| contact  |  home

Projectenboek
   
Herontwikkeling Appelgaarde 2-4
Geactualiseerd op 29 november 2018

Opstellen van een ambitiedocument voor een onderzoek naar toekomstige herontwikkeling nabij het station Mariahoeve aan de Appelgaarde te Voorburg. Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Bouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer REB Projects
Accounthouder Margret van der Plas    
Programmakarakteristiek
Planfase Initiatieffase Ruimtelijke procedure
Einddatum Voorjaar 2019 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling
Intentieovereenkomst
Anterieure overeenkomst


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

De eigenaar van het kantoorpand aan de Appelgaarde 2-4 te Voorburg heeft medewerking verzocht om woningbouw op deze locatie te realiseren. De gemeente heeft samen met de projectontwikkelaar afspraken gemaakt over de totstandkoming van een ambitiedocument voor een groter gebied dan alleen de locatie Appelgaarde 2-4. Op deze manier kan worden onderzocht of meerdere ambities en doelen van de gemeente en andere eigenaren en stakeholders in het gebied verwezenlijkt kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het upgraden van de ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving, het op korte en/of langere termijn realiseren van woningbouw, ruimte voor economische activiteiten etc.Bestanden:
 180208 luchtfoto locatie appelgaarde - kopie.pdf (0,92 Mb)

Gemeentelijke rol

In het ambitiedocument wordt vastgelegd om welk gebied het gaat, welke functies gewenst zijn, welke doelstellingen gerealiseerd gaan worden en de manier waarop dat gedaan kan worden. Om alle kansen, mogelijkheden en uitdagingen van het gebied te achterhalen en om stakeholders te committeren aan een gedeelde ambitie, is gekozen voor een proces waarbij niet de gemeente, maar de initiatiefnemer als ‘trekker’ optreedt. De gemeente kan zich hierdoor gelijkwaardig opstellen als eigenaar en stakeholder en tegelijkertijd het algemeen belang bewaken (goede communicatie en een goede ruimtelijke ordening).


Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van de opgave is de totstandkoming van een integraal ambitiedocument met daarin de uitgangspunten voor een toekomstige gebiedsontwikkeling nabij de station Mariahoeve aan de Appelgaarde te Voorburg.  Het resultaat is een ambitiedocument, dat tot stand is gekomen door de eigenaren, stakeholders, buurtbewoners en ondernemers uit dat gebied, waarin staat vermeld om welk gebied het gaat, welke functies gewenst zijn, welke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden en de manier waarop dat gedaan kan worden.


Stand van zaken

In de verkennende fase is een aantal stappen gezet. De gemeente heeft samen met REB Projects afspraken gemaakt over het opstellen van het ambitiedocument. Daarbij zijn eveneens architectenbureau MVSA Architects en landschapsarchitectenbureau OKRA betrokken.

In oktober 2017 zijn de initiatiefnemer, de voorzitter van de Bewonersvereniging De Gaarden en een aantal professionele stakeholders met elkaar in gesprek gegaan. Vanuit de gemeente was een ambtelijke werkgroep aanwezig om de gemeente in de rol als stakeholder te vertegenwoordigen. Op 14 maart 2018 heeft een participatietraject met buurtbewoners plaatsgevonden en op 26 september 2018 met een aantal ondernemers en woningbouwcorporaties onder leiding van bureau Beaumont namens de initiatiefnemer.Tevens zijn reizigers via een enquete gevraagd mee te denken over functies in het gebied. Op basis van de input van de stakeholders wordt op dit moment een concept ambitiedocument opgesteld. Dit document zal vervolgens worden voorgelegd aan de betrokken partijen om te komen tot een integrale ambitiedocument.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
ambitiedocumentQ1 2019College  

De initiatiefnemer stelt een ambitiedocument op die naar verwachting medio het vierde kwartaal van 2018 in concept gereed is. Dit document wordt besproken met de betrokken partijen om te komen tot een integrale ambitiedocument. Op basis daarvan maken de gemeente, de initiatiefnemer en wellicht andere eigenaren en stakeholders nadere afspraken met elkaar over de realisatie van de doelstellingen die in het ambitiedocument staan geformuleerd.


Communicatie

Buurtbewoners zijn tijdens een bijeenkomst op 14 maart 2018 betrokken bij de totstandkoming van een ambitiedocument. De bijeenkomst met de ondernemers en de woningcorporaties was op 26 september 2018. In oktober 2018 zijn de reizigers door middel van een enquete gevraagd over de ambities van het gebied. Nadat het ambitiedocument in concept gereed is, zullen de betrokken partijen door de initiatiefnemer worden geinformeerd over de uitkomsten van het participatietraject.


Risicomanagement

In deze fase loopt de gemeente geen financiële risico’s met betrekking tot dit project.De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico.  De kosten van de gemeentelijke werkzaamheden zijn gedekt uit reguliere budgetten en worden zo mogelijk verhaald via later af te sluiten overeenkomsten. 

In deze fase is geen sprake van een maatschappelijk risico, als gevolg van een mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities