| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw Maartenshal
Geactualiseerd op 27 februari 2019

Schoolbestuur Spinozagroep treedt op als bouwheer voor de nieuwbouw van de Maartenshal aan de Marcellus Emantslaan te Voorburg. De nieuwe hal, bestaande uit 3 lokalen, zal worden gebruikt door leerlingen van het St. Maartenscollege en Novum. Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Onderwijs
Ambtelijk opdrachtgever Caroline Luberti Initiatiefnemer / opdrachtgevers Schoolbestuur Spinozagroep
Projectleider Bert Drenth    
Projectkarakteristiek
Projectfase Bestaande gebouw is gesloopt. Nieuwbouw start in maart of april  2019 Ruimtelijke procedure aanvraag vergunning in 3e kwartaal 2018
Einddatum 1e kwartaal 2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergadering 30 oktober 2018 opname in het investeringsplan L-V bij de meerjarenbegroting 2019-2022 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Planning:

De bouw van de nieuwe hal start in maart/april  2019. Het ontwerp voor de nieuwbouw wordt thans in bouwteam door architect en aannemer afgerond.  De verwachte ingebruikname is in het 1e kwartaal 2020

Communicatie.

Het schoolbestuur heeft inmiddels een tweetal informatieavonden georganiseerd voor de buurt. Voor aanvang van de daadwerkelijke bouw wordt op 12 maart 2019 door schoolbestuur en bouwbedrijf een extra informatieavond worden georganiseerd. Het ontwerp van de nieuwe hal is al eerder aan de omwonenden gepresenteerd door de architect.

Financiën.

Een stichtingskostenbedrag ad € 2.987.072 voor de nieuwbouw van de hal is beschikbaar.Doelstelling en gewenst resultaat

Een sporthal die voldoet aan de bouwkundige en technische eisen van deze tijd en voorziet in de behoefte aan  bewegingsonderwijs voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De hal is primair bedoeld voor het onderwijs maar zal buiten de lestijden beperkt worden verhuurd aan derden zoals sportverenigingen. De hal zal ook gebruikt worden voor het afnemen van centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs.


Stand van zaken

De sloop van de oude hal heeft in de zomervakantie van 2018 plaatsgevonden. Start bouw zal in maart/april 2019 zijn. Bouwvoorbereiding vindt thans plaats door het bouwbedrijf. Het schoolbestuur heeft inmiddels de nieuwe naam van de hal bekend gemaakt: "Novum-Maartenshal".


Financiën

Voor de nieuwbouw is een investeringskrediet van €  2.987.072,--(inclusief btw) beschikbaar. De begroting is thans (februari 2019) nog onderwerp van gesprek tussen schoolbestuur en gemeente.  Het genoemde investeringskrediet is exlclusief indexering over 2019 van € 195.00 en wordt aan de raad voorgelegd bij de eerstkomende vaststelling van de begroting. Het bedrag ten behoeve van de indexering zal ten laste worden gebracht van de stelpost onderwijshuisvesting die is opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.


Planning

Voor de nieuwbouw van de Maartenshal geldt onderstaande planning:

Communicatie met omwonenden en inloopavonden hebben op 5 oktober 2017 en 21 februari 2018 plaatsgevonden. Extra info-avond i.v.m. start bouw op 12 maart 2019

Voorlopig ontwerp Q 4 2017

Definitief ontwerp Q 2 2018

Vaststellen definitief investeringsbedrag Q1 2019 

Procedure vergunningen Q 2 en Q 3 2018

Bouwvoorbereidende werkzaamheden en uitvoering Q 4 2018 t/m/ Q 4 2019

Ingebruikname Q1 2020Communicatie

Het schoolbestuur, als opdrachtgever, is verantwoordelijk voor de communicatie van het project.

Gedurende het gehele project zullen periodiek info-avonden worden georganiseerd.

Het aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen  tijdens de bouwwerkzaamheden is de aannemer en schoolbestuur. Omwonenden zullen daarover worden geïnformeerd.


Risicomanagement

Het benoemen en monitoren van risico's zal regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de projectorganisatie.

Aandachtspunt in het risicomanagement vormt, als gevolg van de aantrekkende economie,  prijsstijgingen door marktontwikkelingen etc. Zie ook raadsbrief 230218/407 kostenontwikkelingen onderwijshuisvesting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities