| contact  |  home

Projectenboek
Bereikbaar Stompwijk
Geactualiseerd op 30 april 2019

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economische en Ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Carl de Koning    
Projectkarakteristiek
Projectfase Voorbereiding en realisatie   Ruimtelijke procedure Bestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
Einddatum 2021 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 4 juli 2017 (Raad): onteigeningsplan Verbindingsweg Volgende raads- / commissie-behandeling -
Besluitvorming Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.
Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).
Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg
Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg
Afwijking tov besluitvorming -


Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit Projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt te zijner tijd een evaluatienotitie voorgelegd.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het  gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Inmiddels is de werknaam "Verbindingsweg" omgezet naar een straatnaam: Veenpoldersweg. In deze rapportage wordt daarom vanaf heden de straatnaam aangehouden. Over de totstandkoming van deze naam wordt in de communicatieparagraaf nader ingegaan.


Stand van zaken

Met de besluiten van de raad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Hieronder een overzicht van zaken die na dit besluit in gang zijn gezet:


A. Aanbesting van werken

Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat betreft het vier werken:

1. Reconstructie Stompwijkseweg

Het werk is voltooid. In december 2018 vond de eindoplevering plaats. De aannemer heeft vanaf dat moment een onderhoudsverplichting voor de duur van 18 maanden. Aan het einde van deze periode zullen herstelwerkzaamheden door de aannemer worden verricht waarna het beheer wordt overgedragen naar de gemeente. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van het uitzichtpunt nabij De Drie Molens (zomer 2019).

2. Voorbelasting Veenpoldersweg (voorheen Verbindingsweg)

In oktober 2018 is fysiek gestart met de aanleg van de Veenpoldersweg. Het tracé wordt door de firma Van der Krogt te Stompwijk voorbelast met grond (tijdelijke ophoging met grond om voldoende draagkracht voor de weg te verkrijgen). De voorbelasting duurt ca. 12 maanden. De afgelopen maanden heeft dit werk te kampen gehad met vertragingen. Een deel van het voor te belasten tracé langs de Westeinderweg heeft geleid tot grondverschuivingen en beschadigingen aan de watergang ter plaatse. Het grondtransport heeft daardoor noodgedwongen voor één week plaatsgevonden via de Stompwijkseweg. Door de slappe ondergrond is het risico van grondbewegingen groter dan verwacht.

3. Wegrealisatie Veenpoldersweg

Aan het einde van de voorbelastingsperiode wordt gestart met de wegrealisatie. Gunning van het werk wordt voorzien in juni 2019. Ook hiervoor geldt een uitvoeringsperiode van ca. 12 maanden. De planning is er op gericht om de wegaannemer te laten starten met werkzaamheden die niet afhankelijk zijn van de voorbelasting. Er kan bijvoorbeeld al gewerkt worden aan de bouw van bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijkse Vaart. in de volgende rapportage kan nader worden bericht over de gunning van het werk voor de aanleg van de weg (en de bijbehorende bruggen).

4. Herinrichting Dr. Van Noortstraat.

Na de aanleg van de Veenpoldersweg kan de Dr. Van Noortstraat verder worden ontlast van verkeer en wordt tot herinrichting van dit planonderdeel (als sluitstuk van dit wegenproject) overgegaan. Inmiddels is gestart met de planvoorbereidingen. Deze verlopen in nauw overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit waterschap onderzoekt de noodzakelijkheid voor kadeversterking en dijkophoging. Wanneer dit daadwerkelijk noodzakelijk is, zullen deze werkzaamheden in samenhang met de gemeentelijke herinrichtingsopgave worden uitgevoerd. Meer duidelijkheid hierover wordt verwacht medio september 2019.


B. Grondaankopen

Voor de voorbelasting van het tracé en de daadwerkelijke realisatie van de Veenpoldersweg zijn de benodigde percelen aangekocht. De doelstelling om eind 2016 alle gronden langs minnelijke weg te hebben aangekocht is niet gehaald. Op 4 juli 2017 heeft de Raad besloten om het middel van onteigening in te zetten. Rijkswaterstaat (Corperate Dienst) heeft de onteigeningsprocedure eind 2017opgestart hetgeen in juni 2018 leidde tot het zng. Koninklijk Besluit. Dit besluit is de basis voor de rechtbankprocedure voor het daadwerkelijk verkrijgen van de benodigde percelen. Gedurende de onteigeningsprocedure zijn de onderhandelingen langs minnelijke weg voortgezet.

Alle benodigde kavels zijn per 15 februari 2019 in eigendom verkregen. Één kavel door middel van onteigening, alle andere percelen langs minnelijke weg.


C. Bestemmingsplan Verbindingsweg

Zoals in de vorige rapportages is gemeld, heeft het bestemmingsplan in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.


D. Risicoregister

De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financën" en "risicomanagement".


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidingsbudget Stompwijk € 801.342 € 801.342    
Investeringskrediet Stompwijkseweg € 10.833.193 € 7.941.867 € 319.581 € 2.571.745
Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat € 1.857.156 € 11.595   € 1.845.561
Investeringskrediet Veenpoldersweg € 11.900.463 € 2.855.445 € 571.401 € 8.473.616
VAT kosten € 3.627.846 € 1.771.422 € 97.621 € 1.758.804
Totaal€ 29.020.000€ 13.381.671€ 988.603€ 14.649.726

Bij besluit van 1 juli 2015 (nr. 1348067) is de definitieve scope van het project vastgesteld en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet van afgerond € 29 mln. beschikbaar gesteld. Voor de dekking van het totale projectbudget ontvangt de gemeente een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland van € 0,55 mln en is door de MRDH een subsidie gereserveerd van € 0,54 mln. Het bedrag van verkoopopbrengsten en diverse overige baten is € 0,36 mln. Het overgrote deel van het projectbudget wordt gedekt uit de reserve "Bereikbaarheid Stompwijk", die is gevormd bij de 2e Tussentijdserapportage 2015 (nr. 1418493).

Het Hoogheemraadspschap van Rijnland (HHR) draagt zoals aangegeven financieel bij aan de reconstructie van de Stompwijkseweg. Zoals eerder gemeld is met het HHR een discussie ontstaan over de toekenning van deze bijdrage. Ondanks dat het HHR het werk heeft vergund en vooraf akkoord is gegaan met de technische uitgangspunten, stelt het Hoogheemraadschap dat de vernieuwde kade in onvoldoende mate bijdraagt aan de waterkerende functie. Het HHR stelt dat een rechtvaardigingsgrond voor het verstrekken van een financiële bijdrage nog in onvoldoende mate aanwezig is. Omtrent deze langlopende discussie is in maart 2019 bestuurlijk overleg gevoerd.

De projectbegroting wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Actualisatie gebeurt op basis van de voortschrijdende inzichten, prognoses en na periodieke bijstelling van het risicodossier.Het resultaat van de in april 2019 geactualiseerde projectbegroting is weergegeven in bovenstaande tabel.

Conform het Startdocument in het kader van de procedureregeling Grote Projecten (september 2015) , wordt langs deze weg gerapporteerd (en verantwoord) welke kosten ten laste worden gebracht van de posten "onvoorzien". Ten opzichte van de vorige rapportage zijn geen bijstellingen doorgevoerd.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Reconstructie Stompwijksewegfeb 2017 - dec 2018ja (gunning werk)nee 
Herinrichting Dr. Van Noortstraataanbesteding: half 2020 voorbereiding: Q3 2020 realisatie: Q4 2020 - Q2 2021BW half 2020 (gunning werk)nee 
Afronding wegwerkzaamhedenQ2 2021neenee 
Veenpoldersweg: wegrealisatiegunning: Q2 2019 voorbereiding aannemer: Q3 2019 start realisatie: Q4 2019ja, BW 27 feb 2018 (vaststelling referentie ontwerp) en in Q2 2019 BW-besluit tot gunning werknee 
Bestemmingsplan Verbindingswegbestemmingsplan onherroepelijk: Q4 2017JaJa, vaststelling bestemmingsplan (dec. 2016) 
Grondverwerving/Onteigeningalle kavels zijn per 15 feb 2019 in eigendom verkregenjaja (onteigeningsbesluit, d.d. 4 juli 2017) 
Veenpoldersweg: voorbelasten wegtracéQ4 2018 - Q4 2019neenee 

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van april 2019 en recente inzichten. Deze ligt volledig in lijn met hetgeen in de vorige rapportage is opgenomen. Alle in het overzicht vermelde mijlpalen zijn onveranderd. .


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
planuitwerking Veenpoldersweg en Dr. Van Noortstraatjanee 
Voorbelasting Veenpolderswegjanee 

Nu de reconstructie van de Stompwijkseweg is voltooid zijn de pijlen gericht op de realisatie van de Veenpoldersweg. De voorbelasting van het wegtracé is in uitvoering. De aanbestedingsprocedure voor de wegrealisatie wordt in juni 2019 afgrerond.

Naamgeving Verbindingweg en brug Nieuwe Vaart

De term "Verbindingweg" betreft de werknaam, evenals de term voor de te realiseren brug over de Nieuwe Vaart. Bewoners van Stompwijk werden betrokken bij het bepalen van de namen voor deze weg en brug. Op basis van overleg met de Stiching Oud Stompwijk en het HHR konden de bewoners hun voorkeuren uitspreken voor de navolgende namen:

Verbindingsweg: Driepoldersweg, Veenpoldersweg en Rijnsburgweg

Brug Nieuwe Vaart: Praambrug, Turfvletbrug en Gemaalbrug

Op 20 maart 2019 vond de raadpleging plaats. Op basis van deze raadpleging heeft het college in maart 2019 de namen vastgesteld: Veenpldersweg en Gemaalburg.

De communicatie over planvoorbereiding en -uitvoering zal de komende tijd met informatiebijeenkomsten worden voortgezet. De Klankbordgroep bespreekt ieder kwartaal de voortgang van het project. Ook de Adviesraad Stompwijk is in het lopende proces betrokken. Een aantal leden van de Adviesraad heeft zitting in de Klankbordgroep. Inwoners van Stompwijk worden tevens op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via publicaties in de Dorpsketting. De projectpagina Bereikbaar Stompwijk op de gemeentelijke website wordt actueel gehouden.

Er is (als uitvoering van het Communicatieplan) een communicatiekalender opgesteld waarin de inzet van de communicatiemiddelen omtrent de belangsrijkste mijlpalen van het project zijn benoemd. De opgestelde beeldkwaliteitsplannen Stompwijkseweg en Veenpoldersweg visualiseren de vormgeving en inpassing. Deze plannen worden ingezet ter ondersteuning bij de planpresentaties.


Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is de hoogte van de posten “onvoorzien” geraamd. Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt.Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn de risico's onveranderd. Nadrukkelijker is vast komen te staan dat het voorbelastingsproces van de Veenpoldersweg leidt tot technische knelpunten. Er is op twee locaties sprake van grondverschuivingen en schade aan watergangen. Deze kunnen worden hersteld wanneer de zetting van de grond van het wegtracé in een verder gevorderd stadium verkeerd.

1. Risico: langere periode van voorbelasten Veenpoldersweg

Beheermaatregelen:

 1. Gedegen technisch vooronderzoek naar de eigenschappen van de bodemgesteldheid.
 2. Periodieke monitoring van het zettingsproces en indien nodig treffen van aanvullende maatregelen.
 3. Voorbereiden van zettingsversnellende maatregelen.

2. Risico: marktontwikkelingen (hogere uitvoeringskosten)

Beheermaatregelen:

 1. opstellen van gedegen kostenramingen rekening houdend met een aantrekkende markt
 2. kostenramingen en aanbestedingsdossiers voorzien van een voorafgaande externe beoordelingen (second opinions)

3. Risico: Onderhoud en verleggen kabels en leidingen

Beheermaatregelen:

 1. structureel overleg met kabels- en leidingen exploitanten over de voortang en aanpak van het project
 2. nauwkeurig in beeld brengen van de nutstracés d.m.v. aanvullend onderzoek
 3. afspraken met nutspartijen omtrent het eventueel verleggen en onderhoud formaliseren en bewaken

4. Risico: Afspraken met Hoogheemraadschap van Rijnland

Beheermaatregelen:

 1. (tussentijdse) afspraken over de technische uitgangspunten van de projectmaatregelen vastleggen
 2. de geformaliseerde afspraken aan te merken als basis voor verkrijging van de (water)vergunningen

5. Risico: Afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van projectmaatregelen en doorlooptijden

Beheermaatregelen:

 1. Structureel overleg met Klankbordgroep en afstemming met de Adviesraad.
 2. Tijdige informatieverstrekking naar belanghebbenden over te nemen projectmaatregelen en waar mogelijk hen betrekken bij de te maken keuzes.
 3. Inzet van communicatiemiddelen om snel en adequaat te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden
 4. De vochtproblematiek van woningen is een belangrijk item voor bewoners Dr. van Noortstraat. Belanghebbenden tijdig betrekken bij de te nemen oplossingsrichtingen.

De eerstvolgende risicoscan wordt gehouden in juni 2019.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities