| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw Maartenshal
Geactualiseerd op 29 april 2019

Schoolbestuur Spinozagroep treedt op als bouwheer voor de nieuwbouw van de Maartenshal aan de Marcellus Emantslaan te Voorburg. De nieuwe hal, bestaande uit 3 lokalen, zal worden gebruikt door leerlingen van het St. Maartenscollege en Novum. Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Onderwijs
Ambtelijk opdrachtgever Caroline Luberti Initiatiefnemer / opdrachtgevers Schoolbestuur Spinozagroep
Projectleider Bert Drenth    
Projectkarakteristiek
Projectfase Bestaande gebouw is gesloopt. De nieuwbouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Ruimtelijke procedure aanvraag vergunning in 3e kwartaal 2018
Einddatum 1e kwartaal 2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergadering 30 oktober 2018 opname in het investeringsplan L-V bij de meerjarenbegroting 2019-2022 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Planning:

De bouw van de nieuwe hal start in maart/april  2019. Het ontwerp voor de nieuwbouw wordt thans in bouwteam door architect en aannemer afgerond.  De verwachte ingebruikname is in het 1e kwartaal 2020

Communicatie.

Het schoolbestuur heeft inmiddels een tweetal informatieavonden georganiseerd voor de buurt. Voor aanvang van de daadwerkelijke bouw wordt op 12 maart 2019 door schoolbestuur en bouwbedrijf een extra informatieavond worden georganiseerd. Het ontwerp van de nieuwe hal is al eerder aan de omwonenden gepresenteerd door de architect.

Financiën.

Een stichtingskostenbedrag ad € 2.987.072 voor de nieuwbouw van de hal is beschikbaar.Doelstelling en gewenst resultaat

Een sporthal die voldoet aan de bouwkundige en technische eisen van deze tijd en voorziet in de behoefte aan  bewegingsonderwijs voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De hal is primair bedoeld voor het onderwijs maar zal buiten de lestijden beperkt worden verhuurd aan derden zoals sportverenigingen. De hal zal ook gebruikt worden voor het afnemen van centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs.


Stand van zaken

De sloop van de oude hal heeft in de zomervakantie van 2018 plaatsgevonden. De nieuwbouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Het schoolbestuur heeft  de nieuwe naam van de hal bekend gemaakt: "Novum-Maartenshal".


Financiën

.Het college heeft in april 2019 de begroting van de nieuwe hal goedgekeurd tot een bedrag € 3.211.000.  Het bedrag is inclusief een bedrag ad € 224.000 ten behoeve van indexering 2019 (€ 197.000), kosten voor sanering van bodemvervuiling (€ 15.000)  en beperkte tegemoetkoming in verband met kosten voor alzijdigheid van het gebouw (€ 12.000). Het bedrag ad € 224.000 komt  pas beschikbaar na vaststelling van de meerjarenbegroting 2020 door de gemeenteraad. Het schoolbestuur is daarvan op de hoogte. Het bedrag ten behoeve van de indexering e.d.  zal ten laste worden gebracht van de stelpost onderwijshuisvesting die is opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.
Planning

Voor de nieuwbouw van de Maartenshal geldt onderstaande planning:

Communicatie met omwonenden en inloopavonden hebben op 5 oktober 2017 en 21 februari 2018 plaatsgevonden. Extra info-avond i.v.m. start bouw op 12 maart 2019

Bouwfase is recentelijk gestart. Ingebruikname Q1 2020Communicatie

Het schoolbestuur, als opdrachtgever, is verantwoordelijk voor de communicatie van het project.

Gedurende het gehele project zullen periodiek info-avonden worden georganiseerd.

Het aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen  tijdens de bouwwerkzaamheden is de aannemer en schoolbestuur. Omwonenden zullen daarover worden geïnformeerd.


Risicomanagement

Het benoemen en monitoren van risico's zal regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de projectorganisatie.

Aandachtspunt in het risicomanagement vormt, als gevolg van de aantrekkende economie,  prijsstijgingen door marktontwikkelingen etc. Zie ook raadsbrief 230218/407 kostenontwikkelingen onderwijshuisvesting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities