| contact  |  home

Projectenboek
   
ISV project Parkeerterrein Venestraat
Geactualiseerd op 30 april 2019

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.


1 tot 1 van 5 records

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp fase Ruimtelijke procedure Nee. Bestemmingsplan Leidschendam-Zuid is vastgesteld
Einddatum 2019-2020 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 29 maart 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming 10 juli 2018 intentieovereenkomst afgesloten.
Afwijking tov besluitvorming


Voor het project Parkeerterrein Venestraat wordt een deel van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) aangewend. De ISV- subsidie bedraagt 1,24 miljoen euro. Het merendeel van dit budget is al besteed aan de deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie. Als laatste deelproject resteert nu het ISV project Parkeerterrein Venestraat.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling

Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat

Een sociaal veilig parkeerterrein van circa 70 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting, al dan niet in combinatie met nieuwbouw van woningen. Gerenoveerde /gerestaureerde panden aan de Leidsekade 6 t/m 10.


Stand van zaken

Onderzoek naar ontsluiting parkeerterrein en autoluw Sluisplein.

Begin april heeft een kentekenonderzoek plaatsgevonden in de omgeving van het beoogde parkeerterrein. Dit onderzoek geeft inzicht in de herkomst en bestemming van het verkeer. De rapportage komt naar verwachting in mei beschikbaar. Op basis van deze rapportage zal een voorstel worden voorbereid voor de ontsluiting van het parkeerterrein en indien mogelijk het autoluw maken van het Sluisplein. Daarnaast is een ingenieursbureau de mogelijkheden van een ontsluiting vanaf de Tol naar het parkeerterrein aan het onderzoeken. Ook deze resultaten worden in mei verwacht.

Bouwplan en parkeerterrein en sloop opstallen

Gelijktijdig werkt eigenaar en ontwikkelaar Waterland aan een bouwplan voor 12 appartementen op het achterterrein en een inrichtingsplan voor het parkeerterrein. Voorts laat Waterland naar verwachting in mei de opstallen op het achterterrein slopen. De omwonenden zullen daarover tijdig geïnformeerd worden.

Omgevingsbijeenkomst in juni

Omdat naar verwachting in mei alle onderzoeken afgerond kunnen worden, kunnen in juni zowel het bouw en inrichtingsplan als een voorstel voor de ontsluiting van het parkeerterrein  in een omgevingsbijeenkomst worden gepresenteerd. Pas na deze overeenkomst zullen verdere stappen voor besluitvorming worden genomen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Restant ISV budget € 1.597.135 € 1.015.335 € 40.135 € 541.665
extra budget voor aanleg parkeerplaatsen € 150.000 € 85.747 € 4.956 € 59.297
Totaal€ 1.747.135€ 1.101.082€ 45.091€ 600.962

In het budget is geen rekening gehouden met extra kosten buiten het parkeerterrein zelf. De extra kosten verbonden aan de ontsluiting via de Tol, worden in het 2e kwartaal in beeld gebracht en op basis daarvan zal bij de eerstvolgende Turap nog aanvullend budget worden gevraagd. 


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
realisatie parkeerterrein2019-2020   
renovatie - restauratieplan Leidsekade 6 t/m 101e kwartaal 2019   
omgevingsbijeenkomstjuni 2019-   
vervolgovereenkomst met ontwikkelaardecember 2018 - april 2019collegeafhankelijk van haalbaarheidsonderzoek. Schuift door naar 2e/3e kwartaal  
haalbaarheidsonderzoek woningen en ontsluitingseptember 2018 t/m mei 20192e kwartaal 2019  

Een definitieve planning voor de realisatie van het parkeerterrein is pas te maken na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
juni 2019 3e omgevingsbijeenkomstomwonenden en belangstellenden  
12 juli 2018 persbericht   
14 november 2018 omgevingsbijeenkomstomwonenden en belangstellenden  
12 juli 2018 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuidabonnees van de digitale nieuwsbrief  
30 januari 2019 2e omgevingsbijeenkomstomwonenden belangstellenden  

Voor dit project wordt geen gebruik worden gemaakt van een aparte klankbordgroep, maar worden gedurende het proces brede omgevingsbijeenkomsten georganiseerd. Verder is informatie te vinden op de website : https://www.lv.nl/herontwikkeling-terrein-achter-leidsekade-venestraat.

en wordt gebruikt gemaakt van de digitale nieuwsbrief Leidschendam Zuid.


Risicomanagement

Mocht het haalbaarheidsonderzoek mogelijk negatief uitpakken, is in de intentieovereenkomst overeengekomen dat het oorspronkelijke minnelijk bod dat is gedaan op de grond aan de erven van de heer Engels weer herleeft zodat de gemeente weer het eigendom kan verwerven van de grond die is bedoeld voor de aanleg van het parkeerterrein. Mogelijk mondt de verwerving alsnog uit in een onteigeningsprocedure, hetgeen geruime tijd in beslag neemt.

Er zal nog een specifieke risicoanalyse worden opgesteld voor de realisatiefase van dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities