| contact  |  home

Projectenboek
   
MIRT Planuitwerking A4 Haaglanden N14
Geactualiseerd op 02 mei 2019

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min. I&W) in het InfrastructuurfondProgrammastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen Programma Verkeer en Vervoer
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer Verkeer en Vervoer
Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.
Accounthouder Don de Greef    
Programmakarakteristiek
Planfase Divers Ruimtelijke procedure Tracéwet
Einddatum Vanaf 2023 Risicoprofiel Midden, afhankelijk van projecten en planfase.
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 11 december 2018 Volgende raads- / commissie-behandeling N.t.b.
Intentieovereenkomst bestuurlijke overeenkomst op hoofdlijnen Q2 2019
Anterieure overeenkomst
Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag getrapt vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK). Na de (Pré) Verkenningsfasen en het zogenaamde ‘Voorkeursbesluit’ is het Tracébesluit bindend voor gemeenten.

Waar MIRT Verkenningen en -projecten de belangen van onze gemeente direct raken zet Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat. Daarnaast is de gemeente Leidschendam-Voorburg een vaste deelnemer aan het regionaal ambtelijk overleg: het Kernteam A4 Haaglanden – N14 dat eens per maand bij elkaar komt.


Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:

In het MIRT werken rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:

De doelstelling van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het MIRT is een goede bereikbare gemeente, met aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.  Regionale en nationale verbindingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het gaat zowel om het versterken van bestaande als om de aanleg van nieuwe wegen of railverbindingen. Naast concrete maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren streeft onze gemeente ernaar in een vroeg stadium bij studies en verkenningen te worden betrokken.

Het MIRT is een dynamisch programma, dat voortdurend kan veranderen. Jaarlijks vindt het Bestuurlijke Overleg MIRT plaats (najaar), waarbij bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio met de Minister overleggen. In ons geval zijn dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zie ook het MIRT-overzicht dat jaarlijks wordt geactualiseerd:

www.mirtoverzicht.nl


Stand van zaken
  • Dit MIRT project omvat de Passage A4 Haaglanden, waarbij de doorstroming van doorgaand verkeer over de A4 via een capaciteitsuitbreiding wordt verbeterd en ook de verbetering van de doorstroming op een aantal ‘inprikkers’: de N211, de Prinses Beatrixlaan en de N14. Voor de N14 worden de ongelijkvloerse kruispunten met de Bernhardlaan en de Mgr. Van Steelaan verder uitgewerkt en op maakbaarheid en draagvlak onderzocht.;

  • Inmiddels heeft Rijkswaterstaat de voorkeursvariant voor de N14 gepresenteerd, waar de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in december 2018 mee heeft ingestemd. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een (ontwerp)tracébesluit;

  • De gemeente en Rijkswaterstaat overleggen over de manier waarop de verbindingen voor fietsers en voetgangers rondom de ongelijkvloerse kruispunten worden hersteld  

 


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Advies van gemeenteraad aan Minister I&W11 december 2018Raadkenmerk 765 
Vastgesteld Tracébesluit (TB) Eind 2020Neen.v.t. 
Ontwerp Tracébesluit (OTB) / Milieu Effect Rapport (MER) / Integraal Inpassend Ontwerp (IIO)/ Vormgevings- en Inpassingsplan (VIP)Q1 2020NeeNee  
Motie Multilateraal Overleg Parkeren en Verkeersdruk Mall of The NetherlandsJuni 2019B&W, raadsbrief-  Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Informatiebijeenkomst, na het de zomerreces, met het opleveren van het concept OTB en MER.Lokaal en aangrenzend deel Den Haag N.v.t. 
Overleg over verbindingen voor fietsers en voetgangers. Na zomerreces 2019.. Sijtwende N.v.t.  
 

Risicomanagement

Het MIRT is een complex programma. Enerzijds vereist het nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en rijk. De belangen van overheden lopen daarbij uiteen. Alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, maar vooral gemeenten staan kritisch tegenover de overlast van weg- en railverkeer.  Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw.

Anderzijds is op lokaal niveau de belangentegenstelling mogelijk nog scherper. Alle belanghebbenden hebben baat bij een goede bereikbaarheid en een goede doorstroming op het hoofd- en onderliggend wegennet, maar een relatief grote groep omwonenden kan overlast ondervinden van meer verkeer. Vanwege de grootschaligheid van MIRT projecten zijn ook de negatieve gevolgen vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Opnieuw luistert de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid nauw. Vooral de zorgen van omwonenden over het aspect geluid verdienen aandacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities