Programma's

Proces ''Bereikbaarheid Damcentrum"

Programma overzicht

Het proces ''Bereikbaarheid Damcentrum" heeft 4 samenhangende onderdelen. 1. Parkeren; 2. Uitvoeren van enkele maatregelen uit 'Benutten zoals bedoeld'; 3. Onderzoek naar bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum; 4. Leefbaarheid en levendigheid.

Project locatie

Programma status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Programma structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Bouw
Ambtelijk opdrachtgeverJeroen van de Ven
Programma-managerAnne-Mette Jurgens
ProgrammaVerkeer en vervoer
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversN.v.t.
Programmakarakteristiek
ProgrammafaseInitiatief
Einddatumnader te bepalen
Ruimtelijke procedureN.v.t.
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
kan per onderdeel verschillen
Volgende raads-/commissiebehandeling
kan per onderdeel verschillen
Besluitvorming

afhankelijk van onderdeel

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

De vier ‘brug open’ borden zijn geplaatst. Deze staan rondom het kwadrant (de Bachlaan en Oude Trambaan) en op de Vlietweg. De DRIP’s en PRIS zijn aanbesteed Het ontwerp verkeersbesluit parkeerschijfzone Leidschendam Centrum is vrijgegeven voor zienswijzen; het concept Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum vrijgegeven voor inspraak.

Het ontwerp verkeersbesluit parkeerschijfzone Leidschendam Centrum is vrijgegeven voor zienswijzen; het concept Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum vrijgegeven voor inspraak

Doelstelling en gewenst resultaat

De problematiek rondom bereikbaarheid, parkeren, leefbaarheid & levendigheid en veiligheid rondom de oeververbindingen en de wegen daartoe in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt al jaren. Op 15 november 2016 is door de Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een besluit genomen om de verkeersdruk over de Vlietbruggen te ontlasten door maatregelen te treffen op de bestaande infrastructuur.

Om deze maatregelen nader uit te werken is het programma ''Benutten zoals bedoeld'' gestart. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen en heeft als doel het doorgaand verkeer over de Vlietbruggen te verminderen en leefbaarheid en veiligheid rondom de Vlietbruggen te bevorderen.

Stand van zaken

In het coalitieakkoord is het voornemen uitgesproken de discussie over het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid van Leidschendam centrum zonder taboes opnieuw te voeren. Op 25 september 2018 is het procesplan (ook wel: masterplan) Bereikbaarheid Damcentrum aan de raad aangeboden (685). Het procesplan behandelt vier onderwerpen die samen bijdragen aan de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid:

 1. Parkeren
 2. Uitvoeren van enkele maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’
 3. Onderzoek naar bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum
 4. Leefbaarheid en levendigheid.

Op verzoek van de raad is gewerkt aan een verdere verkenning en uitwerking van selectieve toegang en een nieuwe brug over de Vliet op diverse aspecten, zoals financiële en juridische aspecten en draagvlak, waarbij geen onomkeerbare besluiten zijn genomen (1196). Het uitbreken van de coronacrisis heeft tijdelijk impact gehad op de processtappen om te komen tot besluitvorming. Het proces is hervat en het voorstel voor de vervolgstappen is voorgelegd in het raadsvoorstel Bereikbaarheid Damcentrum (1331). Dit voorstel is op 28 oktober 2020 niet aangenomen. De in dit voorstel opgenomen voorbereidingskosten (totaal € 800.000) en participatiekosten (€ 50.000) zijn daarom uit de begroting 2021-2024 verwijderd.

De uitvoering van enkele maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’ en aanvullende verkeersmaatregelen zijn toegelicht in het voorstel Bereikbaarheid Damcentrum: Benutten zoals bedoeld (1841). Het onderdeel parkeren kwam aan de orde in het voorstel Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid (1157). Deze twee voorstellen zijn wel aangenomen en de maatregelen worden momenteel conform deze besluiten verder uitgewerkt en gerealiseerd. Op vier locaties rondom het Damcentrum zijn Brug Open borden geplaatst. De borden geven automobilisten informatie of de Sluisbrug op dat moment open is. Op 25 mei 2021 heeft het college ingestemd met het voorstel Uitbreiding blauwe zone Leidschendam Centrum (2101).

Financiën

In het kader van de maatregelen Benutten zoals bedoeld heeft de raad de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

 • € 80.000 voor displays voor de brugsignalering
 • € 278.000 voor de dynamische route informatiepanelen (DRIP).
 • € 150.000 voor het parkeerroute informatiesysteem (PRIS); bestaande uit informatiesysteem en camera’s (inclusief verhoging met € 45.000 – zie eerste tussentijdse rapportage “Turap” 2021)
 • € 215.000 voor de parkeersensoren

Planning

 • De vier ‘brug open’ borden zijn geplaatst. Deze staan rondom het kwadrant (de Bachlaan en Oude Trambaan) en op de Vlietweg.
 • De DRIP’s en PRIS zijn aanbesteed (de DRIP’s zijn conform de huidige planning in Q4 2021 operationeel).
 • Het ontwerp verkeersbesluit parkeerschijfzone Leidschendam Centrum is vrijgegeven voor zienswijzen; het concept Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum is vrijgegeven voor inspraak.
 • De marktconsultatie voor de parkeersensoren is afgerond. Momenteel vindt het aanbestedingstraject plaats.

Communicatie

Voor het participatietraject voor het vergroten van de blauwe zone in Damcentrum hebben twee werksessies plaatsgevonden waarbij inwoners en ondernemers (in totaal circa 80) uit het gebied actief hebben meegedacht over de tijden, de begrenzing, de ontheffingen voor ondernemers en bewoners en de bezoekerspassen. Betrokkenen van de werksessies en belanghebbenden zijn geïnformeerd over de mogelijkheden om te reageren. Ook is hierover gecommuniceerd via de Gemeenterubriek en de interactieve website over het proces: https://www.ingesprekmetlv.nl/damcentrum. Bij de inrichting van de participatietrajecten is rekening gehouden met wat op basis van de Covid19-maatregelen mogelijk was. Er is een online enquete uitgezet en er heeft een online bijeenkomst plaatsgevonden. Betrokkenen zijn per mail op de hoogte gesteld van het besluit en geïnformeerd op de mogelijkheid om ook op dit besluit te reageren. Verder is hierover gecommuniceerd via de digitale nieuwsbrief en is er een aparte alias aangemaakt www.lv.nl/blauwezonedamcentrum. De Brug Open-borden zijn gecommuniceerd via de interactieve website, sociale media en de gemeenterubriek. De communicatie verloopt verder volgens de gebruikelijke verslaglegging en via dit projectenboek. Via de centrummanager is nauw contact met de ondernemers.

Risicomanagement

Het programma is complex door de verschillende onderdelen en door de verschillende belangen die spelen. Maatregelen in een bepaald gebied, hebben ook altijd gevolgen voor een ander gebied.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16