| contact  |  home

Projectenboek
   
Programma Implementatie Omgevingswet
Geactualiseerd op 06 september 2018

De Omgevingswet wordt naar verwachting begin 2021 ingevoerd. Dit programma bereidt de gemeente en haar partners voor op de invoering ervan.Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Bouwen en wonen
Ambtelijk opdrachtgever Barbara Nederpel Initiatiefnemer / opdrachtgevers Nvt
Programma-manager Jeanet Rintjema    
Programmakarakteristiek
Programmafase Realisatie Ruimtelijke procedure Nvt
Einddatum Invoeringsdatum Omgevingswet (nu voorzien 1-1-2021) Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Beeldvormende raad 28 augustus 2018 (Kompas vd Leefomgeving) Volgende raads- / commissie-behandeling Oordeelsvormende raad eind september 2018 (Kompas vd Leefomgeving)
Besluitvorming Gemeenteraad
Afwijking tov besluitvorming


De gemeente Leidschendam-Voorburg is genomineerd voor de Aandeslag Trofee 2018. Steun ons met uw stem tot 10 september.

Het doel van de Omgevingswet is om een einde te maken aan de huidige, ingewikkelde en omvangrijke wetten en regels voor plannen in ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen worden samengevoegd in 1 Omgevingswet.

Gemeenten krijgen bovendien in de nieuwe wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij de beoordeling van nieuwe plannen wordt ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Minder regels maken het makkelijker waardoor procedures sneller kunnen en er meer ruimte komt voor gesprek. Het efficiënter maken van procedures draagt hier verder aan bij en zorgt voor eenduidigheid en inzichtelijkheid.

De Omgevingswet verplicht Rijk, provincie en gemeente om ieder 1 omgevingsvisie te maken en in plaats van meerdere door de raad vastgestelde bestemmingsplannen komt er 1 omgevingsplan, zodat de inwoner straks slechts één keer een vergunning hoeft aan te vragen.

Feiten:

 • Van 26 wetten naar 1.

 • Van 5000 wetsartikelen naar 350.

 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.

 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.

 • 1 wet voor de hele leefomgeving.

 • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.

 • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

 • Een van de maatschappelijke doelen is een gezonde fysieke leefomgeving.

Kerninstrumenten

De Omgevingswet biedt gemeenten vier nieuwe wettelijke kerninstrumenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. Deze werken we in de verschillende onderdelen van het programma verder uit.

Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. We passen participatie al in verschillende vormen toe binnen de pilots en het project Omgevingsvisie.

Rol van de raad

Met de Omgevingswet verschuift een deel van de taken die nu nog bij de gemeenteraad ligt naar college en samenleving. Het is de bedoeling van de wet dat de raad de kaders en de grote lijnen bepaalt, zowel over de inhoud als over het proces. Daarbij geeft de wet gemeenten veel meer ruimte om een integrale afweging te maken bij de inrichting van de fysieke ruimte. Ze krijgen meer vrijheid om met hun inwoners, ondernemers en (regionale) partners de leefomgeving passend bij eigen ambities en opgaven in te richten en meer eigen keuzes te maken rond bijvoorbeeld energie, geluid, geur, woningbouw, bedrijvigheid of recreatie. De raad bepaalt straks hoeveel ruimte college en inwoners krijgen bij de invulling van het omgevingsplan. Men kan heel strikte kaders stellen zodat er weinig ruimte overblijft of een deel van het plan openhouden en de invulling delegeren naar college en inwoners.

De raad is daarom nadrukkelijk betrokken bij de voorbereidingen, het proces en het ophalen van ideeën en meningen van inwoners, ondernemers, belangengroepen en andere stakeholders voor de omgevingsvisie en – in een later stadium – het omgevingsplan.


Doelstelling

De ambitie van het Programma Implementatie Omgevingswet is focus houden, sturen op samenhang tussen het programma en de organisatie en verbinding zoeken met onze omgeving, zodat we de organisatie kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en leren werken met de instrumenten van de Omgevingswet, met vertrouwen, draagvlak en inzicht bij raad, college en samenleving en met aandacht voor lopende politieke- en organisatieontwikkelingen.

Het programma Implementatie Omgevingswet bestaat uit vijf projecten:

Project Omgevingsvisie: Als voorbereiding op de Omgevingsvisie voor college en raad stellen we eerst een uitgangspuntennotitie op, het Kompas van de Leefomgeving. In dit kompas staan de inhoudelijke pijlers van de Omgevingsvisie beschreven en de leidende principes hoe we in de geest van de Omgevingswet gaan handelen. Dit kompas komt mede tot stand met de inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit kompas vormt de basis voor de Omgevingsvisie. Ook het concept Omgevingsvisie leggen we voor aan de samenleving door middel van participatie. Zo ontwikkelen we een integraal en breed gedragen visie op onze fysieke leefomgeving waarbij we rekening houden met de wensen van de samenleving, trends en ontwikkelingen die op ons afkomen en beleid dat momenteel al gevoerd wordt. De Omgevingsvisie wordt vervolgens vastgesteld door de raad.

Project Omgevingsplan: Dit project is in april 2018 aan het programma toegevoegd. We hebben nu ongeveer 100 verschillende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en andere ruimtelijke plannen, vastgesteld in een periode tussen 1971 en 2017. Al deze plannen, regels en verordeningen gaan we onderbrengen in één integraal Omgevingsplan.

Project Digitalisering: Het formaliseren van de visie op de digitalisering Omgevingswet, de ICT-uitgangspunten en randvoorwaarden. Het ondersteunen van de bedrijfsprocessen van de Omgevingswet met ICT-systemen toegesneden op zaakgericht werken. Het verbeteren van de kwaliteit van gegevensbronnen in de Omgevingswet en daarvoor het beheer opzetten. Het beschikbaar maken van regels en beleid op een kaartviewer. Zodat alle regels en mogelijkheden in het omgevingsplan tot op pandniveau digitaal beschikbaar zijn voor inwoners en ondernemers.

Project Integraal Ruimtelijk Proces Leefomgeving: Het project IRPL richt zich op het verbeteren en transparanter maken van de reguliere ruimtelijke processen, zodat we echt één loket zijn. Met continue aandacht voor participatie, integraliteit, de medewerker (draagvlak, behoefte, opleiding, ontwikkeling, juiste medewerker op de juiste plaats), de overige programma’s en de daarbij behorende bedrijfsprocessen en de organisatieprincipes.

Pilots: Binnen lopende opgaven willen we met vertrouwen en ruimte experimenteren met instrumenten, werkwijzen en processen van de Omgevingswet, zodat de organisatie leert, op basis van maatschappelijke vragen, integraal en opgavegericht te werken. Met aandacht voor het werken van buiten naar binnen, met (tussentijdse) evaluatiemomenten, bestaande kaders, de eigen dynamiek van projecten en het delen van leerdoelen en leerpunten.


Gewenst resultaat

Het resultaat van het programma Omgevingswet is een op elkaar ingespeelde organisatie met een nieuwe integrale werkwijze in het fysieke en sociale domein waarbij de integrale afweging van belangen centraal staat. Dit wordt bereikt door:

 • Het opstellen en door de raad laten vaststellen van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan waarbij een maatschappelijke dialoog is gevoerd;
 • Het vaststellen van de bestuurlijke afwegingsruimte door de gemeenteraad en het college en het vaststellen van de relevante verordeningen, beleidsregels en mandaten;
 • Processen zijn ‘lean’ en vorm volgt functie. Het organisatiemodel volgt de geoptimaliseerde processen, met inachtneming van de volgende ‘functies’:
  • Het inrichten van een ‘loket’ waarbij de samenwerking met interne en externe partners (ODH, provincie, waterschappen, GGD, VRH) voor het integraal en eenduidig behandelen van vergunningaanvragen is vastgesteld in dienstverleningsovereenkomsten;
  • Alle initiatieven (groot en klein) afgehandeld binnen 1 ‘loket’ volgens het principe één plan, één procedure één besluit;
  • Het inrichten van de Vergunningen- Toezicht- en Handhaving (VTH)-procedures zodat in 2021 een aanvraag omgevingsvergunning geadministreerd en in behandeling kan worden genomen en daarop kan worden beslist;
  • Het inrichten van een organisatieonderdeel dat zorgdraagt voor het beheer van de Omgevingsvisie en van het Omgevingsplan;
 • De inhoud van Omgevingsvisie, Omgevingsplan en VTH-procedures zijn op elkaar (én op de visies, plannen en procedures van o.m. rijk, regio en provincie) afgestemd;
 • In 2021 digitaal de basis op orde (zaakgericht werken, digitale ondersteuning ‘1 loket’ en optimale ondersteuning van processen voor inwoners, aanvragers en ambtelijke organisatie);
 • Aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in 2024;
 • Het voorbereiden, starten en uitvoeren van pilots en experimenten ter voorbereiding op de nieuwe werkwijze.
 • Het omgevingsplan kan met regelmaat worden aangepast en de daarin opgenomen regels zijn digitaal toegankelijk op pandniveau.

Stand van zaken 

Project Omgevingsvisie

In de zomer van 2017 ging de gemeente in een participatietraject in gesprek met inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers. Op straat, tijdens evenementen en in werksessies. Doel was om met één proces bouwstenen op te halen voor twee producten. De resultaten van deze gesprekken zijn samengekomen in het ‘Toekomstbeeld LV op de kaart’ en leverde bouwstenen op voor de Omgevingsvisie.

Waar het toekomstbeeld vooral op hoofdlijnen beschrijft wat de ambities zijn, wordt de Omgevingsvisie hierin veel concreter. De Omgevingsvisie bevat niet alleen de ruimtelijke aspecten, maar is breder. Ook ontwikkelingen op sociaal gebied die invloed hebben op de leefomgeving zoals gezondheid en voorzieningen krijgen in de Omgevingsvisie een plaats. Met name gezondheid - een van de thema's waar we in de regio gezamenlijk mee aan de slag gaan - is een uitgangspunt in de Omgevingswet waar we nadrukkelijk aandacht aan schenken.

In opmaat naar de Omgevingsvisie stellen we momenteel de uitgangspuntennotitie ‘Kompas van de Leefomgeving’ op. Het Kompas van de Leefomgeving geeft de richting aan die we op gaan in de Omgevingsvisie. We brengen de opgaven, doelstellingen, agendapunten en keuzes in kaart. Op grote onderwerpen leggen we keuzes voor zoals voor de invulling van de woningbouwopgave maar ook voor bereikbaarheid en de energietransitie. We werken hierbij intern intensief samen met de verschillende afdelingen en disciplines.

Ook betrekken we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie bij het opstellen Kompas van de Leefomgeving. In januari/februari gebeurde dit door middel van een online participatieronde via het platform in gesprek met LV. Men kon reageren op stellingen over de vier pijlers: gezondheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid. Dit leverde veel reacties op (ca. 150!) wat input is voor de uitgangspuntennotitie.

In april, mei en juni is er een tweede participatieronde geweest waarbij we dieper in zijn gegaan op de inhoud. Met de informatie die we ophaalden kunnen we de keuzemogelijkheden afwegen en daadwerkelijk keuzes maken. Deze participatieronde was vooral persoonlijk tijdens wijkwandelingen en werksessies in de kernen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de jeugd. De resultaten zijn verwerkt in het Kompas van de Leefomgeving dat in een beeldvormende raadsessie op 10 juli 2018 voor de eerste keer is besproken. Na de zomer vindt een tweede beeldvormende sessie plaats waarna het na behandeling in het College ter oordeelsvorming en besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. In het najaar gaan we de keuzes verder verdiepen en verwerken in een voorontwerp Omgevingsvisie. Daarbij wordt wederom een participatietraject opgezet. Het is de planning om het voorontwerp Omgevingsvisie  nog in 2018 aan te bieden aan college en raad waarna in 2019 de inspraakprocedure van start kan gaan.

We betrekken de gemeenteraadsleden zo nauw mogelijk bij het proces. Zij zijn uitgenodigd voor alle bijeenkomsten, er is een apart onderdeel ‘Omgevingswet’ op intranet voor raadsleden en tijdens de raadsavonden gaan we sessies op zowel inhoud als proces organiseren.

Na vaststelling van het Kompas van de Leefomgeving werken we in de zomer/najaar verder aan het voorontwerp van de Omgevingsvisie.


Project Omgevingsplan

We hebben nu ongeveer 100 verschillende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en andere ruimtelijke plannen, vastgesteld in een periode tussen 1971 en 2017. Al deze plannen, regels en verordeningen gaan we onderbrengen in één integraal Omgevingsplan. Dit is één van de doelen van de Omgevingswet.

We gaan eerst aan de slag om de huidige lappendeken aan ruimtelijke plannen terug te brengen tot een meer overzichtelijk aantal bestemmingsplannen en actualiseren ze meteen met het huidige rijks- provinciaal en gemeentelijk beleid. We beginnen met één bestemmingsplan voor de bebouwde kom en één bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit pakken we thematisch aan.

De basisopzet voor de toelichting, regels en verbeelding van de twee bestemmingsplannen leggen we vast in een vernieuwd ‘handboek ruimtelijke plannen’. Niet alleen de twee bestemmingsplannen worden volgens de opzet van het handboek opgesteld, maar ook eventuele ruimtelijke plannen voor projecten die door externe partijen worden opgesteld. Met het handboek zorgen we voor een eenduidige manier van werken bij toekomstige ruimtelijke plannen en een opzet die binnen de gehele gemeente identiek is. Dit maakt de ruimtelijke plannen beter leesbaar en beter vergelijkbaar.Zodra het handboek gereed is (tweede helft 2018) is het mogelijk om als ‘regiegemeente’ het opstellen van ruimtelijke plannen meer bij initiatiefnemers zelf neer te leggen en alleen te sturen op de kaders zoals aangegeven in het handboek. Naar verwachting kost dit minder tijd dan wanneer alle ruimtelijke plannen door de gemeente zelf worden opgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk om binnen de gemeente bij twee juristen tijd vrij te maken die gelijktijdig gaan werken aan de bestemmingsplannen ‘Leidschendam-Voorburg bebouwde kom” en “Leidschendam-Voorburg buitengebied”. Vanaf dat moment wordt het projectteam ook formeel gestart en kan begonnen worden aan het opstellen van een regeling voor de bestemmingsplannen volgens een thematische aanpak. 

Met het samenvoegen van de bestemmingsplannen zijn we naar schatting anderhalf jaar bezig (vanaf het derde kwartaal in 2018). Dit is een grove schatting, omdat we nog niet exact weten hoeveel verschillende regels en wijzen van verbeelden er zijn per bestemming.

Zodra de twee nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld staan we klaar om, aan de hand van de Omgevingsvisie en de ambities van het bestuur in het coalitieakkoord, toe te werken naar één integraal Omgevingsplan voor de fysieke leefomgeving. Als dan in 2021 de Omgevingswet in werking treedt, kunnen we de bestemmingsplannen omzetten naar één Omgevingsplan.

Een omgevingsplan bevat ook omgevingswaarden. Omgevingswaarden leggen de kwaliteit vast die een gemeente, provincie of het Rijk voor de fysieke leefomgeving wil bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om waarden voor de luchtkwaliteit of de waterkwaliteit.


Pilots

Een pilot is een proefomgeving. Het belangrijkste doel van de pilots Omgevingswet is het opdoen van concrete praktijkervaring in het werken met de vele facetten van de Omgevingswet. Er zijn zes gebieden/lopende opgaven gekozen die geschikt lijken voor het doen van pilots: Meeslouwerpolder, Klein Plaspoelpolder (KPP), CBS-locatie, Voorburg Noord/Bovenveen, Overgoo en Appelgaarde 2-4. Bij de Meeslouwerpolder, Klein Plaspoelpolder en de CBS-locatie zijn we al langere tijd in de geest van de Omgevingswet aan het werk. Het Omgevingsplan waarmee bij project Klein Plaspoelpolder geëxperimenteerd wordt is ingetrokken in afwachting van het onderzoek naar de bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Het project Appelgaarde is in het eerste kwartaal gestart en begin mei is het project Overgoo van start gegaan. Voorburg Noord/Bovenveen bevindt zich nog in de oriëntatiefase.

Voor de gehele stand van zaken van de opgaven Meeslouwerpolder, Klein Plaspoelpolder, CBS-locatie, Gebiedsontwikkeling Overgoo en Herontwikkeling Appelgaarde  wordt verwezen naar de pagina’s van deze opgaven in dit projectenboek. Voorburg Noord / Bovenveen worden op een later moment opgenomen in het projectenboek.


Project Digitalisering

Het project digitalisering verloopt conform planning. In het kader van de ICT-ondersteuning van (geLEANde) bedrijfsprocessen zijn in 2018 de ICT-systemen ingericht voor het verbeterde proces ‘Initiatief verkennen’.  Daarnaast zijn de processen voor toezicht houden en handhaven in de procesapplicatie (key2vergunningen) ingericht. Key2vergunningen is gekoppeld met het zaaksysteem/DMS (KCS) voor archivering en terugkoppeling van statussen aan aanvragers. Momenteel loopt de nazorgfase.

Rondom het organiseren van gegevensbeheer van “ruimtelijke” gegevensbronnen is de inventarisatie en prioritering gereed. Van de drie belangrijkste gegevensbronnen zijn de gegevens digitaal beschikbaar. Vooruitlopend op de Omgevingswet werken we in 2018 aan het vertalen van het lokale beleid en regelgeving naar de kaart. Als LV ontwikkelen we hiervoor een eigen kaartviewer. De kaartviewer is inmiddels operationeel. We hebben nu de Basiskaart voor Grootschalige Topografie (BGT), bestemmingsplannen en heel veel andere ruimtelijke gegevens beschikbaar voor medewerkers bij MRO, KCC, SB en Handhaving.

In april hebben we als gemeente Leidschendam-Voorburg de primeur in Nederland en zijn we als eerste op alle onderdelen gekoppeld op de landelijke voorziening BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Dit betekent dat alle wijzigingen in de basisregistraties BOR (Beheer Openbare Ruimte), BGT en de BAG (Basisregistratie Adressen, Gebouwen en percelen) niet meer handmatig aangeleverd hoeven te worden maar direct geautomatiseerd worden in de landelijke systemen. Hiermee hebben we de basisregistraties op orde voor de komst van de Omgevingswet.


Project Integraal Ruimtelijk Proces Leefomgeving

In dit project hebben we ons gericht  op de vereenvoudiging en verbetering van processen (met behulp van de methodiek leanen) met de focus op de dienstverlening. De verbeterde processen zijn zorgvuldig voorbereid en getest in pilots. We hebben gebruik gemaakt van echte initiatieven/aanvragen om het verbeterde proces op toe te passen, te evalueren met de initiatiefnemers en verder te vervolmaken met de feedback van de initiatiefnemers.

Op het voorstel voor de implementatie van het initiatieven-, advies-, vergunningen- en handhavingsproces is positief besloten door belanghebbenden binnen de organisatie. In juli zijn we gestart met het werken en borgen van de verbeterde processen. De uitvoering van de verbeterde processen wordt optimaal ondersteund door de systemen. De koppeling tussen de workapplicatie en het registratie- en archiefsysteem is gelukt en de verbeterde processen zijn in de workapplicatie gebouwd. De interne ketenpartners van 4 afdelingen werken in de workapplicatie en dat is uniek. Hierdoor is het voor de Integraal Casemanager en frontofficemedewerker eenvoudig om te achterhalen wat de status van een dossier is.

Naast de genoemde verbeterde processen werken we aan een ruimtelijke processenatlas zodat we een keuze kunnen maken in verder te verbeteren procesonderdelen met de leanmethode.

Naast optimalisering van processen  werken we aan manieren om de regelgeving te verlichten (deregulering) en aan het begrijpelijker maken van teksten in vergunningsbeschikkingen.

Op verzoek van VNG Realisatie (KING) is het project opgenomen in de De pilotstarter en daarmee een voorbeeld voor andere gemeenten.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Programma Implementatie Omgevingswet € 1.212.000 € 736.000 € 467.000  
Totaal€ 1.212.000€ 736.000€ 467.000€ 0

Het beschikbare budget is aangepast van € 1.100.000 (vorige rapportage) naar € 1.212.000 in verband met "Nog te realiseren incidentele activiteiten 2017" uit de Tussentijdse rapportage 2018. Een bedrag van € 112.000 is in dit kader overgeheveld van 2017 naar 2018: "De digitaliseringsopgave is voor een deel gefaseerd naar 2018. In 2017 lag de prioriteit bij het zaakgericht werken, waardoor nog niet alle gegevens zijn ontsloten op de kaart en ook de ICT-ondersteuning van de pilots pas vanaf 2018 plaatsvindt".


Regionale samenwerking

In de regio Haaglanden werken provincie, gemeentes, waterschappen, veiligheidsregio, omgevingsdienst Haaglanden samen aan thema's als Waterhuishouding (met Dunea), Gezondheid (met de GGD), Energietransitie en Veiligheid. Daarnaast werken we samen op het gebied van participatie, digitalisering, financiën en communicatie. Bij het optimaliseren (door middel van "lean") van het vergunningenproces werken we samen met de omgevingsdienst Haaglanden en de veiligheidsregio en geven we elkaar een 'kijkje in de keuken'. Om uiteindelijk gezamenlijk dat ene loket gestalte te kunnen geven.


Communicatie

De nieuwe Omgevingswet betekent veel meer dan het gewoon invoeren van een nieuwe wet. De Omgevingswet is een veranderopgave, zowel intern als extern.

Intern betekent het een grote verandering in cultuur, werkhouding, (samen)werken en processen. Extern zoeken we betrokkenheid en moet het bewustzijn ontstaan dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leefomgeving en de gezamenlijke inrichting ervan. Effectieve en efficiënte communicatie is van groot belang voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet.

Op basis van de bestuurlijke keuzes, het programmaplan en de projectplannen is er een overkoepelende communicatiestrategie en mijlpalenplanning opgesteld. In eerste instantie (tot ca. medio 2019) richt de communicatie zich vooral op de interne organisatie met uitzondering van de participatietrajecten in het kader van het opstellen van de Omgevingsvisie. Zodra de daadwerkelijke invoering van de wet dichterbij komt gaan we ook extern communiceren om onze doelgroepen voor te bereiden op de nieuwe manier van werken.

Communicatie zetten we campagnematig in om onze interne en externe doelgroepen te informeren en bewust te maken van het vraagstuk dat er ligt en te enthousiasmeren om mee te doen en mee te denken. Voor dat meedoen en meedenken en het ophalen van inbreng organiseren we diverse vormen van participatie, intern en extern. Denk hierbij aan straatinterviews, online enquêtes (burgerbevragingsapp), discussieplatform, gesprekken bij verenigingen, scholen, etc. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk eigen medewerkers en Raads- en Collegeleden om participatie te gebruiken als vehikel voor de interne bewustwording voor de komende verandering.

Intern zoeken we de verbinding tussen mensen en projecten en willen we de bewustwording op gang brengen over wat de invoering van de Omgevingswet gaat betekenen voor de manier van (samen)werken –intern en extern- en welke impact te verwachten is op het gebied van processen en producten.


Planning

Zie stand van zaken.


Risicomanagement

Hoewel er al veel over de Omgevingswet bekend is, zijn er ook nog veel onzekerheden.  Deze hebben onder andere betrekking op de inhoud, uitwerking en implementatie van de wet. Zo is bijvoorbeeld de inhoud van de Invoeringswet en hoe het digitale stelsel Omgevingswet er uit gaat zien nog niet bekend, net zoals welke regels de provincie aan de gemeente gaat opleggen. Dit laatste kan betekenen dat er uiteindelijk minder beleidsvrijheid ontstaat dan op basis van de nieuwe regelgeving maximaal mogelijk is. Al deze onzekerheden brengen risico’s met zich mee. Om deze risico’s te kunnen beheersen dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden. Wij kijken hierbij naar risico’s, maar ook naar kansen. Voor de Omgevingswet moet een uitgebreide risicoanalyse nog plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities