| contact  |  home

Projectenboek
   
Waterplan Park 't Loo
Geactualiseerd op 22 november 2018

In dit Waterplanproject wordt het stadspark heringericht met veel extra waterpartijen, natuurvriendelijke oevers en nieuw groen. Doel is extra waterberging realiseren en de aantrekkelijkheid en gebruikswaarde van het park verbeteren.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene woongemeente
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg, hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland
Projectleider René Jonker    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum Eind 2018 Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 02-10-2007 Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming Vaststelling Waterplan juli 2007
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het realiseren van een waterrijk park, gericht op landschaps- en natuurbeleving en recreatie met ecologische waarden. Toename van de waterberging en verbetering van de waterkwaliteit door verbreding van de bestaande watergangen en de aanleg van nieuwe watergangen over de volledige lengte van het park. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het visualiseren van de cultuurhistorische waarden.


Stand van zaken

In september 2017 heeft de aanbesteding voor de herinrichting van Park 't Loo plaatsgevonden. De aannemer is in november 2017 gestart. Door een zeer natte periode in november en december 2017 heeft het werk tijdelijk stilgelegen. Deze stagnatie heeft er voor gezorgd dat niet alle bomen voor april 2018 gepoot konden worden.  Het restant van de bomen wordt in het laatste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 gepoot. Eind juni 2018 is grotendeels de realisatie van de herinrichting afgerond. De feestelijke opening heeft op 23 juni 2018 plaatsgevonden.

Door het extreem warme weer heeft het gras nog niet de kans gehad voldoende te groeien. De nieuwe aanplant heeft in die droge periode met regelmaat water gekregen. Helaas is een deel van de nieuwe aanplant door de droogte afgestorven. In november is een inventarisatie van het dode plantgoed gemaakt. In de winter 2018/2019 zal de dode aanplant vervangen worden.

Bij de aanleg van een duiker, die twee watergangen met elkaar moet verbinden, zijn in de Bucaillestraat veel kabels en leidingen aangetroffen. Alvorens de duiker kon worden aangelegd zijn eerst deze kabels verlegd. Het verleggen van de kabels en leidingen is eind oktober uitgevoerd. De duiker is inmiddels geplaatst.

Tijdens de aanleg van de watergangen is gebleken dat in Park 't loo veel puin en scherven aardewerk en glas in de grond aanwezig is. De aannemer heeft in het afgelopen half jaar met regelmaat raapacties uitgevoerd. Dit heeft het gewenste resultaat gehad. De aannemer zal met de raapacties doorgaan zolang het gazon nog niet volledig dichtgegroeid is. Het nieuw aangelegde trapveldje is 15 cm  afgegraven en voorzien van een 15 cm dikke schone toplaag

In het vierde kwartaal van 2018 wordt op de heuvel een glijbaan aangebracht.


Bestanden:
Tekening Loozone eindversie 2.0_versoberd_totaal 2016.pdf (4,79 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
herinrichting Park 't Loo € 1.547.630 € 1.083.467 € 131.245 € 332.917
Totaal€ 1.547.630€ 1.083.467€ 131.245€ 332.917

Het Park 't Loo maakt onderdeel uit van het Waterplan.

Binnen het Waterplan worden de projecten gerealiseerd vanuit een samenwerkingsovereenkomst gemeente Leidschendam-Voorburg – Hoogheemraadschap van Delfland.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
vaststellen SOdec 2014college  
uitwerken VO naar DOnovember 2016 - mei 2017n.v.t.n.v.t. 
start realisatiefasenovember 2017n.v.t.n.v.t. 
herplant bomen en heestersdecember 2018 tot april 2018n.v.t.n.v.t. 
Aanbestedingsfasejuni - september 2017n.v.t.n.v.t. 
opleveringmei 2019n.v.t.  
vaststellen VO24 mei 2016B&W besluit  
herstart werkzaamhedenfebruari 2018-n.v.t.n.v.t 
 

Communicatie

Gedurende de uitvoering is met regelmaat de website bijgewerkt en de nieuwsbrief verstuurd. Ook is er voor de realisatie van Park 't Loo ruimte gecreëerd op de facebookpagina van Stadsbeheer. De drie informatieborden zijn inmiddels weer verwijderd.

De communicatiestrategie is afgestemd met de afdeling communicatie.


Risicomanagement

Het project kent inhoudelijk de volgende risico's:

- Haalbaarheid ontwerpBewaken dat het ontwerp technisch en financieel haalbaar en doelmatig blijft en gedragen wordt door de toekomstig gemeentelijke beheerders
- Kabels en LeidingenVoor de ontwerpfase zijn K&L in beeld gebracht. Echter de werkelijke ligging kan afwijken en voor problemen of vertraging zorgen.
- VerkeersdoorstromingTijdens de realisatie is het verkeerscirculatieplan van toepassing. Dit plan is na de aanbesteding door de aannemer opgesteld en getoetst en akkoord bevonden door de verkeerskundige.
- puin en scherven glas en aardewerk in de toplaagde aanwezigheid van puin en scherven aardewerk en glas is onderkend. De aannemer voert raapacties uit zolang het gazon nog niet volledig gesloten is. Het nieuw aangelegde trapvelde is tot 15 cm diep ontgraven en aangevuld met schone grond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities