| contact  |  home

Projectenboek
Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
Geactualiseerd op 25 april 2019

De gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan bestaat uit de realisatie van een 'woondeel' (sociale woningbouw) en een 'maatschappelijk deel' (Vmbo Veurs Voorburg en Kinderopvang Pinkeltje), beide inclusief de inrichting van de openbare ruimte.Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Bouwen en wonen (VHROSV)
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam Voorburg
Programma-manager Arjan Kampschuur;
PL woondeel: Mariet de  Laaf/Marlies Bruinstroop.
PL maatschappelijk: Kristel Rijpert.
PL openbaar gebied: Judith Stoffels
   
Programmakarakteristiek
Programmafase Ontwerpfase Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunningen met GRO
Einddatum 2022 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 23 januari 2018 (stedenbouwkundig plan en openen grondexploitatie)
08-01-2019 (vaststelling 2de herziening grondexploitatie 2018)
Volgende raads- / commissie-behandeling Q2 2019 (informatie stand van zaken)
Q2 2019 (1ste herziening grondexploitatie 2019)
Besluitvorming Op 5 juli 2016 is de ‘Businesscase sociale woningbouw’ (verseon 1541501) door de raad vastgesteld, waarbij o.a. de locatie Rijnlandlaan is aangewezen als locatie voor sociale woningbouw. Tevens is het voornemen op de locatie nieuwe huisvesting voor VMBO Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje te realiseren.
Op 23 januari 2018 heeft de raad de stedenbouwkundige opzet voor de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan vastgesteld en een grondexploitatie geopend.
Afwijking tov besluitvorming Bij de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan is een amendement aangenomen waarmee het aantal van 60 appartementen uit de businesscase is verlaagd naar 48 appartementen.


Voor een goede ruimtelijke inpassing en betere beheersing van uitvoering van de plannen binnen het stedenbouwkundig plan zijn de verschillende planonderdelen (sociale woningbouw, Vmbo Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje) onder één ruimtelijk programma samengebracht. Dit maakt het ondermeer mogelijk om de fasering van de verschillende onderdelen goed af te stemmen met het doel te voorkomen dat de verschillende onderdelen elkaar zullen hinderen.

Omdat de start bouw van de school direct afhankelijk is van de sloop van het bestaande gebouw van de kinderopvang aan de Delflandlaan, is de status van de planning op "aandachtspunt" gezet.
Tijdens de inloopavonden waren omwonen vooral kritisch op de realisatie van woningbouw op de locatie Rijnlandlaan. Er zijn n.a.v. de reacties op het planvoorstel aanpassingen aangebracht in het woningbouwprogramma en het stedenbouwkundige plan. Bij het ter inzage leggen van de 1ste fase omgevingsvergunning voor de woningbouw zijn geen zienswijzen ingediend, waarna de betreffende vergunning is verleend. Als gevolg hiervan is de status van bestuur en externe partijen van aandachtspunt aangepast in "volgens verwachting".


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

 • Realiseren 48 sociale woningen (appartementen)
  Voor reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijk wachttijd voor de woningtoewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.

 • Realiseren nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg
  Het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor het VMBO Veurs Voorburg, ter vervanging van het bestaande, verouderde schoolgebouw aan de Van Horvettestraat. Voor de realisatie van het schoolgebouw moet eerst op de aangewezen locatie gelegen, verouderde gebouw van KDO Pinkeltje aan de Delflandlaan gesloopt worden.

 • Realiseren nieuwbouw kinderdagopvang Pinkeltje
  Het realiseren van een nieuw gebouw voor KDO Pinkeltje, ter vervanging van het bestaande, verouderde gebouw aan de Delflandlaan.
 • Inrichten openbaar gebied
  De locatie is gemeentelijk eigendom. Onderdeel van het project is het bouw- en woonrijp maken van het gebied 

Resultaat

 • De planologische voorbereiding en oplevering van 48 permanente sociale woningen, nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg en nieuwbouw kinderopvang Pinkeltje op de locatie Rijnlandlaan.
 • Een ingericht openbaar gebied.

De planologische voorbereiding en het bouw- en woonrijpmaken (inrichting openbaar gebied) van de locatie ligt bij de gemeente.
De woningcorporaties Vidomes en WoonInvest zijn verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningen.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bouw van de school en het bestuur van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de bouw van de kinderdagopvang Pinkeltje.


Stand van zaken

De opgave voor de locatie Rijnlandlaan wordt onderscheiden in een deel sociale woningbouw en een deel voor maatschappelijke voorzieningen. Het totale gebied wordt begrensd door de Delflandlaan, Hendrik van Boeijenlaan, Prinses Irenelaan en de bestaande en toekomstige bebouwing aan de Scheltuslaan.
Op de locatie moeten de volgende functies worden gerealiseerd:

 • 48 sociale huurwoningen
 • Nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg (400 leerlingen)
 • Nieuwbouw KDO Pinkeltje (60 kinderen per dag)
 • Inrichting openbaar gebied

Door stedenbouwkundig bureau De Nijl is begin 2017 een stedenbouwkundig plan voor de locatie gemaakt. Dit plan is naar aanleiding van reacties van omwonenden en andere belanghebbenden in de loop van 2017 aangepast. Op 29 november 2017 zijn verschillende opties voor de stedebouwkundige opzet voor het projectgebied tijdens een informatieavond met omwonenden en andere belanghebbenden besproken. De stedenbouwkundige opzet die tijdens de informatiebijeenkomst de voorkeur kreeg, is in december 2017 door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeenteraad heeft op 23 januari 2018 het stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling vastgesteld. Voor de gebiedsontwikkeling is een grondexploitatie geopend. 
Ook heeft de raad verzocht te onderzoeken wat de effecten zijn indien de 2 'losse' bouwblokken voor de appartementen in het stedenbouwkundig plan, worden samengevoegd tot 1 bouwblok. In juni is een aangepast stedenbouwkundig plan aan het college aangeboden, waarin aan dit verzoek van de raad voldaan wordt. Het college heeft op 19 juni 2018 ingestemd met het
nader uitgewerkt stedenbouwkundig plan met 1 bouwblok voor de sociale woningbouw en het raadsvoorstel voor de 1ste herziening van de grondexploitatie Rijnlandlaan. Op 4 oktober 2018 is dit stedenbouwkundig plan tijdens een inloopavond aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens de inloopavond zijn geen bezwaren tegen het plan geuit. Wel werd aandacht gevraagd voor parkeren en de inrichting van de openbare ruimte. Een aantal omwonenden heeft tijdens een werksessie input geleverd voor de inrichting van de openbare ruimte.


Voor het appartementenblok met de 48 sociale huurwoningen is eind 2018 een omgevingsvergunning 1ste fase WABO verleend.
De kinderdagopvang werkt met de ingehuurde architect aan het ontwerp van het gebouw.
De school werkt met de ingehuurde architect aan het ontwerp van het gebouw.


Financiën

In de raadsvergadering van 23 januari 2018 is de stedenbouwkundige opzet Rijnlandlaan en het openen van de grondexploitatie vastgesteld, met een verlaging van het aantal woningen van 54 naar 48 woningen (aangenomen amendement). De grondexploitatie wordt halfjaarlijks geactualiseerd. Het financieel resultaat bedroeg bij de 1ste herziening van de grondexploitatie € -556.000 nadelig (op eindwaarde). Bij de 2de herziening 2018 bedroeg het resultaat € -245.000. De eerder ten laste van de algemene reserve besteedbaar gestelde verliesvoorziening is hiermee met € 311.000 verlaagd.
De volgende halfjaarlijkse actualisatie komt naar verwachting medio 2019 in de raad.

Vanwege de geheimhouding op de grondexploitatie wordt hier niet nader op de financiën van het project ingegaan.

Voor het Vmbo Veurs Voorburg is bij de meerjarenbegroting 2018-2022 het investeringskrediet voor de nieuwbouw bepaald op € 8.200.000 (inclusief btw).


Planning

Volgens de planning in het raadsvoorstel over de businesscase sociale woningbouw (2016) is de oplevering van de woningen gedacht in het vierde kwartaal 2017. Gezien de felle reacties van omwonenden op het in februari 2017 op een inloopavond gepresenteerde concept stedenbouwkundig plan, is nader onderzoek gedaan naar de mogelijke aanpassingen van de stedenbouwkundige inrichting van het gebied. Hierdoor is de nodige vertraging opgelopen.
Op 23 januari 2018 is het aangepaste stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling vastgesteld, waarna het plan verder is uitgewerkt. Het uitgewerkte plan is op 19 juni door het college vastgesteld. De komende periode zullen de omgevingsvergunningen voor de verschillende onderdelen (woningen, school en kinderopvang) voorbereid worden.

De start bouw van de school kan pas plaatsvinden als het oude gebouw van de kinderopvang aan de Delflandlaan gesloopt is. Hier zal strak op worden gestuurd om vertraging voor de bouw van de school te voorkomen.

Planning Veurs Voorburg

 • Procedure omgevingsvergunning                    Q4 2019 – Q3 2020

  • Start bouw                                                 2de helft 2020

 • Oplevering                                                       2021/2022

Planning woningbouw

 • Procedure omgevingsvergunning                   Q3 2019 – Q4 2019
  2de fase (bouwtechnisch)

 • Start bouw                                                       Q1 2020

 • Oplevering                                                       Q3 2020

Planning Pinkeltje

 • Procedure omgevingsvergunning                    Q4 2018- Q3 2019

 • Start bouw (bouwtijd ca. 6 mnd.)                     Q4 2019

 • Oplevering                                                       Q2 2020

 • Sloop Pinkeltje                                                 Q2 2020


Communicatie

Communicatie naar en met omwonenden over de ontwikkeling van het plangebied vindt plaats via de gemeentelijke website (projectpagina), digitale nieuwsbrieven en informatie-/inloopavonden. De meest recente nieuwsbrief van 27 februari 2019 gaf informatie over het verlenen van de 1ste fase omgevingsvergunning WABO voor de woningen, een aankondiging van de kap van enkele bomen en de inichting van het openbare gebied.

Voor de ruimtelijke procedures (uitgebreide omgevingsvergunning WABO) voor resp. de woningen, school en kinderopvang geldt een vaste (communicatie)procedure, o.a.publicaties, terinzageleggngen, mogelijkheid tot indienen van zienswijzen en evt. beroep.

Tijdens de bouw van de sociale woningen, vmbo-school en kinderdagopvang verzorgen de betreffende opdrachtgevers zelf de communicatie over het bouwproces.Risicomanagement

Voor de actualisaties/herzieningen van de door de raad vastgestelde grondexploitatie wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Hiermee worden de risico's inzichtelijk gemaakt, zodat beheersmaatregelen voor deze risico's kunnen worden geformuleerd. Het doel van de beheersmaatregelen is om de risico’s te vermijden of te reduceren.

Belangrijke aspecten om voor de risicobeheersing op te sturen zijn o.a.:

Maatschappelijk draagvlak
Goede communicatie is van belang om inzicht te geven in de afweging van de belangen van de verschillende stakeholders.
Er is voorafgaand aan de vaststelling van het stedenbouwkundig plan door omwonenden kritisch gereageerd op de voorgestelde stedenbouwkundige plannen voor de locatie. In het vastgestelde stedenbouwkundige plan is zo veel mogelijk rekening gehouden met deze reacties. Tijdens de inloopavond zijn geen bezwaren tegen het plan geuit en er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning 1ste fase.

Planning
Met de vaststelling van het stedenbouwkundig plan is ook meer duidelijkheid over de planning.
Om te voorkomen dat mogelijke vertraging van de realisatie woningbouw, ook tot vertraging van de realisatie van het school- en kinderopvanggebouw kan leiden, volgt nu elk van de verschillende onderdelen, los van elkaar, zijn eigen ruimtelijke procedure.  
Een kritiek punt in de planning voor Veurs Voorburg is in ieder geval de planning van de sloop van het bestaande gebouw kinderopvang aan de Delflandlaan. De bouw van de school kan pas starten als het huidige gebouw van de kinderopvang aan de Delflandlaan gesloopt is.
Door de projectleiding wordt, in overleg met de betrokken externe partijen, actief op de planning gestuurd.

Vmbo Veurs Voorburg
Door schoolbestuur Spinoza (als opdrachtgever) zal een risico-analyse worden opgesteld. Het benoemen en monitoren van de risico's  zal regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de projectorganisatie. De bouwkosten stijgen als gevolg van indexering, duurzaamheid, autonome kostenstijgingen in de bouw en locatie specifieke vraagstukken. De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking. Het definitief ontwerp zal te zijner tijd duidelijkheid bieden over de exacte hoogte van de investering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities