Programma's

De Moderne Overheid

Programma overzicht

Project locatie

Programma status
Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Programma structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverBurgemeester Bijl
Ambtelijk opdrachtgeverAlexander van Mazijk
Programma managerMarian Rood
ProgrammaBestuur en Ondersteuning
Initiatiefnemer / OpdrachtgeversN.v.t.
Programmakarakteristiek
ProgrammafaseAfronding
Einddatum31 december 2022
Ruimtelijke procedureN.v.t.
RisicoprofielMidden
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
01/02/2022 raadsbrief vervolg burgerparticipatie
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

N.v.t.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen
Programma inhoud

Het programma richtte zich in 2022 op de invoering van de Wet Open Overheid, burgerparticipatie en informatie-gestuurd werken. De projecten onder het programma zijn in 2022 overgedragen aan de lijn. Daarmee worden projecten niet langer vanuit het programma DMO aangestuurd. Dit is dan ook de laatste rapportage van het programma De Moderne Overheid. In het volgende projectenboek komen burgerparticipatie en de Wet Open Overheid wel als apart project terug.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het programma:
Verbeteren van de dienstverlening, door aan te sluiten bij trends en ontwikkelingen van buitenaf (zowel techniek, processen en medewerkers), waarbij de behoeften en wensen van onze inwoners centraal staan.

Doelstellingen die daarbij belangrijk zijn:

  • We bieden onze informatie actief aan
  • We verbeteren de samenwerking met inwoners
  • We communiceren helder
  • We worden wendbaarder en flexibeler
  • We passen ons beleid en uitvoering aan op basis van informatie die we van buiten ophalen
  • We professionaliseren onze werkwijzen en competenties.

Stand van zaken

Aansluiting bij Mijnoverheid.nl
Vanaf eind 2021 zijn alle 'zaken' van een inwoner met de gemeente via één systeem ontsloten. Inwoners kunnen gemakkelijk hun zaken digitaal regelen en sneller de status van hun eigen zaken (zoals brieven, (subsidie-) aanvragen en meldingen openbare ruimte) volgen. Daarnaast is intern de status van de afhandeling te monitoren, waardoor adequaat gehandeld kan worden.

Digitalisering aanvraag parkeerontheffing
Nog dit jaar kunnen ontheffingen voor de blauwe zone in het Damcentrum digitaal aangevraagd en afgegeven worden. De rest van de gemeente volgt in 2023. Handhaving vindt plaats door te controleren op kenteken.

Verkenning Wet Open Overheid
De Wet Open overheid (WOO) is op 1 mei 2022 in werking getreden.  De WOO vervangt de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De WOO beoogt meer transparantie door onder andere een aantal documenttypen (categorieën) actief beschikbaar te stellen. Een deel van de Wet is in 2022 geïmplementeerd.  Over de stand van zaken van de implementatie en het initiatiefvoorstel transparant openbaar bestuur is de raad met een raadsbrief, 2527, geïnformeerd.

Burgerparticipatie
De set afspraken burgerparticipatie, participatiekompas en strategisch afwegingskader zijn in 2021 vastgesteld. Op basis van de vastgestelde set afspraken voor burgerparticipatie hanteren we vier vormen van participatie: raadplegen, samenspel, informeren en meewerken. We gebruiken daarbij het medium dat het beste bij de fase en inwoners past. Dat kan variëren van een persoonlijke brief tot dialoogsessies. Het platform 'In gesprek met LV' wordt ook veelvuldig ingezet.  In 2022 is gestart met de ontwikkeling van de participatieleidraad vanuit het programma Implementatie Omgevingswet. De leidraad wordt nog dit jaar opgeleverd. Onderwerpen als burgerinitiatief en uitdaagrecht zijn onderwerpen die bij uitstek in cocreatie vorm kunnen krijgen. De raad zal dam dit jaar ook nog een voorstel ontvangen om de participatieverordening als experiment in co-creatie te ontwikkelen.

Informatie-gestuurd werken
Informatie-gestuurd werken stelt ons in staat om sneller en beter beslissingen te nemen over beleid, uitvoering en verantwoording door meer en slimmer gebruik te maken van informatie. Er lopen twee pilots van beleidsonderwerpen uit het sociale en het ruimtelijke domein, die we van begin tot uitvoering informatie gestuurd oppakken. Binnen deze pilots werken we aan de competenties en vaardigheden van medewerkers en de bewustwording van de organisatie. Een interne visie op onderzoek wordt nog in 2022 afgerond.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Programma Moderne Overheid

68.880

8.705

16.910

43.265

Implementatie Wet Open Overheid

171.294

45.000

0

126.294

Totaal

240.174

53.705

16.910

169.559

Voor de Wet Open Overheid was in 2022 € 171.294 beschikbaar, onder andere voor de aansluiting op het landelijke platform om overheidsinformatie te publiceren (plooi). Als gevolg van vertraging van het opleveren van het platform door de rijksoverheid is het onzeker of de kosten in 2022 worden gemaakt.

Planning

Zie Stand van zaken.

Communicatie

De nieuw op te stellen participatieverordening gaat niet alleen over eigentijdse vormen van burgerparticipatie, maar biedt meteen de mogelijkheid om deze als experiment in cocreatie tot stand te brengen.

Risicomanagement

Doelstellingen en ambities zijn gedurende het programma gemonitord met gebruik van de resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken en resultaten van gesprekken met inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36