| contact  |  home

Projectenboek
   
ISV project Parkeerterrein Venestraat
Geactualiseerd op 28 november 2018

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.


1 tot 1 van 5 records

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp fase Ruimtelijke procedure Nee. Bestemmingsplan Leidschendam-Zuid is vastgesteld
Einddatum 2019-2020 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 29 maart 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming 10 juli 2018 intentieovereenkomst afgesloten.
Afwijking tov besluitvorming


Voor het project Parkeerterrein Venestraat wordt een deel van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) aangewend. De ISV- subsidie bedraagt 1,24 miljoen euro. Het merendeel van dit budget is al besteed aan de deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie. Als laatste deelproject resteert nu het ISV project Parkeerterrein Venestraat.Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling

Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat

Een sociaal veilig parkeerterrein van circa 70 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting, al dan niet in combinatie met nieuwbouw van woningen. Gerenoveerde /gerestaureerde panden aan de Leidsekade 6 t/m 10.


Stand van zaken

Vaststellings en Intentieovereenkomst

Op 11 juli 2018 heeft de gemeente met ontwikkelaar Waterland Real Estate (hierna Waterland) een vaststellings en intentieovereenkomst gesloten. Daarin is afgesproken om te onderzoeken of naast ongeveer 70 openbare parkeerplaatsen ook enkele woningen op het terrein gebouwd kunnen worden. De deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10 worden de komende jaren volledig gerenoveerd.          

Waarborgsom

Eind september heeft Waterland een waarborgsom gestort als zekerheidstelling voor de restauratie/renovatie van de panden Leidsekade 6 t/m 10. Daarna is het executoriaal beslag op de percelen en de wet voorkeursrecht gemeenten doorgehaald, waarna het geheel eigendom is geworden van Waterland.

Omgevingsbijeenkomst 14 november 2018

Op de omgevingsbijeenkomst van 14 november 2018 heeft Waterland de plannen voor restauratie / renovatie van de panden Leidsekade 6 t/m 10 toegelicht en twee varianten voor woningbouw in combinatie met het parkeerterrein gepresenteerd. Op diezelfde avond zijn drie discussievarianten getoond voor de ontsluiting van het parkeerterrein en is belangstellenden de mogelijkheid geboden zelf een ontsluitingsvariant te tekenen. Tot 29 november bestaat nog de mogelijkheid om eigen varianten te overhandigen. Aan de hand van deze input zal een ontsluitingsplan voor de locatie worden gemaakt. De input op de woningbouw zal worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het bouwplan. In het 1e kwartaal van 2019 zal het resultaat daarvan in een 2e omgevingsbijeenkomst worden teruggekoppeld.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Restant ISV budget € 1.597.135 € 1.015.235   € 581.900
extra budget voor aanleg parkeerplaatsen € 150.000 € 85.747 € 4.956 € 59.297
Totaal€ 1.747.135€ 1.100.982€ 4.956€ 641.197

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het reserveren van geld voor extra parkeervoorzieningen, zodat dit ook na 2015 beschikbaar is voor het project. Daarvoor is een aparte reservering in de begroting opgenomen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
realisatie parkeerterrein2019-2020   
renovatie - restauratieplan Leidsekade 6 t/m 101ekwartaal 2019   
vervolgovereenkomst met ontwikkelaardecember 2018 - april 2019college  
haalbaarheidsonderzoek woningen en ontsluitingseptember 2018 t/m januari 2019januari 2019  
1e omgevingsbijeenkomst14 november 2018   

Een definitieve planning voor de realisatie van het parkeerterrein is pas te maken na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
12 juli 2018 persbericht   
14 november 2018 omgevingsbijeenkomstomwonenden en belangstellenden  
12 juli 2018 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuidabonnees van de digitale nieuwsbrief  
1e kwartaal 2019 2e omgevingsbijeenkomstomwonenden belangstellenden  

Voor dit project zal gebruik worden gemaakt met de klankbordgroep Venestraat, welke mogelijk wordt aangevuld met nieuwe belanghebbenden.

Er zal nog een communicatieplan worden opgesteld.


Risicomanagement

Mocht het haalbaarheidsonderzoek mogelijk negatief uitpakken, is in de intentieovereenkomst overeengekomen dat het oorspronkelijke minnelijk bod dat is gedaan op de grond aan de erven van de heer Engels weer herleeft zodat de gemeente weer het eigendom kan verwerven van de grond die is bedoeld voor de aanleg van het parkeerterrein. Mogelijk mondt de verwerving alsnog uit in een onteigeningsprocedure, hetgeen geruime tijd in beslag neemt.

Er zal nog een specifieke risicoanalyse worden opgesteld voor de realisatiefase van dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities