| contact  |  home

Projectenboek
   
Programma ''Benutten zoals bedoeld''
Geactualiseerd op 06 september 2018

Het programma ''Benutten zoals bedoeld'' bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen.Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Verkeer en Vervoer
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers N.v.t.
Programma-manager Ewout van der Weij    
Programmakarakteristiek
Programmafase Initiatief Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling November 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling september/oktober 2018
Besluitvorming Oktober 2018
Afwijking tov besluitvorming n.v.t.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De problematiek in verkeer, leefbaarheid en veiligheid rondom de oeververbindigen en de wegen daartoe in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt al jaren. Op 15 november 2016 is door de Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een besluit genomen om de verkeersdruk over de Vlietbruggen te ontlasten door maatregelen te treffen op de bestaande infrastructuur.

Om deze maatregelen nader uit te werken is het programma ''Benutten zoals bedoeld'' gestart. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen en heeft als doel het doorgaand verkeer over de Vlietbruggen te verminderen en leefbaarheid en veiligheid rondom de Vlietbruggen te bevorderen. Dit kan door het bevorderen van de doorstroming op de wegen die daar voor bedoeld zijn en door het ontmoedigen van het verkeer op wegen die daar niet voor bedoeld zijn. Het is een samenhangend pakket, hierdoor kan een maatregel op zich dus niet los gezien worden van de andere maatregel.Het coalitieakkoord geeft aan dat het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de levendigheid van Leidschendam centrum zonder taboes opnieuw zal worden bekeken. De consequentie daarvan voor het programma "Benutten zoals bedoeld" is opgenomen bij het volgende hoofdstuk stand van zaken.  
Stand van zaken


Stand van zaken 1 september 2018

In het coalitieakkoord is het voornemen uitgesproken de discussie over het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid van leidschendam centrum zonder taboes opnieuw te voeren. Daartoe wordt momenteel een plan van aanpak voorbereid voor college en gemeenteraad. In afwachting hiervan zijn de maatregelen in het kader van 'benutten zoals bedoeld' tijdelijk in de wacht gezet. In het kader van het plan van aanpak en vervolgens in aanloop naar de besluitvorming in maart 2019 wordt bezien welke maatregelen uit het programma 'benutten zoals bedoeld' al wel kunnen worden uitgevoerd omdat zij bijdragen aan de beoogde oplossingen en andere keuzes niet in de weg staan.


Financiën

Het budget voor het programma ''Benutten zoals bedoeld'' bestaat uit meerdere onderdelen: verkeersmaatregelen Vlietbruggen, herinrichting Nieuwstraat/ Damhouderstraat en herinrichting Koningin Julianaweg. Bij de herijking van het Verkeer en Vervoersplan in de Kadernota 2018-2021 zijn de kredieten voor de verkeersmaatregelen Vlietbruggen van € 1,9 miljoen, herinrichting Koningin Julianaweg van € 100.000,- en herinrichting Nieuwstraat/ Damhouderstraat van € 90.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er nog sprake van structurele dekking van € 116.000 per jaar vanaf 2019 voor onder andere het afgeven van ontheffingen.


Planning

De planning voor de uitvoering van een deel van de maatregelen uit het programma "benutten zoals bedoeld" vertraagt. Voor de reden zie stand van zaken.


Communicatie

Communicatie verliep, voor de maatregelen die in samenhang met de omgeving worden ontwikkeld, via de begeleidingsgroep. De communicatie voor de overige maatregelen verloopt volgens gebruikelijke verslaglegging en verantwoording verlopen via dit projectenboek. De vordering in de ontwikkeling van maatregelen met de begeleidingsgroep wordt gedeeld via onder meer berichten op de website. Communicatie over uitvoering van maatregelen vindt plaats via projectcommunicatie, waarbij de link wordt gelegd met het programma.

In het plan van aanpak dat wordt opgesteld zal worden ingegaan op de wijze waarop alle belanghebbenden bij de discussies over de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid in het centrum van Leidschendam worden betrokken.  


Risicomanagement

Het programma is zeer complex door de verschillende onderdelen en door de verschillende belangen die spelen. Indivuele maatregelen, in een bepaald gebied, hebben gevolgen voor een ander gebied. Dat kan betekenen dat niet het ideale wordt gerealiseerd voor één belang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities