| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw IKC De Tol
Geactualiseerd op 28 november 2018

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Onderwijs 
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Anne Pool    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitief ontwerp gereed. Aanbesteding bouw-werkzaamheden Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning
Einddatum 2e kwartaal 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergaderingen 11 september 2018 (beschikbaar stellen investeringskrediet) en 30 oktober 2018 opname in het Investeringsplan L-V bij de meerjarenbegroting 2019-2022  Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming investeringskrediet  beschikbaar gesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van de basisschool De Wegwijzer. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In het 2e kwartaal van 2020 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende externe eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen m.b.t. Bijna Energie Neutrale Gebouwen.  Het gebouw heeft een levensduur van 40 jaar.


Stand van zaken

Het Architectenbureau DP6 heeft een Definitief Ontwerp met bijhorende kostenraming gemaakt. De kostenraming valt aanzienlijk hoger uit dan het oorsponkelijke beschikbare budget, dit wordt met name veroorzaakt door locatiegebonden kosten, extra m2 kinderdagverblijf, prijsstijgingen, marktontwikkelingen en duurzaamheidsambities. De kostenraming en mogelijke bezuinigingen zijn onderwerp van gesprek  geweest tussen opdrachtgever, gebruikers en architect. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd het het verhogen van het investeringskrediet. Tevens is een start gemaakt met de aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een aannemer voor de feitelijke bouw. Na afronding van de selectiefase wordt een uitvoeringsplanning opgesteld en gaat de aannemer aan de slag. Een deugdelijke verkeersafwikkeling en het parkeren zijn belangrijke aandachtspunten.De leerlingen worden tijdens sloop en nieuwbouw gehuisvest in de dependance van de school aan De Oude Bleijk. Om alle leerlingen in de dependance te kunnen huisvesten wordt twee tijdelijke lokalen geplaatst aan De Oude Bleijk.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
investeringskrediet school € 5.720.000      
investeringskrediet kinderdagverblijf € 1.040.000      
Totaal€ 6.760.000€ 0€ 0€ 0

Het investeringskrediet ad € 6.760.000 is opgenomen in het Investeringsplan van Leidschendam-Voorburg bij de meerjarenbegroting 2019-2022. Dit bedrag is exclusief een bijdrage van € 100.000 van schoolbestuur Panta Rhei in het kader van duurzaamheid zoals BENG maatregelen. De totale netto investering bedraagt derhalve  € 6.660.000.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opstellen Programma van Eisen1e kwartaal 2017   
Selecteren architect en adviseurs2e kwartaal 2017   
aanbesteding aannemer3e/4e kwartaal 2018   
Start nieuwbouw2e/3e kwartaal 2019   
Ingebruikname nieuwbouw2e kwartaal 2020   
Sloop bestaand gebouw2e/3e kwartaal 2019   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
informatieavondenJaNee 
klankbordgroep omgevingJaNee 
ingebruikname nieuwbouwJaJa 
start sloop en nieuwbouwJaJa 
oplevering nieuwbouwJanee 
verhuizing naar tijdelijke huisvestingJaNee 

De (3e) informatie-avond voor omwonenden van De Tol en De Oude Bleijk heeft plaatsvinden op 14 november 2018. Aandacht op die avond met name voor het proces, verkeersafwikkeling, inrichting buitenruimte en plaatsen van tijdelijke lokalen aan De Oude Bleijk.


Risicomanagement

Risico's die bij het project spelen naast onvoorziene kostenstijgingen::

-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten onderzoeken op het gebied van flora en fauna.
-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten archeologische en milieukundige onderzoeken.
-Mogelijke vertraging in verband met aanbestedingen en eventueel benodigde bezuinigingrondes.
-Mogelijke vertraging door beschikbaarstelling eventueel benodigde aanvullende budgetten voor bijvoorbeeld asbestsanering..
-Mogelijke vertraging door langere bouwtijd.
-Mogelijke vertraging ivm vergunningsrisico's en duur eventueel benodigde bemalingsvergunning.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities