Nieuwbouw IKC De Tol
Geactualiseerd op 28 januari 2021

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Onderwijs 
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Dennis Tonningen    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning
Einddatum 1e of 2e kwartaal 2021 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergaderingen 11 september 2018 (beschikbaar stellen investeringskrediet) en 30 oktober 2018 opname in het Investeringsplan L-V bij de meerjarenbegroting 2019-2022  Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming investeringskrediet  beschikbaar gesteld
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
De oplevering wordt verwacht in het 2e kwartaal 2021.
Stand van zaken

Architectenbureau DP6 heeft in 2018 een Definitief Ontwerp met bijhorende kostenraming gemaakt. Het taakstellend investeringskrediet is in het 3e kwartaal  2018 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. De aanbesteding voor de selectie van een aannemer voor het bouwteam en de uitvoeringsfase is gewonnen door SMT Bouw & Vastgoed. De aannemer heeft bij dit ontwerp een finale begroting van de bouwkosten gemaakt. De begroting blijft binnen het taakstellende investeringskrediet.  De overeenkomst met de aannemer is medio november 2019 afgesloten.  In februari 2020 is gestart met de nieuwbouwwerkzaamheden en is de 1e paal geslagen.  De nieuwbouwwerkzaamheden hebben te maken met een beperkte vertraging.  Oplevering wordt verwacht in het 2e kwartaal 2021.

Aandachtspunt bij de verdere uitwerking betreft een deugdelijke verkeersafwikkeling inclusief het parkeren. Door corona vindt communicatie digitaal plaats.


Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van de basisschool De Wegwijzer. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In het 1e kwartaal 2021 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende externe eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen m.b.t. Bijna Energie Neutrale Gebouwen.  Het gebouw heeft een levensduur van 40 jaar.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
investeringskrediet school € 5.720.000     € 5.720.000
investeringskrediet kinderdagverblijf € 1.040.000     € 1.040.000
Totaal€ 6.760.000€ 0€ 0€ 6.760.000

Het investeringskrediet ad € 6.760.000 is opgenomen in het Investeringsplan van Leidschendam-Voorburg bij de meerjarenbegroting 2019-2022. Het bedrag voor kinderopvang wordt door middel van huur terugverdiend. Een 10-jarige huurovereenkomst met de kinderopvangorganisatie wordt afgesloten om risico's af te dekken.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opstellen Programma van Eisen1e kwartaal 2017  gereed
Selecteren architect en adviseurs2e kwartaal 2017  gereed
Aanbesteding aannemer3e/4e kwartaal 2018  gereed
Sloop bestaand gebouw4e kwartaal 2019 (dec 19)  gereed
Start nieuwbouw1e kwartaal 2020  1e paal februari 2020
Ingebruikname nieuwbouw2e kwartaal 2021   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
informatieavondenJaNeeHet periodiek informeren van de omgeving over de nieuwbouwplannen en het in kaart brengen van mogelijke aandachtspunten vanuit de omgeving.
klankbordgroep omgevingNeeNeeA.g.v. Corona vinden tot nader order geen bijeenkomsten plaats.
verhuizing naar tijdelijke huisvestingJaNeeCommunicatie verhuizing naar tijdelijke huisvesting.
start sloop en nieuwbouwJaneeCommunicatie start sloop en nieuwbouw.
oplevering nieuwbouwJaneeCommunicatie oplevering nieuwbouw.
ingebruikname nieuwbouwJaJaCommunicatie ingebruikname nieuwbouw.

Omwonenden worden door de aannemer (SMT bouw uit Den Bosch) geïnformeerd over het verloop van de bouwwerkzaamheden. De buurt kan tijdens de bouw in geval van overlast of calamiteiten contact op nemen met de aannemer. Met het oog op de (verkeers) veiligheid zijn deugdelijke afspraken gemaakt.  Ook de projectleider van de gemeente is tijdens het bouwproces aanspreekbaar voor de omwonenden.


Risicomanagement

Risico's die bij het project spelen naast onvoorziene kostenstijgingen:

  • Mogelijke vertraging door langere bouwtijd als gevolg van Covid 19. Vooralsnog heeft dit niet tot problematische vertraging geleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities