| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw IKC Heeswijkstraat
Geactualiseerd op 03 september 2018

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Onderwijs
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Anne Pool    
Projectkarakteristiek
Projectfase Voorlopig ontwerp gereed. Start opstellen definitief ontwerp Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning
afwijking van bestemmingsplan
Einddatum 3e/4e kwartaal 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergadering 31 oktober 2017 onderdeel meerjarenbegroting Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming krediet beschikbaar gesteld op 311017
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van basisschool Pius X. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In het 3e/4e kwartaal van 2020 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende landelijke eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen m.b.t. Bijna Eneregie Neutrale Gebouwen. Het gebouw heeft een levensduur van 40 jaar.


Stand van zaken

Architectenbureau Spring heeft een Voorlopig Ontwerp met bijbehorende kostenraming gemaakt. De kostenraming valt aanzienlijk hoger uit dan het beschikbare budget. Dit wordt met name verzoorzaakt door extra m2 kinderdagverblijf, prijsstijgingen, marktontwikkelingen en duurzaamheidsambities. De kostenraming en mogelijke bezuinigingen zijn onderwerp van gesprek tussen opdrachtgever, gebruikers en architect. Het beschikbare budget is ontoereikend. Het College van burgemeester en wethouder en de Raad moeten nog besluiten over een verhoging van het krediet (naar verwachting in Q4 2018)Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
beschikbaar gesteld krediet begroting 2016 € 4.085.815      
aanvullend krediet meerjarenbegroting 2017(ivm beperkte verhoging aantal leerlingen) € 200.000      
Totaal€ 4.285.815€ 0€ 0€ 0

De kostenraming voor de nieuwbouw van de school en het gedeelte 0-4 jarigen is nagenoeg gereed. De raming is gebaseerd op het, nog niet door het college van burgemeester en wethouders goedkeurde, ontwerp. Als gevolg van prijsstijgingen in de bouw en aanvullende eisen in het kader van (bijna) energie neutrale schoolgebouwen zal sprake zijn van een tekort op het bestaande investeringskrediet.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
aanbesteding aannemer1e/2e kwartaal 2019   
Opstellen Programma van Eisen1e kwartaal 2017   
Ingebruikname nieuwbouw3e/4e kwartaal 2020   
Sloop bestaand gebouw3e kwartaal 2019   
start nieuwbouw3e kwartaal 2019   
Selecteren architect en adviseurs2e kwartaal 2017   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
informatieavondenJaNee 
klankbordgroep omgevingJaNee 
ingebruikname nieuwbouwJaJa 
Start sloop en nieuwbouwJaJa 
oplevering nieuwbouwJaNee 
verhuizing naar tijdelijke huisvestingJaNee 

De eerstvolgende informatie-avond voor omwonenden zal plaatsvinden in december 2018.


Risicomanagement

Normbedragen voor de bouw van scholen blijken niet meer toereikend voor de volledige financiering van schoolgebouwen, de verwachting is dat recente ontwikkelingen. De kosten stijgen (indexering/duurzaamheid/autonome kostenstijgingen in de bouw/ locatiespecifieke vraagstukken) Zie ook raadsbrief 230218/407 kostenontwikkelingen onderwijshuisvesting.

Hieronder nog een aantal van de risico's die bij het project spelen:

-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten onderzoeken op het gebied van flora en fauna.
-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten archeologische en milieukundige onderzoeken.
-Mogelijke vertraging in verband met aanbestedingen en eventueel benodigde bezuinigingrondes.
-Mogelijke vertraging door beschikbaarstelling eventueel benodigde aanvullende budgetten voor bijvoorbeeld; prijsstijgingen, indexeringskosten, asbestsanering, damwanden en bemaling.
-Mogelijke vertraging door langere bouwtijd.
-Mogelijke vertraging ivm vergunningsrisico's en duur eventueel benodigde bemalingsvergunning.
-Mogelijke vertraging indien voorziening tijdelijke huisvesting niet tijdig beschikbaar is.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities