kansen om komende jaren de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in het gebied aanzienlijk te verbeteren. Omdat het proces – in de geest van de Omgevingswet - gestuurd wordt vanuit ondernemerschap, is er beperkte zekerheid over het tempo en daarmee het moment waarop kostenverhaal aan de orde is. In het meest gunstige scenario kunnen in 2019 de eerste kassen gesaneerd worden.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
AfsprakenkaderJuni 201719 september 2017Ja 
BestemmingsplanVoorjaar 2019Najaar 2019Ja 

Vanaf augustus 2016 werkt de gemeente met alle betrokkenen aan de uitwerking van scenario's die waarde creëren voor het gebied en voor Stompwijk. De uitgangspunten en spelregels voor transformatie in het gebied zijn op 19 september 2017 in de raad vastgesteld. De uitgangspunten en spelregels vormen het handelingskader voor de uitwerking van initiatieven in het gebied. Initiatiefnemers kunnen op basis van de spelregels voorstellen voor functieverandering of transformatie indienen bij de gemeente. Vervolgens worden de spelregels per initiatief en per deelgebied uitgewerkt. Hierbij worden de gangbare procedures gevolgd. Er vindt een ronde gesprekken in het gebied plaats om de stand van zaken van de initiatieven op te halen zodat het nieuwe bestemmingsplan, daar waar mogelijk, hier op afgestemd kan worden. Het bestemmingsplanproces duurt langer dan verwacht. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het najaar van 2019 gepubliceerd. Het onderzoek naar de natuurwaarden vraagt meer tijd dan eerder verwacht.


Communicatie

Het gebiedsproces is opgezet als een open en interactief proces met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op basis van heldere, eenduidige procesafspraken. In december 2016 is het proces tot dan toe vastgelegd in een kort filmverslag. De open houding van de gemeente naar alle betrokkenen in het gebied heeft een goede basis gelegd in het gebied. Voortzetting van goede en heldere communicatie met alle betrokkenen is essentieel voor het vervolg van het gebiedsproces en te komen tot ontwikkeling van initiatieven, met behoud van draagvlak in het gebied.


Risicomanagement

Er zijn de volgende risico's:

  • Financieel: de beschikbare financiële middelen bij de betrokken ondernemers en eigenaren om de ontwikkeling te realiseren en bij de gemeente om de ontwikkeling te faciliteren
  • Organisatorisch: de beschikbare organisatiekracht bij de betrokken ondernemers en eigenaren en de continuïteit van de procesbegeleiding vanuit de gemeente
  • Draagvlak: betrokkenheid van diverse partijen bij de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities