| contact  |  home

Projectenboek
   
Project Snippergroen
Geactualiseerd op 30 april 2019

Project regulering grondgebruik van gemeentegrondProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma
Ambtelijk opdrachtgever mevr. S. Julen Initiatiefnemer / opdrachtgevers Afdeling Handhaving
Projectleider mevr. W. Lalay
dhr. M.J.C. Drost
   
Projectkarakteristiek
Projectfase Pilot wijk Essesteijn in uitvoering, project Snippergroen in de hele gemeente gestart. Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum medio 2020 Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming 2016/1652683
2016/1680608
2017/1874475
2018/389
2018/393
2018/626
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De afgelopen 20 jaar is er niet tot nauwelijks actief opgetreden tegen oneigenlijk grondgebruik. Om hier verandering in te gaan brengen heeft het college bij besluit d.d. 10 november 2015 extra (incidentele) middelen voor handhaving beschikbaar gesteld. Dit budget is mede bestemd voor de aanpak van illegaal gebruik van gemeentegrond. Dit budget is aangesproken om te inventariseren in hoeveel gevallen sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Een extern bureau heeft de inventarisatie uitgevoerd en de resultaten vervat in een businesscase die een duidelijk overzicht geeft van de verschillende soorten situaties van oneigenlijk gebruik van 855 adressen. Daarnaast was in deze businesscase een voorstel opgenomen voor een projectmatige aanpak.

De hoge aantallen oneigenlijk grondgebruik maakten duidelijk dat dit het moment is om actief op te treden tegen oneigenlijk grondgebruik. De voornaamste redenen om oneigenlijk grondgebruik aan te pakken zijn het voorkomen van verjaring en het creëren van rechtsgelijkheid. Er moet namelijk voorkomen worden dat de ene burger zonder consequenties zomaar gemeentegrond in gebruik kan nemen en daar zelfs eigenaar van wordt, terwijl een ander die zich netjes aan de regels houdt dit niet kan. Daarnaast is het voor de beeldkwaliteit binnen de gemeente van belang om een wildgroei van carports, schuttingen, tuinhuisjes e.d. op gemeentegrond te voorkomen. Ook komt het voor dat oneigenlijk grondgebruik problemen oplevert bij wegconstructies en renovaties. Bovendien is de gemeente bij wet verplicht om alles te doen om verjaring en verlies van recht of bezit te voorkomen (artikel 160 lid 3 Gemeentewet).

Het doel van het project snippergroen is het regelen van het grondgebruik waarbij een 0-situatie wordt gecreëerd waarbij al het gebruik van gemeentegrond is geregeld.


Stand van zaken

Fasering project Snippergroen

Eerste fase pilot Essesteijn

In september 2016 is de pilot Essesteijn gegund aan Eiffel. Eiffel neemt deze dossiers in behandeling vanaf het communicatietraject tot eventuele (notariële) overdracht, het aangaan van een huurovereenkomst, ontruiming, erkenning van verjaring of - in geval geen overeenstemming wordt bereikt - tot overdracht aan de huisadvocaat. De aftrap van de eerste fase vond plaats op 30 november 2016. Bewoners van de Wilgendreef, Rozentuin, Tulpentuin, Klaverweide en Distelweide kregen een uitnodiging voor de bewonersavond wanneer werd vermoed dat zij gemeentegrond gebruiken zonder dat daar een afspraak aan ten grondslag ligt. Voor 1 maart 2017 kregen zij een brief voor het maken van een afspraak om de situatie gezamenlijk te bekijken. Een deel van deze dossiers is op dit moment nog in behandeling.

Tweede fase pilot Essesteijn

De aftrap van de tweede fase van het project vond plaats op 5 april 2017. Dit betreft de vermoedelijke gevallen van oneigenlijk grondgebruik bij woningen aan de Elzendreef, Populierendreef, Distelweide, Klaverweide en Appelgaarde. Deze bewoners zijn uiterlijk 1 juli 2017 aangeschreven door het projectteam voor het maken van een afspraak om de situatie rondom hun woning gezamenlijk te bekijken. 

Derde fase pilot Essesteijn

In de derde fase worden de huurders en verhuurders van de huurwoningen aangeschreven. In deze fase worden ook bewoners aangeschreven waarvan eerder nog niet duidelijk was dat zij gemeentegrond in gebruik hebben. Ook worden bewoners aangeschreven die onlangs een huurwoning hebben gekocht. Voor deze fase wordt geen bewonersavond georganiseerd, omdat eerst contact wordt gezocht met de eigenaren van de huurwoningen, de verhuurders.

Start Metafoor Vastgoed en Software B.V. naast Eiffel

Ten tijde van de start van de pilot is tevens door het college besloten om het project Snippergroen in de hele gemeente uit te rollen. Metafoor Vastgoed en Software B.V. (hierna: Metafoor) heeft de aanbesteding voor dit deel van het project gewonnen. Dit houdt in dat Eiffel het project Snippergroen in de wijk Essesteijn uitvoert, en Metafoor het project oppakt voor de hele gemeente.

Vierde fase: wijken Bovenveen en Voorburg Noord

Na een voorbereidingsperiode van ca. 2 maanden, vond de bewonersavond voor deze wijken plaats op 13 november 2018. Bewoners kregen vrijwel direct na de bewonersavond een bericht over hun persoonlijke situatie en de mogelijkheden om in contact te komen met het projectteam Snippergroen.

Vijfde fase: wijken Voorburg Midden/Oud, Voorburg West, Park Leeuwenbergh

Metafoor start 12 december met de vijfde fase van het project Snippergroen. Bewoners ontvangen twee weken voor aanvang van de bewonersavond een bericht en krijgen kort na de bewonersavond bericht over hun persoonlijke situatie.

Verloop project Snippergroen

Communicatie

Bewoners worden soms overvallen met de constatering dat de gemeente een vermoeden heeft dat zij gemeentegrond in gebruik hebben. Vaak hebben zij veel vragen. Het projectteam is de bewoners zo goed mogelijk van dienst om onduidelijkheden weg te nemen en hoopt daarmee tot een oplossing te komen. Alle bewoners krijgen de gelegenheid om hun verhaal toe te lichten in een persoonlijk gesprek, indien gewenst op locatie. Helaas leiden niet alle gesprekken tot een oplossing. In dat geval wordt het dossier overgedragen aan de huisadvocaat.

Verzoek om handhaving

Sommige bewoners uiten hun zorgen over het verkopen van gemeentegrond en het project Snippergroen. Zij vragen zich af waarom de gemeente geen handhavingstraject start. Deze bewoners zijn bang dat de gemeente haar groene karakter verliest doordat er veel gemeentegrond wordt verkocht. Zij vragen zich soms ook af of de bewoners beloond worden voor het in gebruik nemen van gemeentegrond. Ook met deze bewoners gaat het projectteam in gesprek. We leggen uit waarom de gemeente het project Snippergroen is gestart en hoe de gemeente oordeelt of grond verkocht kan worden of moet worden teruggegeven.

Het regelen van grondgebruik

Vaak zijn bewoners ervan op de hoogte dat zij gemeentegrond als tuin hebben ingericht. Deze bewoners zijn blij als het grondgebruik geregeld wordt en zij grond kunnen kopen.


 Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Projectdeel Essesteijn (extern bureau) € 120.000 € 22.141 € 63.714 € 97.759
Totaal€ 120.000€ 22.141€ 63.714€ 97.759

In dit project gaan de kosten uit voor de baten en is er sprake van een onzekere inkomstenstroom. De inkomsten zijn namelijk afhankelijk van de wens van de gemeente om grond te verkopen en de bereidheid van bewoners om grond aan te kopen. Daarnaast kunnen niet alle kosten vooraf worden bepaald. Bij eventuele geschillen zal slechts een civiele procedure uitkomst bieden met alle kosten van dien. In de vertrouwelijke business case is bij de besluitvorming inzicht gegeven in het risico dat de kosten niet gedekt worden door de inkomsten.

Voor het project Snippergroen (Handhaving) is 270.000 euro beschikbaar gesteld door de raad. Een deel van dit bedrag is aangewend voor de uitvoering van de eerste fase van het project Snippergroen. In de eerste tussentijdse rapportage (vaststelling juni 2018) is de prognose voor het restant van het projectdeel Essesteijn budgetneutraal opgenomen (lasten = baten). Na vaststelling van de tussentijdse rapportage wordt dit budget ook zichtbaar in het projectenboek. In de tussentijdse rapportage wordt dan tevens de prognose vermeld ten aanzien van de verkoop van snippergroen in de overige wijken.


Planning

Planning pilot Essesteijn

Op 15 november 2016 heeft de raad ingestemd met de beleidslijn voor snippergroen en adoptiegroen en de tijdelijke projectprijs voor de verkoop van snippergroen gedurende de looptijd van de pilot en het project Snippergroen. Daarmee is de pilot Essesteijn van start gegaan. Ook heeft de raad op 4 juli 2017 ingestemd met de tijdelijke projectprijs voor de verkoop van percelen snippergroen groter dan 50 m² in de vorm van een korting op de getaxeerde waarde die gelijk is aan de maximale korting op basis van de projectprijs. Het legaliseren van ca. 350 vermoedelijke gevallen van oneigenlijk grondgebruik in de wijk Essesteijn zou naar verwachting ca. 1,5 jaar in beslag zal nemen. Inmiddels is duidelijk dat we hier langer dan 1,5 jaar voor nodig hebben.

De pilot is opgeknipt in drie verschillende fases. De eerste fase is van start gegaan op 30 november 2016, de tweede fase op 5 april 2017, de derde fase in het najaar van 2018. De derde fase kent geen officiële aftrap in de vorm van een bewonersavond, omdat hier voornamelijk contact wordt gezocht met de woningeigenaren, de verhuurders.

Planning evaluatie eerste fase en aanpassing Notitie verkoop snippergroen

Na afronding van de eerste fase zou worden geëvalueerd wat er goed ging en wat verbeterd kan worden in het verdere verloop van het project. Hoewel de eerste fase nog niet is afgerond, heeft een interne evaluatie al wel plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze evaluatie worden de communicatiemiddelen enigszins aangepast. De bevindingen op basis van deze evaluatie leiden eveneens tot enkele aanpassingen in de Notitie verkoop snippergroen (hierna: het snippergroenbeleid).

Daar waar nodig zal het snippergroenbeleid worden aangescherpt dan wel worden aangevuld om op zoveel mogelijk verschillende situaties van toepassing te zijn. De wijzigingen moeten onduidelijkheden wegnemen en de leesbaarheid van het beleid ten goede komen. Deze aanpassingen brengen geen wijzigingen met zich mee voor het uitgiftebeleid en de criteria die daaraan ten grondslag liggen. Deze criteria wordt hooguit anders verwoord. Ook zal aanpassing van het beleid geen gevolgen hebben voor de uitvoering van het project, maar zijn deze aanpassingen voornamelijk gericht op het verduidelijken van het beleid. De verwachting is dat nieuwe versie van het snippergroenbeleid in Q2 van 2019 aan de raad wordt voorgelegd.

Planning project Snippergroen in de hele gemeente.

Op 12 april 2018 is een persbericht uitgegaan "Project Snippergroen start in heel Leidschendam-Voorburg". In dit bericht is melding gemaakt van de aanbestedingsprocedure die de gemeente doorlopen heeft voor de uitvoering van het project in de hele gemeente. In Q2 2018 is de opdracht hiervoor gegund aan Metafoor (zie stand van zaken). De planning voor de uitvoering van het project is als volgt:

  • Bovenveen en  Voorburg Noord: start november 2018
  • Voorburg Midden /Oud, Voorburg West, Park Leeuwenbergh: start december 2018
  • Damcentrum, Klein Plaspoelpolder, Leidschendam-Zuid, Zeeheldenwijk: start april 2019
  • Stompwijk, landelijk gebied ten oosten van de Vliet: start juni 2019
  • Leidsenhage, Park Veursehout, De Zijde, Duivenvoorde, Schakenbosch en het buitengebied ten westen van de Vliet, Prinsenhof, De Heuvel, Amstelwijk: start februari 2020
  • ‘t Lien, De Rietvink, Damsigt, Verzetsheldenwijk, Raadhuiskwartier, Sijtwende 3 tot en met 5: start maart 2020

Deze informatie is ook beschikbaar op de webpagina van de gemeente https://www.lv.nl/snippergroen-kopen.


Communicatie

Communicatie

Een belangrijk aspect in het project Snippergroen is de communicatie. Wanneer de gemeente grond actief wil uitgeven, is de ervaring van het projectbureau dat goede communicatie richting bewoners sterk bijdraagt aan een positief verloop van het project, Dit ondanks de vervelende boodschap van de gemeente, waarbij we bewoners wijzen op geconstateerde afwijkingen in de eigendomsgrenzen. Onderdeel van de aanpak van het projectbureau is om breed te communiceren met bewoners en belanghebbenden en een positieve houding aan te nemen. Er worden informatieavonden en inloopspreekuren georganiseerd en persoonlijke gesprekken gevoerd (indien wenselijk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities