| contact  |  home

Projectenboek
   
Herontwikkeling Schakenbosch
Geactualiseerd op 27 april 2019

Herontwikkeling van het gebied Schakenbosch (ca. 30 ha.) langs de Veursestraatweg in Leidschendam met maximaal 325 woningbouw en een zorgcentrum. Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer Schakenbosch BV
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Voorbereiden bestemmingsplanprocedure Ruimtelijke procedure Wijziging bestemmingsplan
Einddatum Q2 2019: terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Q4 2019: besluitvorming raad bestemmingsplan
Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 12 december 2017 (vaststelling ruimtelijk kader) Volgende raads- / commissie-behandeling Q2 2020 (vaststellen bestemmingsplan)
Intentieovereenkomst 24 oktober 2016
Anterieure overeenkomst Planning Q2 2019

 

Gemeentelijke rol

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemer (Schakenbosch BV) een intentieovereenkomst afgesloten om de haalbaarheid van de herontwikkeling van het gebied Schakenbosch  te onderzoeken.  De initiatiefnemer wil voor eigen rekening en risico het gebied herontwikkelen. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit. In de intentieovereenkomst is afgesproken de haalbaarheid van deze herontwikkeling te onderzoeken en een ruimtelijk kader op te stellen. In het ruimtelijk kader staan de voorwaarden (spelregels)  waaraan het plan moet voldoen.
De ontwikkelaar zal in nauw overleg met de gemeente het ontwerpbestemmingsplan (laten) opstellen. Ook worden nadere in een anterieure overeenkomst o.a. nadere afspraken vastgelegd over zaken die niet in het bestemmingsplan geregeld (kunnen) worden.

Taken van de gemeente zijn:

 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen herontwikkeling;
 • het opstellen van een ruimtelijk kader en het ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad (vastgesteld 12-12-2017);
 • het voeren van overleg en communicatie met omwonenden over de herontwikkeling en in algemene zin met derden;
 • het toetsen van het stedenbouwkundig plan, schetsontwerp en het inrichtingsplan;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 • het opstellen van een kostenbegroting vanwege het wettelijk verplichte kostenverhaal;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • toetsing en in procedure brengen van het door de ontwikkelaar op te (laten) stellen ontwerpbestemmingsplan.

Taken van de initiatiefnemers:

 • het uitvoeren van de diverse onderzoeken die nodig zijn voor de beoogde bestemmingsplanwijziging of het beoogde planologisch besluit;
 • het (laten) opstellen van het ontwerpbestemmingsplan
 • het verrichten van marktonderzoek met het oog op de product-marktcombinatie;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de gemeente en met derden;
 • het opstellen van een inrichtingsplan, stedenbouwkundig plan inclusief eventuele particuliere parkeervoorzieningen;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren.Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De ambitie van de ontwikkelaar voor het gebied is een hoogwaardige en duurzame herontwikkeling van Schakenbosch. Behalve woningbouw streeft de ontwikkelaar ernaar ook een zorgvoorziening in het gebied te realiseren. Ook wordt de realisatie van een kleinschalige horeca en maatschappelijke voorziening (bijv. een leerwerkbedrijf). De ontwikkelaar wil, overeenkomstig de voorwaarden in het ruimtelijk kader, het groene karakter van het gebied behouden en versterken.
De gemeente faciliteert het ruimtelijk initiatief voor de herontwikkeling van het gebied Schakenbosch en geeft daarmee uitvoering aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken (initiatieven) van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan.


Resultaat

Het beoogde resultaat van het project is:

 • Gemeente: de afronding van de planologische proceduren (vaststellen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunningen). In het op 12 december 2017 door de raad vastgestelde ruimtelijk kader zijn de spelregels voor deze herontwikkeling beschreven;
 • Ontwikkelaar: de realisatie van maximaal 325 woningen, een zorgcentrum en kleinschalig horieca in een groene, parkachtige woonomgeving. 

Stand van zaken

Op 12 december 2017 is het ruimtelijk kader door de raad vastgesteld. Voor inhoudelijke informatie over het ruimtelijk kader wordt verwezen naar de projectpagina op de gemeentesite: www.lv.nl/schakenbosch.
Bij de besluitvorming over het ruimtelijk kader is ook een motie aangenomen om medewerking te verlenen aan het vinden van partijen voor het zorginitiatief van 'Groep Vlaming', te bevorderen dat partijen op een goede manier met elkaar in gesprek blijven en de mogelijkheden te verkennen voor een leerwerkbedrijf in Schakenbosch. De mogelijke inpassing van beide initiatieven in de planontwikkeling Schakenbosch wordt besproken in de voortgangsgesprekken met de ontwikkelaar. Inmiddels is in afstemming met de ontwikkelaar een leerwerkbedrijf gestart in het gebied. De ontwikkelaar is met zorgpartijen in gesprek over de realisatie van een zorgcentrum op de locatie.   

Naar verwachting zal in het tweede kwartaal 2019 de anterieure overeenkomst worden gesloten, waarna de ruimtelijke procedure kan worden voorbereid (afronden en toetsen concept ontwerpbestemmingsplan). Het streven is het ontwerpbestemmingsplan nog in het tweede kwartaal 2019 ter inzage te leggen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ruimtelijk kaderDecember 2017Raad12 december 2017 
Anterieure overeenkomstQ2 2019-College  
Start gefaseerde oplevering2021/2022-   
Start bouw zorgcentrumQ1 2020-   
Start bouw 1ste fase woningen2de helft 2020-   
Vaststellen bestemmingsplanQ2 2020-RaadQ2 2020 Communicatie

Door middel van inloopavonden, nieuwsbrieven en de gemeentelijke website worden omwonenden geïnformeerd over de voortgang van het project en eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Om ter voorbereiding op het opstellen van het ruimtelijk kader wensen en suggesties van omwonenden te verzamelen is op 7 november 2016 een inloopavond georganiseerd. Met een inloopavond op 20 april 2017 zijn omwonenden geïnformeerd over het opgestelde (concept) ruimtelijk kader en kon men hierop reageren. Vooruitlopend op vaststelling van het ruimtelijk kader door het college is op 29 augustus 2017 een Open RaadhuisAvond georganiseerd.
Na de vaststelling van het ruimtelijk kaderdoor de raad op 12-12-2017 is een klankbordgroep van omwonenden en andere stakeholders ingesteld, die in gezamenlijk overleg met de ontwikkelaar en de gemeente over de nadere uitwerking van de plannen kan meedenken en kan adviseren.
De ontwikkelaar heeft omwonenden en andere belangstellenden op 9 maart 2019 tijdens
een informatiebijeenkomst over de stand van zaken en de voorgenomen herontwikkeling georganiseerd.


Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft geen eigendom op het terrein en de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden voor het opstellen van het ruimtelijk kader en de aanpassing bestemmingsplan worden verhaald via een intentie- en anterieure overeenkomst.
De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot de realisatie van dit project.
In de anterieure overeenkomst zullen afspraken worden gemaakt over het (groen)beheer van het gebied.

Er is mogelijk wel sprake van een maatschappelijk risico. Een aandachtspunt hierbij is ondermeer het gebruik van het terrein van Schakenbosch als openbaar toegankelijk parkgebied voor bewoners van de omliggende wijken. Een groep omwonenden zegt te vrezen dat deze parkfunctie verloren gaat. Met de spelregels in het ruimtelijk kader en goede communicatie met/naar omwonenden wordt getracht dit maatschappelijk risico zo veel mogelijk te beperken. Zo is, naast de reguliere communicatie via nieuwsbrieven en de gemeentelijk projectpagina, voor de uitwerking van het ruimtelijk kader een klankbordgroep van omwonenden samengesteld.
Ook is er een initiatiefgroep van omwonenden die aandacht vraagt voor de (verkeers)gevolgen van de diverse ontwikkelingen in Leidschendam-Noord voor de Veursestraatweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities