MIRT Planuitwerking A4 Burgerveen N14
Geactualiseerd op 29 januari 2021

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min. I&W) in het InfrastructuurfondProgrammastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen Programma Economie en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Myrthe Jongerius Initiatiefnemer Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.
Accounthouder Erik Veugelers    
Programmakarakteristiek
Planfase Planuitwerkingsfase Ruimtelijke procedure Structuurvisie op basis van de Tracéwet.
Einddatum 2024 Risicoprofiel Midden, afhankelijk van projecten en planfase.
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling N.t.b.
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen
Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige keer. 

 

Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag getrapt  vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK).

Waar MIRT Verkenningen en -projecten de belangen van onze gemeente direct raken, zet Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat.


Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:

In het MIRT werken rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:

De doelstelling van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het MIRT is een goede bereikbare gemeente, met aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.  Regionale en nationale verbindingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het gaat zowel om het versterken van bestaande als om de aanleg van nieuwe wegen of railverbindingen. Naast concrete maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren, streeft onze gemeente er naar in een vroeg stadium bij studies en verkenningen te worden betrokken.

Het MIRT is een dynamisch programma, dat voortdurend kan veranderen. Jaarlijks vindt het Bestuurlijke Overleg MIRT plaats (najaar), waarbij bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio met de Minister overleggen. In ons geval zijn dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zie ook het MIRT-overzicht dat jaarlijks wordt geactualiseerd:

www.mirtoverzicht.nl


Stand van zaken

  ¿

  • Omdat de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 in het geding is, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in november 2017 via een zogenaamde Startbeslissing besloten een MIRT-Verkenning te starten voor het traject A4 vanaf knooppunt Burgerveen tot aan de N14. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt samen met de Provincies Zuid- en Noord-Holland, de betrokken gemeenten (waaronder Leidschendam-Voorburg) en de Hoogheemraadschappen mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming op de A4 en de aansluitingen met het onderliggend wegennet.

  • Per brief van 23 januari 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het college in de gelegenheid gesteld om te reageren op de Ontwerp-Structuurvisie met daarin het Voorkeursalternatief (VKA). Het college heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door een bestuurlijke reactie aan de minister te sturen. Tegelijk met de mogelijkheid die de minister aan een aantal partijen bood om te reageren op de Ontwerp-Structuurvisie, is aan een ieder de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen via het participatieplatform. Het college heeft ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Alle ingekomen zienswijzen zijn (per thema) beantwoord in een reactienota.

  • De structuurvisie van de A4 Burgerveen-N14 is juli 2020 vastgesteld en tezamen met de reactienota gepubliceerd op https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/a4-burgerveen-n14/ Er is geen mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen de structuurvisie. Het project A4 Burgerveen-N14 bevindt zich nu in de Planuitwerkingsfase. In deze fase werkt het project het Voorkeursalternatief uit en onderzoekt het in detail. De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een Ontwerp-Projectbesluit en later in een Projectbesluit, samen met het bijbehorende Milieueffectrapport (MER). Het Milieueffectrapport brengt in kaart wat de gevolgen van het Voorkeursalternatief zijn voor onder andere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, geluidsniveau en natuur.

Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ontwerp Structuurvisie inclusief voorkeursbeslissing (rijk)Begin 2020 (ter inzage t/m 5 maart 2020)Ja, mogelijkheid tot zienswijze Op 23 januari 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het college in de gelegenheid gesteld om te reageren op de Ontwerp-Structuurvisie met daarin het Voorkeursalternatief. Het college heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door een bestuurlijke reactie aan de minister te sturen. Tegelijk met de mogelijkheid die de minister aan een aantal partijen biedt om te reageren op de Ontwerp-Structuurvisie, is aan een ieder de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen.
Vastgestelde Structuurvisie A4 Burgerveen-N14Juli 2020Geen mogelijkheid tot instellen beroep  
Start PlanuitwerkingsfaseZomer 2020N.v.t.  
Ontwerp Projectbesluit en M.E.R. (rijk)Naar verwachting 2022Ja, mogelijkheid tot zienswijze  
Vastgesteld Projectbesluit (rijk)Naar verwachting 2024N.v.t.N.v.t.Gemeenten kunnen conform Crisis (afd 2 van hoofdstuk 1) en Herstelwet geen beroep bij de Raad van State aantekenen .
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Vanaf zomer 2020Online op www.a4burgerveen-n14.nl Structuurvisie en reactienota op zienswijzen Ontwerp-structuurvisie Verkenning A4 Burgerveen – N14
 

Risicomanagement

Het MIRT is een complex programma. Enerzijds vereist het nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en rijk. De belangen van overheden lopen daarbij uiteen. Alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, maar vooral gemeenten staan kritisch tegenover de overlast van weg- en railverkeer.  Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw.

Anderzijds is op lokaal niveau de belangentegenstelling mogelijk nog scherper. Alle belanghebbenden hebben baat bij een goede bereikbaarheid en een goede doorstroming op het hoofd- en onderliggend wegennet, maar een relatief grote groep omwonenden kan overlast ondervinden van meer verkeer. Vanwege de grootschaligheid van MIRT projecten zijn ook de negatieve gevolgen vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Opnieuw luistert de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid nauw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities