Leidschendam Centrum
Geactualiseerd op 04 februari 2021

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.1 tot 1 van 2 elementen
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo  Initiatiefnemer / opdrachtgevers Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Openbaar gebied in  Realisatie / beheer.
Bouwkavels: Ontwerp
Ruimtelijke procedure Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Einddatum Afronding project 2022. Risicoprofiel Financieel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling november 2020 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming besluit parkeergarage Rijnlandstraat-Noord
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Na het besluit van de raad over de openbare parkeergarage aan onder het bouwplan Rijnlandstraat-Noord heeft SJB de ontwikkeling van dit bouwplan weer opgepakt.
De schuurtjes bij de verplaatste woonboten aan de Starrevaart blijken te verzakken. Daar is onderzoek naar gedaan. Nog niet duidelijk is hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. Dit zal worden gemeld bij de 1e Turap.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam.

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.

In dit kader realiseert de Vof Leidschendam Centrum, een publiek private samenwerking, die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied. De Vof geeft wel gronden uit aan de ontwikkelende partijen, maar realiseert zelf geen woningen. Dat doen de ontwikkelende partijen in de samenwerking. Nu alleen nog Schouten & de Jong Projectontwikkeling samen met BPD (hierna: SJB). WoonInvest en Vidomes hebben hun sociale programma al gerealiseerd en ING heeft haar rechten overgedragen aan SJB.


Stand van zaken

Openbare ruimte en ligplaatsen

In het tweede kwartaal van 2021 gestart wordt met de 2e fase van de werkzaamheden Plaspoelhaven, waaronder ook de aanleg van de ligplaatsen in de haven.

Bouwplannen

Naar verwachting zal de bouw van de woningen Schoorlaan medio 2021 aanvangen. Eind december 2020 is een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan Leytsche Hof ingediend.

Na het besluit van de raad over de openbare parkeergarage onder het bouwplan Rijnlandstraat-Noord heeft SJB de ontwikkeling van dit bouwplan weer opgepakt.

Kunstwerk op de brug

Het kunstwerk is in brons gegoten en zo ver mogelijk afgewerkt. Zodra de fiets-voetgangersbrug over de Plaspoelhaven is geplaatst, zal ook het kunstwerk worden aangebracht, naar verwachting 3e kwartaal dit jaar.

Bergingen bij woonboten

Bij de verhuizing van de woonboten vanuit Leidschendam Centrum naar de Starrevaart, zijn in de tuintjes in opdracht van de gemeente bergingen geplaatst. Deze bergingen blijken onderhevig te zijn aan verzakkingen. In 2020 heeft een extern bureau de verzakkingen gemonitord. Op korte termijn wordt een eindrapportage verwacht waarin een voorstel voor de aanpak daarvan zal worden gedaan. De financiële gevolgen daarvan zullen worden meegenomen in de 1e Turap 2021.


Juridische procedures

Er lopen momenteel geen juridische procedures.


Woningmarkt 

De verkoop van woningen valt buiten de scope van de Vof.

SJB zal  nog de volgende woningen in verkoop brengen:

  • Schoorlaan 22 eengezinswoningen (1e kw 2021)
  • Rijnlandstraat-Noord: 10 eengezinswoningen en 25 appartementen (tijdstip nog onbekend)
  • Leytsche Hof: ca 150 woningen (tijdstip nog onbekend)
  • Damlaan: ca 9 appartementen (tijdstip nog onbekend)

Economische aangelegenheden

Geen.


Scopewijzigingen

Geen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Investering ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum € 456.000     € 456.000
Totaal€ 456.000€ 0€ 0€ 456.000

De raad heeft met het vaststellen van de Nota van Wijziging bij de begroting 2021-2024 (november 2020) een krediet beschikbaar gesteld voor een aantal kosten in het kader van de ligplaatsenhaven Leidschendam centrum (realisatie stalen brug, semi – automatische bediening en aanleg steigers e,d,).

De extra kosten voor de aanpak van de verzakking van bergingen bij de verplaatste woonboten bij de Starrevaart, zullen worden meegenomen in de 1e Turap 2021.

Financiële afwikkeling tussen gemeente en Vof
In opdracht van de Vof heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de Vof in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de Vof in de vorm van een door de Vof aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de Vof. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten. De grondexploitatie van de Vof is onlangs vastgesteld, deze heeft een licht positief resultaat.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
gronduitgifte Rijnlandstraat-Noordna omgevingsvergunning voor het bouwplanDirectie Vof jan 2020 voor eind mei 2021 moet een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend
gronduitgifte Leytsche Hofuitstel verleend tot december 2021Directie Vof jan 2020  
gronduitgifte Schoorlaan G2 fase 2uitstel verleend tot 1 maart 2021Directie Vof dec 2020  
start 2e fase herinrichting Schoorlaan2020  De start is afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.
2e fase aanleg Plaspoelhaven2021  Aanvang nu 2e kwartaal 2021Communicatie

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.


Aansturing en beheersing van het project

Samenwerking

Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum

Besluitvorming vindt plaats door de Vof-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.


Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Door vertraging in de bouwplannen en oplevering van de nieuwbouw, loopt de herinrichting van de openbare ruimte vertraging op.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities