De Tureluur
Geactualiseerd op 04 februari 2021

Stichting de Tureluur heeft een initiatief ingediend om daghoreca te realiseren ter plaatse van het recreatief knooppunt Stompwijk met een paviljoen, terras, kas en moestuin, als dagbesteding voor mensen met een beperking.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer Stichting De Tureluur
Accounthouder Andrea Schoemaker    
Programmakarakteristiek
Planfase VO Ruimtelijke procedure omgevingsvergunning (WABO)
Einddatum 31-12-2022 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 18 november 2020 Volgende raads- / commissie-behandeling nvt
Intentieovereenkomst 28 mei 2018
Anterieure overeenkomst in ontwikkeling
Belangrijkste wijzigingen


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

De Tureluur wil het huidige recreatieve knooppunt aantrekkelijker maken voor bezoek door het realiseren van daghoreca met een dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt aan de Stompwijkseweg. Het plan omvat een paviljoen, terras, kas en moestuin.

De haalbaarheid van het initiatief is onderzocht: de ruimtelijke kwaliteit en inpassing van het plan zijn voldoende om verder uit te werken, voor omwonenden is het initiatief op deze locatie bespreekbaar (er zijn meerdere bewonersoverleggen geweest). Het initiatief wordt - met een financiële bijdrage - ondersteund door het Hoogheemraadschap Rijnland.


Gemeentelijke rol

De rol van de gemeente is het faciliteren met het doorlopen van de ruimtelijke procedure van een nieuwbouwplan voor de realisatie van een paviljoen met terras, kas en moestuin, passend binnen het op 25 november 2012 vastgestelde ruimtelijk kader voor een recreatief knooppunt.


Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel is invulling geven aan een recreatief knooppunt Stompwijk.

Het gewenst resultaat is een paviljoen met terras voor daghoreca, een kas en moestuin en de realisatie van 20 arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking.


Stand van zaken

In de Nota van wijzing Begroting 2021-2024 (vastgesteld 18 november 2020) is voor initiatief De Tureluur maximaal € 350.000 gereserveerd voor een (voor)investering van de gemeente: voor de gemeentelijke (plan)kosten om de ontwikkeling mogelijk te maken, het verplaatsen van een parkeerterrein en het, indien nodig, voldoen aan een nabetalingsverplichting. Voor de realisatie van de Nieuwe Driemanspolder heeft het Hoogheemraadschap Rijnland gronden aangekocht met een meerwaardeclausule. Dit betekent dat als er op de aangeschafte grond een ontwikkeling gerealiseerd wordt met een hogere waarde dan landschap (de waarde waarvoor het destijds is gekocht), de voormalige eigenaar gecompenseerd wordt en een nabetaling ontvangt. Deze nabetalingsverplichting wordt door de gemeente overgenomen bij aankoop van de gronden van het Hoogheemraadschap. De hoogte van de nabetaling is afhankelijk van de ontwikkeling; aard, grootte en exacte locatie alsmede afstemming met de voormalige (oorspronkelijke) eigenaar.

De volgende stap is het maken van afspraken om te komen tot de ontwikkeling van De Tureluur, over de taken van de intitiatiefnemer en de gemeente, over de te doorlopen ruimtelijke procedure en uitgifte van grond in erfpacht. Deze afspraken worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

De gronden, waarop De Tureluur geprojecteerd is, worden naar verwachting begin 2021 overgedragen aan de gemeente door het Hoogheemraadschap Rijnland.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
uitwerken VO en inrichtingsplan1e kwartaal 2021nvtnvtDe Tureluur moet haar plan verder uitwerken en een inrichtingsplan opstellen
overeenkomst nabetaling1e kwartaal 2021college met de voormalige eigenaar van de grond moet overeenstemming worden bereikt over een nabetaling (zie ook stand van zaken)
Anterieure overeenkomst opstellen1e kwartaal 2021collegenvtafspraken maken met stichting De Tureluur: wie doet wat? financiële verplichtingen, communicatie
plan uitwerken in DO2e kwartaal 2021nvtnvt 
omgevingsvergunning aanvragen2e kwartaal 2021   
 

Communicatie

De stichting heeft haar eigen website, www.detureluur.nl, als centrale informatiebron over dit initiatief. De stichting voert het overleg met betrokkenen en stemt de communicatie over de voortgang van de ontwikkeling van De Tureluur af met de gemeente.

Met bewonersbijeenkomsten in 2019 zijn direct omwonenden geïnformeerd over de voortgang van het project en eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Als het VO en inrichtingsplan verder uitgewerkt zijn, wordt een nieuwe bewonersbijeenkomst voor toekomstige omwonenden georganiseerd door stichting De Tureluur. Afhankelijk van de coronamaatregelen, wodt het overleg ingericht (fysiek, online, in kleine groepjes). 

Bewoners Leidschenveen en Leidschendam-Zuid worden geïnformeerd in hun wijknieuwsbrief.

Stichting De Tureluur informeert de Adviesraad Stompwijk. Voortgang van het project wordt door de stichting gemeld in de dorpsketting.

De gemeenteraad wordt geïnformeerd door het projectenboek.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De stichting De Tureluur is verantwoordelijk voor de realisatie van het initiatief.

Er is een beperkt risico op gebrek aan maatschappelijk draagvlak. In bewonersbijeenkomsten is en wordt met direct omwonenden het plan besproken en - indien nodig - aangepast.

De gemeente heeft een bijdrage van maximaal € 350.000 gereserveerd voor de realisatie van de Tureluur. Deze investering wordt deels besteed aan de gemeentelijke plankosten in 2021. Nadat de omgevingsvergunning verleend is, worden kosten gemaakt voor de aanleg van het parkeerterrein en nabetaling.

Het initiatief wordt gerealiseerd op gemeentegrond met een erfpachtconstructie. De gemeente loopt een financieel risico als de stichting voortijdig haar bedrijfsvoering staakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities