| contact  |  home

Projectenboek
   
Huygenskwartier Voorburg
Geactualiseerd op 30 april 2019

Opstellen van een aanpak voor het creëren van een onderscheidend, levendig en levensvatbaar gebied, dat door zoveel mogelijk partijen wordt ondersteund.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economie en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Margreet Witteveen    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure
Einddatum Risicoprofiel Gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 15 november 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De aanpak voor Huygenskwartier Voorburg heeft de volgende doelstelling: “het Huygenskwartier moet de plek worden waar de inwoner van Leidschendam-Voorburg alsmede de bezoeker graag werkt, winkelt, woont en uitgaat en de bezoeker een bestemming vindt voor een dagje uit”.

Dit doel wordt bereikt met opstellen van een actieprogramma door:

 • Op korte termijn het centrum met een aantal snelle ingrepen (quick wins) een positieve impuls te geven. Dit kan als vliegwiel dienen voor het verdere traject;
 • Voor de middellange en lange termijn samen met stakeholders een actieprogramma opstellen met onderwerpen en acties van uiteenlopende aard dat bijdraagt aan een toename van het aantal bezoekers en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied;
 • Op de lange termijn een stabiele situatie creëren voor bezoekers, ondernemers, eigenaren, bewoners en belanghebbenden: een aantrekkelijk, levendig en levensvatbaar centrumgebied.

Stand van zaken

Behaalde resultaten

 • Er is een door stakeholders gedragen positionering voor het gebied opgesteld en daar is de benaming “Huygenskwartier Voorburg” door de betrokken stakeholders omarmd. Deze positionering vormt de basis voor quick wins en het actieprogramma;
 • Er is een actieprogramma voor de middellange en lange termijn opgesteld met onderwerpen en acties van uiteenlopende aard dat bijdraagt aan een toename van het aantal bezoekers en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied. Opgemerkt dient te worden dat deze lijst niet in beton is gegoten. In de bijlage treft u het actieprogramma aan met daarin aangegeven welke acties zijn afgerond en een planning. In onderstaande enkele highlights;
 • Op basis van het marketing communicatieplan is er een marketing communicatieprogramma opgesteld dat de basis vormt voor de inzet van de communicatiemiddelen ten behoeve van de branding van het gebied. De middelen zijn onder meer een bijlage bij Het Krantje, een exclusieve brochure, een glossy magazine, een shopping guide, een website, een promotiefilm, inzet op social media, een social media workshop voor ondernemers, bijdrage aan evenementen e.d.;
 • Er is uitvoering gegeven aan de de inrichting van het gebied met nieuw straatmeubilair en hanging baskets. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie “Uitvoeringsplan herinrichting openbare ruimte Herenstraat e.o.” uit 2008.

Als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek naar de optimale inzet van de gemeentelijke panden in het gebied ter versterking van het Huygenskwartier, van november 2016, is een plan van aanpak opgesteld. Dit beschrijft de volgende stappen:

 • Een afbakening van de reservering voor een raadzaal in Herenstraat 42, aan de hand van een globaal programma van eisen;
 • Onderhandelingen om de haalbaarheid van het plan van Waaijer projectrealisatie te onderzoeken;
 • Een verkenning van een culturele hotspot in Huize Swaensteyn of Herenstraat 97-101.

Er is een Programma van Eisen voor de raadszaal opgesteld en de afbakening van Herenstraat 42 is vastgesteld met een raadsbesluit. Voor stap 2 (Waaijer) heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers. Partijen hebben in 2018 de haalbaarheid van de ontwikkeling verkend, met een gedeeld positief beeld over het financiële plaatje, en zijn nu in onderhandeling over de contractuele afspraken over verkoop, ontwikkeling en realisatie.

 • De pilot afsluiting Van Schagenstraat en de pilot onttrekken van parkeerplaatsen nabij de Kerkbrug hebben sinds 1 juli 2017 een definitieve status;
 • Op 1 februari 2019 is kentekenhandhaving ingevoerd.
 • Er is gestart met het verenigen van eigenaren in het gebied met als doel om alle pandeigenaren te verenigen in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Vanuit een bijdrageregeling van de MRDH is er geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een plan van aanpak om te komen tot een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren. Er is met behulp van externe expertise een verkenning gedaan om de haalbaarheid van een BIZ te onderzoeken: contactgegevens eigenaren zijn achterhaald, bijeenkomsten georganiseerd, kopgroep samengesteld. Conclusie is dat voor het realiseren van een BIZ meer tijd nodig is om draagvlak te creëren. In 2019 zal er intern en met de kopgroep gewerkt worden aan het verder betrekken van eigenaren via zgn. olievleksysteem.
 • De stuurgroep heeft als focus voor 2019 benoemd de zichtbaarheid en vindbaarheid van het Huygenskwartier door middel van signing en de marketing communicatie met specifiek aandacht voor de Binckhorst. Het ondernemersfonds werkt samen met Mooi Voorburg een voorstel uit voor de signing van het gebied.

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Aanpak Huygenskwartier € 100.000 € 19.993 € 5.014 € 74.993
Onderz.geb.Huygenskwartier   € 1.100 € 2.800 € -3.900
UVP-verkeersmaatregelen Huygenskwartier € 40.000 € 23.302 € 14.183 € 2.515
Ondh.kentekenreg.syst.Huygenskwartier € 7.507 € 206   € 7.301
Totaal€ 147.507€ 44.601€ 21.997€ 80.909
 

Planning

De afgelopen jaren is inzet gepleegd op het bekender maken en aantrekkelijker maken van het gebied met als doel meer bezoekers trekken en het gebied op de kaart zetten. Deze inzet continueren we de komende periode waar de focus ligt op onder meer marketing communicatie en promotie, de verankering in het verzorgingsgebied (aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in de Binckhorst), verdere optimalisatie van het openbaar gebied en het verenigen van eigenaren. In de stuurgroep Huygenskwartier is de focus voor 2019 gelegd op de vindbaarheid en zichtbaarheid door middel van signing en de marketing communicatie, met specifiek aandacht voor de Binckhorst.


Communicatie

Marketing communicatie is een belangrijk onderdeel in de aanpak voor het Huygenskwartier. Ook in 2019 zal hier op worden ingezet, met daarbij speciale aandacht voor de Binckhorst.


Risicomanagement

De risico's die we op dit moment zien zijn:

 • Draagvlak: hoe behouden we betrokkenheid van diverse partijen bij de opgave voor het Huygenskwartier Voorburg;
 • Continuiteit: hoe zorgen we dat  de inzet die is gepleegd om aan de ambitie voor het Huygenskwartier uitvoering te geven, ook in de toekomst gecontinueerd gaat worden.

In de stuurgroepvergadering in januari is stil gestaan bij hoe de samenwerking verder geoptimaliseerd kan worden en ook de komende jaren weer mooie resultaten neergezet kunnen worden. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de focus voor 2019, wisselend voorzitterschap en agendabepaling, en het op regelmatige basis uitnodigen van externen (bijvoorbeeld vanuit project Binckhorst etc) bij de stuurgroep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities