| contact  |  home

Projectenboek
   
Herontwikkeling Appelgaarde 2-4
Geactualiseerd op 30 april 2019

Opstellen van een visie voor het gebied nabij station Mariahoeve aan de Appelgaarde te Voorburg. Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Bouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer REB Projects
Accounthouder Marlies Bruinstroop en Margreet Witteveen    
Programmakarakteristiek
Planfase Initiatieffase Ruimtelijke procedure
Einddatum Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling
Intentieovereenkomst 16 april 2019 vastgesteld door college, ligt nu ter ondertekening bij ontwikkelaar.
Anterieure overeenkomst


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

De eigenaar van het kantoorpand aan de Appelgaarde 2-4 te Voorburg heeft medewerking verzocht om woningbouw op deze locatie te realiseren. De gemeente heeft samen met de projectontwikkelaar afspraken gemaakt over de totstandkoming van een ambitiedocument voor een groter gebied dan alleen de locatie Appelgaarde 2-4. Op deze manier kan worden onderzocht of meerdere ambities en doelen van de gemeente en andere eigenaren en stakeholders in het gebied verwezenlijkt kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het upgraden van de ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving, het op korte en/of langere termijn realiseren van woningbouw, ruimte voor economische activiteiten etc. Tevens is het initiatief aangewezen als pilotproject in het kader van de Omgevingswet. Dit betekent dat  de verantwoordelijkheid voor de communicatie en het participatieproces, inclusief het opstellen van het ambitiedocument, bij de initiatiefnemer is gelegd.

In februari 2019 is een koerswijziging ingezet. In overleg met de ontwikkelaar is geconcludeerd dat het proces om te komen tot een ambitiedocument onvoldoende heeft opgeleverd wat er verwacht werd. Er is gekozen voor een gewijzigde aanpak waarbij de gemeente meer richting gaat geven en mogelijk meer zelf gaat doen.


Bestanden:
 180208 luchtfoto locatie appelgaarde - kopie.pdf (0,92 Mb)

Gemeentelijke rol

Het initiatief tot herontwikkeling is vanuit het gemeentelijke programma Implementatie Omgevingswet aangewezen als pilotproject. De pilot is bedoeld om te experimenteren met de Omgevingswet door in de initiatieffase te handelen in de geest van de toekomstige Omgevingswet. In dat kader ligt ligt de verantwoordelijkheid voor de communicatie en participatie in dit project bij de initiatiefnemer. De eerste stap in het proces was het opstellen van een ambitiedocument , waarbij niet de gemeente, maar de initiatiefnemer als 'trekker' optreedt.  Het achterliggende idee hiervan was dat de gemeente zich hierdoor gelijkwaardig kan opstellen als eigenaar en stakeholder en tegelijkertijd het algemeen belang bewaken (goede communicatie en een goede ruimtelijke ordening).

Dit proces heeft onvoldoende opgeleverd wat er verwacht werd. Er is gekozen voor een gewijzigde aanpak. De gemeente gaat meer richting geven en mogelijk meer zelf doen.


Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van de opgave is de totstandkoming van een ontwikkelvisie, op basis van de ambities die zijn opgehaald, met daarin de uitgangspunten voor een toekomstige gebiedsontwikkeling nabij de station Mariahoeve aan de Appelgaarde te Voorburg.  Het resultaat is een ontwikkelvisie inclusief globaal onderzoek naar de financële haalbaarheid, waarin staat vermeld om welk gebied het gaat, welke functies gewenst zijn, welke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden en de manier waarop dat gedaan kan worden.


Stand van zaken

In de verkennende fase is een aantal stappen gezet. De gemeente heeft samen met REB Projects afspraken gemaakt over het opstellen van het ambitiedocument. Daarbij zijn eveneens architectenbureau MVSA Architects en landschapsarchitectenbureau OKRA betrokken.

In oktober 2017 zijn de initiatiefnemer, de voorzitter van de Bewonersvereniging De Gaarden en een aantal professionele stakeholders met elkaar in gesprek gegaan. Vanuit de gemeente was een ambtelijke werkgroep aanwezig om de gemeente in de rol als stakeholder te vertegenwoordigen. Op 14 maart 2018 heeft een participatietraject met buurtbewoners plaatsgevonden en op 26 september 2018 met een aantal ondernemers en woningbouwcorporaties onder leiding van bureau Beaumont namens de initiatiefnemer.Tevens zijn reizigers via een enquete gevraagd mee te denken over functies in het gebied. Op basis van de input van de stakeholders is een eerste concept ambitiedocument opgesteld. Dit document zou vervolgens worden voorgelegd aan de betrokken partijen om te komen tot een integrale ambitiedocument.

In februari 2019 is gebleken dat het proces zoals tot nu toe is gevolgd onvoldoende heeft opgeleverd wat er verwacht werd. In overleg met REB projects op 12 februari 2019 is een koerswijziging ingezet. De gemeente gaat meer richting geven en mogelijk meer zelf doen. Op dit moment worden de nieuwe afspraken over het vervolgproces uitgewerkt in een intentieovereenkomst. Het vervolgproces ziet er naar verwachting als volgt uit:

  • Vaststellen Intentieovereenkomst. Op 16 april 2019 heeft het college ingestemd met de intentieovereenkomst. Deze ligt nu ter ondertekening bij de ontwikkelaar.
  • Definitief maken Ambitiedocument. Analyse ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid (inclusief participatie). Opstellen Ontwikkelvisie.
  • Vaststellen Ontwikkelvisie door de Raad.
  • Opstellen Spelregelkaart (inclusief participatie) door gemeente en voorlopig ontwerp door ontwikkelaar
  • Vaststellen Anterieure Overeenkomst en spelregelkaart..
  • Ruimtelijke procedure.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Vaststellen ontwikkelvisieQ3/Q4 2019Raad  
IntentieovereenkomstQ2College  

Op 16 april 2019 heeft het college  de Intentieovereenkomst vastgesteld en deze ligt nu ter ondertekening bij de ontwikkelaar.

Op basis van de opgehaalde ambities wordt een ontwikkelvisie opgesteld plus globaal onderzoek naar de financiële haalbaarheid. De vaststelling van de ontwikkelvisie door de Raad is voorzien voor Q3/Q4 2019.Communicatie

Buurtbewoners zijn tijdens een bijeenkomst op 14 maart 2018 betrokken bij de totstandkoming van een ambitiedocument. De bijeenkomst met de ondernemers en de woningcorporaties was op 26 september 2018. In oktober 2018 zijn de reizigers door middel van een enquete gevraagd over de ambities van het gebied.

Buurtbewoners, ondernemers en andere stakeholders zijn op 18 april 2019 per email geinformeerd over de gewijzigde aanpak en worden betrokken bij de totstandkoming van de ontwikkelvisie.

Op 25 april 2019 is er een persbericht uitgegaan over het afsluiten van de intentieovereenkomst en dat de haalbaarheid van de herontwikkeling Appelgaarde 2-4 in onderzoek is.Risicomanagement

In deze fase loopt de gemeente geen financiële risico’s met betrekking tot dit project.De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico.  De kosten van de gemeentelijke werkzaamheden zijn gedekt uit reguliere budgetten en worden zo mogelijk verhaald via later af te sluiten overeenkomsten. 

In deze fase is geen sprake van een maatschappelijk risico, als gevolg van een mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities