| contact  |  home

Projectenboek
   
Grip op grondstof
Geactualiseerd op 10 mei 2019

Invoering van omgekeerd inzamelen in de gemeente ten behoeve van het verbeteren van het afval scheidingsresultaat van huishoudelijk afval.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene Leefomgeving
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Ysbrand van Slooten    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoering Ruimtelijke procedure NVT
Einddatum 31-12-2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26-4-2016 Volgende raads- / commissie-behandeling NB
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het project 'Grip op Grondstof' geeft uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad om samen met de andere Avalexgemeenten het Omgekeerd Inzamelen en Alternerend inzamelen in te voeren.
Samen noemen we dit 'Het Nieuwe Inzamelen' of kortweg HNI.

Alternerend Inzamelen: 
Dit betreft het harmoniseren van de inzamelfrequentie met de andere gemeenten; van wekelijks naar één keer per twee weken inzamelen van minicontainers voor Rest- en GFT afval.
In de zomermaanden (juli-augustus) blijft de wekelijkse inzameling van GFT bestaan. Alternerend inzamelen is eind 2017 ingevoerd, voor Restafval wordt dit weer teruggedraaid in 2019.

Omgekeerd Inzamelen:
Dit wordt vooralsnog niet ingevoerd. Omgekeerd inzamelen is het omvormen van de (grijze) minicontainer voor Restafval naar een PMD container. Wel zet de gemeente in op maatwerk.zodat afvalscheiding bevorderd wordt.
Ook worden er méér (ondergrondse) voorzieningen voor gescheiden afval (de grondstoffen: GFT, Papier en PMD) geplaatst voor de hoogbouw.

Maatwerk
Het doel van het nieuwe inzamelen is betere afvalscheiding, waardoor minder kosten gemaakt hoeven worden voor het verbranden van restafval en meer opbrengsten gegenereerd worden vanuit de gescheiden grondstoffen.
In het kader van service aan bewoners en het verbeteren van de inzameling van grondstof wordt op diverse plekken maatwerk uitgevoerd.


Stand van zaken

Op dit moment is het project Grip op Grondstoffen getemporiseerd. Er worden aanpassingen gedaan aan de vastgestelde uitgangspunten door de gemeenteraad.
Zo komt er ruimte voor maatwerk op wijkniveau. De stand van zaken is als volgt:

Alternerend inzamelen

 • Dit is ingevoerd en gedeeltelijk (t/m 2020 teruggedraaid).  De extra kosten van de herintroductie van wekelijks inzamelen zijn uit een apart budget gedekt. Er is echter nog niet voorzien in de kosten van het opnieuw alternerend inzamelen.

Omgekeerd inzamelen

 • Hier worden op dit moment geen acties uitgevoerd om omgekeerd inzamelen verder uit te rollen.
 • De adviesraad Stompwijk heeft de wens uitgesproken met 4 minicontainers in te zamelen; dit wordt opgepakt

Maatwerk

 • Er worden nog enkele locaties in Voorburg-Midden geplaatst, hier staan nu tijdelijke voorzieningen.
 • Het Clean Team van Avalex wordt langer ingezet minimaal tot juni 2019,  hiervoor is budget gereserveerd. Voor de periode daarna moet nog worden besloten of continueren van deze maatregel nodig is.
 • Er worden op diverse milieuparkjes maatregelen genomen om overvolle PMD en Papierbakken te verhelpen (bijplaatsen bovengrondse containers, wisselen van fracties of aanpassen frequentie).
 • De gemeente gaat in gesprek met de VVE's van grote flats t.b.v. inpandige voorzieningen te beginnen in Voorburg-Midden
 • Avalex werkt aan de invoering van sensoren. Deze zijn allemaal geplaatst. Het systeem wordt momenteel getest.
 • Er wordt een inleverpunt voor KCA onderzocht
 • Inmiddels zijn als proef voor een beperkte periode (t/m juli 2019) afzetcontainers op de 'oude AVALEX locatie' aan Nieuwe Havenstraat  geplaatst.
 • Er wordt fors ingezet op communicatie met een enquete in Voorburg-Noord en een begrijpelijk flyer voor anderstaligen in de Prinsenhof.
 • Ten behoeve van een betere afvalscheiding wordt in juni op wijkniveau in Voorburg West een bewonersavond georganiseerd over wijziging van afvalinzameling. Overige wijken volgen.

Planning

 • Planning om in 2020 de hele gemeente over te laten gaan op omgekeerd inzamelen en alternerend inzamelen wordt niet gehaald

Financieel

 • Er worden containercoats geplaatst op twee locaties uit het lokale uitvoeringbudget. Dit is door de raad besloten. Echgter dit is niet begroot.
 • Er is geen voortgang in het project maar er worden nog wel kosten gemaakt voor het afhandelen van vragen, oplossen van knelpunten etc.
Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
projectbudget € 822.348 € 229.632 € 51.850 € 540.866
Totaal€ 822.348€ 229.632€ 51.850€ 540.866

Projectkosten lokaal
Er worden kosten gemaakt die ten laste komen van het lokale uitvoeringsbudget. Kosten voor communicatie en aanpassen van infrastructuur zijn conform verwachting en worden tijdens on-hold periode sterk verminderd.
Verwachting is dat dit  oploopt als maatwerk wordt toegepast omdat veel inzet nodig is.  Verwachting is dat het budget dit jaar toereikend is maar dat het project niet binnen budget kan worden afgesloten.

Gevolgen project op totale kosten afvalinzameling en gevolgen minder snelle uitrol voor totale kosten afvalinzameling
Vanwege het on-hold zetten van het project en de hogere verbrandingsbelasting is het mogelijk dat er langer meer restafval over blijft waardoor de structurele kosten stijgen.

N.B. Dit gaat om de lokale uitvoeringskosten en deze betreffen het totaal van wat over 2016-2020 is geraamd. Over de resultaten van Grip op Grondstof rapporteert Avalex conform afspraken in Grip Op Grondstof en de totale kosten van Avalex zijn geen onderdeel van dit project
*verplichtingen zijn incl. verwachte kosten aanpassingen openbare ruimte.


Planning

Op dit moment is er geen planning af te geven voor het project omdat het is stilgezet. In de komende periode wordt maatwerk toegepast om de afvalinzameling te verbeteren.
Eerst worden, conform het collegeakkoord en het raadsvoorstel waarover in december is besloten, maatregelen voor de korte termijn genomen (2019-2020).

De invoering ervan zal tot na 2020 doorlopen als het project weer zou starten.


Bestanden:
Jaarplan 2016 LV_Def.pdf (1,34 Mb)

Communicatie  ¿
 • De algemene communicatiecampagne loopt: met berichten in de media, online en door acties in winkelcentra en middels advertenties op straat.
 • Bewoners ontvangen informatie zodra er in hun omgeving wordt gestart met de procedure voor plaatsing inzamelmiddelen;
 • Er wordt wel maatwerk verleend op diverse plekken in de gemeente hierover worden bewoners geïnformeerd.

Risicomanagement

Risico's kunnen worden uitgesplitst naar algemene risico's bij het invoeren van Grip op Grondstof en lokale risico's in Leidschendam-Voorburg.

Risico's algemeen Grip op Grondstof

Avalex rapporteert over de algemene risico's van het project via het DB als onderdeel van de P&C cyclus.  De belangrijkste (financiele) risico's zijn de benodigde investeringen en de planning daarvan;  de (autonome) ontwikkelingen van kosten/opbrengsten van grondstoffen en de verbranding van restafval. Ook wordt de planning van vervolgwijken met de gemeentecoordinatoren besproken zodat de kapitaalintensieve wijken (waar veel nieuwe ondergrondse containers nodig zijn)  worden verspreid in de planning. 

Risico's Uitvoering in Leidschendam-Voorburg

Behalen financiele en milieudoelstellingen
Het project is in alle gemeenten onderdeel geweest van de verkiezingen. Het on-hold zetten van het project is hier in onze gemeente een gevolg van.  Er wordt vóór 2020 geen structurele systeemwijziging doorgevoerd in de hele gemeente  waardoor eventuele besparingen door verbeterde inzameling van grondstoffen niet volledig worden gerealiseerd. De milieudoelstellingen voor 2020 kunnen niet meer worden gehaald.

Uitvoeringskosten gemeente
De risico's voor de lokale uitvoeringskosten zijn het langer doorlopen van het project; tijdens de on-hold periode en tijdens het uitvoeren van maatwerk worden nog wel kosten gemaakt maar is er beperkte voortgang. Vanwege de onzekerheid en het uitblijven van een politieke keuze voor het afvalbeleid op de lange termijn is ook geen goede inschatting van de risico's voor het project te doen.

Ledigingsproblemen
De problemen met het op tijd legen van containers en een toename in onterechte dumpingen van (grof)afval naast containers leiden tot imagoproblemen voor het nieuwe inzamelen. Dit kan gevolgen hebben voor de resultaten en de voortgang van het project.
Avalex en de gemeente zetten momenteel fors extra in om deze ontwikkeling tegen te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities