| contact  |  home

Projectenboek
   
Meerjarenprogramma infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)
Geactualiseerd op 28 november 2018

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min. I&W) in het InfrastructuurfondProgrammastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen  Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Joke Bults Initiatiefnemer Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.
Accounthouder Don de Greef    
Programmakarakteristiek
Planfase Divers Ruimtelijke procedure Tracéwet (op CID Binckhorst nog niet van toepassing)
Einddatum Vanaf 2020 Risicoprofiel Midden, afhankelijk van projecten en planfase
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling Niet bekend
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t.

 

Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. getrapt’ vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK). Na de (Pré) Verkenningsfasen en het zogenaamde ‘Voorkeursbesluit’ is het Tracébesluit bindend voor gemeenten.

Waar MIRT Verkenningen en -projecten de belangen van onze gemeente direct raken zet Leidschendam-Voorbrug zoveel mogelijk in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat.


Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:

In het MIRT werken rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:

De doelstelling van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het MIRT is een goede bereikbare gemeente, met aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.  Regionale en nationale verbindingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het gaat zowel om het versterken van bestaande als om de aanleg van nieuwe wegen of railverbindingen. Naast concrete maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren streeft onze gemeente ernaar in een vroeg stadium bij studies en verkenningen te worden betrokken.

Het MIRT is een dynamisch programma, dat voortdurend kan veranderen. Jaarlijks vindt het Bestuurlijke Overleg MIRT plaats (najaar), waarbij bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio met de Minister overleggen. In ons geval zijn dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zie ook het MIRT-overzicht dat jaarlijks wordt geactualiseerd:

www.mirtoverzicht.nl


Stand van zaken

Aanleg van de Rotterdamsebaan

Project Rotterdamsebaan is in uitvoering, geplande oplevering in 2020 (zie nadere omschrijving in dit projectenboek)

Planuitwerking A4 Haaglanden – N14 (voorheen A4 Passage, Poorten en Inprikkers (PPI), waaronder de N14):

  • Dit MIRT project omvat de Passage A4 Haaglanden, waarbij de doorstroming van doorgaand verkeer over de A4 via een capaciteitsuitbreiding wordt verbeterd en ook de verbetering van de doorstroming op een aantal ‘inprikkers’: de N211, de Prinses Beatrixlaan en de N14. Voor de N14 worden de ongelijkvloerse kruispunten met de Bernhardlaan en de Mgr. Van Steelaan verder uitgewerkt en op maakbaarheid en draagvlak onderzocht.;
  • Inmiddels heeft Rijkswaterstaat een voorlopige voorkeursvariant, 8a, als basis voor het toekomstig (ontwerp)tracébesluit gepresenteerd. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg brengt op 11 december advies uit over deze variant.

Verkenning A4 Burgerveen – N14 (A4 vanaf de N14 tot aan knooppunt Burgerveen (in samenhang met A4 PPI, waaronder de N14):

  • Inmiddels is ook een MIRT Verkenning gestart naar de A4 vanaf de N14 tot en met Knooppunt Burgerveen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt samen met de Provincies Zuid- en Noord-Holland, de betrokken gemeenten (waaronder Leidschendam-Voorburg) en de Hoogheemraadschappen mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming op de A4 en de aansluitingen met het onderliggend wegennet.

Verkenning CID Binckhorst

  • Inmiddels is de pré-MIRT Verkenning Binckhorst-CIDafgerond. Op 21 november heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het rijk en de regio;
  • Leidschendam-Voorburg kan ook, samen met de andere overheden, deelnemen aan de volgende fase: de Verkenning;
  • Als Leidschendam-Voorburg actief deelneemt, moet het een klein deel (1/23) van de Verkenningskosten meebetalen en later, in de loop van 2019, een besluit nemen over investeringen in infrastructuur.

Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ontwerp Tracébesluit (rijk)Naar verwachting 2020JaZienswijze  
Oplevering Haalbaarheidsonderzoek kruisingen N14 Oktober 2018JaJa. December 2018. 
Ontwerp Tracébesluit (rijk)2019NeeNee 
Vastgesteld Tracébesluit (rijk)2020NeeN.v.t. 
Notitie Kansrijke Alternatieven Begin 2019Ja, zienswijze via B&W. De Notitie Kansrijke alternatieven wordt samen met de NRD uitgebracht, het is 1 document. De NRD zal januari 2019 worden gepubliceerd en op de kennisgeving kan een zienswijze worden uitgebracht. Het Ministerie van I&W vraagt de betrokken bestuursorganen om advies. Nee 
Oplevering Pré-VerkenningDecember 2018 Raadsbrief in december 2018. Beeldvormende presentatie voor raad in januari 2019.  
A4 Burgerveen - N14 -   
Concept Voorkeursalternatiefmedio 2019Advies via B&WNee 
Voorkeursbeslissing (rijk)4e kwartaal 2019N.v.t.N.v.t. 
Vastgesteld Tracébesluit (rijk)naar verwachting 2021N.v.t.N.v.t. 
Pré-MIRT Verkenning Binckhorst-CID -   
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage Begin 2019Ja, zienswijze via B&W. In combinatie met de Notitie Kansrijke Alternatieven.Nee 
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Januari /februari 2019N.t.b.N.v.t. 
 

Risicomanagement

Het MIRT is een complex programma. Enerzijds vereist het nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en rijk. De belangen van overheden lopen daarbij uiteen. Alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, maar vooral gemeenten staan sceptisch tegenover de overlast van weg- en railverkeer.  Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw.

Op lokaal niveau is de belangentegenstelling mogelijk nog scherper. Alle belanghebbenden hebben baat bij een goede bereikbaarheid en een goede doorstroming op het hoofd- en onderliggend wegennet, maar een relatief grote groep omwonenden kan overlast ondervinden van meer verkeer. Vanwege de grootschaligheid van MIRT projecten zijn ook de negatieve gevolgen vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Opnieuw luistert de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid nauw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities