| contact  |  home

Projectenboek
   
Sociale woningbouw - De Star
Geactualiseerd op 03 september 2018

De bouw van permanente sociale woningenProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Ruimtelijk
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente LV
Projectleider Arjan Kampschuur / Marja Oudshoorn    
Projectkarakteristiek
Projectfase Initiatieffase (doen van een haalbaarheidsstudie) Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunning (2 fasen) met GRO
Einddatum Initiatieffase Q1 2019 Risicoprofiel Midden.
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 5 juli 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling Q1 2019
Besluitvorming Op basis van de businesscase sociale woningbouw voor de locatie De Star  is op 5 juli 2016 het programma voor de locatie vastgesteld. Ook is het (basis) ruimtelijk kader vastgesteld, waarbij is besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen door de raad behoeft te worden afgegeven, wanneer voldaan wordt aan het ruimtelijk kader. 
Afwijking tov besluitvorming


Als gevolg van de reacties van de omwonenden op het in februari 2017 gepresenateerde planvoorstel voor de locatie wordt de haalbaarheid van de woningbouw nader onderzocht en is de status van "budget", "planning" en "externe partijen" een aandachtspunt.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

Reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen, met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijke wachttijd voor toewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.

Hiervoor heeft de raad op 5 juli 2016 besloten op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo sociale woningbouw te realiseren.Uitgaande van een versnelling van het ruimtelijke proces is bij dit besluit voor De Star (evenals voor Rijnlandlaan) ook een basis ruimtelijk kader vastgesteld. Wanneer in de planvorming voldaan wordt aan de voorwaarden in het ruimtelijk kader, hoeft geen verklaring van geen bedenkingen te worden aangevraagd/afgegeven. De drie initiatieven zijn in het projectenboek als zelfstandige projecten opgenomen.

Resultaat

Het resultaat van het project is de oplevering van sociale huurwoningen op de locatie De Star. 
Hiervoor zullen ondermeer de nodige overeenkomsten worden gesloten, een haalbaarheidsstudie worden verricht, een stedenbouwkundig plan worden opgesteld en de nodige planologische procedure(s) worden doorlopen.
Het uiteindelijke aantal en het type woningen (eengezinswoningen, appartementen of een mix hiervan) wordt in overleg met de woningcorporaties bepaald aan de hand van de te verrichten stedenbouwkundige studie (haalbaarheidsstudie).

De planologische voorbereiding en bouw- en woonrijpmaken van de locatie ligt bij de gemeente.

De realisatie van de woningen ligt bij de woningcorporatie.


Stand van zaken

Door stedenbouwkundig bureau De Nijl is een eerste stedenbouwkundig plan voor de locatie gemaakt. Dit plan is op 23 februari 2017 tijdens een inloopavond voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden. Naar aanleiding van schriftelijke reacties van diverse omwonenden heeft op 5 april 2017 met hen een gesprek plaatsgevonden.
Onderzocht wordt op welke in het stedenbouwkundig ontwerp tegemoet kan worden gekomen aan de reacties van omwonenden.


Omwonenden hadden zorgen over (o.a.) de geluidsbelasting van rijksweg A4 en de bereikbaar van en uit de wijk. Deze twee aspecten worden nader onderzocht. Ook mogelijk geluidsoverlast van het bedrijventererein is een aandachtspunt.
Uit het onderzoek naar de geluidsbelasting van de A4 blijkt deze belasting ernstiger dan aanvankelijk gedacht. Er moeten extra geluidwerende maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de gestelde geluidseisen. Onderzoek naar oplossingsmogelijkheden hiervoor vindt momenteel plaats.
Er wordt ook nader onderzoek verricht naar de bereikbaarheid van de wijk, mede in relatie tot andere ontwikkelingen in de wijk.
Een ander belangrijk onderzoek betreft de geluidsbelasting vanaf het bedrijventerrein en de mogelijke oplossing(en)  hiervoor.

De verwachting is dat in de 2de helft 2018 (meer) duidelijkheid is over de oplossingsmogelijkheden voor de geluidsoverlast door de A4 en het bedrijventerrein en de bereikbaarheid van de wijk. Dan kan ook bepaald worden wat de consequenties hiervan zijn voor de planvorming.

Gezien de wens van Schouten Bouw om op de naastgelegen locatie Star 51 ook woningen te ontwikkelen, vindt overleg met Schouten Bouw plaats over de kansen en aandachtspunten voor relatie van beide plannen. De komende maanden zal met de Ontwikkelcombinatie Schoutvest Beheer BV en de woningbouwcorporaties Stichting WoonInvest en Stichting Vidomes nader onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor de herontwikkeling van het projectgebied De Star met woningbouw (sociaal en vrije sector). Het voornemen is dit in een intentieovereenkomst met de betrokken partijen vast te leggen. Het college heeft hier 5 juni 2018 mee ingestemd. Voor wat betreft de sociale woningbouw wordt hierbij voor dit moment nog uitgegaan van het in de businesscase sociale woningbouw genoemde aantal sociale woningen.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Aanpassen stedenbouwkundig plan n.a.v. reacties buurt en onderzoekenQ3 2018 - Q1 2019Goedkeuren aangepast stedenbouwkundig plan  
Deftinitief stedenbouwkundig plan1ste helft 2019Vaststellen definitief stedenbouwkundig plan  
Aanpassen bestemmingsplan bedrijvenlocatie De StarQ2 - Q4 2019Goedkeuren aangepast bestemmingsplanVaststelling aangepast bestemmingsplan 
Opleveren woningen2021   
Procedure omgevingsvergunningQ3 2019 Q1 2020Vaststellen omgevingsvergunning  
Start uitvoering bouwwerkzaamheden Q2 2020   
Definitief ontwerp bouwplanQ2 - Q3 2019Vaststellen ontwerp bouwplan  

Als gevolg van de onderzoeken naar de oplossingsmogelijkheden voor de geluidsbelasting van de A4 en de bereikbaarheid van de wijk, is de planning opgeschoven. Er wordt van uitgegaan dat haalbaarheidsstudie in het eerste kwartaal 2019 (voldoende) afgerond is om duidelijkheid te geven over de verdere planvorming. Tot deze duidelijkheid gegeven wordt, is de status van de planning van het project "aandachtspunt".


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidings-, begeleidings- en onderzoekskosten € 35.000 € 4.652 € 9.000 € 20.448
Totaal€ 35.000€ 4.652€ 9.000€ 20.448

Vanuit de op 5 juli 2016 vastgestelde business case Sociale Woningbouw is voor de drie locaties (De Star, Rijnlandlaan en Overgoo) €150.000,- aan voorbereidings- begeleidings- en onderzoekskosten beschikbaar gesteld door de Raad.  In de jaarrekening 2017 is sprake van een onderschrijding van € 35.000 die niet is onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar. In de eerste tussentijdse rapportage 2018 wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2018 voor onder meer het uitvoeren van onderzoeken naar verkeersdoorstroming en milieuhinder ten behoeve van de planfase van sociale woningbouwlocatie De Star.

De locatie Rijnlandlaan heeft inmiddels een eigen Grondexploitatie. Voor de locaties de Star en Overgoo is een budget van € 35.000 gelijkelijk verdeeld, in casu voor De Star € 17.500 en voor Overgoo € 17.500,


Communicatie

Er is door buurtbewoners kritisch gereageerd op de tijdens de inloopavond van 23 februari 2017 gepresenteerde plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Op de projectpagina op de gemeentelijke website staat een overzicht met de beantwoording van de vragen tijdens de inloopbijeenkomst en de daarna ontvangen reacties van bewoners. De reacties worden gebruikt om te kijken of het plan verbeterd kan worden binnen voorwaarden die de raad aan het college heeft meegegeven. Eventuele wijzigingen in het plan worden voor reacties aan omwonenden en belangstellenden voorgelegd.

Communicatie over het project vindt plaats met nieuwsbrieven, inloopavonden en via de gemeentelijke website.

Wanneer de onderzoeken naar de bereikbaarheid van het gebied en de maatregelen tegen de geluidsoverlast van de snelweg en het bedrijventerrein afgerond zijn en hieruit conclusies worden getrokken, zal dit in een omwonendenbijeenkomst/inloopavond met de buurt en andere stakeholders worden besproken. Goede communicatie is van belang om inzicht te geven in de afweging van de belangen van de verschillende stakeholders.


Risicomanagement
 • Planning
  Pas na de afronding van de intentiefase (haalbaarheidsstude) eerste kwartaal 2019 kan een planning worden opgesteld. Door de projectleiding wordt actief gestuurd op het realiseren van de snelst mogelijke planning.

 • Maatschappelijk draagvlak
  Er is door buurtbewoners kritisch gereageerd op de tijdens een inloopavond gepresenteerde plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Onderzocht wordt op welke manier in het (concept) stedenbouwkundig plan tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde aandachtspunten. De uitkomst hiervan en het op basis daarvan voorgestelde vervolgtraject wordt tijdens een nog te plannen omwonenden/bijeenkomst/inloopavond met de buurt gecommuniceerd.

 • Milieuaspecten
  De ter plaatse geldende milieuaspecten kunnen invloed hebben op bouwmogelijkheden en, afhankelijk van de te nemen maatregelen, ook op de planning.
  De omvang, gevolgen en aanpak van de regulier en locatie gerelateerde risico's worden en zijn nader uitgezocht, zoals:

  • de in de naastgelegen bedrijvenlocatie gehanteerde milieucategorie;

  • de gestelde geluidscontouren van de snelweg A4.
   De kosten van eventuele maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4 vormen een financieel risico. De omvang van dit risico is nog niet bekend en hangt af van de gekozen oplossing. Volgens een voorlopige, indicatieve inschatting kan dit risico oplopen tot € 800.000. Met de haalbaarheidsstudie zal hier eerste kwartaal 2019 naar verwachting meer duidelijk over gegeven kunnen worden en kan kan de raad hierover geadviseerd worden. 

 • Bereikbaarheid
  In de reacties van omwonenden op het op 23 februari 2017 gepresenteerd stedenbouwkundige plan werd gewezen op de slechte bereikbaarheid van de wijk. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

 • Rugbyveld
  Uitvoering gevend aan een op 31 oktober 2017 door de raad aangenomen motie, wordt op de locatie de Star tijdelijk een rugbyveld gehuisvest totdat het bestemmingsplan voor de woningbouw onherroepelijk is en de voorbereidende werkzaamheden voor de geplande woningbouw worden opgestart.
  In goed overleg wordt de tijdelijkheid van het rugbyveld nader afgestemd op de planning van de woningbouw.

 • Ontwikkeling Schouten
  Schouten heeft de wens te kennen gegeven op de locatie Star 51 woningbouw te realiseren. In overleg met Schouten wordt onderzocht wat hiervan de kansen en aandachtspunten (risico's) zijn, zeker ook rekening houdend met de reacties van omwonenden over ondermeer de bereikbaarheid van de locatie.

 • Communicatie
  Bovenstaand vraagt om goede communicatie naar omwonenden over het proces, het stedenbouwkundige plan en de toelichting hoe hierin is omgegaan met de eerdere reacties van omwonenden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities