| contact  |  home

Projectenboek
   
Huygenskwartier Voorburg
Geactualiseerd op 22 augustus 2018

Opstellen van een aanpak voor het creëren van een onderscheidend, levendig en levensvatbaar gebied, dat door zoveel mogelijk partijen wordt ondersteund.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economie en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Margreet Witteveen    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure
Einddatum Risicoprofiel Gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 15 november 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De aanpak voor Huygenskwartier Voorburg heeft de volgende doelstelling: “het Huygenskwartier moet de plek worden waar de inwoner van Leidschendam-Voorburg alsmede de bezoeker graag werkt, winkelt, woont en uitgaat en de bezoeker een bestemming vindt voor een dagje uit”.

Dit doel wordt bereikt met opstellen van een actieprogramma door:

 • Op korte termijn het centrum met een aantal snelle ingrepen (quick wins) een positieve impuls te geven. Dit kan als vliegwiel dienen voor het verdere traject;
 • Voor de middellange en lange termijn samen met stakeholders een actieprogramma opstellen met onderwerpen en acties van uiteenlopende aard dat bijdraagt aan een toename van het aantal bezoekers en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied;
 • Op de lange termijn een stabiele situatie creëren voor bezoekers, ondernemers, eigenaren, bewoners en belanghebbenden: een aantrekkelijk, levendig en levensvatbaar centrumgebied.

Stand van zaken

Behaalde resultaten

 • Er is een door stakeholders gedragen positionering voor het gebied opgesteld en daar is de benaming “Huygenskwartier Voorburg” door de betrokken stakeholders omarmd. Deze positionering vormt de basis voor quick wins en het actieprogramma.
 • Er is een actieprogramma voor de middellange en lange termijn opgesteld met onderwerpen en acties van uiteenlopende aard dat bijdraagt aan een toename van het aantal bezoekers en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied. Opgemerkt dient te worden dat deze lijst niet in beton is gegoten. In de bijlage treft u het actieprogramma aan met daarin aangegeven welke acties zijn afgerond en een planning. In onderstaande enkele highlights: 
 • Op basis van het marketing communicatieplan is er een marketing communicatieprogramma opgesteld dat de basis vormt voor de inzet van de communicatiemiddelen ten behoeve van de branding van het gebied. De middelen zijn onder meer een bijlage bij Het Krantje, een exclusieve brochure, een glossy magazine, een shopping guide, een website, een promotiefilm, inzet op social media, een social media workshop voor ondernemers, bijdrage aan evenementen e.d.;
 • Er is uitvoering gegeven aan de de inrichting van het gebied met nieuw straatmeubilair en hanging baskets. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie “Uitvoeringsplan herinrichting openbare ruimte Herenstraat e.o.” uit 2008;

Als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek naar de optimale inzet van de gemeentelijke panden in het gebied ter versterking van het Huygenskwartier, van november 2016, is een plan van aanpak opgesteld. Dit beschrijft de volgende stappen:

 • Een afbakening van de reservering voor een raadzaal in Herenstraat 42, aan de hand van een globaal programma van eisen;

 • Onderhandelingen om de haalbaarheid van het plan van Waaijer projectrealisatie te onderzoeken;

 • Een verkenning van een culturele hotspot in Huize Swaensteyn of Herenstraat 97-101.

  Er is een Programma van Eisen voor de raadszaal opgesteld en de afbakening van Herenstraat 42 is vastgesteld met een raadsbesluit. 

  Voor stap 2 (Waaijer) heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers. Partijen verkennen tot in 2018 de haalbaarheid van de ontwikkeling. Stap 3 (culturele hotspot) is nog in voorbereiding.

 

 • De pilot afsluiting Van Schagenstraat en de pilot onttrekken van parkeerplaatsen nabij de Kerkbrug hebben sinds 1 juli 2017 een definitieve status. Nu de verkeerspilots een definitieve status krijgen, bekijkt de gemeente onder meer hoe de bewegwijzering en de routing door het gebied verder geoptimaliseerd kunnen worden alsmede de definitieve inrichting van het gebied;
 • Er is gestart met de invoering van kentekenregistratie. Hiermee worden de pollers vervangen door camera's. Het pollersysteem kent nl veel problemen, ze zijn vaak stuk waardoor iedereen het gebied in - en uit kan rijden. Met camera's wordt dit ondervangen doordat iedereen die het gebied in gaat en er niet hoort te zijn, een boete krijgt. Bijkomend voordeel is dat ook scooters bekeurd kunnen worden. Doel van de invoering van kentekenregistratie is het weren van auto’s die niet in het gebied horen te zijn, een leefbaar (winkel)gebied en scooters weren uit het gebied. Planning is om de kentekenregistratie in vierde kwartaal 2018 in te voeren.
 • Er is gestart met het verenigen van eigenaren in het gebied met als doel om alle pandeigenaren te verenigen in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Vanuit een bijdrageregeling van de MRDH is er geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren.

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Herinrichting openb.ruimte Herenstraat € 38.032     € 38.032
Aanpak Huygenskwartier € 150.000 € 76.153 € 17.683 € 56.164
Onderz.geb.Huygenskwartier € 13.000     € 13.000
UVP-verkeersmaatregelen Huygenskwartier € 145.000 € 20.481 € 16.364 € 108.155
Ondh.kentekenreg.syst.Huygenskwartier € 7.507     € 7.507
Totaal€ 353.539€ 96.634€ 34.047€ 222.858
Planning

Voor 2017 en 2018 ligt de focus op marketing communicatie en evenementen, (verkeers)maatregelen zoals verbeteren verkeerscirculatiesysteem in het gebied, invoering kentekenregistratie, de inzet van de gemeentelijke panden in het gebied, betrekken vastgoedeigenaren en versterken winkelgebied/ondernemerschap. De opgave voor 2018 is om alle pandeigenaren te verenigen in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Vanuit een bijdrageregeling van de MRDH is er geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren.


Communicatie

  ¿000 stuks)

Voor 2018 wordt via diverse middelen (o.a. via evenementen, een shopping guide, bijlagen bij het Krantje etc) verder ingezet op de marketing communicatie voor het Huygenskwartier.


Risicomanagement

De risico's die we op dit moment zien zijn:

- Draagvlak: hoe behouden we betrokkenheid van diverse partijen bij de opgave voor het Huygenskwartier Voorburg.

- Continuiteit: hoe zorgen we dat  de inzet die is gepleegd om aan de ambitie voor het Huygenskwartier uitvoering te geven, ook in de toekomst gecontinueerd gaat worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities