| contact  |  home

Projectenboek
   
Project Snippergroen
Geactualiseerd op 03 september 2018

Project regulering grondgebruik van gemeentegrondProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma
Ambtelijk opdrachtgever mevr. S. Julen Initiatiefnemer / opdrachtgevers Afdeling Handhaving
Projectleider mevr. M. van de Vate    
Projectkarakteristiek
Projectfase eerste en tweede fase in uitvoering, start project Snippergroen in de hele gemeente. Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum medio 2020 Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming 2016/1652683
2016/1680608
2017/1874475
2018/389
2018/393
2018/626
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De afgelopen 20 jaar is er niet tot nauwelijks actief opgetreden tegen oneigenlijk grondgebruik. Om hier verandering in te gaan brengen heeft het college bij besluit d.d. 10 november 2015 extra (incidentele) middelen voor handhaving beschikbaar gesteld. Dit budget is mede bestemd voor de aanpak van illegaal gebruik van gemeentegrond. Dit budget is aangesproken om te inventariseren in hoeveel gevallen sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Een extern bureau heeft de inventarisatie uitgevoerd en de resultaten vervat in een businesscase die een duidelijk overzicht geeft van de verschillende soorten situaties van oneigenlijk gebruik van 855 adressen. Daarnaast was in deze businesscase een voorstel opgenomen voor een projectmatige aanpak.

De hoge aantallen oneigenlijk grondgebruik maakten duidelijk dat dit het moment is om actief op te treden tegen oneigenlijk grondgebruik. De voornaamste redenen om oneigenlijk grondgebruik aan te pakken zijn het voorkomen van verjaring en het creëren van rechtsgelijkheid. Er moet namelijk voorkomen worden dat de ene burger zonder consequenties zomaar gemeentegrond in gebruik kan nemen em daar zelfs eigenaar van wordt, terwijl een ander die zich netjes aan de regels houdt dit niet kan. Daarnaast is het voor de beeldkwaliteit binnen de gemeente van belang om een wildgroei van carports, schuttingen, tuinhuisjes e.d. op gemeentegrond te voorkomen.


Stand van zaken

Eerste fase pilot Essesteijn

In september 2016 is de pilot Essesteijn gegund aan Eiffel. Hierbij is gekozen voor 'full service'-aanpak, wat inhoudt dat Eiffel het oneigenlijk grondgebruik in de wijk Essesteijn oplost voor een vast bedrag per dossier. Eiffel neemt deze dossiers in behandeling vanaf het communicatietraject tot eventuele (notariële) overdracht, het aangaan van een huurovereenkomst, ontruiming of erkenning van verjaring. Uitzonderingen zijn de gevallen van vermoedelijk oneigenlijk gebruik bij huurwoningen en bij adressen waar sprake is van het aanleggen van een steiger. In deze situaties voert Eiffel het project uit op basis van een vast uurtarief.

Na een voorbereidingsperiode van circa anderhalve maand vond de aftrap van de eerste fase plaats op 30 november 2016 met een bewonersavond in woonzorgcentrum De Mantel. Hiervoor zijn bewoners uitgenodigd van de Wilgendreef, Rozentuin, Tulpentuin, Klaverweide en Distelweide waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van oneigenlijk grondgebruik of waarvan bewoners hebben verzocht een uitnodiging hiervoor te ontvangen. Bewoners van deze adressen waarbij het vermoeden bestond dat er sprake is van oneigenlijk grondgebruik zijn allen voor 1 maart 2017 benaderd door het projectteam voor het maken van een afspraak om de situatie gezamenlijk te bekijken. Een deel van deze dossiers is op dit moment nog in behandeling en hiervan wordt tweemaandelijks de stand van zaken gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Tweede fase pilot Essesteijn

De aftrap van de tweede fase van het project vond plaats op 5 april 2017. Dit betreft de vermoedelijke gevallen van oneigenlijk grondgebruik bij woningen aan de Elzendreef, Populierendreef, Distelweide, Klaverweide en Appelgaarde. De bewoners van de adressen die behandeld worden in de tweede fase zijn uiterlijk 1 juli 2017 aangeschreven door het projectteam voor het maken van een afspraak om de situatie rondom hun woning gezamenlijk te bekijken. Ook de voortgang van deze fase wordt elke twee maanden besproken.

Derde fase pilot Essesteijn

In de derde fase zullen met name de huurders en verhuurders van de huurwoningen worden aangeschreven. In deze fase zullen ook bewoners worden aangeschreven waarvan eerder nog niet duidelijk was dat zij grond in gebruik hebben of de eigenaren van voormalige huurwoningen. Deze fase zal aanzienlijk langer duren indien de verhuurder niet bereid is tot aankoop van de grond bij de huurwoningen. In dat geval moeten alle adressen namelijk worden aangeschreven om de grond te ontruimen of een huurovereenkomst met de gemeente aan te gaan.

Aanbesteding project Snippergroen voor de gehele gemeente

Het project Snippergroen is als pilot gestart in de wijk Essesteijn, maar moet uiteindelijk in de gehele gemeente worden uitgevoerd. De gemeente heeft in het tweede kwartaal van 2018 een aanbestedingsprocedure doorlopen. Metafoor Vastgoed en Software B.V. heeft de economisch meest voordelige inschrijving ingediend. In september start het project gefaseerd na een interne kick-off. Het project loopt in de wijk Essesteijn dan nog door tot alle dossiers zijn afgerond.


 Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Projectdeel Essesteijn (extern bureau) € 190.000 € 201.285 € 46.995 € -58.280
Snippergroen (handhaving) € 270.000 € 114.027 € 58.394 € 97.579
Totaal€ 460.000€ 315.312€ 105.389€ 39.299

In dit project gaan de kosten uit voor de baten en is er sprake van een onzekere inkomstenstroom. De inkomsten zijn namelijk afhankelijk van de wens van de gemeente om grond te verkopen en de bereidheid van bewoners om grond aan te kopen. Daarnaast kunnen niet alle kosten vooraf worden bepaald. Bij eventuele geschillen zal slechts een civiele procedure uitkomst bieden met alle kosten van dien. In de vertrouwelijke business case is bij de besluitvorming inzicht gegeven in het risico dat de kosten niet gedekt worden door de inkomsten.

Voor het project Snippergroen (Handhaving) is 270.000 euro beschikbaar gesteld door de raad. Een deel van dit bedrag is aangewend voor de uitvoering van de eerste fase van het project Snippergroen. In de eerste tussentijdse rapportage (vaststelling juni 2018) is de prognose voor het restant van het projectdeel Essesteijn budgetneutraal opgenomen (lasten = baten). Na vaststelling van de tussentijdse rapportage wordt dit budget ook zichtbaar in het projectenboek.


Planning

Planning pilot Essesteijn

Op 15 november 2016 heeft de raad ingestemd met de beleidslijn voor snippergroen en adoptiegroen en de tijdelijke projectprijs voor de verkoop van snippergroen gedurende de looptijd van de pilot en het project Snippergroen. Daarmee is de pilot Essesteijn van start gegaan. Ook heeft de raad op 4 juli 2017 ingestemd met de tijdelijke projectprijs voor de verkoop van percelen snippergroen groter dan 50 m² in de vorm van een korting op de getaxeerde waarde die gelijk is aan de maximale korting op basis van de projectprijs. Het legaliseren van ca. 350 vermoedelijke gevallen van oneigenlijk grondgebruik in de wijk Essesetijn zou naar verwachting ca. 1,5 jaar in beslag zal nemen. Inmiddels is duidelijk dat we hier langer dan 1,5 jaar voor nodig zullen hebben.

De pilot is opgeknipt in drie verschillende fases. De eerste fase is van start gegaan op 30 november 2016, de tweede fase op 5 april 2017. De huurwoningen in de wijk Essesteijn zullen als derde fase worden opgepakt, het is nog niet duidelijk wanneer. De exacte datum zal afhankelijk zijn van de voortgang en afronding van de eerste twee fases.

Planning evaluatie eerste fase en aanpassing Notitie verkoop snippergroen

Na afronding van de eerste fase zou worden geëvalueerd wat er goed ging en wat verbeterd kan worden in het verdere verloop van het project. Hoewel de eerste fase nog niet is afgerond, heeft een interne evaluatie al wel plaatsgevonden. De bevindingen op basis van de eerste fase en de opstart van de tweede fase zullen leiden tot enkele aanpassingen in de Notitie verkoop snippergroen (hierna: het snippergroenbeleid) en in de communicatiemiddelen naar bewoners. Flyers met informatie over het project worden geactualiseerd naar aanleiding van de laatste stand van zaken van de jurisprudentie en naar aanleiding van vragen van bewoners. Daar waar nodig zal het snippergroenbeleid worden aangescherpt dan wel worden aangevuld om op zoveel mogelijk verschillende situaties van toepassing te zijn en eventuele onduidelijkheden over de strekking van het huidige snippergroenbeleid weg te nemen.  Deze aanpassingen brengen geen wijzigingen met zich mee voor het uitgiftebeleid en de criteria die daaraan ten grondslag liggen. Ook zal aanpassing van het beleid geen gevolgen hebben voor de uitvoering van het project, maar zijn deze aanpassingen voornamelijk gericht op het verduidelijken van het beleid. De verwachting is dat nieuwe versie van het snippergroenbeleid in Q3/Q4 van 2018 aan de raad zal worden voorgelegd. In maart is de raad geïnformeerd middels een raadsbrief over de stand van zaken van het project.

Aanbesteding project Snippergroen voor de start in de hele gemeente.

De aanpak van oneigenlijk grondgebruik in andere wijken da Essesteijn is meervoudig onderhands aanbesteed. In het najaar van 2018 start het project gefaseerd in andere delen van de gemeente. Op 12 april 2018 is een persbericht uitgegaan "Project Snippergroen start in heel Leidschendam-Voorburg".


Communicatie

Een belangrijkst aspect in het project is de communicatie. Wanneer de gemeente grond actief wil uitgeven, is de ervaring van het projectbureau dat goede communicatie richting bewoners sterk bijdraagt aan het positieve verloop van het project. Onderdeel van de aanpak van het projectbureau is dan ook om op brede manier te communiceren met bewoners/belanghebbenden, bijvoorbeeld door het uitdelen van informatieflyers, het plaatsen van krantenberichten, het organiseren van een informatieavond en het voeren van persoonlijke gesprekken (indien wenselijk). Uitgangspunt hierbij is een positieve houding, ondanks de vervelende boodschap van de gemeente, waarbij we bewoners wijzen op geconstateerde afwijkingen in de eigendomsgrenzen.

Ondanks de vele positieve berichten over de communicatie rondom het project Snippergroen, zijn er ook bewoners die hun twijfels hebben bij de wijze van communiceren van de gemeente. Verschillende bewoners hebben zich verenigd en stellen openlijk de vraag of de gemeente het recht heeft om ontruiming van de grond te vorderen. Deze bewoners hebben zelfs het college de vraag gesteld of de gemeente wilt stoppen met project Snippergroen, welk verzoek is afgewezen.

Het projectteam beantwoordt de vragen van deze bewoners zo goed mogelijk en hoopt daarmee tot een oplossing te komen. Helaas lijkt dit niet in alle gevallen tot een voor allen gewenst resultaat te komen. Indien gesprekken met bewoners niet lijden tot het regelen van het gebruik van de gemeentegrond, lijkt het onvermijdelijk dat enkele dossiers zullen leiden tot een civiele procedure. Tot die tijd beantwoordt het projectteam voor zover mogelijk alle vragen en wordt er hard gewerkt om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities