| contact  |  home

Projectenboek
   
Gebiedsontwikkeling Overgoo 
Geactualiseerd op 30 april 2019

Integrale gebiedsontwikkeling van de werklocatie Fleetpark / Overgoo met een evenwichtige mix van wonen en werken, koopwoningen en sociale woningen. Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Ruimtelijk
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg en Impact Ontwikkeling IV B.V.
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase initiatieffase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan / omgevingsvergunningen 
Einddatum initiatieffase 2e kwartaal 2019 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 5 juli 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling 7 en 21 mei 2019
Besluitvorming vaststelling Ontwikkelvisie Overgoo
Afwijking tov besluitvorming


Aanleiding

In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om tot een integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark over te willen gaan, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo. De gemeente heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied. Impact heeft daarna het initiatief genomen om het gebied Overgoo te (her)ontwikkelen. Dit door sloop en/of renovatie van de huidige opstallen en nieuwbouw.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De integrale gebiedsontwikkeling Overgoo (Fleetpark) heeft tot doel een transformatie op gang te brengen van kantorenlocatie naar aantrekkelijk gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen. De 130 sociale woningen zijn bedoeld voor statushouders, jongeren en starters.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is een levendig gebied, met een interessant gemengd woon- en werkmilieu.

Deelresultaten zijn voor de initiatieffase zijn:

- Ontwikkelvisie voor het gebied

- Anterieure of vervolgovereenkomst

Deelresulaten voor vervolgfase zijn:

- Spelregelkaarten per deelgebied

- Bestemmingsplan / omgevingsvergunning per deelgebied


Stand van zaken

In december 2017 hebben Impact Ontwikkeling IV BV en de gemeente een Intentieovereenkomst gesloten, met als doel een verkenning te doen naar de herontwikkeling van het gebied naar een interessant gemengd woon- en werkmilieu  inclusief de opgave voor sociale woningbouw (ca 130 woningen) in het gebied. In deze overeenkomst is afgesproken dat er permanente duurzame bouw van woningen zal plaatsvinden in plaats van tijdelijke huisvesting. Deze Intentieovereenkomst is verlengd tot 1 oktober 2019.

Impact en de gemeente zijn samen aan de slag gegaan met het opstellen van een Ontwikkelvisie voor het gebied. Op 20 februari is een raadswandeling in het gebeid georganiseerd en is de concept Ontwikkelvisie toegelicht. 's-avond heeft vervolgens een omgevingsbijeenkomst plaatsgevonden waarbij de ontwikkelvisie op panelen is toegelicht. Het verslag van deze bijeenkomst staat op de projectwebsite https://www.lv.nl/overgoo. De Ontwikkelvisie wordt naar verwachting in mei 2019 in de raad behandeld.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
voorbereidingskrediet sociale woningbouw (gedeelte Overgoo) € 50.000 € 39.776 € 5.100 € 5.124
Totaal€ 50.000€ 39.776€ 5.100€ 5.124

Vanuit de business case Sociale Woningbouw voor de locatie Overgoo is € 50.000,- aan voorbereidings- begeleidings- en onderzoekskosten beschikbaar gesteld (raadsbesluit met kenmerk 1541501). Omdat in de Intentieovereenkomst met Impact Ontwikkeling IV BV is afgesproken dat duurzame (definitieve) sociale woningen kunnen worden gerealiseerd in plaats van tijdelijke huisvesting, is het eerder beschikbaar gestelde € 700.000 voor het exploitatietekort voor de tijdelijke huisvesting eind 2017 vrijgevallen.

Bij de verlenging van de intentieovereenkomst is afgesproken dat Impact veen voorschot betaalt voor plankosten van € 25.000. Dit voorschot wordt verrekend bij vaststelling van de plankostenvergoeding.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Anterieure of vervolgovereenkomst2e kwartaal 2019   
Ontwikkelvisie2e kwartaal 2019raad  

Pas na afronding van de intentiefase (2e kwartaal 2019), kan meer duidelijkheid gegeven worden over de planning van sociale woningbouw.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
3e omgevingsbijeenkomst 20 februari 2019omwonenden, belanghebbenden, belangstellendenja, wandeling en toelichting 
2e omgevingsbijeenkomst 8 november 2018omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden  

Uitgangspunt voor het project is een transparante en vernieuwende communicatie en het zoveel mogelijk betrekken van bewoners, ondernemers en stakeholders. Impact is in de lead en werkt samen met de gemeente, bewoners, ondernemers en de wijkvereniging aan het opstellen van een Ontwikkelvisie.

Dit project wordt uitgevoerd ‘in de geest van de Omgevingswet’. Dat betekent zorgen voor voldoende afwegingsruimte, invloed geven aan de omgeving en communiceren zowel online als offline. De exacte vorm van de participatie en communicatie verandert mee met de fase waar het project in zit.

Bij belangrijke mijlpalen of nieuwtjes wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief, zorgt u er daarbij voor dat u onder het kopje projectnieuwsbrieven 'Overgoo' aanvinkt. Voor verdere informatie en verslagen van bijeenkomsten zie de website: https://www.lv.nl/overgoo


Risicomanagement

Er is sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan draagvlak in de omgeving. Door omwonenden en stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, bestaat er meer kans op draagvlak in de omgeving.

In de volgende fase, als meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van het gebied, zal een uitgebreide risicoanalyse worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities