| contact  |  home

Projectenboek
Bereikbaar Stompwijk
Geactualiseerd op 28 november 2018

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economische en Ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Carl de Koning    
Projectkarakteristiek
Projectfase Voorbereiding en realisatie   Ruimtelijke procedure Bestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
Einddatum 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 4 juli 2017 (Raad): onteigeningsplan Verbindingsweg Volgende raads- / commissie-behandeling -
Besluitvorming Raadsbesluit van 1 juli 2015:
- besluit tot definitieve verkeersvariant en het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatiekosten
- het project aan te wijzen als groot project in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.
Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).
Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg)
Afwijking tov besluitvorming -


Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit Projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt te zijner tijd een evaluatienotitie voorgelegd.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het  gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.


Stand van zaken

Met de besluiten van de raad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Hieronder een overzicht van zaken die na dit besluit in gang zijn gezet:


A. Aanbesting van werken

Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat zijn er vier aan te besteden werken voorzien:

1. Reconstructie Stompwijkseweg

De aannemer van het werk is BAM Infra uit Gouda. Deze aannemer heeft in de periode van februari 2017 tot begin april 2018 gewerkt aan de renovatie en de vernieuwing van de kadedelen langs de Stompwijksevaart en de aanleg van een geheel nieuw wegdek. Op 10 april 2018 is de Stompwijkseweg voor alle verkeer open gesteld. Zoals gemeld in de vorige rapportage zijn nog niet alle werkzaamheden verricht in verband met de aanwezigheid van niet voorzienbare kabels en leidingen. De afgelopen maanden heeft de aannemer intensief overleg gevoerd met de nutsbedrijven. Dit heeft geresulteerd in een uitvoeringsplan voor de resterende werkzaamheden waarbij zonder verleggingen van kabels en leidingen de kadeverbetering kan worden verricht. Het werk is inmiddels per eind oktober 2018 in uitvoering en zal duren tot eind november 2018. In december 2018/januari 2019 wordt het werk in formele zin opgeleverd en start voor de aannemer de ondhoudsverplichting voor de duur van 18 maanden. Na afloop van deze termijn (september 2020) wordt de weg in beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente.

In oktober 2018 is een calamiteit opgetreden in het electranetwerk. Stedin heeft over een lengte van ca. 80 meter de bekabeling moeten vervangen. Ook KPN zal binnenkort enkele storingen moeten verhelpen. Dergelijke nutswerkzaamheden zijn niet te vermijden, doch doen afbreuk aan de kwalitet van het nieuwe wegdek en de fundering. De coördinatie van deze onvoorziene werkzaamheden ligt in handen van onze aannemer teneinde het kwaliteitsverlies te beperken.

2. Realisatie Verbindingsweg

In oktober 2018 is fysiek gestart met de aanleg van de Verbindingsweg. Het tracé wordt door de firma Van der Krogt te Stompwijk voorbelast met grond (tijdelijke ophoging met grond om voldoende draagkracht voor de weg te verkrijgen). De voorbelasting duurt ca. 12 maanden. Daarna wordt gestart met de wegrealisatie (gunning van het werk wordt voorzien in april 2019). Ook hiervoor geldt een uitvoeringsperiode van ca. 12 maanden.

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat.

Na de aanleg van de Verbindingsweg kan de Dr. Van Noortstraat verder worden ontlast van verkeer en wordt tot herinrichting van dit planonderdeel (als sluitstuk van dit wegenproject) overgegaan. Begin 2019 wordt gestart met de planvoorbereiding.


B. Grondaankopen

Voor de voorbelasting van het tracé en de daadwerkelijke realisatie van de Verbindingsweg worden de benodigde percelen aangekocht. De doelstelling om eind 2016 alle gronden langs minnelijke weg te hebben aangekocht is niet gehaald. Op 4 juli 2017 heeft de Raad besloten om het middel van onteigening in te zetten. Rijkswaterstaat (Corperate Dienst) heeft de onteigeningsprocedure eind 2017opgestart hetgeen in juni 2018 leidde tot het zng. Koninklijk Besluit. Dit besluit is de basis voor de rechtbankprocedure voor het daadwerkelijk verkrijgen van de benodigde percelen. Gedurende de onteigeningsprocedure worden de onderhandelingen langs minnelijke weg voortgezet. Inmiddels heeft dit geleid tot een aantal nieuwe grondaankopen. Er resteert nog één aan te kopen kavel.


C. Bestemmingsplan Verbindingsweg

Zoals in de vorige rapportage is gemeld, heeft het bestemmingsplan in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.


D. Risicoregister

De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen. Zie daarvoor het hoofdstuk Risicomanagement.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidingsbudget Stompwijk € 800.000 € 801.342   € -1.342
Investeringskrediet Stompwijkseweg € 11.251.500 € 6.517.749 € 817.070 € 3.916.681
Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat € 1.857.156 € 10.684   € 1.846.472
Investeringskrediet Verbindingsweg € 11.482.156 € 3.806.227 € 1.443.726 € 6.232.154
VAT kosten € 3.629.188 € 2.057.771 € 370.879 € 1.200.538
Totaal€ 29.020.000€ 13.193.773€ 2.631.675€ 13.194.503

Bij besluit van 1 juli 2015 (nr. 1348067) is de definitieve scope van het project vastgesteld en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet van afgerond € 29 mln. beschikbaar gesteld. Voor de dekking van het totale projectbudget ontvangt de gemeente een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland van € 0,55 mln en is door de MRDH een subsidie gereserveerd van € 0,54 mln. Het bedrag van verkoopopbrengsten en diverse overige baten is € 0,36 mln. Het overgrote deel van het projectbudget wordt gedekt uit de reserve "Bereikbaarheid Stompwijk", die is gevormd bij de 2e Tussentijdserapportage 2015 (nr. 1418493).

Het Hoogheemraadspschap van Rijnland (HHR) draagt zoals aangegeven financieel bij aan de reconstructie van de Stompwijkseweg. Met het HHR is een discussie ontstaan over de toekenning van deze bijdrage. Ondanks dat het HHR het werk heeft vergund en vooraf akkoord is gegaan met de technische uitgangspunten, stelt het Hoogheemraadschap dat de vernieuwde kade in onvoldoende mate bijdraagt aan de waterkerende functie. Het HHR stelt dat een rechtvaardigingsgrond voor het verstrekken van een financiële bijdrage nog in onvoldoende mate aanwezig is. In breder verband wordt momenteel met het HHR bekeken in welke mate de realisatie van de Verbindingsweg en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat projectmaatregelen bevatten die een toegevoegde waarde hebben voor de waterhuishouding ter plaatse.

Het resultaat van de in oktober 2018 geactualiseerde projectbegroting is weergegeven in bovenstaande tabel.

De projectbegroting wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Actualisatie gebeurt op basis van de voortschrijdende inzichten en prognoses en na periodieke bijstelling van het risicodossier.

Conform het Startdocument in het kader van de procedureregeling Grote Projecten (september 2015) , wordt langs deze weg gerapporteerd (en verantwoord) welke kosten ten laste worden gebracht van de posten "onvoorzien". Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er geen veranderingen opgetreden.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Reconstructie Stompwijkseweg: realisatiefasestart werk: feb 2017 bestaande uit: kadeconstructies: feb - jul 2017 wegverbetering: aug 2017 - apr 2018 restant werkzaamheden eind 2018ja (gunning werk)nee 
Herinrichting Dr. Van Noortstraataanbesteding: Q4 2019- Q1 2020 voorbereiding: Q2 2020 realisatie: Q3 2020 - Q1 2021ja (gunning werk)nee 
Afronding wegwerkzaamhedenQ1 2021neenee 
Verbindingsweg: wegrealisatiegunning: apr 2019 voorbereiding aannemer: apr-sep 2019 realisatie: sep 2019-juli 2020ja, BW 27 feb 2018 (vaststelling referentie ontwerp) en BW-besluit gunning werknee 
Bestemmingsplan Verbindingswegvaststelling raad: dec 2016 beroepstermijn: jan/feb 2017 beroepsprocedure RvS: Q3 2017 bestemmingsplan onherroepelijk: Q4 2017JaJa, vaststelling bestemmingsplan (dec. 2016) 
Grondverwerving/Onteigeningaankoop langs minnelijke weg: vanaf Q3 2015 (doorlopend) onteigeningsprocedure: Q4 2017 - Q1 2019 (inschrijving vonnis en overgang eigendom)jaja (onteigeningsbesluit, d.d. 4 juli 2017) 
Verbindingsweg: voorbelasten grondgunning werk: aug 2018 voorbereiding aannemer: aug-sep 2018 realisatie: sep 2018 t/m sep 2019neenee 

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van oktober 2018 en recente inzichten. Deze ligt volledig in lijn met hetgeen in de vorige rapportage is opgenomen. Alle in het overzicht vermelde mijlpalen zijn onveranderd. De status van het deelproject Stompwijkseweg had de status "bijsturen" (rood) vanwege de beschreven uitgestelde eindoplevering. Nu is hieraan de status van "aandachtspunt" (geel) gekoppeld omdat vrijwel zeker het werk in decembeer 2018 kan worden afgerond.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
planuitwerking Verbindingsweg en Dr. Van Noortstraatjanee 
reconstructie Stompwijksewegjanee 

Belanghebbenden worden nadrukkelijk betrokken bij de reconstructie van de Stompwijkseweg. Het afgelopen half jaar is de nadruk gelegd op de tijdelijke openstelling van de weg en de restant-werkzaamheden die thans worden uitgevoerd. Gedurende de uitvoering wordt met matrixborden informatie verschaft over de wegafzettingen. Voor de meest actuele informatie is een app ingesteld.

Op 3 september 2018 is een informatiebijeenkomst gehouden over de wijze waarop de voorbelasting van de Verbindingweg wordt uitgevoerd. Voor 19 november 2018 staat een inloopavond gepland over de landschappelijke inpassing van de Verbindingsweg. In 2019 zullen bijeenkomsen worden georganiseerd over de wegrealisatie en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat.

De Klankbordgroep bespreekt ieder kwartaal de voortgang van het project. Ook de Adviesraad Stompwijk is in het lopende proces betrokken. Een aantal leden van de Adviesraad heeft zitting in de Klankbordgroep. Ook wordt de stand van zaken van het project zonodig geagendeerd voor de vergaderingen van de Adviesraad. Inwoners van Stompwijk worden tevens op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via publicaties in de Dorpsketting. De projectpagina Bereikbaar Stompwijk op de gemeentelijke website wordt actueel gehouden.

Er is (als uitvoering van het Communicatieplan) een Communicatiekalender opgesteld waarin de inzet van de communicatiemiddelen omtrent de belangsrijkste mijlpalen van het project zijn benoemd. De opgestelde beeldkwaliteitsplannen Stompwijkseweg en Verbindingsweg visualiseren de vormgeving en inpassing. Deze plannen worden ingezet ter ondersteuning bij de planpresentaties.


Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is de hoogte van de posten “onvoorzien” geraamd. Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt.Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

In september 2018 is het risicoregister geactualiseerd. De belangrijkste 5 risico's zijn ten opzichte van de vorige rapportage onveranderd.

1. Risico: Stagnatie grondaankopen

Beheermaatregelen

 1. inzet middel onteigening
 2. intensiveren van de minnelijke onderhandelingen

2. Risico: langere periode van voorbelasten Verbindingsweg

Beheermaatregelen:

 1. Gedegen technisch vooronderzoek naar de eigenschappen van de bodemgesteldheid
 2. Periodieke monitoring van het zettingsproces en indien nodig treffen van aanvullende maatregelen

3. Risico: Onderhoud en verleggen kabels en leidingen

Beheermaatregelen:

 1. structureel overleg met kabels- en leidingen exploitanten over de voortang en aanpak van het project
 2. nauwkeurig in beeld brengen van de nutstracés d.m.v. aanvullend onderzoek
 3. afspraken met nutspartijen omtrent het eventueel verleggen en onderhoud formaliseren en bewaken

4. Risico: Afspraken met Hoogheemraadschap van Rijnland

Beheermaatregelen:

 1. (tussentijdse) afspraken over de technische uitgangspunten van de projectmaatregelen vastleggen
 2. de geformaliseerde afspraken aan te merken als basis voor verkrijging van de (water)vergunningen

5. Risico: Afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van projectmaatregelen en doorlooptijden

Beheermaatregelen:

 1. Structureel overleg met Klankbordgroep en afstemming met de Adviesraad.
 2. Tijdige informatieverstrekking naar belanghebbenden over te nemen projectmaatregelen en waar mogelijk hen betrekken bij de te maken keuzes.
 3. Inzet van communicatiemiddelen om snel en adequaat te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden
 4. De vochtproblematiek van woningen is een belangrijk item voor bewoners Dr. van Noortstraat. Belanghebbenden tijdig betrekken bij de te nemen oplossingsrichtingen.

De eerstvolgende risicoscan wordt gehouden in april 2019.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities