| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw IKC Heeswijkstraat
Geactualiseerd op 28 november 2018

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Onderwijs
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Anne Pool    
Projectkarakteristiek
Projectfase Voorlopig ontwerp gereed. Start opstellen definitief ontwerp Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning
afwijking van bestemmingsplan
Einddatum 3e/4e kwartaal 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergadering 30 oktober 2018 opname in het Investeringsplan L-V bij de meerjarenbegroting 2019-2022 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming De gemeenteraad ontvangt in het 2e kwartaal 2020 een voorstel om het benodigde investeringskrediet beschikbaar te stellen.
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van basisschool Pius X. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In het 3e/4e kwartaal van 2020 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende landelijke eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen m.b.t. Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het gebouw heeft een levensduur van 40 jaar.


Stand van zaken

Architectenbureau Spring heeft een Voorlopig Ontwerp met bijbehorende kostenraming gemaakt. De kostenraming valt aanzienlijk hoger uit dan het oorspronkelijk becijferde budget. Dit wordt met name verzoorzaakt door extra m2 kinderdagverblijf, prijsstijgingen, marktontwikkelingen en duurzaamheidsambities. De kostenraming en mogelijke bezuinigingen zijn en blijven onderwerp van gesprek  tussen opdrachtgever, gebruikers en architect.  Het nieuwe investeringskrediet, gebaseerd op het Definitief Ontwerp, wordt in het 2e kwartaal 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
investeringskrediet school € 4.525.000      
investeringskrediet kinderdagverblijf € 468.000      
Totaal€ 4.993.000€ 0€ 0€ 0

Het investeringskrediet, gebaseerd op het Definitief Ontwerp,  wordt in het 2e kwartaal 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Voorlopige kostenramingen komen hoger uit dan de beschikbare kredieten. Kredietophogingen zullen ten laste worden gebracht van de stelpost onderwijshuisvesting die is opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
aanbesteding aannemer1e/2e kwartaal 2019   
Opstellen Programma van Eisen1e kwartaal 2017   
Ingebruikname nieuwbouw3e/4e kwartaal 2020   
Sloop bestaand gebouw3e kwartaal 2019   
start nieuwbouw3e kwartaal 2019   
Selecteren architect en adviseurs2e kwartaal 2017   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
informatieavondenJaNee 
klankbordgroep omgevingJaNee 
ingebruikname nieuwbouwJaJa 
Start sloop en nieuwbouwJaJa 
oplevering nieuwbouwJaNee 
verhuizing naar tijdelijke huisvestingJaNee 

De 3e informatie-avond voor omwonenden is op 10 december 2018.


Risicomanagement

Normbedragen voor de bouw van scholen blijken niet meer toereikend voor de volledige financiering van schoolgebouwen,  De kosten stijgen als gevolg van (indexering/duurzaamheid/autonome kostenstijgingen in de bouw/ locatiespecifieke vraagstukken) Zie ook raadsbrief 230218/407 kostenontwikkelingen onderwijshuisvesting.

Hieronder nog een aantal van de risico's die bij het project spelen:

-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten onderzoeken op het gebied van flora en fauna.
-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten archeologische en milieukundige onderzoeken.
-Mogelijke vertraging in verband met aanbestedingen en eventueel benodigde bezuinigingrondes.
-Mogelijke vertraging door beschikbaarstelling eventueel benodigde aanvullende budgetten voor bijvoorbeeld; prijsstijgingen, indexeringskosten, asbestsanering, damwanden en bemaling.
-Mogelijke vertraging door langere bouwtijd.
-Mogelijke vertraging ivm vergunningsrisico's en duur eventueel benodigde bemalingsvergunning.
-Mogelijke vertraging indien voorziening tijdelijke huisvesting niet tijdig beschikbaar is.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities