| contact  |  home

Projectenboek
   
Project Park070 (CBS-locatie)
Geactualiseerd op 29 april 2019

Ontwikkelcombinatie CBS B.V. heeft het voornemen de voormalig  locatie van het CBS te transformeren naar een woonlocatie. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente zoals beschreven in de Structuurvisie Ruimte voor Wensen, herijking 2012Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer Ontwikkelcombinatie CBS B.V. (Schouten Projectontwikkeling / BPD)
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Realisatie Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan en omgevingsvergunning (afgerond)
Einddatum 2022 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 10 juli 2018 Volgende raads- / commissie-behandeling
Intentieovereenkomst 6 maart 2015
Anterieure overeenkomst 23 mei 2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid

Doelstelling en gewenst resultaat

Belang gemeente

In de Structuurvisie is de CBS-locatie benoemd als knoop met het accent op wonen. De gemeente heeft als belang dat er op die plek een transformatie plaatsvindt van werken naar wonen. De ambities die daarbij horen zijn:

 • de groene woonstad versterken;
 • de groei van de bevolking faciliteren in binnenstedelijk gebied;
 • streven naar het behoud en versterking van het groene karakter;
 • verbreding van de woonmilieus en diversiteit binnen de wijken.

Verder is het belang van de gemeente dat stakeholders voldoende inbreng kunnen leveren in het planproces.

Doelen en resultaat

Het initiatief heeft als doel het voormalige kantoorgebouw van het CBS te slopen en bovenop de te handhaven parkeergarage woningen te realiseren. Het betreft verschillende typen woningen in verschillende prijsklassen en zowel koop als huur: eensgezinswoningen, appartementen, beneden- en bovenwoningen. Bij oplevering is er een nieuwe autoluwe woonwijk gerealiseerd met een diversiteit aan woningen met daartussen een openbaar toegankelijke ruimte die goed is aangesloten op de bestaande of vernieuwde (parkzijde en Waterspoorpark) openbare ruimte. Het woningbouwprogramma bevordert onder meer de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad.

Op 10-07-2018 is het bestemmingsplan Park070 vastgesteld.
Op 14-11-2018 is de omgevingsvergunning (onder voorwaarden) verleend.

Werkzaamheden op korte termijn zijn:

 • afronding sloop voormailg CBS-gebouw (planning 2de helft 2019)
 • start bouw (planning 2de helft 2019)

Het eindresultaat is de realisatie/oplevering van 229 woningen.


Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil voor eigen rekening en risico de bestaande bebouwing slopen en vervolgens woningen bouwen. De rol van de gemeente was het faciliteren van het nieuwbouwplannen voor het wooncomplex Park070. Het ruimtelijk proces voor het bestemmingsplan Park070 en de procedure omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het wooncomplex is afgerond. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is op 14 november 2018 verleend.
Gedurende de realisatiefase houdt de gemeente toezicht op de bouw van het wooncomplex en de inrichting van de woonomgeving (woonrijpmaken) door de ontwikkelaar.Stand van zaken

Wat is er (al) gedaan?

 • in augustus 2015 zijn het RVB (Rijksvastgoedbedrijf)  en het College akkoord gegaan met de samenwerking van Schouten Ontwikkeling met BPD (voormalig Bouwfonds) voor de ontwikkeling en realisatie van de locatie;
 • de concept anterieure overeenkomst is in augustus 2015 opgesteld en is onderwerp van gesprek in overleg tussen ontwikkelaars en gemeente;
 • de uitwerking van een duurzame woonwijk is verder geconcretiseerd; ook is het instrument GPR Stedenbouw ingevuld en besproken en er is een partij gezocht om nul-op-de-meter te realiseren;
 • op 16 oktober 2015 hebben de initiatiefnemers het concept Masterplan gepresenteerd en ter beoordeling aan het gemeentelijk projectteam overhandigd;
 • Schouten en BPD hebben op 21 november 2015 de eerste informatiebijeenmarkt voor potentiële kopers georganiseerd om woonwensen te inventariseren;
 • het Masterplan is door het gemeentelijk projectteam beoordeeld en daarop door de ontwikkelaars aangepast en afgerond;
 • aan de hand van GPR Stedenbouw is de duurzaamheidsambitie voor de herontwikkeling van deze locatie opgesteld;
 • op 29 maart 2016 heeft het college kennisgenomen van het Masterplan. Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst en legt het Ruimtelijk Kader voor aan de gemeenteraad;
 • belangstellenden zijn op 20 april tijdens een 2e inloopavond in de gelegenheid gesteld de plannen en het Ruimtelijk Kader te bekijken;
 • de raadscommissie Openbaar Gebied heeft op 12 april 2016 het Ruimtelijk Kader en het Masterplan behandeld en de raad heeft op 26 april 2016 het ruimtelijk kader vastgesteld;
 • de ontwikkelaars organiseerden op 28 mei 2016 een tweede informatiedag voor belangstellenden / potentiële kopers.
 • op 23 mei 2016 hebben de partijen de anterieure overeenkomst ondertekend;
 • het stedenbouwkundig plan is nader uitgewerkt en overleg heeft plaatsgevonden over de aansluiting van het plan op het naastgelegen park;
 • met ondernemers van het naastgelegen bedrijventerrein is het plan en de bereikbaarheid van de bedrijven op 30 november 2017 en 5 februari 2018 toegelicht en besproken;
 • omwonenden zijn op 7 december 2017 tijdens een informatieavond over de stand van zaken van het proces en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd;
 • op 10 maart 2018 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd;
 • februari 2018 is gestart met de sloop van het voormalige CBS-gebouw. Vierde kwartaal 2018 was het voormalige CBS-gebouw tot de eerste verdiepingsvloer gesloopt. Tweede helft 2019 zal de sloop naar verwachting verder worden afgerond;
 • op 9 april 2018 is de procedure voor het bestemmingsplan tijdens een inloopavond aan omwonenden toegelicht. Ook zijn toen de voorstellen voor de inrichting van de directe omgeving van het plan met omwonenden besproken.
 • op 10 juli 2018 is het bestemmingsplan Park070 vastgesteld.
 • op 14 november 2018 is de omgevingsvergunning verleend.

Wat staat de komende maanden te doen:

 • Afronding sloop;
 • Start bouw.

Bij de afronding van de bouwwerkzaamheden, zal ook de woonomgeving wordten ingericht (woonrijpmaken).


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Sloop voormalig CBS-gebouwAfronding sloop 2de helft 2019Nee  
Concept stedenbouwkundig plan afrondeneind oktober 2015- nvt 
Ruimtelijk Kader afrondeneind oktober 2015-29 maart 2016 in College26 april 2016 
Anterieure overeenkomst gereedeind oktober 2015-29 maart 2016 in College  
Besluitvorming en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan1ste kwartaal 2018College  
Vaststellen bestemmingsplanjuli 2018Raad  
Ondertekening anterieure overeenkomsteind 201529 maart 2016 in College  
Start bouw3de kwartaal 2019   
Oplevering2022   
Inloopbijeenkomst over (concept) ontwerpbestemmingsplan1ste kwartaal 2018Nee  
Omgevingsvergunning14 november 2018 verleendCollege  Communicatie

Over het project wordt naar omwonenden en belangstellen gecommuniceerd via nieuwsbrieven, inloop-/informatieavonden en de gemeentelijke website (https://www.lv.nl/cbs-locatie).
In de startperiode van het project is over de Transformatievisie is uitgebreid overleg gevoerd met diverse stakeholders. Belangstellenden hebben tijdens de inloopavond van 29 april 2015 (en later op 20 april 2016) gereageerd op het stedenbouwkundig plan en het Ruimtelijk Kader. De ontwikkelaar heeft tijdens een informatiedag voor potentiele kopers woonwensen opgehaald.

Omwonenden hebben tijdens de stakeholdersbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten reacties gegeven die betrekking hebben op de uitvoeringsperiode.
De naast de locatie gelegen bedrijven zijn op 30 november 2017 in een informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig plan geïnformeerd en op 5 februari 2018 is met hen nader gesproken over de bereikbaarheid van de bedrijven.
Op 7 december 2017 zijn omwonenden in een informatiebijeenkomst geinformeerd over de stand van zaken van het proces en het stedenbouwkundig plan.
De sloopaannemer heeft op 2 februari 2018 omwonenden met een nieuwsbrief over de sloop geïnformeerd (nadere informatie www.vsmsloopwerken.nl, inloggen met code: 7316cbs01).
Op 9 april 2018 zijn de voorstellen voor de inrichting van de directe omgeving van het plangebied tijdens een inloopavond met omwonenden gesproken. Ook zijn omwonenden geïnformeerd over de terinzaglegging van het ontwerpbestemmingsplan en de verdere bestemmingsplanprocedure. 

De ontwikkelaar zal verder in haar gebiedscommunicatie het plan onder de aandacht brengen ten behoeve van verkoop. De verkoop is 1ste helft 2019 gestart.
De ontwikkelaar verzorgt de communicatie tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden.
Waar nodig geacht communiceert ook de gemeente (aanvullend) via een digitale nieuwsbrief over de ontwikkelingen.


Risicomanagement

De transformatie is een initiatief van Schouten Projectontwikkeling, in samenwerking met BPD. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico ingeval de ontwikkelaar het project onverhoopt niet af kan ronden. Met goede communicatie wordt gewerkt aan beperking van risico's.

Gedurende de sloop hebben omwonenden de afgelopen maanden, vooral vanwege het droge weer in de zomermaanden van 2018 stofoverlast ondervonden. In nauw overleg met de aannemer zijn extra maatregelen getroffen of stofoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. De aannemer informeert de direct omwonenden met nieuwsbrieven over de sloop en heeft een projectpagina op internet gezet waar omwonenden informatie kunnen vinden.
Ook over tijdens de bouw zal de ontwikkelaar (aannemer) naar omwonenden over het bouwproces communiceren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities