| contact  |  home

Projectenboek
   
Rotterdamsebaan
Geactualiseerd op 30 april 2019

De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt Ypenburg en de Binckhorst in Den Haag. Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer Gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Accounthouder Simon van Damme    
Programmakarakteristiek
Planfase Uitvoering  Ruimtelijke procedure Voor het plangebied dat gelegen is in Voorburg-West (begrensd door de Vliet, de Binckhorstlaan, de Den Burghstraat, de Broeksloot, de Tussenburgstraat, de Paradijsstraat, de Heeswijkstraat, de Prinses Mariannelaan en de Fonteijnenburghlaan) is sprake van onherroepelijk bestemmingsplan
Einddatum 2020 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 3 juni 2014 Volgende raads- / commissie-behandeling Niet bekend
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t.

 

Gemeentelijke rol

De gemeente Den Haag is projecteigenaar en stuurt vanuit die rol het project aan. De gemeente Leidschendam-Voorburg volgt het project op de voet en verricht desgevraagd ondersteunende werkzaamheden op een aantal gebieden (o.a. juridisch planologische procedures en communicatie).

De basis voor de samenwerking is gelegd in diverse afgesloten overeenkomsten. Zo is in december 2012 tussen de colleges (ook Rijswijk) een Bestuursovereenkomst afgesloten. Verder is op 3 juni 2014 de Gemeenschappelijke verordening nadeelcompensatie enz. door de raad vastgesteld en op 11 november 2014 door het college de Uitvoerings- en beheerovereenkomst vastgesteld.


Doelstelling en gewenst resultaat

De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt Ypenburg en de Centrumring/Binckhorst in Den Haag. De weg bestaat deels uit een geboorde tunnel die in de Vlietzone begint en onder Voorburg-West doorgaat. In de Binckhorst komt de weg ter hoogte van de Zonweg weer bovengronds en sluit aan op de Binckhorstlaan en vervolgens de Centrumring (Neherkade of Lekstraat). De totale lengte van de tunnel is circa 2,1 kilometer. De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen, met twee rijstroken per rijrichting. Per dag zullen 35.000 tot 40.000 auto's gebruik gaan maken van de nieuwe weg. De hoofdaannemer (Combinatie Rotterdamsebaan, CRB) is begin 2016 gestart met de bouwwerkzaamheden. Het boren van de tunnel is afgerond begin 2019 en de openstelling voor het verkeer is voorzien medio 2020.


Stand van zaken

Het hoofdcontract voor de bouw van de Rotterdamsebaan is in december 2015 gegund aan de Combinatie Rotterdamsebaan. Daarin werken BAM Infra, Volker Wessels en Wayss & Freytag Ingenieurbau samen. De realisatie werkzaamheden zijn inmiddels in alle deelgebieden in volle gang, zowel in de Vlietzone  de Binckhorst, onder Voorburg-West, langs de Laan van Hoornwijck en in het knooppunt Ypenburg. Het gaat daarbij onder andere om de toeritten, het boren van de tunnel, de onderdoorgang bij de Laan van Hoornwijck en de aansluiting in knooppunt Ypenburg. Eind 2013 zijn voor de Rotterdamsebaan twee bestemmingsplannen vastgesteld door zowel de gemeenteraden van Den Haag als Leidschendam-Voorburg.  In de Wet milieubeheer is wettelijk vereist dat er na de realisatie van grote projecten een m.e.r.-evaluatie plaatsvindt om de voorspellingen te spiegelen aan de daadwerkelijk opgetreden effecten. In de gemeenteraden en door de omgeving is bij het vaststellen van de bestemmingsplannen echter de wens uitgesproken om de effecten van de aanleg van de Rotterdamsebaan ook tijdens de realisatiefase te monitoren. Besloten is aan die wens uitvoering te geven. De resultaten van de monitoring worden jaarlijks gebundeld en gerapporteerd.

In september is gestart met het boren van de tweede buis. In november 2018 bevond de tunnelboormachine zich onder Voorburg West en deed zich onverwacht kortdurend overlast voor door dichtgepakte zandlagen. Bewoners  voelden trillingen en  in meerdere gevallen heeft men hinder ondervonden. Meldingen zijn door de projectorganisatie Rotterdamsebaan i.s.m. CRB opgepakt. Naar aanleiding van  de meldingen zijn trillingsmeters in de buurt geïnstalleerd. Uit de metingen bleek dat de trillingen goed voelbaar zijn, maar ruim onder het niveau blijven waarop schade aan bouwwerken kan optreden. Er is geen sprake geweest van een onveilige situatie. Bewoners die veel overlast ervaarden, kregen de mogelijkheid om elders te overnachten.  

Begin januari 2019 is het tunnel boorwerk gereed gekomen. Het zettingsmonitoringssysteem is verwijderd en de installaties om het boorproces te ondersteunen en de segmentenopslag in de Vlietzone zijn  opgeruimd.

De voortgangsrapportage MER 2018 en het jaarverslag van het schadebureau is in april naar de raden van Rijwijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg gestuurd.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opleveringmedio 2020Neen.v.t. 
Boren van tunnel2018NeeN.v.t. 
Bouw boorschachten en toeritten2017NeeN.v.t.  
Afbouwen en installeren2019NeeN.v.t. 
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
2016 t/m 2020Trefpunt/Informatiecentrum (Binckhorstlaan 340), bouwcommunicatie en social mediaN.v.t. 
 

Risicomanagement

De gemeente Den Haag is initiatiefnemer en projecteigenaar en draagt vanuit die verantwoordelijkheid de risico’s en initieert de noodzakelijke beheersmaatregelen. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert daarom geen actief risicomanagement. Met ondertekening van de Uitvoerings- en beheerovereenkomst zijn de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg overeengekomen dat Den Haag het bevoegd gezag wordt van de gehele tunnel die in hoofdzaak in de gemeente Den Haag is gelegen. Daarnaast is in genoemde overeenkomst overeengekomen dat Den Haag, zowel voorafgaand aan als na de openstelling van de tunnel, tunnelbeheerder voor de Rotterdamsebaan is. In dit verband zal Den Haag onder meer het traject van het tunnelveiligheidsplan, bouwplan en veiligheidsbeheersplan, alsmede het overleg met de hulpdiensten initiëren. Verder is overeengekomen dat Den Haag verantwoordelijk is voor het beheer van de tunnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities