| contact  |  home

Projectenboek
   
Proces ''Bereikbaarheid Damcentrum"
Geactualiseerd op 13 mei 2019

Het proces ''Bereikbaarheid Damcentrum" heeft 4  samenhangende onderdelen. 1. parkeren; 2. benuttingsprojecten; 3.onderzoek doorstroming & bereikbaarheid (extra oeververbinding); 4. leefbaarheid. Investering in participatie leidt tot betere besluitenProgrammastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Verkeer en Vervoer
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers N.v.t.
Programma-manager Ewout van der Weij    
Programmakarakteristiek
Programmafase Initiatief Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling n.v.t. voor totaal
parkeren juli 2018
Benutten zoals bedoeld 2016
Volgende raads- / commissie-behandeling kan per onderdeel verschillen
Besluitvorming 1e of 2e kwartaal 2019, afhankelijk van onderdeel
Afwijking tov besluitvorming n.v.t.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De problematiek in verkeer, leefbaarheid en veiligheid rondom de oeververbindingen en de wegen daartoe in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt al jaren. Op 15 november 2016 is door de Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een besluit genomen om de verkeersdruk over de Vlietbruggen te ontlasten door maatregelen te treffen op de bestaande infrastructuur.

Om deze maatregelen nader uit te werken is het programma ''Benutten zoals bedoeld'' gestart. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen en heeft als doel het doorgaand verkeer over de Vlietbruggen te verminderen en leefbaarheid en veiligheid rondom de Vlietbruggen te bevorderen. Dit kan door het bevorderen van de doorstroming op de wegen die daar voor bedoeld zijn en door het ontmoedigen van het verkeer op wegen die daar niet voor bedoeld zijn. Het is een samenhangend pakket, hierdoor kan een maatregel op zich dus niet los gezien worden van de andere maatregel.

Het coalitieakkoord geeft aan dat het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de levendigheid van Leidschendam centrum zonder taboes opnieuw zal worden bekeken. De consequentie daarvan voor het programma "Benutten zoals bedoeld" is opgenomen bij het volgende hoofdstuk stand van zaken.  


Stand van zaken

Stand van zaken 9 mei 2019

In het coalitieakkoord is het voornemen uitgesproken de discussie over het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid van Leidschendam centrum zonder taboes opnieuw te voeren. 
In de raadsbrief "Voortgang en aanpak Bereikbaarheid Damcentrum" staat de stand van zaken, op basis van het procesplan d.d. 28 september 2018. 

In afwachting van besluitvorming over de bereikbaarheid zijn enkele maatregelen in het kader van "benutten zoals bedoeld" tijdelijk in de wacht gezet. De meeste zijn uitgevoerd of in uitvoering.

De parkeerbalans en het plan van aanpak parkeermaatregelen heeft de raad op 9 april aangenomen. Het college werkt aan een aantal korte termijn parkeermaatregelen, waaronder een blauwe zone in de parkeergarage Damplein. Op verzoek van de raad is het college in overleg met Schouten De Jong BPD over de mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord.

Het onderzoek naar de bereikbaarheid, inclusief brug, is vrijwel gereed.

Tijdens een brede, open inloopbijeenkomst zijn belangstellenden geïnformeerd over de diverse onderdelen van de bereikbaarheid Damcentrum en konden vragen worden gesteld en ideeën meegegeven. Ruim 50 bewoners en ondernemers zijn in meerdere meedenkavonden geïnformeerd en geraadpleegd over de uitkomsten van het verkeersonderzoek, over luchtkwaliteit en geluidsoverlast én over de kosten van diverse verkeersmaatregelen.


Financiën

Voor het programma "Benutten zoals Bedoeld" is bij de kadernota 2018-2021 (in 2017) een krediet opgenomen van €1,9 miljoen én een structureel bedrag van € 116.000 p.j. voor het uitgeven van ontheffingen aan bewoners als gevolg van mogelijk te nemen verkeersmaatregelen. Daarnaast zijn er een aantal aanpalende projecten zoals de herinrichting Nieuwstraat (€ 90.000) en Koningin Julianaweg (reeds uitgevoerd). In de huidige begroting 2019-2022 is het coalitieakkoord financieel verwerkt voor Bereikbaar Damcentrum, waarbij er in 2018 en 2019 € 50.000 per jaar beschikbaar is gekomen om de in de vorige bestuursperiode uitgevoerde onderzoeken naar de bereikbaarheid van Damcentrum te actualiseren. In de jaren daarna (vanaf 2020) wordt rekening gehouden met kapitaallasten voor verkeersmaatregelen (voor een investering van € 4 miljoen). De middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de gebiedsagenda Damcentrum van € 75.000 p.j. voor 2018 t/m 2020 zijn onder andere bedoeld voor het vergroten van de levendigheid van het Damcentrum.


Planning

De planning staat opgenomen in de raadsbrief "Voortgang en aanpak Bereikbaarheid Damcentrum" d.d. 8 januari 2019.


Communicatie

Het communicatie- en participatietraject is gestart met een alegmene bijeenkomst op 30 januari 2019. In de maanden maart, april en mei zijn meerdere meedenkavonden georganiseerd over het verkeersonderzoek van de Antea Group. Dit traject zal worden uitgebreid en geintensiveerd met diverse meedenkgroepen op de andere sporen uit het procesplan. Mede op basis van deze trajecten zal de besluitvorming over een bereikbaar Damcentrum worden voorbereid.

Er is een interactieve website over het proces, waarop onder meer verslagen en presentaties te vinden zijn van de meedenkavonden:

https://www.ingesprekmetlv.nl/damcentrum

Er zijn meerdere nieuwsbrieven gepubliceerd. De communicatie verloopt verder volgens de gebruikelijke verslaglegging en via dit projectenboek. De vordering in de ontwikkeling van maatregelen deelt het college via onder meer berichten op de website. Communicatie over uitvoering van maatregelen vindt plaats via projectcommunicatie, waarbij de link wordt gelegd met het proces.


Risicomanagement

Het programma is zeer complex door de verschillende onderdelen en door de verschillende belangen die spelen. Maatregelen in een bepaald gebied, hebben ook altijd gevolgen voor een ander gebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities