| contact  |  home

Projectenboek
   
Oosteinde - Vronesteijn
Geactualiseerd op 29 april 2019

Het realiseren van woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendaal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer William Developments B.V.
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Opstellen ruimtelijk kader Ruimtelijke procedure Herzien bestemmingsplan
Einddatum Q2 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling Q2 2019
Intentieovereenkomst 17-09-2012
Anterieure overeenkomst


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Al geruime tijd vindt met de ontwikkelaar overleg plaats over het ruimtelijk kader en mogelijke stedenbouwkundige invulling van het plangebied. Inmiddels meent de ontwikkelaar meent dat hij binnen de voorwaarden van het concept ruimtelijk kader een plan kan ontwikkelen. 


Bestanden:
 foto coördinatie gebied.docx (0,31 Mb)

Gemeentelijke rol

De grondeigenaar ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit.

Taken van de gemeente:

 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen herontwikkeling;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de exploitant en in algemene zin met derden;
 • het toetsen van het voorlopig ontwerp en het inrichtingsplan;
 • het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 • het opstellen van een kostenbegroting vanwege het wettelijk verplicht kostenverhaal;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • het opstellen van het ontwerp planologisch besluit.

Taken van de initiatiefnemer:

 • het doen van alle onderzoeken die vereist zijn voor een goede ruimtelijke onderbouwing;
 • het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de gemeente en met derden;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het opstellen van een voorlopig ontwerp;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventueel veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De grondeigenaar  (William Developments B.V.) van de nabij het spoor/de halte van Randstadrail gelegen locatie Oosteinde 241/243/245 heeft het voornemen deze locatie te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie. De gemeente heeft zich bereid verklaard te onderzoeken of zij hieraan planologisch medewerking wil verlenen.

Het doel van het project is voor de gemeente om aan de hand van een goedgekeurd ruimtelijk kader en het doorlopen van een planologische procedure, te komen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor woningbouw. Na de verlening van de omgevingsvergunning is het aan de ontwikkelaar om het bouwplan te realiseren.

Resultaat

 • Een door de raad vastgesteld ruimtelijk kader. Dit ruimtelijk kader gaat in op de ruimtelijke structuur en omgevingsaspecten (geluid, flora & fauna, archeologie, luchtkwaliteit, bodem, water, verkeer en parkeren). De concrete bouwplannen worden getoetst aan het door de raad vast te stellen ruimtelijk kader;
 • Een afgeronde planologische procedure. De door de ontwikkelaar beoogde herontwikkeling van de locatie vereist een bestemmingswijziging.
 • Verlening van een omgevingsvergunning op basis van een ingediend bouwplan;
 • Realisatie nieuwbouw door de ontwikkelaar;
 • Inrichten woonomgeving..

Stand van zaken

Op 17 september 2012 is met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie te onderzoeken. Hiervoor zal in eerste instantie een ruimtelijk kader worden opgesteld.

Tijdens een informatieavond op 4 december 2012 zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over het proces rondom het opstellen van een ruimtelijk kader. Met de ontwikkelaar vinden geregeld gesprekken plaats over het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw op deze locatie. Met name de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkelplannen van de ontwikkelaar binnen de te stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden spelen hierbij een rol. Hierdoor is er vertraging opgetreden in de oorspronkelijke planning.
Inmiddels is met de ontwikkelaar overeenstemming bereikt over een concept ruimtelijk kader. Dit concept ruimtelijk kader is op 28 november 2018 tijdens een inloopavond aan omwonenden gepresenteerd, waarbij ook om een reacrtie gevraagd werd. Het voornemen is dit concept ruimtelijk kader in het 2de kwartaal 2019 verder uit te werken en voor bestuurlijke beoordeling/besluitvorming aan het college aan te bieden. Definitieve besluitvorming ligt bij de raad.


Planning

Nu, na langdurig overleg, met de ontwikkelaar overeenstemming is bereikt over een op 28 november 2018 aan omwonenden te presenteren concept ruimtelijk voor de herontwikkeling van de locatie Oosteinde 241, 243, 245a, kan ook een voorlopige, globale planning worden gegeven.

Planning:

Afronden concept ruimtelijk kader                                           Q1 2019
Besluitvorming college en raad                                               Q2 2019
Procedure bestemmingswijziging / omgevingsvergunning     Q3 2019 – Q2/Q3 2020
Start bouw                                                                               2de helft 2020
Oplevering                                                                               2022Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Behandeling concept ruimtelijk kaderQ2 2019Q2 2019 
Inloopavond concept ruimtelijk kader 28-11-2018  

Communicatie over ontwikkelingen en voortgang van het project vindt plaats via nieuwsbrieven, inloopavonden en de gemeentelijke website.
Tijdens de realisatie van de beoogde woningbouw, verzorgt de ontwikkelaar de communicatie over het bouwproces naar de omwonenden.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een eventueel maatschappelijk risico als gevolg van mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor de nieuwbouw. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities