| contact  |  home

Projectenboek
Bereikbaar Stompwijk
Geactualiseerd op 12 maart 2019

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economische en Ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Carl de Koning    
Projectkarakteristiek
Projectfase Voorbereiding en realisatie   Ruimtelijke procedure Bestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
Einddatum 2021 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 4 juli 2017 (Raad): onteigeningsplan Verbindingsweg Volgende raads- / commissie-behandeling -
Besluitvorming Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.
Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).
Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg
Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg
Afwijking tov besluitvorming -


Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit Projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt te zijner tijd een evaluatienotitie voorgelegd.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het  gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.


Stand van zaken

Met de besluiten van de raad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Hieronder een overzicht van zaken die na dit besluit in gang zijn gezet:


A. Aanbesting van werken

Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat betreft het vier werken:

1. Reconstructie Stompwijkseweg

Het werk is voltooid. In december 2018 vond de eindoplevering plaats. De aannemer heeft vanaf dat moment een onderhoudsverplichting voor de duur van 18 maanden. Aan het einde van deze periode zullen herstelwerkzaamheden door de aannemer worden verricht waarna het beheer wordt overgedragen naar de gemeente. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van het uitzichtpunt nabij De Drie Molens (zomer 2019).

2. Realisatie Verbindingsweg

In oktober 2018 is fysiek gestart met de aanleg van de Verbindingsweg. Het tracé wordt door de firma Van der Krogt te Stompwijk voorbelast met grond (tijdelijke ophoging met grond om voldoende draagkracht voor de weg te verkrijgen). De voorbelasting duurt ca. 12 maanden. Aan het einde van de voorbelastingsperiode wordt gestart met de wegrealisatie. Gunning van het werk wordt voorzien in mei/juni 2019. Ook hiervoor geldt een uitvoeringsperiode van ca. 12 maanden.

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat.

Na de aanleg van de Verbindingsweg kan de Dr. Van Noortstraat verder worden ontlast van verkeer en wordt tot herinrichting van dit planonderdeel (als sluitstuk van dit wegenproject) overgegaan. Inmiddels is gestart met de planvoorbereidingen.


B. Grondaankopen

Voor de voorbelasting van het tracé en de daadwerkelijke realisatie van de Verbindingsweg worden de benodigde percelen aangekocht. De doelstelling om eind 2016 alle gronden langs minnelijke weg te hebben aangekocht is niet gehaald. Op 4 juli 2017 heeft de Raad besloten om het middel van onteigening in te zetten. Rijkswaterstaat (Corperate Dienst) heeft de onteigeningsprocedure eind 2017opgestart hetgeen in juni 2018 leidde tot het zng. Koninklijk Besluit. Dit besluit is de basis voor de rechtbankprocedure voor het daadwerkelijk verkrijgen van de benodigde percelen. Gedurende de onteigeningsprocedure zijn de onderhandelingen langs minnelijke weg voortgezet.

Alle benodigde kavels zijn per 15 februari 2019 in eigendom verkregen. Één kavel door middel van onteigening, alle andere percelen langs minnelijke weg.


C. Bestemmingsplan Verbindingsweg

Zoals in de vorige rapportages is gemeld, heeft het bestemmingsplan in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.


D. Risicoregister

De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financën" en "risicomanagement".


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidingsbudget Stompwijk € 801.342 € 801.342    
Investeringskrediet Stompwijkseweg € 10.833.193 € 7.113.353 € 362.764 € 3.357.077
Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat € 1.857.156 € 15.651   € 1.841.506
Investeringskrediet Verbindingsweg € 11.900.463 € 4.558.262 € 846.960 € 6.495.241
VAT kosten € 3.627.846 € 2.386.401 € 333.763 € 907.681
Totaal€ 29.020.000€ 14.875.009€ 1.543.487€ 12.601.505

Bij besluit van 1 juli 2015 (nr. 1348067) is de definitieve scope van het project vastgesteld en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet van afgerond € 29 mln. beschikbaar gesteld. Voor de dekking van het totale projectbudget ontvangt de gemeente een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland van € 0,55 mln en is door de MRDH een subsidie gereserveerd van € 0,54 mln. Het bedrag van verkoopopbrengsten en diverse overige baten is € 0,36 mln. Het overgrote deel van het projectbudget wordt gedekt uit de reserve "Bereikbaarheid Stompwijk", die is gevormd bij de 2e Tussentijdserapportage 2015 (nr. 1418493).

Het Hoogheemraadspschap van Rijnland (HHR) draagt zoals aangegeven financieel bij aan de reconstructie van de Stompwijkseweg. Zoals eerder gemeld is met het HHR een discussie ontstaan over de toekenning van deze bijdrage. Ondanks dat het HHR het werk heeft vergund en vooraf akkoord is gegaan met de technische uitgangspunten, stelt het Hoogheemraadschap dat de vernieuwde kade in onvoldoende mate bijdraagt aan de waterkerende functie. Het HHR stelt dat een rechtvaardigingsgrond voor het verstrekken van een financiële bijdrage nog in onvoldoende mate aanwezig is. Omtrent deze langlopende discussie is nog geen progressie geboekt en zal binnenkort op bestuurlijk niveau met het HHR nader overleg plaatsvinden.

De projectbegroting wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Actualisatie gebeurt op basis van de voortschrijdende inzichten, prognoses en na periodieke bijstelling van het risicodossier.Het resultaat van de in februari 2019 geactualiseerde projectbegroting is weergegeven in bovenstaande tabel.

Conform het Startdocument in het kader van de procedureregeling Grote Projecten (september 2015) , wordt langs deze weg gerapporteerd (en verantwoord) welke kosten ten laste worden gebracht van de posten "onvoorzien". Ten opzichte van de vorige rapportage zijn de navolgende bijstellingen doorgevoerd (bedragen zijn afgerond):

1. de post "onvoorzien Stompwijkseweg" is - gelet op het feit dat de reconstructie is voltooid - komen te vervallen (€ 65.000).

2. in plaats daarvan is een post "wegbeheer en onderhoudskosten" opgevoerd (€257.000). Deze is opgebouwd uit de restantbedragen van de posten "onvoorzien Stompwijkseweg" en "leges Stompwijkseweg".

3. een onderschrijding van de bouwkosten Stompwijkseweg ad € 418.000 is overgeheveld naar de post "onvoorzien Verbindingsweg" (in totaal nu: € 1.535.463). Een resultaat van de risicoscan van eind 2018 (hoger risicoprofiel realisatie Verbindingsweg).
Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Reconstructie Stompwijksewegfeb 2017 - dec 2018ja (gunning werk)nee 
Herinrichting Dr. Van Noortstraataanbesteding: Q1 - Q2 2020 voorbereiding: Q3 2020 realisatie: Q4 2020 - Q2 2021BW in Q2 2020 (gunning werk)nee 
Afronding wegwerkzaamhedenQ2 2021neenee 
Verbindingsweg: wegrealisatiegunning: Q2 2019 voorbereiding aannemer: Q3 2019 realisatie: Q4 2019ja, BW 27 feb 2018 (vaststelling referentie ontwerp) en in Q4 2019 BW-besluit tot gunning werknee 
Bestemmingsplan Verbindingswegbestemmingsplan onherroepelijk: Q4 2017JaJa, vaststelling bestemmingsplan (dec. 2016) 
Grondverwerving/Onteigeningalle kavels zijn per 15 feb 2019 in eigendom verkregenjaja (onteigeningsbesluit, d.d. 4 juli 2017) 
Verbindingsweg: voorbelasten wegtracéQ4 2018 - Q4 2019neenee 

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van januari 2019 en recente inzichten. Deze ligt volledig in lijn met hetgeen in de vorige rapportage is opgenomen. Alle in het overzicht vermelde mijlpalen zijn onveranderd. .


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
naamgeving Verbindingsweg + brug Nieuwe Vaartjanee 
planuitwerking Verbindingsweg en Dr. Van Noortstraatjanee 

Nu de reconstructie van de Stompwijkseweg is voltooid zijn de pijlen gericht op de realisatie van de Verbindingsweg. De voorbelasting van het wegtracé is gestart. Ook de aanbestedingsprocedure voor de wegrealisatie loopt.

Naamgeving Verbindingweg en brug Nieuwe Vaart

De term "Verbindingweg" betreft de werknaam, evenals de term voor de te realiseren brug over de Nieuwe Vaart. Bewoners van Stompwijk zullen worden betrokken bij het bepalen van de namen voor deze weg en brug. Op basis van overleg met de Stiching Oud Stompwijk en het HHR kunnen bewoners hun voorkeuren uitspreken voor de navolgende namen:

Verbindingsweg: Driepoldersweg, Veenpoldersweg en Rijnsburgweg

Brug Nieuwe Vaart: Praambrug, Turfvletbrug en Gemaalbrug

Op 20 maart 2019 vindt de raadpleging plaats. Gelijktijdig met de verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen de bewoners op het stembureau Dorpshuis hun voorkeuren kenbaar maken. Het resultaat van de raadpleging zal vervolgens aan het college worden voorgelegd ter vaststelling van de straat- en brugnaam.

De communicatie over planvoorbereiding en -uitvoering zal de komende tijd met informatiebijeenkomsten worden voortgezet. De Klankbordgroep bespreekt ieder kwartaal de voortgang van het project. Ook de Adviesraad Stompwijk is in het lopende proces betrokken. Een aantal leden van de Adviesraad heeft zitting in de Klankbordgroep. Inwoners van Stompwijk worden tevens op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via publicaties in de Dorpsketting. De projectpagina Bereikbaar Stompwijk op de gemeentelijke website wordt actueel gehouden.

Er is (als uitvoering van het Communicatieplan) een communicatiekalender opgesteld waarin de inzet van de communicatiemiddelen omtrent de belangsrijkste mijlpalen van het project zijn benoemd. De opgestelde beeldkwaliteitsplannen Stompwijkseweg en Verbindingsweg visualiseren de vormgeving en inpassing. Deze plannen worden ingezet ter ondersteuning bij de planpresentaties.


Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is de hoogte van de posten “onvoorzien” geraamd. Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt.Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Eind 2018 is het risicoregister geactualiseerd. De risico's zijn ten opzichte van de vorige rapportage bijgesteld. De risico's van het deelproject Stompwijkseweg zijn verder afgewaardeerd (inherent aan het feit dat het werk is voltooid). Daar tegenover staat dat de risico's voor de andere twee deelprojecten scherper in beeld zijn gebracht. De risico's voor de realisatie van de Verbiningsweg zijn thans hoger ingeschat hetgeen ook financieel is vertaald door de post "onvoorziene kosten Verbindingsweg" te verhogen.

1. Risico: langere periode van voorbelasten Verbindingsweg

Beheermaatregelen:

 1. Gedegen technisch vooronderzoek naar de eigenschappen van de bodemgesteldheid.
 2. Periodieke monitoring van het zettingsproces en indien nodig treffen van aanvullende maatregelen.
 3. Voorbereiden van zettingsversnellende maatregelen.

2. Risico: marktontwikkelingen (hogere uitvoeringskosten)

Beheermaatregelen:

 1. opstellen van gedegen kostenramingen rekening houdend met een aantrekkende markt
 2. kostenramingen en aanbestedingsdossiers voorzien van een voorafgaande externe beoordelingen (second opinions)

3. Risico: Onderhoud en verleggen kabels en leidingen

Beheermaatregelen:

 1. structureel overleg met kabels- en leidingen exploitanten over de voortang en aanpak van het project
 2. nauwkeurig in beeld brengen van de nutstracés d.m.v. aanvullend onderzoek
 3. afspraken met nutspartijen omtrent het eventueel verleggen en onderhoud formaliseren en bewaken

4. Risico: Afspraken met Hoogheemraadschap van Rijnland

Beheermaatregelen:

 1. (tussentijdse) afspraken over de technische uitgangspunten van de projectmaatregelen vastleggen
 2. de geformaliseerde afspraken aan te merken als basis voor verkrijging van de (water)vergunningen

5. Risico: Afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van projectmaatregelen en doorlooptijden

Beheermaatregelen:

 1. Structureel overleg met Klankbordgroep en afstemming met de Adviesraad.
 2. Tijdige informatieverstrekking naar belanghebbenden over te nemen projectmaatregelen en waar mogelijk hen betrekken bij de te maken keuzes.
 3. Inzet van communicatiemiddelen om snel en adequaat te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden
 4. De vochtproblematiek van woningen is een belangrijk item voor bewoners Dr. van Noortstraat. Belanghebbenden tijdig betrekken bij de te nemen oplossingsrichtingen.

De eerstvolgende risicoscan wordt gehouden in april/mei 2019.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities