| contact  |  home

Projectenboek
   
Waterplan Park 't Loo
Geactualiseerd op 30 april 2019

In dit Waterplanproject wordt het stadspark heringericht met veel extra waterpartijen, natuurvriendelijke oevers en nieuw groen. Doel is extra waterberging realiseren en de aantrekkelijkheid en gebruikswaarde van het park verbeteren.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene woongemeente
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg, hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland
Projectleider René Jonker    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum juni 2019 Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 02-10-2007 Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming Vaststelling Waterplan juli 2007
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het realiseren van een waterrijk park, gericht op landschaps- en natuurbeleving en recreatie met ecologische waarden. Toename van de waterberging en verbetering van de waterkwaliteit door verbreding van de bestaande watergangen en de aanleg van nieuwe watergangen over de volledige lengte van het park. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het visualiseren van de cultuurhistorische waarden.


Stand van zaken

In september 2017 heeft de aanbesteding voor de herinrichting van Park 't Loo plaatsgevonden. De aannemer is in november 2017 gestart. Door een zeer natte periode in november en december 2017 heeft het werk tijdelijk stilgelegen. Deze stagnatie heeft er voor gezorgd dat niet alle bomen voor april 2018 gepoot konden worden.  Het restant van de bomen is in het laatste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 gepoot. Eind juni 2018 is grotendeels de realisatie van de herinrichting afgerond. De feestelijke opening heeft op 23 juni 2018 plaatsgevonden.

Door het extreem warme weer heeft het gras nog niet de kans gehad voldoende te groeien. De nieuwe aanplant heeft in die droge periode met regelmaat water gekregen. Helaas is een deel van de nieuwe aanplant door de droogte afgestorven. In november 2018 is een inventarisatie van het dode plantgoed gemaakt. In de periode december 2018 / januari 2019 is de dode aanplant vervangen.

In het voorjaar worden de laatste werkzaamheden die behoren bij de herinrichting van park 't Loo uitgevoerd.

Deze werkzaamheden beslaan:

- aanvullend zaaien van het gazon op plekken die nog relatief kaal zijn (april/mei)

Als het gazon voldoende dichtgegroeid is:

- het plaatsen van het pontje (mei, juni)

- het plaatsen van de doeltjes op het trapveldje (mei, juni)

- het plaatsen van de glijbaan op de heuvel (mei).Bestanden:
Tekening Loozone eindversie 2.0_versoberd_totaal 2016.pdf (4,79 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
herinrichting Park 't Loo € 1.547.630 € 1.186.282   € 361.348
Totaal€ 1.547.630€ 1.186.282€ 0€ 361.348

Het Park 't Loo maakt onderdeel uit van het Waterplan.

Binnen het Waterplan worden de projecten gerealiseerd vanuit een samenwerkingsovereenkomst gemeente Leidschendam-Voorburg – Hoogheemraadschap van Delfland.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
vaststellen SOdec 2014college  
uitwerken VO naar DOnovember 2016 - mei 2017n.v.t.n.v.t. 
start realisatiefasenovember 2017n.v.t.n.v.t. 
herplant bomen en heestersdecember 2018 tot februari 2019n.v.t.n.v.t. 
Aanbestedingsfasejuni - september 2017n.v.t.n.v.t. 
oplevering en overdracht aan Stadsbeheermei 2019n.v.t.  
vaststellen VO24 mei 2016B&W besluit  
herstart werkzaamhedenfebruari 2018-n.v.t.n.v.t 
 

Communicatie

Gedurende de uitvoering is met regelmaat de website bijgewerkt en de nieuwsbrief verstuurd. Ook is er voor de realisatie van Park 't Loo ruimte gecreëerd op de facebookpagina van Stadsbeheer. 

De communicatiestrategie is afgestemd met de afdeling communicatie.


Risicomanagement

De realisatie van de herinrichting van Park 't Loo is afgerond.

Het project heeft inhoudelijk de volgende risico's gekend:

-   Kabels en leidingen:

    Voor de ontwerpfase zijn K&L in beeld gebracht. Echter de werkelijke ligging bleek op enkele plaatsen af te wijken.

-   Puin, scherven glas en aardewerk in de toplaag:

    De aanwezigheid van puin en scherven aardewerk en glas is onderkend. De aannemer heeft gedurende de aanlegperiode raapacties uitgevoerd. Het nieuw aangelegde trapvelde is tot 15 cm diep ontgraven en aangevuld met schone grond


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities