| contact  |  home

Projectenboek
   
Grip op grondstof
Geactualiseerd op 03 september 2018

Invoering van omgekeerd inzamelen in de gemeente ten behoeve van het verbeteren van het afval scheidingsresultaat van huishoudelijk afval.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene Leefomgeving
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Lennert van Dien    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoering Ruimtelijke procedure NVT
Einddatum 31-12-2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26-4-2016 Volgende raads- / commissie-behandeling NB
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het project 'Grip op Grondstof' geeft uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad om samen met de andere Avalexgemeenten het Omgekeerd Inzamelen en Alternerend inzamelen in te voeren.
Samen noemen we dit 'Het Nieuwe Inzamelen' of kortweg HNI.

Alternerend Inzamelen: 
Dit betreft het harmoniseren van de inzamelfrequentie met de andere gemeenten; van wekelijks naar één keer per twee weken inzamelen van minicontainers voor Rest- en GFT afval.
In de zomermaanden (juli-augustus) blijft de wekelijkse inzameling van GFT bestaan. Alternerend inzamelen is eind 2017 ingevoerd.

Omgekeerd Inzamelen:
Betreft het omvormen van de (grijze) minicontainer voor Restafval naar een PMD container. Ook worden er méér (ondergrondse) voorzieningen voor gescheiden afval (de grondstoffen: GFT, Papier en PMD) geplaatst voor de hoogbouw.
Restafval wordt voor alle huishoudens ingezameld middels ondergrondse containers. Dit voeren we per wijk in. Omgekeerd inzamelen is als eerste gestart in de buurt Voorburg-Midden.

Het doel van het nieuwe inzamelen is betere afvalscheiding, waardoor minder kosten gemaakt hoeven worden voor het verbranden van restafval en meer opbrengsten gegenereerd worden vanuit de gescheiden grondstoffen.


Stand van zaken

Op dit moment is het project Grip op Grondstoffen gestart maar op dit moment staat het project voor verdere uitrol on-hold naar aanleiding van het nieuwe collegeprogramma. Er worden nog wel acties uitgevoerd om de huidige problemen aan te pakken.
De stand van zaken per onderdeel is als volgt:

Omgekeerd inzamelen: Voorburg-Midden

  • In Voorburg-Midden is het nieuwe inzamelen als eerste wijk in gegaan in oktober 2017. Er worden nog enkele locaties later geplaatst, hier staan nu tijdelijke voorzieningen.  Deze worden nog tijdens de periode dat het project on-hold staat aangepakt.
  • Er worden op sommige milieuparkjes maatregelen genomen om overvolle PMD en Papierbakken te verhelpen (bijplaatsen bovengrondse containers of wisselen van fracties).
  • Avalex werkt aan de invoering van sensoren, die zijn allemaal geplaatst en in het najaar tot begin 2019 wordt dit systeem getest en in gebruik genomen.

Omgekeerd inzamelen: vervolgwijken

  • Hier worden op dit moment geen acties uitgevoerd.

Planning algeheel

De uitvoering voor de vervolgwijken in de gemeente Leidschendam-Voorburg staat stil . Het totale project in de deelnemende gemeenten loopt vertraging op omdat in sommige andere deelnemende gemeenten ook meer tijd nodig is voor de invoering.
De deadline van 2020 wordt hierdoor niet gehaald.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
projectbudget € 296.000 € 78.000 € 68.000 € 160.000
Totaal€ 296.000€ 78.000€ 68.000€ 160.000

Het lokale uitvoeringsbudget voor 2018 is voldoende om Grip op Grondstof te kunnen invullen, ook voor de volgende jaren is voldoende budget beschikbaar.
De kosten voor projectleiding zijn tot nu toe lager dan verwacht.  Kosten voor communicatie en aanpassen van infrastructuur zijn conform verwachting.
Een eventuele uitloop in planning heeft geen gevolgen voor het lokale uitvoeringsbudget; dit blijft toereikend.

N.B. Dit gaat om de lokale uitvoeringskosten. Over de resultaten van Grip op Grondstof rapporteert Avalex conform afspraken in Grip Op Grondstof.
*verplichtingen zijn incl. verwachte kosten aanpassingen openbare ruimte.


Planning

Op dit moment is er geen planning af te geven voor het project omdat het is stilgezet. In de komende periode wordt onderzocht hoe we de afvalinzameling kunnen verbeteren.
De invoering ervan zal tot na 2020 door lopen.


Bestanden:
Jaarplan 2016 LV_Def.pdf (1,34 Mb)

Communicatie  ¿
  • De algemene communicatiecampagne loopt:  met berichten in de media, online en door acties in winkelcentra en middels advertenties op straat.
  • Bewoners ontvangen informatie zodra er in hun wijk wordt gestart met de procedure voor plaatsing inzamelmiddelen.
  • Na invoering van omgekeerd inzamelen is de grondstofcoach van Avalex regelmatig in de wijk beschikbaar voor vragen.

Risicomanagement

Risico's kunnen worden uitgesplitst naar algemene risico's bij het invoeren van Grip op Grondstof en lokale risico's in Leidschendam-Voorburg.

Risico's algemeen Grip op Grondstof

Avalex rapporteert over de algemene risico's van het project via het DB als onderdeel van de P&C cyclus.  De belangrijkste (financiele) risico's zijn de benodigde investeringen en de planning daarvan;  de (autonome) ontwikkelingen van kosten/opbrengsten van grondstoffen en de verbranding van restafval. Ook wordt de planning van vervolgwijken met de gemeentecoordinatoren besproken zodat de kapitaalintensieve wijken (waar veel nieuwe ondergrondse containers nodig zijn)  worden verspreid in de planning.

Het project is in alle gemeenten onderdeel geweest van de verkiezingen. Als naar aanleiding van een nieuwe bestuurlijke situatie in onze of  een van de andere deelnemende gemeenten een aanpassing nodig is van het beleid zal dit gevolgen hebben voor de planning en financiën.
Dit is een aandachtspunt.

Risico's Uitvoering in Leidschendam-Voorburg

Uitvoeringskosten gemeente
De risico's voor de lokale uitvoeringskosten zijn beperkt. Er zijn naar verwachting voldoende middelen geraamd om aanpassingen in de openbare ruimte te doen als dat nodig is voor de plaatsing van ondergrondse containers. In de Prinsenhof en De Heuvel zetten we extra in op communicatie/participatie en proberen we aansluiting te vinden bij het project 'Dit is jouw buurt'. Voor Voorburg-West en de Rietvink zijn qua financiele risico's geen bijzonderheden. Het project verloopt binnen budget.

Ledigingsproblemen
De problemen met het op tijd legen van containers en een toename in onterechte dumpingen van (grof)afval naast containers leiden tot imagoproblemen voor het nieuwe inzamelen. Dit kan gevolgen hebben voor de resultaten en de voortgang van het project.
Avalex en de gemeente zetten momenteel fors extra in om deze ontwikkeling tegen te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities