| contact  |  home

Projectenboek
   
Proces ''Bereikbaarheid Damcentrum"
Geactualiseerd op 05 december 2018

Het proces ''Bereikbaarheid Damcentrum" heeft 4  samenhangende onderdelen. 1. parkeren; 2. benuttingsprojecten; 3.onderzoek doorstroming & bereikbaarheid (extra oeververbinding); 4. leefbaarheid. Investering in participatie leidt tot betere besluitenProgrammastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Verkeer en Vervoer
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers N.v.t.
Programma-manager Ewout van der Weij    
Programmakarakteristiek
Programmafase Initiatief Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling n.v.t. voor totaal
parkeren juli 2018
Benutten zoals bedoeld " 2016
Volgende raads- / commissie-behandeling n.t.b., kan per onderdeel verschillen
Besluitvorming 1e of 2e kwartaal 2019, afhankelijk van onderdeel
Afwijking tov besluitvorming n.v.t.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De problematiek in verkeer, leefbaarheid en veiligheid rondom de oeververbindigen en de wegen daartoe in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt al jaren. Op 15 november 2016 is door de Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een besluit genomen om de verkeersdruk over de Vlietbruggen te ontlasten door maatregelen te treffen op de bestaande infrastructuur.

Om deze maatregelen nader uit te werken is het programma ''Benutten zoals bedoeld'' gestart. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen en heeft als doel het doorgaand verkeer over de Vlietbruggen te verminderen en leefbaarheid en veiligheid rondom de Vlietbruggen te bevorderen. Dit kan door het bevorderen van de doorstroming op de wegen die daar voor bedoeld zijn en door het ontmoedigen van het verkeer op wegen die daar niet voor bedoeld zijn. Het is een samenhangend pakket, hierdoor kan een maatregel op zich dus niet los gezien worden van de andere maatregel.

Het coalitieakkoord geeft aan dat het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de levendigheid van Leidschendam centrum zonder taboes opnieuw zal worden bekeken. De consequentie daarvan voor het programma "Benutten zoals bedoeld" is opgenomen bij het volgende hoofdstuk stand van zaken.  


Stand van zaken

Stand van zaken 29 november 2018

In het coalitieakkoord is het voornemen uitgesproken de discussie over het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid van leidschendam centrum zonder taboes opnieuw te voeren. Daartoe wordt momenteel een plan van aanpak voorbereid voor college en gemeenteraad. In afwachting hiervan zijn de maatregelen in het kader van 'benutten zoals bedoeld' tijdelijk in de wacht gezet. In het kader van het plan van aanpak en vervolgens in aanloop naar de besluitvorming in 2e kwartaal 2019 wordt bezien welke maatregelen uit het programma 'benutten zoals bedoeld' al wel kunnen worden uitgevoerd omdat zij bijdragen aan de beoogde oplossingen en andere keuzes niet in de weg staan.


Financiën

Voor het programma “Benutten zoals Bedoeld” is bij de kadernota 2018-2021 (vorig jaar) een krediet opgenomen van €1,9 miljoen én een structureel bedrag van €116.000 p.j. voor het uitgeven van ontheffingen aan bewoners als gevolg van mogelijk te nemen verkeersmaatregelen. Daarnaast zijn er een aantal aanpalende projecten zoals de herinrichting Nieuwstraat (€ 90.000) en koningin Julianaweg (reeds uitgevoerd). In de huidige begroting 2019-2022 is het coalitieakkoord financieel verwerkt voor Bereikbaar Damcentrum, waarbij er in 2018 en 2019 € 50.000 per jaar beschikbaar is gekomen om de in de vorige bestuursperiode uitgevoerde onderzoeken naar de bereikbaarheid van Damcentrum te actualiseren. In de jaren daarna (vanaf 2020) wordt rekening gehouden met kapitaallasten voor verkeersmaatregelen (voor een investering van € 4 miljoen). De middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de gebiedsagenda Damcentrum van €75.000 p.j. voor 2018 t/m 2020 zijn onder andere bedoeld voor het vergroten van de levendigheid van het Damcentrum.


Planning

De planning voor de uitvoering van een deel van de maatregelen uit het programma "benutten zoals bedoeld" is vertraagd. Voor de reden zie stand van zaken.


Communicatie

De communicatie verloopt volgens de gebruikelijke verslaglegging en verantwoording verloopt via dit projectenboek. De vordering in de ontwikkeling van maatregelen deelt het college via onder meer berichten op de website. Communicatie over uitvoering van maatregelen vindt plaats via projectcommunicatie, waarbij de link wordt gelegd met het proces.

Een uitgewerkt communicatieplan is in de maak, inclusief participatie. Begin 2019 zal de communicatie en participatie intensiveren, tot de besluitvorming over een bereikbaar Damcentrum.


Risicomanagement

Het programma is zeer complex door de verschillende onderdelen en door de verschillende belangen die spelen. Maatregelen in een bepaald gebied, hebben ook altijd gevolgen voor een ander gebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities