| contact  |  home

Projectenboek
   
Herinrichting Groenzone Heuvelweg
Geactualiseerd op 26 februari 2019

Herinrichting van water en groen in de zone langs de Heuvelweg.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Anne-Mette Jurgens    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure Nee
Einddatum 2e kwartaal 2019 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Uitvoeringsprogramma groenstructuurplan incl. investeringsagenda vastgesteld 27-03-2012 Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Lekker wandelen, picknicken en spelen in de groene strook langs de Heuvelweg en Graaf Willem de Rijkelaan. Dit was de inzet van de gemeente die een extra kwaliteitsimpuls wil geven aan deze groene parkrand. Er is nog nog meer ruimte voor (avontuurlijk) spel, water en groen gekomen. Leuk onderdeel is dat kinderen zelf de speel- en sportplek achter de Patrijslaan mochten ontwerpen met behulp van een online tool. Met een toelichting kon een kind zijn speelplek promoten zodat het eigen ontwerp door andere kinderen kon worden ‘ge-liked’. De winnende ontwerpen voor de speel- en sportplek zijn gerealiseerd.

Naast ruimte voor de speelplek achter de Patrijslaan, zijn er ook andere speelplekken waaronder een trapveldje en een boomgaard. Voor wie van meer avontuurlijk spelen is er een crossparcours voor fietsen. Ook een bloemenplukweide en in het gras gemaaide wandelpaden zijn in het ontwerp opgenomen. Kleurrijke struiken met bessen moeten samen met bloembollen extra kleur geven aan het gebied. Op opvallende plaatsen zijn bomen met extra sierwaarde gekomen en langs de grenzen van de weg is extra groene beplanting. Door wintergroene beplanting en in bosjes meer ruimte voor boomstammen en ondergroei wordt het parkgevoel verder versterkt. Natuurvriendelijke oevers en de vervanging van een duiker door een brug geven ook het waterelement een extra impuls.

De faciliteiten zijn voor jong en oud. Behalve voor mensen is de groene strook een aantrekkelijke verblijfplaats voor vogels, vissen, insecten en andere kleine beestjes. Hiervoor is extra water aangelegd. Maar ook de keuze voor bepaalde boomsoorten kan de aantrekkingskracht van vogels en andere dieren vergroten.


Stand van zaken

De oplevering heeft plaatsgevonden. De definitieve (financiële) afronding vindt binnen enkele weken plaats. Dit is derhalve de laatste keer dat over het project wordt gerapporteerd.


Financien
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
De Heuvel, groen € 100.000 € 110.116   € -10.115
De Heuvel, waterplan 2007-2015 € 150.000 € 86.394   € 63.606
De Heuvel, Speelplan € 65.000 € 65.000    
De Heuvel, Groenrenovatie € 67.500 € 80.225   € -12.725
Totaal€ 382.500€ 341.735€ 0€ 40.766

Voor de herinrichting groenzone heuvelweg was er in totaal € 382.500 beschikbaar. Dit budget was opgebouwd uit twee exploitatiebudgetten voor de herinrichting (€ 100.000) en renovatie van het groen (€ 67.500) en twee investeringskredieten voor het Waterplan 2007-2015 (€ 150.000) en het Speelplan (€ 65.000). De uitgaven ten behoeve van het waterplan kwamen voor de helft ten laste van het Hoogheemraadschap Rijnland. 


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Vaststellen projectplanEerste kwartaal 2017Intern  
Uitvoering groenzone1e kwartaal 2018 start uitvoeringNee  
Aanbesteding 1e kwartaal 2018Nee  
Uitwerken PvE + definitieve ontwerpen 1e kwartaal 2017 en 2e kwartaal 2017Ja  

De oplevering heeft plaatsgevonden, het project is gereed.


Communicatie

Belangrijkste belanghebbenden in het project waren de omwonenden. Deze zijn betrokken geweest bij de tot standkoming van de gebiedsvisie Heuvelweg. Gedurende het project zijn zij via inloopavonden, informatiebrieven en de gemeentelijke website op de hoogte gehouden. Vanuit Stadsbeheer heeft iedere wijk een accounthouder voor de communicatie over beheerszaken. De accounthouder had daarom ook een belangrijke rol in het communicatietraject bij het project.


Risicomanagement

De risico’s voor dit project waren klein en beheersbaar en zijn gedurende het traject afgedekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities